آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎
کورش کبیر

سری دوم تحریم های جدید باردیگرموج جدیدی را درایران بپا کرده است تا باردیگرمقامات نظام اعم ازموافق تا مخالف توافق برجام آنرا غیرقانونی خوانده ودولت آمریکا را بعنوان ناقض برجام معرفی وحتی دم ازمقابله به مثل بزنند مقابله به مثل های خنده داری تا حد قراردادن بنگاه معاملات ملکی آمریکایی Re/Max  درلیست سیاه ایران یا شرکتهای آمریکایی همکاربا شرکای اسراییلی خود انگارکه این شرکتها با ایران نیزرابطه داشته وبا قرