PEZHVAKEIRAN.COM رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام
 

رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام
اسماعیل وفا یغمایی

رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام.تالیف و تدوین و تنظیم شورای پژوهش فقها و مراجع و محققان و خبرگان جامع الشرایط در امر ضرطه. زیر نظراعلم العلما و مفخر الشیوخ والمجتهدین حضرت آیه الله بزٌبٌزابن بعابعی پشاکلی الشاخکی
 
رساله مبارکه
  الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام
 
تالیف و تدوین و تنظیم
شورای پژوهش فقها و مراجع  و محققان  و خبرگان جامع الشرایط در امر ضرطه. زیر نظراعلم العلما و مفخر الشیوخ والمجتهدین 
حضرت آیه الله بزٌبٌزابن بعابعی پشاکلی الشاخکی
  رساله مبارکه
الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام
 
مسئله ما از آغاز مسئله گوز بود و تا پایان هم مسئله گوز است ،دشمنان ما باید بدانند که اساس جمهوری اسلامی  گوز است و گوز همان اساس جمهوری اسلامی است و ما اگر تمام مملکت و نفوسش هم از بین برود از این مسئله صرفنظر نخواهیم کرد.
از اولین سخنرانی امام راحل پس از ورود به میهن
 مقدمه 
از انجا که در دوران طاغوت محمد رضا خان ملعون و پدر لعین او رضا خان، و نوکریت حکومت طاغوتی آنها به استکبار جهانی و شیطان لعین بزرگ،  ملت مسلمان و شیعه ایران از جمیع جهات بخصوص مسئله خطیره گوزیدن که پایه و ستون مستحکم و اصلی ولایت  است، مورد انواع فشارها و توطئه ها و تضییقات قرار داشته و از آنجا که شرع مقدس و بنیادگذار جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه از همان آغاز بنیاد خود در قرن دوم هجری و در سنوات اخیره درشروع مبارزات شرعیه خود علیه طاغوت به مسئله مهم و تاریخساز گوز توجهات خاص مبذول  داشته و در راه رسیدن به این هدف مقدس شیعی سالهای دراز در حوزه های علمیه رنجهای فراوان برده شده و جانفشانیهای فراوان و کثیره و عدیده انجام شده و شمار زیادی از مسلمین در این راه جان باخته اند، سر انجام این خواست بزرگ اسلامی در روز بیست دوم بهمن سال هزار سیصد و پنجاه هفت  با پیروزی انقلاب اسلامی به منصه ظهور رسیدو با فرار طاغوت و شکست استکبار دوران انسداد ملی و اسلامی گوز به پایان رسید وزمینه برای امر گوزیدن همگان میسر و مهیا شد.
اندک زمانی پس پیروزی انقلاب اسلامیدر ایران اسلامی، دولت خبیث بعثی عراق و صدام ملعون ابن ملعون به تحریک شیطان بزرگ که راه ترقی ملت را در پیروزی روحانیت شیعه و رواج مکتب گوز میدید و از آن به وحشت دچار شده بود،و از آنجا که  سقوط سلطنت و گسسته شدن قیود اختناق و شروع آزادی گوز در جمهوری اسلامی  آغاز مسیرپیشرفت بود جنگ تحمیلی را آغاز نمود که صدها هزار تن بلکه میلیونها تن از دو طرف در این مسیر جان باختند. همراه با آن  تلاش گروهکهای الحادی و منافق و کمونیست و ملی گرا و سلطنت طلب که از آزادی گوز و گوزیدن مومنین و مومنات بشدت دچارنومیدی و خشم و وحشت شده وکمونیسم پلید و ملیت گرائی خبیث و نفاق و الحاد را در خطر ازازادی گوز میدیدند، مبارزه با سلاح را شروع نموده بودند نیز به نتیجه ای نرسید و با دستگیری ومحاکمه و اعدام دهها هزار تن بلکه صدها هزار تن از ملحدین و منافقین و کمونیستها و ملی گرایان خبیث و زندانی شدن هزاران تن دیگر و فراررهبران اکثریت قریب به اتفاق مخالفان ضرطه و مهاجرت میلیونها تن دیگر که طاقت و تحمل گوزش مداوم و اسلامی مومنین و مومنات را نداشتند به خارج کشور ، سرانجام روز مبارک یوم الگوزو دهه مبارکه ضرطه فرا رسید وجمهوری عزیز اسلامی تثبیت شد و به کوری چشم معاندان پرچم جمهوری در وزش گرفتن توفان گوزاگوز موافقان و حتی مخالفان جمهوری اسلامی به اهتزاز در آمد .
این رساله شریفه که مرامنامه اصلی مکتب و مرام شیعه مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و انقلاب اسلامی و در حقیقت مانیفست آن می باشد،مهمات امر گوزیدن و مسائل جدیده و قدیمه و مستحدثه آن را در نظر دارد و منهاج روشن رستگاری تمامی وفاداران به جمهوری اسلامی می باشد توسط جمعی از برجسته ترین علمای کبار ومراجع محترم تقلید شیعه ، و بررسی هزاران کتاب و رساله علمای فقید از قرن سوم تا اکنون،  تنظیم و تدوین گردیده و در اختیار عموم مومنین و مومنات قرار میگیرد. رجاء واثق وجود دارد که این رساله بتواند عموم مومنین و مومنات را در امر خطیر ومهم گوزیدن و مسائل مهمه مربوط به گوزیاری رسانده و آنان را به مناهج فلاح و رستگاری رهنمون گردد. و باعث استحکام هر چه بیشتر مبانی انقلاب اسلامی و شرع انور و پیشرفت جمهوری اسلامی در تمام زمینه های عقیدتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، هنری، علمی و اتمی گردد. و من الله التوفیق و التکلان.
شورای فقها و مراجع  و محققان  و خبرگان جامع الشرایط ضرطه
 
 مقدمه بحث .
 در باره مسئله خطیره گوز و انواع گوز. واهم آنها 
گوزهای اربعه
من باب مقدمه برادران و خواهران مومن و مومنه و طالبان بحث شیرین گوزتوجه داشته باشند کهدر اکثریت قریب به اتفاق کتب حدیث و در احادیث متعدد بر مسئله خطیرگوز در باب حدث اصغر تاکید خاص شده استو به طور خاص در شرع مقدس ودر فقه شیعه در باره چهار نوع گوز، یعنی گوزهای اربعه،مباحث متعددی ارائه شده است. که اختصارا از آنها نام برده میشود.
گوزهای اربعه
نوع اول گوز واجب است
 یعنی انجام آن واجب و انجام ندادنش حرام میباشد و موجب مجازات دنیوی و اخروی است.
نوع دوم گوزهای حرام
  یعنی گوزهائی که دادن انها حرام و ندادن آنها واجب است .
نوع ثالث گوزهای مستحب
 یعنی گوزهائی است که دادنش از ندادنش بهتر است اما ندادنش مستوجب مجازات نیست.
 نوع رابع گوزهای مکروه
 یعنی گوزهائی است که ندادنش بهتر از دادنش است .
و اما توضیحا: از زمره گوزهای واجب گوزیدن به ریش علمای اعلام و فقهای جامع الشرایط وروحانیون و طلاب حوزه های علمیه است. کثرت و قلت آن هم به قوه و بنیه و امکانات شخص گوزنده و شرایط مناسب وابسته است . انجام پنج بار آن بطور یومیه تاکید شده است.
گوزهای حرام به ان دسته از گوزهائی گفته میشود که بر خلاف طریق طبیعت باشد و یا موجب ضرر و زیانی بشود منجمله گوزیدن بر خلاف جهت باد،گوزیدنی که موجب ایجاد وحشت و رعب بشود، گوزهائی که بنیاد نظام و انقلاب لطمه وارد کند ، گوزیدن در هنگام جماع که از قوت جماع میکاهد و گوزیدن در میان گونی آرد وبر سر شعله آتش که موجب حریق میشودو امثالهم.
گوزهای مستحب آنست که انجام دادنش بهتر از انجام ندادنش است مثل گوزیدن در هنگام گذر ازکنار قبور مراجع تقلید و طلاب علوم دینیه و امثالهم.
 گوزهای مکروه گوزهائی هستند که نگوزیدن آنها بهتر از گوزیدنشان است هر چند انجام آن مستوجب گناه و عقاب نیست مثل گوزیدن زیاد در هنگامی که نیازی به گوزیدن نیست وکار از سر لهو لعب انجام شود.
و اما برخی از اهم مهمات مسائل قدیمه و مستحدثه گوزیه که تمام فقهای جامع الشرایط شیعه در آن نظر موافق دارند
مسئله یکم: آیا گوز در حیطه مسائل معنویه است یا اینکه در حیطه مسائل مادیه قرار دارد؟
جواب: با اینکه از لحظ سمع صوت و احساس بو گوز را می توان در حیطه مسائل مادیه قرار دارد ولی با توجه به اهمیت آن در شرع مبین و تاثیرات آن در زندگی مسلمین و بخصوص رابطه تنگاتنگ و مکتبی و اسلامی گوز با ریش، باید آنرا در حیطه مسائل شرعی م معنوی مورد مداقه نظر قرار داد.
سئوال: ایا شخص مومن و مسلمان می توانند در مسائل مربوط به گوز از خود تقلید کند
جواب: چون این مسئله در بخش مابین اصول و فروع دین قرار میگیرد یعنی نقطه ارتباط اصل و فرع مکتب است  لازمه آن تقلید میباشد ونیز تقلید از خود در امر گوز حیطه اختیارات و کار فقهای عظام و مراجع تقلید و حوزه های علمیه  را تضعیف میکند و حرام است و این سئوال را در اذهان متبادر میکند پس کار فقهای عظام شیعه چیست؟ بنابراین هر مسلمان باید در مسائل  خطیرمربوط به گوز از مرجع جامع الشرایط تقلید نماید.
مسئله: ایا در مسائل فقهی مربوط به گوز تقلید از مراجع تقلیدی که فوت کرده اند اشکال دارد؟
جواب: خیر اشکال ندارد ولی افضل آنست که از مراجع زنده تقلید و پرسش شود تا بیکار نمانند.
 ایا گوز شامل خمس میشود و اگر میشود خمس گوزرا به چه کسى باید پرداخت کرد و در کجا باید مصرف شود؟
پاسخ: گوز شامل خمس یا بهتر است گفته شود خمس شامل گوز میشود و مسلمین واجد شرایط خمس گوز را باید دو قسمت کنند. یک قسمت  کمترآن سهم سادات حزب اللهی و بسیجی و طلاب حوزه علمیه است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط بدهند نصف بزرگتر آن سهم امام است که در این زمان باید به  مقام عظمای ولایت بدهند و در صورت عدم مطالبه ، ایشان میشود به دیگر فقهای جامع الشرایط مثل فقهای شورای نگهبان وفقهای مجلس خبرگان وسایر اصحاب لحیه و امثالهم داده شود.
سئوال: ایا وکلای مقام رهبری و فقهای جامع الشرایط میتوانند مقداری از خمس الگوز را صرف کارهائی مثل تعمیر مقابر فقهای راحل و بزرگان دین وطلاب وامثالهم بنمایند.
پاسخ: اگر مقام رهبری موافق باشند جایز است.
 
سئوال: ایا گوز رامیتوان وقف نمود؟
جواب:از آنجا که وقف  عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود گوز و منافع آن رامیتوان وقف نمود اما تفاوتش با سایر چیزهائی که وقف میشود در این است که گوز بطور خاص باید وقف بر گذران زندگی علما و فقهائی بشود که پس از انقلاب اسلامی مصدر کار بوده اند و یا در کنار مصادر امور کوشش کرده اند و در صورت فوت آنان عواید گوز مصروف تعمیرات مقبره نشر اثار این بزرگان میشود و نیز در اختیار باز ماندگانشان قرار میگیرد.
 
مسئله: ایا خرید و فروش گوز اشکال دارد؟
جواب: بجز در موارد معدود ، و از جمله درزمره شروط عقد و ازدواج توسط زن، از آنجا که امر خطیر گوز در حیطه مسائل مربوط به منابع ملی قابل بررسی است استفاد هاز گوز آزاد ولی خرید و فروش گوز  توسط افراد حقیقی و حقوقی  ممنوع وحرام است و فقط دولت با اجازه مقام معظم رهبری حق خرید و فروش گوز را دارد.
مسئله: آیا دولت با اجازه مقام ولایت می توان گوز مسلمانان را به دولتهای خارجی غیر مسلمان بفروشد یا به خریداری گوز بپردازد؟
جواب: در شرایط اضطراری دولت شرعی و قانونی می تواند گوز مردان مسلمان را به دولتهای غیر مسلمان خارجی  که در حال صلح با جمهوری اسلامی هستند  بخصوص دول چین و روسیه و سوریه بفروشد ولی در هر حال فروش گوز زنان مسلم و مومنه ممنوع است ،ولی دولت جمهوری اسلامی می تواند گوزتصفیه شده مردان و زنان غیر مسلمان خارجی  را چه اهل کتاب باشند یا نباشند شده و دارای کیفیت مناسب برای رشد ریش علمای اسلام  میباشد، بخصوص گوزهای بیولوژیکی که به طور طبیعی و بدون دخالت مواد شیمیائی مضر پروده شده اند، بخرد یا با گوزهای خام که در داخل کشوربخصوص توسط برادران   حزب اللهی  تولید شده معاوضه پایاپای کند.
مسئله: ایا انبار کردن گوز اشکال دارد؟
جواب: انبار کردن گوز  با رعایت شرایط بهداشتی به قصد حفظ و نگهداری و فروش به دولت قانونی  و مشروع جمهوری اسلامی، با اطلاع دادن به وزارت بازرگانی اشکال ندارد ولی احتکار آن ممنوع است.
  مسئله :آیا گوزیدن با صدای بلند اشکال دارد؟
جواب: اگر گوزنده قصد تفهیم و اعلام مطلبی به شنونده مومن  و معتقد حزب اللهی راداشته باشد و نتواند با کلام و نوشته آنرا بفهماند، شرعا اشکال ندارد ولی بطور شخصی و بدون دلیل، مستحب است که با صدای آهسته و در خفا بگوزد تا محلی برای ریا و ایجاد حس غرور نباشد.
آیا گوزیدن در برابر مراجع تقلید و روحانیون  و علمای اسلام اشکال دارد؟
خیر اشکال ندارد وهفت بار گوزیدن در هنگام دیدار با مراجع و بزرگان دین واجب شرعی است و ترک آن مستوجب عقاب است و بر تکرار آن تاکید موکد شده است.
آیا شک کردن در مورد تعداد گوز در مقابل مراجع و روحانیون اشکال دارد؟
در مورد شک بین سه و چهار باید بنا را بر دو بگذارد و پنج بار دیگر بگوزد و در مورد شک بین شش یا هفت بنا را باید بر پنج گذاشت و دو بار دیگر گوزیده شود اما اگر دچار شک کبیره شد یا برای افراد دائم الشک بهتر است با تجدید وضو امر گوزیدن تکرار شود.
آیا گوزیدن مراجع و روحانیون در برابر یکدیگر اشکال دارد
خیر با رعایت سلسله مراتب اشکال ندارد. یعنی فقیه جامع الشرایط میتواند به ریش مقام ولایت بگوزد، مقام ولایت به ریش حجت الاسلام، حجت الاسلام به ریش طلبه معمم و طلبه معمم به ریش طلبه غیر معمم وطلبه معم به ریش کسانی که قصد دارند وارد حوزه علمیه بشوند بگوزد و بر خلاف این جایز نیست.
ایا اگر کسی با گوزیدن موجب مجروح شدن یا قتل کسی بشود اشکال دارد؟.
در صورتی که کسی به عمد و از روی نقشه با گوزیدن توسط صدا و ایجاد وحشت وارتعاشات خطرناک، یا در اتاق در بسته با بوی آن موجب قتل کسی بشود قتل عمد محسوب شده و مرتکب قصاص میشود ولی اگر از روی طرح و نقشه نباشد قتل غیر عمد محسوب میشود و با پرداخت جریمه و طلب استغفار از مقام معظم رهبری و تحمل ششماه نگوزیدن  آزاد میشود.در مورد مجروح شدن نیز باید دیه پرداخت شود یا  شخص مجروح  می تواند با قصاص مقابله به مثل کند.
سئوال: ایا شرعا  گوز را میتوان در ازمایشگاه تجزیه کرد؟
جواب: در صورت وقوع قتل یا تجاوز یا سرقت پلیس جنائی حق دارد گوزهای بر جای مانده از قاتل یا سارق یا متجاوز را در ازمایشگاه تجزیه کند و کد ژنتیک آن را به دست اورد و با مراجعه به پرونده کد ژنتیک گوز ملی، مجرم را دستگیر کند در غیر اینصورت تجزیه و تحلیل گوز از انجا که دخالت در امور شرعی مسلمین است ممنوع می باشد و فقط فقهای بزرگ می توانند از لحاظ شرعی به تجزیه و تحلیل فقهی گوز بپردازند.
 ایا اگر کسی شخص دیگری را با ارعاب و اجبار مجبور به گوزیدن کند اشکال دارد؟.
 از آنجا که اراده و آزادی در امرخطیر گوزیدن مورد نظر شارع مقدس است و در رژیم طاغوت علمای اسلام را در زندانها به اجبار توسط ساواک منحله تا مرحله ضایع شدن اسفنکترهای مقاعد شریفه، میگوزاندند این امر اشکال دارد و نباید انجام شود.
اگر کسی در خیابان گوزی را پیدا کند آیا مالکیت آن اشکال دارد؟
اگر قیمت آن کمتر از بیست دینار باشد اشکال نداردولی اگر بیشتر باشد باید سه بار خبر آن را در جراید محلی اعلام کند و اگر صاحب گوز پیدا نشد پس از دادن خمس و ذکات می تواند گوز را صاحب شود. اگر قیمت از دویست دینار بیشتر بود و یا تعداد کثیری گوز یافت شود از آنجا که مقام معظم ولایت صاحب مال و جان و اموال و نوامیس مومنین است باید به ایشان تحویل داده شود.
 از انجا که خرید و فروش اصل گوز ممنوع است آیا ضبط گوز خود و دیگران در نوار کاست و سی دی و یا ضبط تصویری گوز در دی. وی. دی  و خرید و فروش آن اشکال دارد؟.
اگر بخاطر حفظ خاطره رفتگان بخصوص علمای اسلام و یاد آوری کارهای نیک آنان باشد اشکالی ندارد اما اگر برای فروش باشد باید از وزرات ارشاد مجوز قانونی و شماره ثبت تقاضا شود و پس از آن ضبط و خرید و فروش آن اشکال ندارد.
ایا استفاده از گوز بعنوان ابزار غنا و موسیقی اشکال دارد؟.
سوء استفاده از گوز بعنوان ابزار غنا حرام است ولی در ضبط سرودها و ترانه های انقلابی بخصوص سرود رسمی جمهوری اسلامی  و سرودهائی که در ستایش مقام معظم ولایت است استفاده از آن بلا اشکال است.
سئوال: ایا میتوان مسابقات و المپیک گوزبرقرار کرد.
جواب: جایز است ولی در المپیک گوز  از انجا که باعث استماع توسط نامحرم میشودشرکت خواهران  مسلمان ممنوع است.
اگر کسی از روی شهوت بگوزد یا با گوزیدن بخواهد دیگری را به طور شهوانی تحریک کند اشکال دارد؟.
در مورا افراد نامحرم باید پنجاه و شش ضربه شلاق بخورند و در مورد زن و شوهر محل اشکال نیست .
آیا آموزش گوزیدن اشکال دارد؟
از آنجا که گوزیدن و چگونه گوزیدن از موارد مهمه آموزش دینی است آموزش آن اشکال ندارد و بر این مسئله مهم بخصوص در دوران طفولیت اطفال بعنوان وظیفه شرعی والدین  و نیز در دو سال اول تحصیل در دبستان وشش سال آغاز تحصیل در حوزه های علمیه تاکید شده است.
ایا گوز شامل مالیات میشود؟.
گوزیدن موجب مالیات نمیشود ولی خمس  یعنی یک پنجم گوز تمام آحاد ملت متعلق به ریش مقام عظمای ولایت وحجج اسلام است و ذکاه آن به خزانه جمهوری اسلامی باید واریز شود.
مسئله دوم : در مورد گوزیدن در محل سربسته یا سرباز توضیح بفرمائید
جواب:احوط انست که در محل سر باز و خلوت بگوزند . در محل سر بسته اگرشخص مالک آن باشید اشکالی مترتب نیست ولی اگر صاحب ملک راضی نباشد گوزیدن در محل غصبی حرام است و باید یا رضایت صاحب ملک را به دست آورد و یاکفاره آن به حاکم شرع داده شود.
مسئله:ایا گوزیدن در مسافرخانه ها قهوه خانه ها و هتلها اشکال دارد؟
از انجا که مومن گوزنده در این مکانها مالکیت موقت دارد اگر موجب خطرات عمومی و تشویش اذهان مسلمین نشود بلا اشکال است.
مسئله سوم: آیا شنیدن صدای گوز دیگران اشکال دارد؟
جواب: شنیدن صدای گوز مرد برای مرد و شنیدن صدای گوز زن برای زن اگر به قصد غنا نباشد جایز است اما احوط آن است که بطور غیر مستقیم شنیده شود شنیدن صدای گوز زن توسط شوهر و یا تمام انواع محارمش اشکال ندارد اما بهتر است که هنگام گوزش دست خود را طوری میان باسن بگذارد که صدای آن کلفت و شبیه صدای گوز مردانه بنظر برسد تا جلب توجه نکند.
مسئله چهارم: گوش دادن به گوزاطفال آیا اشکال دارد؟
جواب: گوش دادن به گوز پسر بچه شرعا حرام است. در مورد گوز دختر بچه قبل از نه سال اشکال وارد است و نباید گوش کنیدولی در صورت تمایل به گوش دادن به گوز دختر بچه احوط آن است که صیغه شرعی خوانده شود و بعد از آن استماع گوز او اشکال ندارد. البته اگر دختر بچه مسلمان نباشد  یا هنوز شیرخواره بوده و ایجاد تحریک در مومن ننماید اشکالی در شنیدن صدای گوز او نیست و بدون جاری کردن صیغه عقد می توان به گوز او گوش داد.
مسئله پنجم: ایا گوش دادن به گوز پیرزن اشکال دارد؟
جواب: گوش دادن به گوزعجائزاز جمله  جده پدری و مادری بی اشکال است ولی گوش دادن به صدای گوز جده پدری و مادری دیگران در صورتی که گمان بهره گرفتن از آنها هست اشکال دارد.اگر پیرزن به سنی رسیده باشد که امکان ازدواج با او نباشد و موجب تحریکات مومنان نشود سمع صوت گوز پیره زن بلا اشکال است.
مسئله: ایا دو نفر که یکی از آنها سنی و دیگری شیعه است می توانند صدای گوز یکدیگر را گوش کنند ؟.
شنیدن صدای گوز شیعه اثنی عشری برای سنی بخصوص اگر به قصد و طلب هدایت باشد بلا اشکال است اما شنیدن گوز پیروان تمام شعوب و مذاهب اهل سنت برای شیعه نهی شده است و اگر به قصد تضعیف مبانی عقیدتی تشیع باشد حرام است. چون بوده اند کسانی که با شنیدن صدای گوز اهل سنت و سایر مذاهب فریب خورده و تغییر مذهب داده و در زمره مرتدین قرار گرفته اند.
مسئله  : ایا شنیدن گوز کفار و محارب ومرتد اشکال دارد؟.
شنیدن گوز کافر و محارب و مرتد چه اسیر و چه آزاد  و چه زن و چه مرد و چه کودک باشندمجاز است و شخص مومن می تواند چه قصد قتل و چه قصد ارشادشان را داشته باشد آنها را وادار به گوزیدن کند و به قصد لذت صدای گوزشان را استماع کند.
مسئله  :  ایا شنیدن صدای گوز کمونیستها ، منافقین، ملیون و امثالهم اشکال دارد؟
جواب: حکم همان حکم محارب و کافر و مرتد است اما اگر شنیدن صدای گوز آنها موجب شود که شخص مومن در باره اعتقادات دینی خود و مبانی نظام دچار شک بشود و از صراط مستقیم منحرف گردد بهتر است خود داری شود.
مسئله: ایا شنیدن صدای گوز اپوزیسیون خارج کشور اشکال دارد؟
جواب: شنیدن صدای گوز اپوزیسیون داخل و خارج کشور از آنجا که محل تضعیف نظام است اشکال دارد و حرام است ولی برای بدست آوردن اطلاعات بخصوص بررسی مسئله ضعف و شدت و قوت یا عدم قوت گوز اپوزیسیون، برادران و خواهران وزارت اطلاعات می توانند با اجازه مقام معظم رهبری  به استماع صدای گوزاپوزیسیون و بوئیدن آن پرداخته و نتایج را در اختیار مقام رهبری قرار دهند.
مسئله: ایا شنیدن صدای گوز آقایان کروبی و موسوی وهوادارانشان اشکال دارد؟.
تا اطلاع ثانوی ممنوع است و مجازات دارد.
سئوال: ایا شنیدن گوز مرده اشکال دارد؟.
جواب : اگر میت تازه مرده باشد وقبل از دفن  فقط یک باربگوزد اشکال ندارد . این گوز گوز آخر نام دارد و باید پس از شنیدن آن برای میت طلب مغفرت کرد ولی اگر مرده در گور بگوزد یا پس از دفن  با اینکه پنبه کافی در مقعدش گذاشته اند آنچنان بلند بگوزد که صدایش را عابران بشنوند نشانه شدت ضربات گرز نکیر منکربر فرق اوست . در این حالت اگر میت مسلمان بوده باید برای رهائی او هفت فقیر را اطعام کرد و مبلغی به صندوق بیت المال ریخت . شنیدن گوز مرده کافر ومرتد و ملحد و کمونیست و منافق محل اشکال است و بایدبخصوص از بوئیدن آن توسط برادران و خواهران مومن و مومنه  از آن حذر شود که کفاره دارد وسلامت فکری و استحکام دینی آنان را به خطر می اندازد.
 
سئوال: در این ایام و بر اساس گزارشات دفانان و غسالان گورستانها بسیاری از مردگان در هنگام غسل و کفن و دفن چندین بار میگوزند .آیا این اشکال دارد؟
همانطور که در مسئله قبل ذکر شد یکبار گوزیدن میت اشکال ندارد ولی اگر تا سه و بخصوص بیش از سه بار بگوزد نشانه نارضایتی او از زندگی دنیوی و ناشکری از نعمات الهی  و بخصوص اعتراض و انکارجمهوری اسلامی و مقام ولایت است . در اینصورت به میت پنجاه ضربه شلاق زده میشود.کفاره آن بمبلغ سه میلیون تومان از ارث بر جای مانده کم میشودو دوباره تجدید غسل میشود.
سئوال: اگر از پس از تمام اینها بازهم میت بگوزد چه باید کرد.
جواب: کاری نباید انجام داد و باید او را به شرع انور و مجازات اخروی حواله داد.
سئوال: اکثریت قریب به اتفاق طلاب جوان و جمیل حوزه چه خواهران و چه برادران حوزه علمیه علمیه پس از فوت میگوزند حکم آنها چیست؟
جواب: باید به اساتید آنها همراه با تسلیت دست مریزاد و ای والله گفت و برای طلاب که مدتها صبور بوده و تحمل نموده اند  طلب مغفرت نمود.
سئوال : گوزیدن در روز افضل است یا در شب؟.
جواب :گوزیدن در شب نه تنها درهای مقاعد بلکه درهای روزی را باز میکند و موجب دوری از گناه میشود بنابراین افضل است.
سئوال:ایا گوز شامل ارث میشود یعنی بازماندگان می توانند گوز یا گوزهای میت را بین خود تقسیم کنند؟
جواب: قوانین ارث در مورد گوز نیز صادق است. اگر از مرد یک گوز باقی مانده باشد و تعداد فرزندان بیش از یک تن باشد از آنجا که امکان تقسیم گوز در شرایط حاضر موجود نیست افضل آنست که این گوز به مقام معظم ولایت تقدیم شود تا موجبات آمرزش میت فراهم شود اما اگر به دلیل فقر و احتیاج بازماندگان نیاز مالی وجود داشته باشد میشود گوز را به دولت فروخت و پولش را با توجه به یک سهم پسران و نصف سهم دختران میان ورثه تقسیم کرد اما اگر تعداد گوز بیشتر باشد مثلا از میت سه گوز باقی مانده باشد یک گوز سهم دختر و دو گوز سهم پسر میشود.
سئوال: ایا در جهان پس از مرگ گوز وجود دارد؟
جواب :گوز از مهمترین مسائل در این دنیا و جهان آخرت است و در اس و اساس علت العلل خلقت مسئله گوز است بنابراین در عالم ممات هم گوز وجود دارد.
آیا ساکنان بهشت می گوزند؟
جواب : احادیث و اخبار محکم و متواتری وجود دارد که در بهشت مومنین و مومنات هنگام عبور همراه با سلام و تحیات به یکدیگر میکوزند و گوز بهشتیان بوهای لطیف و عطری میپراکند که جان ساکنان بهشت از ان تازه میشود. در آنجا حوریان مختلفی هستند که گوز هر یک بوی خاصی دارد و مومنان میتوانند انها را انتخاب کنند و بوی گوزشان را به مشام جان استشمام کنند. همچنین غلمان نیز این چنین اند. حوریان و غلمانان ضراط نیز آنانی هستند که شایسته علما و فقهای بزرگ می باشند و دمی از گوزیدن به ریش و سر و صورت بزرگان دین باز نمی ایستند. روزی سه بار دسته هائی از فرشتگان ضراط بر فراز بهشت پرواز کنان میگذرند و با اصواتی دل انگیز میگوزند و روح مومنین و مومنات را شاد میکنند و ندا میدهند ای ساکنان بهشت بگوزید و بشنوید صدای گوز را و گوز بر ریش شما مبارک باد بپاداش اعمال نیکی که انجام دادید.
سئوال: آیا در جهنم هم میگوزند؟
جواب: احادیث و اخبار محکم و متواتری وجود دارد که چنانکه دربهشت در جهنم هم میگوزند اما در جهنم گناهکاران و کافران و مرتدان و دشمنان اسلام از امر گوزیدن محروم بوده و به حول و قوه الهی درب ماتحت تمام دوزخیان مسدود و مهر و موم شده است و دائم الاوقات به آنها آب انواع حبوبات داده میشود تا دچار نفخ شوند. دوزخیان در میان آتش و دود در حالیکه دچار دلپیچه هستند نمی توانند بگوزند و از شدت درد فریاد بر میاورند و هر چند لحظه یکبار یک یا چند تن از آنان با صدای مهیبی منفجر شده و بوی تعفن در هوا میپیچد چنانکه آنها فریاد بر می آورند ایکاش از مادر زاده نشده بودیم. همراه با این عذاب عفریتان و غولان ظراط دوزخی با صداهائی مهیب پیاپی میگوزند و از ماتحتهای آنها که دهانه آن مانند آتشفشان است طوفانی از گوزهای متعفن همراه با اتش و دود زبانه میکشد و دوزخیان را با شدت به در و دیوار میکوبد و باعث عذاب آنها میشود.
سئوال:آیا ساکنان برزخ میگوزند؟
 جواب: خیر در برزخ کسی حق ندارد بگوزد. برزخیان از آنجا که هنوز تکلیفشان مشخص نیست فقط می توانند بچسند و منتظر باشند تا معلوم شود اهل دوزخند یا اهل بهشت.
 آیا گوش دادن به گوز پرندگان وحیوانات اشکال دارد؟
گوش دادن به گوز پرندگان اهلی و غیر اهلی بلا  چه حلال گوشت و چه حرام گوشت بلااشکال است. در مورد حیوانات اهلی گوش دادن به گوز انواع نر مثل الاغ و گاو و اسب و گوسفند و بز وبره و شتر و فیل و امثالهم بلااشکال است اما در مورد ماده این نوع حیوانات اگر موجب تحریک مومنین بشود و یا آنها را از ذکر غافل کند حرام است.در مورد ماچه الاغ  از آنجا که موضع اصلی وسوسه برای مومنین بخصوص طلاب  علوم دینی است تاکید به عدم استماع و حرمت آن شده است.  در مورد حیوانات درنده مثل شیر و ببر و پلنگ و تمساح و اسب آبی  وانواعهم چون محل خطر است و مومنین ممکن است مورد حمله قرا بگیرند و بمصداق حدیث شریف لاتلقو بایدیکم الی تهلکه به دست خود خودتان را در معرض هلاک قرار ندهید مطلقا حرام است . البته این حیوانات اگر در قفس بوده و خطری مترتب نباشد محل اشکال نیست.
سئوال: ایا در حال آواز خواندن میتوان گوزید.
جواب : جایز است و باعث روشنی چشم و افزایش قوه بویائی میشود.
سئوال: ایا در حال گوزیدن می توان آواز خواند:
این یک سنت مستحکم وکاری است که تمام اهل منبر و روحانیت شیعه در حال روضه خواندن انجام میدهند و بلا اشکال است.
سئوال: اگر دو مومن مسلمان بر سر گوزی اختلاف پیدا کردند و هریک ادعا کرد که گوز از آن من است چه باید کرد.
جواب: باید آنها را به صلح و سازش دعوت کرد .اگر نپذیرفتند باید تست دی. ان. ا انجام شود تا معلم شود گوز مال کدام مومن است. اگر مشخص شد که مال هیچکدام نیست گوز سهم مقام معظم رهبری است.
مسئله هفتم: در باره گوزیدن در هنگام جنگ؟
جواب: گوزیدن در شب پیش از حمله حرام است چون موجب میشود دشمن به محل اختفا آگاه شود و نفوس مسلمین ضایع شود.  در هنگام حمله ،اگر گوزیدن در میدان جنگ به قصد ارعاب دشمن باشد اشکال ندارد اما اگر صدای گوز طوری باشد که دشمن از آن ضعف مومن را استباط کند و بر جرات خود بیفزاید حرام است  وخود داری شود.
مسئله هشتم: در باره گوزیدن از روی ترس آیا اشکال دارد؟
جواب: اگر در هنگام جنگ  بخصوص در هنگام فرار از چنگ دشمن باشد حرام است ولی اگر در ترس از تاریکی و اجنه کسی بگوزد اشکالی ندارد.
مسئله نهم:ایا گوزیدن در بیابان و جنگل و کوهستان اشکال دارد؟
در بیابان تا جائی که تا حدود سیصد ذراع دید وجود داشته باشد اشکال ندارد اما در کوهستان بخصوص در زمستان از آنجا که ممکن است موجب ریزش بهمن شود و نیز در جنگل موجب برانگیخته شدن و خمله حیوانات درنده شود حرام است.
آیا گوزیدن درسفر با کشتی در دریا و رودخانه اشکال دارد؟
در قایقها و کشتیهای کوچک و متوسط بادبانی از آنجا که ممکن است شدت گوز موجب تغییر مسیر و گم شدن راه و برخورد به صخره ها بشود حرام است ولی در کشتیهای بزرگ بخاری و برقی اشکالی ندارد.
مسئله: ایا در هنگام شنا کردن میتوان گوزید؟
جواب: در شرایط عادی در هنگام شنا کردن در استخر و رودخانه بلا اشکال است ولی در مناطق خطرناکی که کوسه ماهی و کرکودیل و امثالهم زندگی میکنند گوزیدن جایز نیست زیرا ممکن است توجه آنها جلب شده و موجب خطران جانی شود. همچنین گوزیدن ورزشکاران در مسابقات المپیک جایز نیست چون باعث افزوده شدن سرعت ورزشکار شده و ممکن است دوپینگ محسوب شده و موجب اخراج برادر یا خواهر ورزشکار شود. 
مسئله: ایا گوزیدن در زیر آب اشکال دارد؟
جواب چنانکه در مسئله قبل گفته شد اگر موجب خطر بشود حرام است ولی اگر قصد بیهوش کردن و شکار ماهیان باشد اشکالی ندارد و اساسا در شرع انور بر این نوع صید ماهی تاکید خاص شده است. و شارع مقدس فرموده است: صید کنید ماهیان را با گوز و بخورید آنها را هر قدر که می خواهید و از یاد آخرت غافل مشوید.
ایا گوزیدن در هواپیما و بالن وموشک اشکال دارد؟
جواب:برای خلبانان و در کابین خلبانان اگر پنجره باز باشد بلا اشکال است ولی اگر پنجره بسته باشد چون ممکن است موجب بیهوشی خدمه و سقوط و هلاکت مسلمین بشود حرام است برای مسافران تا ارتفاع ده هزار پائی اشکال ندارد ولی بیشتر از آن و بخصوص خارج ازجو چون موجب ضربه زدن به لایه ازن می شود و نیزدر مسیر تردد ارواح مومنین و مومنات قرار میگیرد و وموجب بی احترامی است از گناهان کبیره است.
آیا گوزیدن در هنگام رعد و برق و گرد باد و توفان و بلایای ارضی و سماوی اشکال دارد؟
مکروه است و نباید در هنگم بروز آیات سماوی اسمانی بگوزند بلکه باید سر در گریبان تفکر کشیده و به ضعف خود و قدرت صانع دل را معطوف بدانند.
سئوال: ایا مسلمان مومن اجازه دارد شخصا برای خودش بگوزد؟.
جواب: اگر ایجاد غرور نکند از آنجا که کار شرع مبنایش سهولت و آزادی در کار مومنین و مومنات است بلا اشکال است.
سئوال: ایا مسلمان مومن حق دارد گوز خود را در شکم حبس نماید.
جواب: خیر جایز نیست وضایع کردن ارج و احترام ریش روحانیت است و کفاره دارد.
سئوال: اگر گوزی در شکم مسلمانی سقط شود چه باید کرد؟
جواب: پس از دفع گوز مرحوم شده باید آن را در فاصله یکمتری مزار فقهای جامع الشرایط دفن نمود.
سئوال:آیا گوزیدن دسته جمعی اشکال دارد؟
جواب موافقان نظام می توانند در جلسات کوچک و بزرگ و میتینگها و تظاهرات بخصوص در سخنرانیهای مقام معظم ولایت دسته جمعی بگوزند و بر این مسئله تاکید شده است ولی گوزیدن دسته جمعی مخالفان نظام و اپوزیسون داخل و خارج کشور ممنوع است.
آیا برای کسانی که گوزبند شده و از نعمت گوزیدن محرومند در آوردن صدای گوز با دهان یا دست و زیر بغل اشکال دارد؟
از آنجا که امراسلام و شارع بر سهولت در کار برای مومنین و مومنات است برای ناتوانان از گوزیدن این امر با اجازه شارع مقدس جایز است. همچنین ناتوانان از گوزیدن امکان عقد قرارداد واستخدام موقت یا دائمی کسانی را دارند که بجای انها بگوزند و پاداش این کار از لحاظ معنوی برای فرد ناتوان در نظر گرفته میشود.
سئوال: ایا کسی که از نعمت تولید گوز محروم است میتواند گوز فرد دیگری را به فرزند خواندگی قبول کند.
جواب: اگر مومن و مسلمان بوده و به تقوی و سلامت اخلاق موصوف باشد می تواند و گرنه نمی تواند.
سئوال: اگر کسی گوزی را مورد تجاوز قرار دهد چه باید کرد؟
جواب: اگر مسلمانی مجرد گوزمونث مسلمان مجردی را چه آن مسلمان مرد باشد یا زن مورد تجاوز قرار دهد . سی ضربه شلاق می خورد و توبه میکندولی اگر فرد متاهلی گوز متاهلی را از دبر یا قبل مورد تجاوز قرار دهد و شاهد عادل بر آن گواهی دهد  و گوز از زمره گوزهای مذکر باشد فرد متجاوز به جرم لواط  سنگسار و گوز آزاد میشود ولی اگر گوز مجردی فرد متاهلی را چه زن و چه مرد مورد تجاوز قرار دهد در اینصورت گوز سنگسار ومفعول آزاد میشود.
سئوال: در هنگام جنگ ایا رزمندگان اسلام می توانند از گوزهائی که به اسارت در آورده اند استمتاع حاصل کنند.
جواب: گوزهای اسیر  در جبهه حکم اسیر جنگی را دارند . گوزهای نر را میتوان کشت یا فروخت و از گوزهای ماده از نه سال به بالا میتوان بر اساس کتاب و سنت استمتاع حاصل نمود.
سئوال:ایا خرید و استفاده از ابزارهائی که صدای گوز تولید میکنند اشکال دارد؟.
جواب: مستحب است که گوز به طور طبیعی داده شود و استفاده از این ابزارها که مصنوعا تولید گوز نموده و بنیاد طبیعی شرع را لطمه میزنند مکروه است و در برخی موارد حرام می باشد.
سئوال:آیا تقلید صدای گوز دیگران اشکال دارد؟
جواب: تقلید گوز مسلمان توسط مسلمان بلا اشکال است اما تقلید گوز کفار توسط مسلمانان از انجا که مبانی فرهنگ سنتی و شرعی را تضعیف نموده و باعث رواج فرهنگ استکباری میشود حرام و ممنوع است.
مسئله نهم: ایا مرد یا زن میتواند از همسرش بخواهند که برای او بگوزد؟
جواب: اگر در هنگام عقد زن قبول کرده باشد اشکال ندارد واگر نه زن می تواند در ازای گوز اجرت زحمت خود را طلب کند اما در باره زن غیر عقدی مرد می تواند به هر اندازه که می خواهد طلب گوز کند و زن غیر عقدی باید در صورت طلب مرد بگوزد وگرنه مسئول است و مورد باز خواست قرار خواهد گرفت. در مورد طلب گوز زن از همسرش، از انجا که شارع مقدس علیرغم تبلیغات مخالفان نظام که اسلام را زن ستیز میدانند، اسلام تمامی حقوق اصلی را برای زنان در نظر گرفته ، مرد در صورت طلب گوز همسرش از او، باید مجانا و بهر تعداد که زن طلب کند برای او بگوزد. تاکید شده است حتی در صورت اشتغال به کار باید طلب مرخصی نموده و برای همسر خود بگوزد تا رضایت او کسب شود.
سئوال: ایا مرد مومن مسلمان می تواند از همسرش تقاضا کند که صدای گوز زن یا دختر همسایه را تقلید کند و مثل او بگوزد؟.
اگر این مسئله بخاطر تحریک شهوانی بوده باشد حرام است در غیر اینصورت با رضایت زن بلا اشکال است. اما اگر زن از همسر خود تقاضا کند که مثل مرد  یا پسر بالغ همسایه بگوزد  حد زنای غیر محصنه بر او جاری شده و اضافه بر آن باید سی ضربه شلاق را متحمل شود.
مسئله دهم: اگر زنی در شب جمعه در جواب درخواست مرد برای انجام جماع بگوزد چه باید کرد؟
جواب: تذکر داده شود و در صورت تکرار عمل زن باید بدون پرداخت مهریه  و پس از خوردن سی ضربه شلاق مطلقه شود.
مسئله یازدهم: گوزیدن در هنگام جماع ایا اشکال دارد؟
در هنگام جماع از آنجا که موجب ضعف قوای مرد و زن میشود اشکال دارد اما پس از پایان جماع مستحب است که مرد و زن بر پهلوی راست دراز کشیده  سه بار بگوزند.
مسئله دوازدهم: گوزیدن در هنگام انزال ایا اشکال دارد؟
جواب: گوزیدن در هنگام انزال  و منعقد شدن نطفه باعث کر شدن  و کچل به دنیا آمدن جنین میشود و حرام است.
سئوال: در هنگامی که زن آبستن است ایا می تواند بگوزد؟
جواب: باعث کودن شدن طفل میشود واز درس و تحصیل باز خواهد ماند و در آینده شیپورچی خواهد شد؟ بنابراین جایز نیست.
 سئوال: ایا در هنگام آبستن بودن زن گوزیدن شوهر در بستر اشکال دارد؟
باعث وحشت جنین و هفت ماهه به دنیا آمدن او و گاه موجب لوچ شدن و در مواردی زهره ترک شدن جنین میشود و حرام است.
سئوال: آیا در حالت جنابت و حالت استحاضه میتوان گوزید.
جواب: بل توجه به اهمیت و احترام گوز در شرع مقدس بهتر است پس از غسل و پایان استحاضه بگوزند.
مسئله  : حد گوزیدن چه اندازه است
جواب: تا جائی که موجب ضرر و زیان به منطقه خروج و اسفنکترها  نشود و با نیت خیر و تقویت مبانی نظام انجام شود حد خاصی ندارد در غیر اینصورت باید اعتدال رعایت گردد و از روی لهو و لعب انجام نشود.
سئوال: با توجه به اهمیت گوز چرا گوز وضو را باطل میکند؟
جواب: همین مسئله خود بر اهمیت گوز و افضل بودن آن بر وضو تاکید دارد زیرا این گوز است که میتواند وضو را باطل کند ولی وضو نمی تواند موجب بطلان گوز شود.
مسئله  : در مورد گوزیدن در خارج ازکشور چه باید کرد؟
جواب: باید با اطلاع سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان، انجام شود و اگر با رعایت اقتصادی و بر باد ندادن منابع اسلامی در خارج کشور و تضعیف بنیه جمهوری اسلامی نباشداشکالی ندارد و گرنه در صورت اسراف در بازگشت باید اطلاع داده شود و بررسی گردد.
مسئله : ایا گوزیدن در انتخابات و هنگام دادن رای اشکال دارد؟
جواب: اگر رای به کاندیدای مورد نظر مقام معظم رهبری باشد اشکال ندارد ولی اگر به کاندیدای دیگری رای داده شده است گوزیدن مستوجب مجازات شرعی و تعقیب قانونی است.
سوال: آیا گوزیدن در میان رهنمودهای مقام عظمی رهبری اشکال ندارد؟
جواب: در صورتی که برای تصدیق فرمایشات معظم اله باشد ثواب اخروی نیز دارد .
سئوال: در چه روزها و شبهائی بر افضل بودن گوزیدن تاکید شده است؟
جواب: گوزیدن در شب تولد و وفات امام خمینی و امام خامنه ای، ودهه فجر، فضیلت خاصی دارد و بر وجوب آن تاکید شده است در بقیه ایام بسته به استطاعت مومنین و مومنات داشته و در پاره ای موارد  بجز ایام خسوف و کسوف و نیز اولین روز و آخرین روز سالهای کبیسه ،مستحب است
سوال: ارتباط گوز با شقیقه چیست؟
جواب: ارتباط از نوع ثبوتی است پس کسانی که کمتر میگوزند کمتر به عارضه سردرد دچار میشوند و این مسئله به شدت صدای آن نیز بستگی دارد که نباید بیشتر از 120 دسی بل باشد.
گوز فندقی چگونه گوزی است؟
گوز فندقی گوزی است که معمولا طلاب جوان و جمیل و تازه سال در یکی دو ماهه اول ورود به حوزه های علمیه به نشان سلامت مقاعد مبارک صادر میکنند و بر شنیدن آن تاکید شده است ولی مع الاسف عمر گوز فندقی کوتاه است و پس از چند ماه تبدیل به گوز گردوئی و سپس گوزترنجی میشود و امکان شنیدن آن به دلیل از کار افتادن و ازهم گسستن اسفنکترها به دلیل فشارهای درسی  و غیر درسی در حوزه، از دست میرود.
سوال: حکم افرادی که در توالتهای عمومی با صدای بلند میگوزند چیست؟
جواب: اگر بقصدخودنمائی باشد مکروه است و اگر قصد ارعاب دیگران باشد  حرام است وباید دیه بدهد که در این مورد باید به احکام دیه مراجعه شود اما اگر بی اختیار باشد باید شدت آنرا سنجید که اگر بیش از 120 دسیبل بود مستوجب جریمه و حبس تادیبی  است  .
سوال:  عده ای همراه با گوزیدن ، می چسند . چه حکمی متوجه این افراد است؟
جواب: جایز نیست  و التقاط در اسلام جایز نیست و بهتر است تفکیک شوند.
سوال: اگر گوزنده هنگام گوزیدن متوجه شود که اسهال بوده است چه باید بکند؟
جواب: شورت خود را تعویض کند .
سوال: گوزیدن عروس در مراسم خواستگاری چه حکمی دارد؟
جواب: اگر به قصد خودنمائی باشد حرام است اما اگر میخواهد با این عمل خواسته ای را به گوش مادر خویش برساند اشکال ندارد اما احوط آن است که آهسته بگوزد.
سوال:  گوزیدن متواتر در زمان تماشای سخنان رهبر عظیم الشان  آیا اشکال دارد؟  
جواب:همانگونه که قبلا گفته شد اگر بقصد تایید فرمایشات معظم اله باشد ثواب بسیار دارد و این سئوال سئوالی ملی و مساله هفتاد میلیون نفوس کشور است.. نخوردن نخود باعث ترک این عارضه میشود
سوال:  اگر کسی به دلیل شنیدن صدای گوز دار فانی را وداع گوید، فی المثل  کسی کارمند بانک بوده اندکه متاسفانه براثر شنیدن گوز دار فانی را وداع گفته اند (مثلاهنگامی که یک خانم جوان جهت انجام امور بانکی به ایشان مراجعه میکند دفترچه حساب آن خانم به زمین می افتد و وقتی برای برداشتن دفترچه دولا میشود میگوزد و کارمند بانک در آن لحظه در حال نوشیدن چای بوده اند بر اثر شنیدن صدای گوز می خندند و قند در گلویشان گیر کرده بر اثر خفگی می میرند) آیا دیه ای متوجه بازماندگان آن مرحوم هست یا خیر؟
جواب: خندیدن به صدای گوز دیگران از بدترین اعمال است و ضمنا  کارمند بانک بر اثر اصابت گوز یعنی قتل عمد دارفانی را وداع نکرده اند بلکه علت وفات قتل غیر عمد به علت خفگی است که جزو پیامدهای خنده ی ناشی از شنیدن صدای گوز است . پس هیچ دیه ای متوجه  آن خواهر جوان نمی شود و بلکه اگر گوزنده محترمه شاکی می شدند که چرا کارمند بانک به گوز ایشان خندیده اند اولیای مرده میبایست رضایت ااین خواهر مومنه را جلب کنند.
 
احکام گوزیدن قسمت دوم
احکام گوزیدن (قسمت دوم) پاسخ به استفتائات رسیده
سوال:حکم آنها که به ريش رهبر و نمايندگان ايشان و حتی اوامر ايشان ميگوزند چيست؟
جواب: گوزیدن به ریش از اهم واجبات است که ترک آن موجب مرض بواسیر می شود بهتر است قبل از گوزیدن مقداری سنجد آب پز را تناول کند و قبل از انجام عمل "گوزش" مستحب است سه بار بگوید "یا ذالگوز من المقعد اتصل الی الریش الرهبر" یعنی ای گوز که از مقعد خارج می شوی به ریش رهبر وصل شو
سوال: گوزیدن در جمع دوستان چه حکمی دارد؟
جواب: گوزیدن واجب کفایی است یعنی اگر در جمعی تنها یک نفر بگوزد ؛ گوزیدن در جمع از گردن بقیه ساقط میشود، که فحوای آن این است که از آن پس در آن جمع نمی توان گوزید و آنرا به گردن دیگری انداخت
سوال: گوزیدن از چه سنی واجب می شود؟
جواب: گوزیدن به نوزادان پسر از چهارده ماهگی و به نوزادان دختراز نه ماهگی واجب است ، پس اگر ترک آنرا کرده باشد باید قضای گوز را بجا آورد و یا برای یک آخوند روزی سه بار بچسد و اگر خود استطاعت انجام آنرا ندارد بهتر است آنرا به دیگری بسپارد و یا هر پنج شنبه شب دو کیلو نخود برشته خیرات کند و یا در آش نذری نخود و لوبیای دیر پز بریزد
سوال:همسر بنده با صدای بسیار وحشتناکی می گوزد بطوریکه تاکنون چندین بار شیشه های منزل را عوض کرده ایم و چندین بار همسایه ها از این امر شکایت کرده و حتی یکبار پلیس 110 مشکوک به انفجار خمپاره گردید و منزل مارا تفتیش نمود. ادامه زندگی با چنین مردی چه حکمی دارد؟
جواب:اگر در عقد نامه قید شده باشد که همسر جنابعالی مبتلا به عارضه " خود گوز بزرگ کم بینی" است حق متارکه از شما ساقط و باید تمکین و مماشات نمایید . در کتاب " سیاست الاگواز الکبیره" که تنها مرجع علمی بررسی صوت ناشی از گوزیدن در بین علما است در باب بلندی صدای گوز تنها به این نکته اشاره شده است که صدای گوز نمی تواند از 120 دسی بل بیشتر باشد بطوریکه مستمعی که در پشت دروازه شهر تنها برج و باروی شهر را می بیند ، نتواند صدای آنرا بشنود. در این خصوص بهتر است ابتدا از میزان شدت صدای گوز همسرتان مطمئن شوید
سوال: آیا آروغ زدن که اصطلاح مدرن آن باد گلو است حرام است؟
جواب: اگر آروغ بدل از گوز زده شود اشکالی ندارد اما احوط آن است که قبل از آروغ زدن نیت کند مثلا بگوید " یک عدد آروغ می زنم برای رضای فلان و فلان" که بجای فلان و فلان می تواند نام یک آخوند را بیاورد. در" تذکره الاگواز فی المعاده الباز" آمده است که : هنگام شنیدن صدای آروغ بدل از گوز باید به شخص متعارغ (یعنی کسی که آروغ زده) بگوید
عافیت باشد تو را گوز گلو
دو سه تا آلو بخور جای هلو
سوال: اگر کسی نداند که در روز چند بار گوزیده چه باید بکند؟
جواب: بر هرشخصی که بسن تکلیف "گوزیدن"رسیده است واجب است که در طول شبانه روز هفت بار بگوزد . اگر سهوا فراموش کند که مثلا شش بار گوزیده یا هفت بار باید بنا را بر شش بگذارد و در یک لحظه سریعا دولا شود تا گوز هفتم را بجا آورد. شک بین هشتمین و هفتمین گوز باطل است و باید دوباره آنرا از ابتدا بجا آورد
سوال: حکم گوزیدن بی اختیار چیست؟
جواب: گوزیدن بی اختیار موجب صفای دل و جان است که اگر با صدای کمتری صورت پذیرد موجب تقرب بیشتر و کاهش ریا می شود . واجب سمعی است که شنونده ی" گوز بی اختیار" جلوی خنده خود را بگیرد
سوال: آیا گوزیدن به سخنان ریاست محترم جمهور نیز ثواب دارد؟
جواب: اسراف کردن گوز موجب تنگی سوراخ رزق می شود پس احوط آن است هنگام استماع سخنان ایشان فقط به چسیدن بسنده کند تا با بوی جوراب ایشان یکی شود
سوال: رئیس جمهور محبوب در یکی از سخنرانی های خویش فرمودند "
بنده جهت حمایت از گاوانی که بمن رای داده اند
 دستور دادم تا شیر گران شود..." - نقل به مضمون- در این لحظه بنده بصورت ناخودآگاه گوزیدم. چه حکمی مترتب بنده خواهد شد؟
جواب: اگراز ابتدا قصد کرده بودید که در میان سخنرانی ایشان بگوزید اشکال ندارد ولی باید سه نخود برشته کفاره بدهید . اما اگر از ابتدا نیت نکرده بودید مرتکب فعل حرام گشته و باید هفت بار از جلوی راهروی ورودی مجلس شورا عبور کرده و بگوزید و یا هفتاد مرتبه برای یک آخوند بگوزید و یا یک مرتبه برای هفتاد آخوند بگوزید
پایان احکام گوزیدن
از برادران و خواهران دینی و غیر دینی تقاضا می شود سوالات خود را با دفتر حضرت آیه العظمی ملا هادی سبزواری توسی ( حفظه الله تعالی ) در میان گذاشته تا سریعا جواب حاصل نمایند
 

منبع:پژواک ایران


اسماعیل وفا یغمایی

فهرست مطالب اسماعیل وفا یغمایی در سایت پژواک ایران 

* کار شاعران  [2023 Dec] 
*با ملایان/ سه سرود  [2023 Dec] 
* سرود تلخ و اشک الود اندوه  [2023 Jun] 
* جنبش! ارتجاعی پانزده خرداد و بلاهت ما  [2023 Jun] 
*درگذشت ناصر امینی  [2023 May] 
*قصیده با بانگ مرگ بر شاه  [2023 Apr] 
*گلستان من  [2023 Feb] 
*عریان بمان گلشیفته  [2023 Feb] 
*کسی نمیداند  [2023 Feb] 
*مضحکه غریبی است نازنین  [2023 Jan] 
*از میان خاطرات  [2023 Jan] 
*و خدا در جشن پیروزی مردم خواهد رقصید  [2023 Jan] 
*داستان شهادت دو آخوند والا تبار  [2022 Nov] 
*پرچم کاوه  [2022 Oct] 
*متن سخنرانی و شعر خوانی اسماعیل وفا یغمائی در حمایت از جنبش ملت کبیر ایران  [2022 Oct] 
* ارتش ابلیس هم گربر شود؟  [2022 Oct] 
*ای رهبران کجائید  [2022 Sep] 
*غبار روبی از خویشتن  [2022 Aug] 
*با قدیسان عمامه بر سر  [2022 Aug] 
*مدار دافعه و جاذبه  [2022 Aug] 
*به اهل عشق ودل  [2022 Jul] 
*برای عشقی فراتر از هر عشق  [2022 Jul] 
*ما گلهای خندانیم  [2022 Jun] 
*ناخدای عرصه تاریخ برکش بادبان  [2022 May] 
*عاقبت ملت شما را ای فقیهان می....  [2022 May] 
*صدای تو صدای خرد شده دلیرترین فرزندان این میهن است  [2022 May] 
*نوروزی دیگر/ نوروزدو هزار و پانصد هشتاد و یک خجسته باد  [2022 Mar] 
*بهار بزرگ.سرگذشت یک شعر، سر گذشت یک سرود   [2022 Mar] 
*در بدرقه وسوگ پلنگی که به سفر رفت  [2022 Mar] 
*دفتر غزلهای مرا به تیغ جراح مسپار  [2022 Mar] 
*چند رباعی عاشقانه و عارفانه اتمی  [2022 Mar] 
*می دانم شکست خواهم خورد   [2022 Feb] 
*بهمنی دیگر بدان بی شک فرا خواهد رسید   [2022 Feb] 
*رساله مبارکه الضرطه الاحکام فی مکتب الاسلام  [2022 Feb] 
*جشنهای ایرانیان درماه بهمن قبل از اسلام   [2022 Jan] 
*عاشقانه‌ی کافرانه‌ی آزاد عریان  [2022 Jan] 
*عشق نامحدود من   [2022 Jan] 
*ما پیر شده‌ایم  [2022 Jan] 
*۱۲ رباعی برای بکتاش آبتین  [2022 Jan] 
* سرود مهر تو غزلقصیده ای در مدح شیخ شهر و ستایش عشق   [2022 Jan] 
* زیارتنامه عاشقان مناجات و زیارتنامه و زمزمه دوگانه عاشقان یگانه در گوش یکدیگر [2022 Jan] 
*پنجم دی ماه درگذشت زرتشت پیام آور راستی ، نیکی و خرد  [2021 Dec] 
*پنج خطابه. آزادی، دموکراسی و برابری و تاریکتر از تاریکی ودر برافروختن خویش [2021 Dec] 
*زمزمه ای با سردار ادبار و سالار نکبت  [2021 Dec] 
*خوان هفتم  [2021 Dec] 
*هر چند عشق من به تو بیرون ز غایت است  [2021 Dec] 
*خطابه پر اندوه قارقاریه و واق واقیه  [2021 Nov] 
* بر سنگ گور کهنه پرستان همچو من  [2021 Nov] 
*در سفر سیروس آموزگار مرد مهربانی و خرد و ایراندوستی   [2021 Nov] 
*یاداشتی برای امیر  [2021 Oct] 
*بیست غزل عاشقانه عریان  [2021 Sep] 
*حرکت تاریخساز سعید بهبهانی یک حرکت تاریخساز دیگر، تعمق و تدبری در لمپنیزم و شناخت ماتریالیزم توحیدی  [2021 Aug] 
*یادی از ایرج میرزا، و«جهاد اکبر» علیه ایرج ی دیگر و برخی نکات  [2021 Aug] 
*سگبان از سفر باز آمده است  [2021 Jul] 
*مجنون ز عشق  [2021 Jul] 
*عزل نگار  [2021 Jul] 
*غزل/ تو زیبایی  [2021 Jul] 
*سند افتخار! برای نسلهای آینده  [2021 Jul] 
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی  [2021 Jul] 
*غزل  [2021 Jun] 
* قصیده مبارکه الترنا تیویه  [2021 Apr] 
*نوروز من هموست که در گل نشسته است  [2021 Mar] 
*مدیحه ای برای رهبر مدیحه سوم.هنوز مدیحه سرای تو هستم   [2021 Mar] 
* پاسخی کوتاه به یکی از قورباغه ها ی بیت رهبری  [2021 Mar] 
* مدیحه ای برای رهبر مدیحه دوم. مگر از خویشتن  [2021 Mar] 
*مدیحه ای برای رهبر مدیحه یکم. و سالها سرودمت  [2021 Mar] 
*یاداشتی برای استاد! مفلوکعلی آغا رحمت الله علیه  [2021 Feb] 
*نقالی؛ هضم رابع!معده نیرومند و تاریخساز شیرخان! وهضم شدگان  [2021 Feb] 
* درود بر گوز قاطر  [2021 Feb] 
*به یادگار شعری بر دیوار/ پاسخی کوتاه به چند شعر و مقاله  [2021 Jan] 
*قصیده ای در بدرقه عقاب   [2021 Jan] 
*خطابه هفتم بر مزار و در بدرقه مجاهد کبیر   [2020 Dec] 
*دوازده رباعی؛ این عنتر پیر هم بمیدان آمد تقدیم آیه الله حاج شیخ کربلائی مشهدی رحمان غوادیان معروف به جدید الاسلام  [2020 Dec] 
*پیامبر من توئی ای زیبا  از مجموعه عاشقانه های بی تاریخ [2020 Dec] 
*جادوی قدرت وشش خطابه   [2020 Dec] 
*پهلوان پهلوانان!  [2020 Dec] 
*بانوی هزار جامه  [2020 Dec] 
*استقبالی از یک غزل رهی در پاسخ به یک تن از اوباش سیاسی  [2020 Dec] 
*چهار مضراب در ستایش استاد برای استاد ابو دلقک تنبک تبار تنبوری   [2020 Dec] 
*و چنین گفت اسماعیل مرتد  [2020 Dec] 
* کجاست همانندی تو با رامش؟  [2020 Dec] 
*سرودت را فراموش مکن مرد تنها برای ایرج مصداقی   [2020 Dec] 
*غزل . به فتوای عشق   [2020 Nov] 
*قصیده حسنخانیه/ در محاکمه تاریخساز ایرج مصداقی توسط حسنخان والا تبار  [2020 Nov] 
* پیروزی ایران بر رم و شکست والریانوس هفت نوامبر شانزده آبان برگی از تاریخ ایرانزمین و هویت ملی ایرانیان [2020 Nov] 
*وتو باید باشی نسرین  [2020 Oct] 
*استاد حکمت یغمائی شاعر نویسنده و پژوهشگر به سفر رفت  [2020 Aug] 
*غزل غدیرخم   [2020 Aug] 
* بیست و نهمین سالگرد بزرگداشت آخرین نخست وزیر مشروطه ایران دکتر شاپور بختیار   [2020 Aug] 
*چند رباعی در مدح و ستایش و شناخت شاعر! نویسنده! نمایشنامه نویس ، انقلابی استادحسین خر شیفته  [2020 Jun] 
*ماجرای شهادت شهید قاضی منصوری، ضد انقلاب ، ملایان ونقش ایرج مصداقی  [2020 Jun] 
*یاداشت آقای محمد رجوی در انتقاد به اتهام زدن به دیگران  [2020 Jun] 
*چراغداری در حاشیه تخت و جسد (تقدیم به مهدی ابریشم‌چی)   [2020 Jun] 
*قصیده در مدح و شناخت رسم و راه زنقحبگی  [2020 Jun] 
*بخوانیم و عبرت بگیریم  [2020 Jun] 
*عریضه سرگشاده شکوائیه به جناب شیر   [2020 May] 
* مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی   [2020 May] 
*اطلاعیه دفتر شیربرای تماشای برنامه جنگ تاریخساز سیاسی   [2020 May] 
*پیرمرد خنزر پنزری، بی بی تمیز خالدار و بنده  [2020 May] 
*در شکافتن نیل و ماه و آن سدیگر   [2020 May] 
*نیرومند تر از فک کروکودیل آب شور  [2020 May] 
*پاسخ به یک درخواست انسانی  [2020 May] 
*پاریس، کرونا، یک جسد تازه و رمضان  [2020 Apr] 
* کرونا و آخرین مباحثه عجقول ابن حکیم با حکیم ابن عجقول در معبد عجاقله. غروب اول  [2020 Apr] 
*دعای منظوم چهارده معصوم برای مصونیت از کرونا  [2020 Apr] 
*چکامه فلسفیه کرونائیه  [2020 Mar] 
*بی کُله مانده سر کعبه و واتیکان هم   [2020 Mar] 
*نه رباعی کرونائی/ کردند فرار حاجیان از کرونا  [2020 Mar] 
* قصیده وداع با فریب   [2019 Dec] 
*تسلیت  [2019 Nov] 
*یاداشتی برای ایرج مصداقی  [2019 Nov] 
*چه سود از کرشمه های تکراری  [2019 Nov] 
* زنده به گور  [2019 Nov] 
*تا ترا بیابم دخترک کوچک  [2019 Oct] 
*قصیده مبارکه ریدیه   [2019 Sep] 
* اگر مرگ نبود  [2019 Jul] 
*انتشار زخم دوزخ.دیوان یزید ابن معاویه   [2019 Jun] 
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما   [2019 Jun] 
*عاشقانه رمضانیه  [2019 Jun] 
*نگاهی به شناسنامه خانوادگی امام نخست و خلیفه چهارم‎  [2019 May] 
*غزل رمضان  [2019 May] 
*سالی دگر گذشت  [2019 Mar] 
*نوروزی دیگر.نوروز پیروز شکست ناپذیر  [2019 Mar] 
*رباعی‌های نوروزی  [2019 Mar] 
*سی رباعی. در باره حجاب، مبارزات شیرزنان ایران علیه این نماد ذلت و بردکی  [2019 Mar] 
*غزل پیرانه سر  [2019 Mar] 
*شیخنا حرف تو چون باد هوا خواهد شد  [2019 Feb] 
*ظهور   [2019 Feb] 
*چند شعر برای سرسبزی ملت ایران  [2019 Feb] 
*شاه شاه و خمینی خمینی است .نوشته ای در رابطه با «انقلاب! »نکبت آفرین و جابجائی بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷  [2019 Jan] 
*به تکان آمدن و ابراز وحشت! هر«سه بیضه اسلام» علیه آقای ‏رضا پهلوی  [2019 Jan] 
*‏ کنتس خون الیزابت باتوری  [2019 Jan] 
*در باروی الیزابت باتوری(شماره یک)  [2019 Jan] 
*یاداشتی دوستانه به سه یاداشت دشمنانه   [2019 Jan] 
*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی اماسماعیل وفا یغمائی   [2018 Dec] 
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه  [2018 Nov] 
*ایران وطن ماست   [2018 Oct] 
*شیخ بی ناموس ناموس وطن بر باد داد   [2018 Sep] 
*غلت میزنند (تحلیل سیاسی ایدئولوژیک شرایط روز در ایران)  [2018 Sep] 
*در مقابل گاو به احترام میایستم  [2018 Jul] 
*فریاد ‏‎   [2018 Jul] 
*ترانه آتش امید  [2018 Jul] 
*سهم ما  [2018 Jul] 
*ترس سیاسی  [2018 Jul] 
*هفت تیر- سالگرد جانباختن علی امیر کبیر یغمائی. یک تن از دهها هزار سرو بخاک افتاده با تبر جمهوری اسلامی  [2018 Jun] 
*ریقماسعلیخان  [2018 May] 
*رباعی ها. سی رباعی تازه از ساغر و باده تا به مستی رفتن   [2018 Apr] 
*بابای عزیز هم بمیدان آمد. کتاب سمفونی مقاومت نوشته محمد سیدی کاشانی  [2018 Mar] 
*میپرسی چرا دوستت دارم؟!  [2018 Mar] 
*کتابی از حمید اسدیان در مورد رذائل بنده  [2018 Feb] 
*بیست و پنج رباعی جاکش کوب قرمساق روب برای ممد جان  [2018 Jan] 
*با ملایان  [2017 Dec] 
*یاداشتی از یک رمال  [2017 Dec] 
*سرنوشت حکومت ملایان  [2017 Dec] 
*نوبت لرزیدن سقف و ستون خواهد رسید   [2017 Dec] 
*تفاوت آرامگاه اقبال لاهوری شاعر پاکستانی و آرامگاه یعقوب لیث بنیاد گذار استقلال مجدد ایران و زبان پارسی  [2017 Dec] 
*قصیده خدائیه  [2017 Nov] 
* تفاوت بزرگ امامزاده های راستین و دروغین  [2017 Nov] 
* تاریخ جعلی مردم ایران را فلج کرده  [2017 Nov] 
*شانزده نوامبر،جنگ قادسیه،پایان ایران باستانی وآغاز به ظلمت فرو شدن ایران  [2017 Nov] 
*این یکی(زلزله)دیگر کار الله است یقه آخوند را نگیرید  [2017 Nov] 
*درس ایدئولوژی. وکنکاشی در مورد ایمان بادمجان به ولابت‎!‎   [2017 Nov] 
*در ستایش ملت!  [2017 Oct] 
*چهار آبان سالروز تولد محمد رضا شاه پهلوی آخرین شاه وبهترین شاه دیکتاتور پس ازسقوط دولت ساسانی  [2017 Oct] 
*ایران وطن ماست‎   [2017 Oct] 
*دیگر شعر عاشقانه نخواهم سرود  [2017 Oct] 
*چهار رباعی وپاسخ به چند انتقاد  [2017 Oct] 
*روزگار و سايه روشن هاي زندگي وشعرمهدي اخوان ثالث   [2017 Sep] 
*«پانته آ»،«صفیه»،«محمد»و«کورش»  [2017 Aug] 
*‏ حماسه آریو برزن سردار دلاور و میهن پرست ایرانی  به بهانه سالگرد حماسه و جانباختن دلاورانه آریوبرزن و یارانش ‏دردوازدهم اوت [2017 Aug] 
*جهنم در قرآن‎  [2017 Aug] 
*درود بر آزاده نامداری   [2017 Jul] 
* شاملـو شـاعـري جهـانـي  [2017 Jul] 
*.تو پایدار بمان ای تمامت ایران   [2017 Jul] 
*تمامیت ارضی !   [2017 Jul] 
*بهشت و جهنم برترین پاسداران مدارهای جاذبه و اعتقاد  [2017 Jul] 
* در سالگرد انقلاب کبیر فرانسه ترجمه تازه ای ازسرود مارسیز.  [2017 Jul] 
*سند شماره یک‌ : قتل هولناک فاطمه بنت ربیعه در صدر اسلام   [2017 Jul] 
*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام  [2017 Jun] 
* بپاس پیدا شدن چند خمره شراب از عهد ساسانی  [2017 Jun] 
*ساقي نامه   [2017 Jun] 
*خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات   [2017 May] 
*غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها.   [2017 May] 
* غزلهای بی تاریخ   [2017 Apr] 
*نوعی استراتژی! شکلی از زندگی  [2017 Apr] 
*خدا فروشان  [2017 Apr] 
*تجربه  [2017 Mar] 
*درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!   [2017 Mar] 
*آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری  [2017 Mar] 
*سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود*   [2017 Mar] 
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای  [2017 Mar] 
*به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری  [2017 Mar] 
*نعلیات. چند رباعی  [2017 Jan] 
*ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها)   [2017 Jan] 
*قصیده سفر  [2016 Dec] 
*سمبل رحمت  [2016 Dec] 
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی  [2016 Dec] 
*پولاد و فرهنگ  [2016 Dec] 
*زنده باد ما!  [2016 Dec] 
*دعا  [2016 Dec] 
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني  [2016 Dec] 
*از رباعی‌ها  [2016 Nov] 
*سه عاشقانه  [2016 Nov] 
*به بهانه تولد هفتمین امام شیعیان موسی ابن جعفر  [2016 Nov] 
* آنان که تنها نگران خود بودند  [2016 Nov] 
*درود بر مردم!زنده باد کورش  [2016 Nov] 
*روضه خوانهای قدیم و جدید و بشارت زنده بودن شیر!   [2016 Oct] 
*السلام علیک ومع السلامه یا ابا عبدالله   [2016 Oct] 
*کسی جان خود را نمی بوید  [2016 Sep] 
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد   [2016 Sep] 
*با همگان.....(مانیفست)  [2016 Aug] 
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب  [2016 Aug] 
*سلسله امویان و سیمای واقعی معاویه و یزید بخش دوم   [2016 Aug] 
*آیا متناقض نمیشوید؟  [2016 Aug] 
*هیچ ایم ما شاعران!   [2016 Aug] 
*سلسله امویان و سیمای واقعی یزید و معاویه   [2016 Aug] 
*تمامیت ارضی !  [2016 Aug] 
*به خاطره شاپور بختیار   [2016 Aug] 
*کلمه بی معنای انسانیت   [2016 Jul] 
*جهنم همین جاست باور کنیم  [2016 Jul] 
*خمینی مرد ! خمینی زنده است  [2016 Jun] 
*معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید  [2016 May] 
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران.  [2016 May] 
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني  [2016 May] 
*قـصـیده شـهرها  [2016 May] 
*یادداشتی برای یک هموطن آذری   [2016 May] 
*از مادر خویشتن الی مادر خاک  [2016 May] 
*تغییر قبله خواهم داد!  [2016 May] 
*در ستایش حجاب   [2016 May] 
*گرامی باد روز کارگر.پتک اهنکوب محرومان شود عمامه کوب  [2016 Apr] 
* خطابه متناقض و مغموم اول ماه مه   [2016 Apr] 
*در باره سفر یا دزدیدن صبری حسن پور در ترکیه و دو گزارش  [2016 Apr] 
*شهیدانیم ما  [2016 Apr] 
*شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال  [2016 Apr] 
*مرگ تبعیدی  [2016 Apr] 
*پیش از آزادی  [2016 Apr] 
*جهان آفرین، شیطان و خدا  [2016 Apr] 
*رباعی‌های نوروزی  [2016 Mar] 
*بهارانه خزانی  [2016 Mar] 
*نوروزی دیگر  [2016 Mar] 
*جشن چهارشنبه سوری خجسته باد. سرود آتش مقدس باستانی  [2016 Mar] 
*شكوه يك خاطره در ستايش دكتر محمد مصدق  [2016 Mar] 
*تمثيل حكيم اصفهانى ماجراى مرد بقال و حكايت انتخابات ملايان  [2016 Feb] 
*امامزاده  [2016 Feb] 
*در ستایش ارتداد   [2016 Feb] 
*به به از آفتاب عالمتاب  [2016 Feb] 
*شاه شاه و خمینی خمینی است   [2016 Feb] 
*درود بر گلنسا! سلام بر داش ابرام!  [2016 Jan] 
*مرگ. بخش چهارم رساله تائودا  [2016 Jan] 
*ای مقصد حقیقت. در بدرقه عباس محمدرحیمی  [2016 Jan] 
*در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان   [2016 Jan] 
*سقوط و یادداشتی برای علی خراشادی  [2016 Jan] 
*نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده  [2016 Jan] 
*میزند سر از البرز، آفتاب آزادي   [2016 Jan] 
*مسیح وهمه چیز فقط روی کاغذ.  [2015 Dec] 
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی  [2015 Dec] 
*به هیچ وجه تعجب نکنید  [2015 Dec] 
*آخر سال و کمی مغز تکانی! که غم انگیزید !  [2015 Dec] 
*غزل های یلدا  [2015 Dec] 
*سر بالین فقیهی بیدار  [2015 Dec] 
*غزل.یکشب اگر...  [2015 Dec] 
* شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه  [2015 Dec] 
* قصیده کوچه باغی  [2015 Dec] 
*حرفهای درست و دوربینی ستایش انگیز رئیس جمهور مقاومت !  [2015 Nov] 
*ظهور دوباره ضعفر جنی  [2015 Nov] 
* زمزمه ای بر گور ساعدی. ترانه های مرگ  [2015 Nov] 
* چكامه برای کشتگان راه آزادی شهیدان قتلهای زنجیره ای  [2015 Nov] 
*خدافروشان  [2015 Nov] 
* کلاه از سر بر میگیرم  [2015 Nov] 
*آزادی ئی میخواهم که بنوشمش   [2015 Nov] 
*آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول  [2015 Nov] 
* با ناخدا  [2015 Nov] 
* ملت! ملت! همیشه سردار  [2015 Nov] 
* تمام ماجرا. یک مقاله، یک سند و چند لینک  [2015 Nov] 
*در ضرورت دشنام دادن و یک شعر؛ بیشرفم بیشرفم بیشرف  [2015 Nov] 
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران  [2015 Nov] 
*باز هم کشتار و نقش آفرینی تیغه های قیچی جنایت  [2015 Oct] 
*موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست  [2015 Oct] 
* منظومه کاروان.در سوگ شهیدان اشرف  [2015 Oct] 
*یاداشتی کوتاه بر یک مقاله؛   [2015 Oct] 
* العشق اکبر  [2015 Oct] 
* دو غزل پائیزی  [2015 Oct] 
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه   [2015 Oct] 
*زمزمه‌ای با «مرضیه»، در پنجمین سالگرد سفر آن عزیز  [2015 Oct] 
* سرود مهرگانى  [2015 Oct] 
*کعبه منو حاجی  [2015 Sep] 
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه  [2015 Sep] 
*خزانی   [2015 Sep] 
*هنوز هجوم ادامه دارد   [2015 Sep] 
*سرود مهرگانى  [2015 Sep] 
*و خویشتن را بنگر.....  [2015 Sep] 
*خدا و انسان(غزل) ا  [2015 Sep] 
*از زمزمه‌های ولگردی پیر که ترانه هم می‌سرود  [2015 Sep] 
*شاعر رسمی شعرهایش را میخواند  [2015 Sep] 
* چه بر جای مانده است؟  [2015 Sep] 
*هیچ ایم ما شاعران!  [2015 Sep] 
* چهار رباعی  [2015 Aug] 
*العشق اکبر. غزل  [2015 Aug] 
*آخرين ترانه‌ي دو زناكار  [2015 Aug] 
*غزل.در کوخ تنفروشان  [2015 Aug] 
*در جواب یک رفیق سابق لر  [2015 Aug] 
* امامزاده  [2015 Aug] 
*قصیده تلخ معرفت  [2015 Aug] 
*آخوندها! آخوندها  [2015 Jul] 
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب  [2015 Jul] 
*آدمی بسیارست  [2015 Jul] 
*حجر الاحمر(سنگ سرخ)  [2015 Jul] 
*شاملو شاعری جهانی - گفتگوی با اسماعیل وفا یغمائی   [2015 Jul] 
*دو مرثیه  [2015 Jul] 
* کرد را میکشند اما کرد زنده است   [2015 Jul] 
*تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيد فطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ   [2015 Jul] 
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باد   [2015 Jul] 
*اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد  [2015 Jul] 
*عریضه شماره دوم ب. فراهانی و چند نکته  [2015 Jul] 
*نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی   [2015 Jul] 
*غزلی از گذشته ها در سال 1349و ماه رمضانی در هفده سالگی  [2015 Jul] 
*فقط دوازده خط و نیم .شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف   [2015 Jul] 
* بیزارتر از داعشیان....  [2015 Jul] 
*دو ملودی  [2015 Jul] 
* کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من  [2015 Jul] 
*در رد ارتباط تاریخساز«حاجیه فاطمه اره» باوزیر مقتول قائم مقام فراهانی  [2015 Jun] 
* غزل رمضان  [2015 Jun] 
* فقط دوازده خط و نیم .شماره18. «پدودینی» ممنوع است!  [2015 Jun] 
*با تمام رهبران  [2015 Jun] 
* کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب  [2015 Jun] 
* من هم استحقاق دعوت به ویلپنت را داشتم   [2015 Jun] 
*اگر پرچم آزادى...  [2015 Jun] 
*نعلیات  [2015 Jun] 
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما  [2015 Jun] 
* غزل. خدای عاشقان  [2015 Jun] 
*خدا و انسان(غزل)  [2015 Jun] 
* فقط دوازده خط و نیم .شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟  [2015 May] 
* در ستایش تاختن  [2015 May] 
*ساقي نامه  [2015 May] 
*سه عاشقانه  [2015 May] 
*اگر عشق گناه است  [2015 May] 
*دو سر قافان  [2015 May] 
*تقطیر و تغلیظ یک گنداب در یک قطره  [2015 Apr] 
*آینه‌ها (۲)  [2015 Apr] 
*آینه  [2015 Apr] 
* غزل فراچکیدن  [2015 Apr] 
* نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی  [2015 Apr] 
* زیباترین جنگاور جهان  [2015 Apr] 
* ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست  [2015 Apr] 
* قـصـیده شـهرها از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم  [2015 Apr] 
*غزل  [2015 Apr] 
* عاشقانه در ماهور  [2015 Apr] 
*شش عاشقانه   [2015 Apr] 
*فقط دوازده خط و نیم و گاهی بیشترک. شماره 14. لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم  [2015 Mar] 
*عاشقانه. چو گسیو میگشائی  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم .شماره ۱۳ اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم .شماره12تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 10.و جناب آقای مقلب القلوب والابصار  [2015 Mar] 
*نوروزی دیگر  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 9نوروز پیروز شکست ناپذیر  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 8 مهیب تر از مبارزه مسلحانه نبرد فلسفی است  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم. شماره ۶ و ۷ ؛ سرگذشت الله بخش‌های یک و دو   [2015 Mar] 
*غزل جهانخدائی  [2015 Mar] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)   [2015 Mar] 
*در باره رابطه حضرت حدث اصغر با جناب شقیقه  [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم .اگر شیطان خدا بود؟. شماره 5   [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم در باره اعتقاد شماره 4  [2015 Mar] 
*تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرار میشود و ما می توانیم بدانیم   [2015 Mar] 
*فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد  [2015 Mar] 
*هشت مارس وسه غزل در ستایش زنان ایران  [2015 Mar] 
*هشت مارس .ماجرای سرودن ،سرود کاوه میهن، سرود زن و یادی از مرضیه  [2015 Mar] 
*ترا دوست دارم ای محبوب  [2015 Mar] 
*تو زیبائی ای میهن من  [2015 Feb] 
*آغاز و پایان جهان  [2015 Feb] 
* خدائی تازه خواهد زد هستی  [2015 Feb] 
*میزند سر از البرز آفتاب آزادی  [2015 Feb] 
*به به از آفتاب عالمتاب  [2015 Feb] 
*لبان تلخ تو   [2015 Feb] 
*کمی هم لبخند و ارامش و یک ترانه. حاجی خیلی پیدا میشه تو دنیا  [2015 Feb] 
*مثنوی گربه نامه.  [2015 Feb] 
*آقایان! چند مترش باقی مانده. دقت کنید.   [2015 Jan] 
*ماجرای پیرمردی 120 ساله که قبل از پدرش متولد شده است   [2015 Jan] 
*چی بودیم؟ چی شدیم!! چی میشیم؟عکسی از مرحوم ملک عبدالله در دانشگاه نور   [2015 Jan] 
* یاداشت اسماعیل وفا یغمائی و اطلاعیه جدید کمیسیون شورای ملی مقاومت در مورد فرا خواندن به اقامه دعوا  [2015 Jan] 
*یادداشتی برای دوستان  [2015 Jan] 
*با من بیائین. از مجموعه شعرها و نوشته های خانه خانم مکنزی شماره 3   [2015 Jan] 
*دیباچه و در باره بلیندا مکنزی   [2015 Jan] 
*می توانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !   [2015 Jan] 
*بعدا بیشتر توضیح خواهم داد شماره 2   [2015 Jan] 
*دایناسورها  [2015 Jan] 
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه  [2015 Jan] 
*ضریح   [2015 Jan] 
*مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی  [2015 Jan] 
*عاشقانه زمستانی  [2015 Jan] 
*بیاد هوشنگ عیسی بیگلو . در نیستی شناورم و کیف میکنم   [2015 Jan] 
*چه مقتدرند مردگان از مجموعه منتشر نشده آتشکده)   [2015 Jan] 
* مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی  [2014 Dec] 
* غزل های یلدا   [2014 Dec] 
*منظومه نيايش نوئل   [2014 Dec] 
*امامت ملت و نه هیچ امام دیگر  [2014 Dec] 
*غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!  [2014 Dec] 
* بهانه زیستن.غزلیات بی تاریخ  [2014 Dec] 
*شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه   [2014 Dec] 
*قصیده یائیه در سرنوشت فقیه و ولایتش  [2014 Dec] 
*پیش از آزادی  [2014 Nov] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)   [2014 Nov] 
* ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند  [2014 Nov] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سیزدهم)   [2014 Nov] 
*بعد از این شبانه ها  [2014 Nov] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام (قسمت دوازدهم)  [2014 Nov] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت یازدهم)  [2014 Nov] 
*عاشقانه  [2014 Nov] 
*در برکشیدن شمشیر مینائی علیه همنشین بهار  [2014 Nov] 
*لبان تلخ تو  [2014 Nov] 
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها  به بهانه سالگرد حماسه و جانباختن دلاورانه آریوبرزن و یارانش دردوازدهم اوت سیصد و سی سال قبل از میلاد مسیح [2014 Nov] 
*درستايش رسالت  [2014 Nov] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا ( قسمت دهم )   [2014 Nov] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت نهم )  [2014 Oct] 
*شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار  [2014 Oct] 
*الا یا ایها الساقی  [2014 Oct] 
* قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه  [2014 Oct] 
*مزموزما جهانست با آیه های روشن  [2014 Oct] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا(قسمت هشتم)  [2014 Oct] 
*غزل تازه. هوای تازه کجاست  [2014 Oct] 
*مرگ تبعیدی  [2014 Oct] 
*درکارگاه صبح  [2014 Oct] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت هفتم)  [2014 Oct] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت ششم )   [2014 Oct] 
*در این هوا که منم  [2014 Oct] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت پنجم)  [2014 Oct] 
*اى آزادى   [2014 Oct] 
*در ژرفا! بیاد محسن امیر اصلانی  [2014 Sep] 
*سرود مهرگانى   [2014 Sep] 
*خــزانی  [2014 Sep] 
*قـصـیده شـهرها - از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم  [2014 Sep] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهارم)  [2014 Sep] 
*لبان تلخ تو   [2014 Sep] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سوم)  [2014 Sep] 
*كي مهر خرد از دل شبگير برآيد  [2014 Sep] 
*با داعشیان  [2014 Sep] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت دوم)  [2014 Sep] 
*چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه  [2014 Sep] 
*نیایش  [2014 Sep] 
*«خارجه نشین!»  [2014 Aug] 
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس. اسماعیل وفا یغمائی(قسمت اول)  [2014 Aug] 
*مرثیه  [2014 Aug] 
*بیزار تر از داعشیان....   [2014 Aug] 
*تائودا، پرنده کوچک و ببر مهربان.قسمت های اول تا چهارم  [2014 Aug] 
*آینه  [2014 Aug] 
*الا یا ایها الساقی  [2014 Aug] 
*چند سفارش به نویسندگان فرامایه   [2014 Aug] 
*ملت! ملت! همیشه سردار  [2014 Aug] 
*عاشقانه  [2014 Aug] 
*غثیان (استفراغ)  [2014 Aug] 
*واق واق سگان به زیر مهتاب جلیل  [2014 Aug] 
* تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيدفطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ   [2014 Jul] 
*هانا آرنت هم اطلاعاتی بوده است  [2014 Jul] 
*سؤال  [2014 Jul] 
*با ناخدا  [2014 Jul] 
*اندر گسسته شدن بند دهان و بند تنبان  [2014 Jul] 
*دعا  [2014 Jul] 
*در ارتباط «زنده یادگودرزی» با «شادروان شقایقی»  [2014 Jul] 
*شاید آینه ای لازم باشد  [2014 Jul] 
*در ستایش ارتداد  [2014 Jul] 
*تاملاتى آزاد، ناكافى،ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى  [2014 Jul] 
*میخ محکم اسلام عزیز و واگذاری آن به مردم بمناسبت ماه رمضان و تاملات و تدبراتی آزاد در رابطه با اسلام عزیز [2014 Jul] 
*سبیل هم سبیل مقاومت!  [2014 Jun] 
*زنده باد شکاف!  [2014 Jun] 
*با مشکل پیامبران چه باید کرد  [2014 Jun] 
*کاردها می‌گریند  [2014 Jun] 
*.شباهتها. عاطفه اقبال. مسیح علینژاد   [2014 Jun] 
*کی بود کی بود من نبودم   [2014 Jun] 
*یک شب اگر  [2014 Jun] 
*با مشکل پیامبران چه باید کرد   [2014 Jun] 
*جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما  [2014 Jun] 
*در قلب مردم در سفر غلامرضا خسروی [2014 Jun] 
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد  [2014 Jun] 
*چرا حیرت میکنیم! باور کنیم!   [2014 Jun] 
*خوشاسپیده دم سرخ  [2014 May] 
*بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده  [2014 May] 
*با گوش‌های کر  [2014 May] 
*«بوي جوي موليانم آرزوست»  [2014 May] 
*غزل یک شب اگر...  [2014 May] 
*ساقی نامه  [2014 May] 
*برای شما متاسف و غمگینم  [2014 May] 
*عشق  [2014 May] 
*خطابه متناقض ومغموم ومه آلود اول ماه مه  [2014 May] 
*سرود انترناسیونال سرودی که همیشه پاکیزه است  [2014 May] 
*باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی  [2014 Apr] 
*طعم روشنائی  [2014 Apr] 
*تجربه  [2014 Apr] 
*یادنامه بیستمین سالگرد سفرکمال رفعت صفائی(ک. صبحگاهان). شماره 1 در بیستمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی [2014 Apr] 
*هوای تازه کجاست  [2014 Apr] 
*وقتی همه چیز فراموش میشود قصه کوتاه [2014 Apr] 
*گوی مقدس  [2014 Apr] 
*قصیده سنگشار  [2014 Apr] 
*چه انتظار ؟بهاري نميرسد از راه  [2014 Apr] 
*نوروز من توئی  [2014 Mar] 
*بسوی بهار  [2014 Mar] 
*خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب  [2014 Mar] 
*هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد  [2014 Mar] 
*بهار عبا پوش  [2014 Mar] 
*نوروزتان خوش باد  [2014 Mar] 
*سرود نوروزی آتش مقدس باستانی   [2014 Mar] 
*به پیشواز بهار؛ غزل‌های بهاری شماره شش تا ده  [2014 Mar] 
*آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش در ستایش زنان و روز زن هشت مارس  [2014 Mar] 
*در خلوت زاهدان اثنی عشری بمناسبت هشت مارس!  [2014 Mar] 
*عاشقانه عریان بهاری  [2014 Mar] 
*غزل بهاری شماره یک  غزل غزل به پیشواز نوروز و بهار رویم [2014 Mar] 
*ترس سیاسی  [2014 Mar] 
*آواز کولی‌ها  [2014 Feb] 
*بازخوانی پنج نوشته به مناسبت سرکوب مجدد درویشان ایران توسط ارتجاع حاکم  [2014 Feb] 
*مکاشفه  [2014 Feb] 
*پنج غزل عاشقانه. پیشکش به اهل دل و عشق  [2014 Feb] 
*خدائی تازه خواهد زاد، هستی  [2014 Feb] 
*درباره مقوله امام وامامت وامامواره ها درتشيع!  [2014 Feb] 
*اگر روزی واقعا انقلاب شد  [2014 Feb] 
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران  [2014 Jan] 
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است  [2014 Jan] 
*هوای تازه کجاست   [2014 Jan] 
*کتیبه ای بر دیوار تاریک ترین شب  [2014 Jan] 
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !  [2014 Jan] 
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادرعروس  [2014 Jan] 
* در بدرقه رضا مرزبان در نیستی شناورم و کیف میکنم [2014 Jan] 
*زیرا باد می‌وزد  [2014 Jan] 
*نگران مباش!  [2014 Jan] 
*اگر مرگ نبود   [2014 Jan] 
*پنج مکاشفه  [2014 Jan] 
*برای مزید اطلاع و شناخت؛ شاهکار هنری جدید گروه «فنان ابو محمد»  [2014 Jan] 
*عاقبت نيم شبي مست زره مي‌آئي.از دفتر غزلها  [2013 Dec] 
*مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی  [2013 Dec] 
*تسلیتی تکراری و بیفایده! و یا تبریک  [2013 Dec] 
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی   [2013 Dec] 
*سه سروده .طعم روشنائی  [2013 Dec] 
*نيايش نوئل   [2013 Dec] 
*مژده! سر زد از البرز، آفتاب آزادي  [2013 Dec] 
*غزل های یلدا  [2013 Dec] 
*آواز شیپورها( من باز خواهم گشت)  [2013 Dec] 
*و حدیث پیرامونیان هفت حصار  [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا. تبریک عام، و تبریک خاص! به آقایان قصیم و روحانی !  [2013 Dec] 
*نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی  [2013 Dec] 
*ابراز نگرانی  [2013 Dec] 
*غزل.  [2013 Dec] 
*معجزه! و شرمنده از بی ایمانی خود  [2013 Dec] 
*دعا   [2013 Dec] 
*هنوز سرودتان را مى خوانم   [2013 Dec] 
*سه گفتگو در باره شانزده آذر اسماعیل وفا یغمائی. م. ساقی   [2013 Dec] 
*در ستایش تاختن  [2013 Dec] 
*هفت حصار  [2013 Dec] 
*یک درخواست و یک جواب و نظر شادروان استاد معین  [2013 Nov] 
*درخواست از دوستان  [2013 Nov] 
*واژگونانیم برچنگک به قصابان بگو   [2013 Nov] 
*اعتصاب غذا خبر جدید  [2013 Nov] 
*دیریست، دریغا  [2013 Nov] 
*بیماران عقیدتی  [2013 Nov] 
*محبت نیست جز در ده نشینان!  دو نوشته و دو اشاره  [2013 Nov] 
*اما باران خواهد بارید  [2013 Nov] 
*لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید  [2013 Nov] 
*غزل.در کوخ تنفروشان  [2013 Nov] 
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای  [2013 Nov] 
*آخرین دیدار و گفتگو با مرضیه  [2013 Nov] 
*چند شعر در زندگی و مرگ ابراهیم آل اسحاق  [2013 Nov] 
*ساختار ، واشاره ای به ماجرای سعید جمالی   [2013 Oct] 
*و دیریست، دریغا؛ درنظاره چهلمین روز اعتصاب غذا  [2013 Oct] 
*اگر مرگ نبود  [2013 Oct] 
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند  [2013 Oct] 
*سر بالین فقیهی بیدار؛ نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری  [2013 Sep] 
*در خیل خائنان  [2013 Sep] 
*آتش تاریک  [2013 Sep] 
*یاداشتی در باره درد نامه استاد حمید رضا طاهر زاده!  [2013 Sep] 
*اگر پرچم آزادی...  [2013 Sep] 
*پیش از آنکه کشتار ششم انجام گیرد  [2013 Sep] 
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند  [2013 Sep] 
*منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف  [2013 Sep] 
*من این سوگ بزرگ را هرگز نمی‌توانم هضم کنم  [2013 Sep] 
*از زورخانه خواجه خضر تا زورخانه سیاست وچرخ قجری یاداشتی بر یاداشت آقای جلال گنجه ای   [2013 Aug] 
*عق ام گرفته است (برای ایرج مصداقی)  [2013 Aug] 
*باز هم تهدید  [2013 Aug] 
*در معنا و مفهوم بند از بند جدا کردن  [2013 Aug] 
*الا یا ایها الساقی  [2013 Aug] 
*باور کنید اعضا و هواداران مجاهدین گوسفند نیستند   [2013 Aug] 
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند  [2013 Aug] 
*اى آزادى…  [2013 Jul] 
*دوستان سابق! بخود آئید  [2013 Jul] 
*با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد  [2013 Jul] 
*مراد علی و مرید علی تاملی در پدیده مراد علیگری ومرید علیگری در سیاست  [2013 Jul] 
*به یاد شهید راه آزادی علی امیر کبیر یغمایی   [2013 Jun] 
*من باب اطلاع..برهای تازه باغ!  [2013 Jun] 
*پاسخ به دو سئوال و وقتی ته قضیه بالا می‌آید  [2013 Jun] 
*تداعی ها طرحی از سیمای یک مجاهد و یادی از مهدی افتخاری  [2013 Jun] 
*باز خوانی یک نامه(پاسخ نامه اول خانم اکرم حبیب خانی) و درنگی بر برخی نکات  [2013 Jun] 
*اطلاعیه. ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین و شورا ورسانه های وابسته  [2013 Jun] 
*نامه خانم اكرم حبيب‌خاني به كميسر عالي حقوق بشر  [2013 Jun] 
*توضیحی بر یک یاداشت دیگر  و در ستایش «شرف» جمال بامداد [2013 Jun] 
*پنج نامه  [2013 Jun] 
*یک نامه و مشتی خاطره. اسماعیل وفا یغمائی  [2013 Jun] 
*یا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۲ تداعی هاو گوشه هائی از یک واقعیت [2013 May] 
*آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۱  تداعی هاو گوشه هائی از یک واقعیت قسمت اول  [2013 May] 
*چاووشی  [2013 May] 
*دردناک، مضحک، خطرناک   [2013 Apr] 
*تو پایدار بمان ای تمامت ایران  [2013 Mar] 
*معنای کلام هستی  [2013 Mar] 
*واقعیت تاریخ ایران و دیدگاههای آقای بنی طرف  [2013 Mar] 
*آیا می شود حرف زد؟  [2013 Feb] 
*   [2013 Feb] 
*مسیح را تعریف کنید  [2012 Dec] 
*به پایان میرسد ای دوست هستی  [2012 Dec] 
*شانزده آذر: چهار گفتگو در باره جنبش دانشجوئی  [2012 Dec] 
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها  [2012 Nov] 
*بن بست تن شکست و فراخای جان رسید  [2012 Nov] 
*در درگذشت احمد قابل  [2012 Oct] 
*از زمزمه های ولگردی پیر که ترانه هم میسرود  [2012 Oct] 
*رباعیات؛ ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای  [2012 Jul] 
*اگر مرگ نبود  [2012 Jul] 
*جماع الوداع ووداع الجماع با مددی از نسیم شمال و استعانت از ابوالحسن یغما جندقی  [2012 Jul] 
*پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم  [2011 Nov] 
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند  [2011 Nov] 
*حقیقت ساده  [2011 Oct] 
*تخم اشتباه  [2011 Aug] 
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند  [2011 Jul] 
* در رازهای پیروزی و دوام مقام معظم بی زوال ولایت  [2011 Jul] 
*باور، تناقض و یک مسئله هندسی  [2011 Jun] 
*با تمام رهبران  [2011 Jun] 
*فرمانده فتح الله.در بدرقه مجاهد قهرمان فرمانده و چریک ارتجاع سوز مجاهد مهدی افتخاری  [2011 Jun] 
*چهار خرداد  [2011 May] 
*توجه به چند نکته ساده  [2011 May] 
*منظومه کاروان در سوگ شهیدان اشرف [2011 Apr] 
*به بهانه سخنان دکتر هزار خانی و سخنی با خانم رجوی  [2011 Apr] 
*ننگ و نفرت بر قاتلان فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران  [2011 Apr] 
*تاملاتی ساده و پراکنده در باره مذهب و لامذهبی   [2011 Jan] 
*گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی( قسمت چهارم) (سری دوم گفتگوها، گفتگوی چهادهم) [2010 Dec] 
*شانزده آذر: گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی(3)  [2010 Dec] 
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی با اسماعیل وفا یغمائی(2)  (سری دوم گفتگوها، گفتگوی دوازدهم) [2010 Dec] 
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی (سری دوم گفتگوها، گفتگوی یازدهم) [2010 Dec] 
*یادداشتی بر یادداشت همنشین بهار مشکل اصلی ولایت و سلطنت است و بس [2010 Nov] 
*من باب اطلاع  [2010 Nov] 
*مرگ می آید که ما را نو کند  [2010 Nov] 
*مگر راهی جز مردن؟  [2010 Nov] 
*آی ابراهیم....  [2010 Nov] 
*ابراهیم آل اسحاق به معبود پیوست   [2010 Nov] 
*فرهاد هم به خواب شیرین رفت  [2010 Nov] 
*خاتون (به یاد مرضیه)  [2010 Oct] 
*غزل در خاکسپاری مرضیه بی مرگ  [2010 Oct] 
*در بدرقه بانوی بزرگ تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، مادر کوشالی  [2010 Sep] 
*خداینامک (بخش نخست) تاملاتی پراکنده در باره مفهوم خدا  [2010 Sep] 
* سفرت خوش ستار!  [2010 Sep] 
*تجربه  [2010 Sep] 
*موجودات فضائی و نظرات پرفسور هاوکینگ بنده!  [2010 May] 
*ماجرای نقاب و برقع و صدور کثافات مکتبی  [2010 Apr] 
*در شانزدهمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی  [2010 Apr] 
*«درس شناخت» ، «همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!  [2010 Mar] 
*چند خاطره ومن بلوچها را دوست دارم  [2010 Feb] 
*بکوشیم! واگر نه بفکر «تعدادی رهبر» باشیم  [2010 Feb] 
*مقداری توضیح واضحات...  [2010 Feb] 
*یا زلزلت الزلزال!، یا اخرجت الاثقال!  [2010 Jan] 
*سر بالین فقیهی بیدار نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری [2010 Jan] 
*یاداشت و توضیحی کوتاه  [2009 Dec] 
*ملایان بر لب باغچه نعنا!  [2009 Nov] 
*دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟  [2009 Oct] 
*هفت شعر تازه  [2009 Oct] 
*در رهائی از میان فک تمساح وپس از آن  [2009 Oct] 
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باشد  [2009 Sep] 
*در زیر قناره های قصابان  [2009 Sep] 
*در چگونگی انواع ایستادن و نشستن و خوابیدن  [2009 Sep] 
*کودتای پاسداران و ایرانی تحت حاکمیت نظامیان؟!  [2009 Sep] 
*کجا ایستاده ایم؟  [2009 Aug] 
*قبل و بعد از اعتصاب غذا و برخی نکات  [2009 Aug] 
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها به بهانه سالگرد حماسه و جانباختن دلاورانه آریوبرزن و یارانش دردوازدهم اوت سیصد و سی سال قبل از میلاد مسیح [2009 Aug] 
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف (بخش دوم)   [2009 Aug] 
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف  [2009 Aug] 
*دو شعر برای شهیدان اشرف   [2009 Jul] 
*قصیده میر حسینیه موسویه  [2009 Jul] 
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر-گفتگوهای سری دوم - قسمت دهم   [2009 Jul] 
*رهبران کجایید   [2009 Jul] 
*این یه انقلابه  [2009 Jun] 
*نه ! «ندا» نمرده است  [2009 Jun] 
*بپاس حرمت و شرف ملت ایران  [2009 Jun] 
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر  [2009 Jun] 
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت ششم (ادامه زنان)   [2009 Apr] 
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت پنجم زنان  [2009 Mar] 
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت چهارم   [2009 Mar] 
*اگر روزي واقعا انقلاب شد  [2009 Feb] 
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۳)   [2009 Feb] 
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۲)  [2009 Feb] 
*گفتگو با اسماییل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۱)  [2009 Feb] 
*در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه!  [2008 Dec] 
*ماجرای سخنرانی خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران  [2008 Dec] 
*در باره آخوندها آخوندی قضاوت نکنیم  [2008 Oct] 
*گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی در موضوع مذهب، حکومت مذهبی، قدیسان و....   [2008 Mar] 
*شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است! به بهانه سالگرد ۲۲ بهمن۱٣۵۷ [2008 Feb] 
*آی آدمها در باره گروهی از جدا شدگان از ارتش آزادی و رها شدگان از کمپ تیف و شرایط دردناک آنان در اربیل [2008 Feb]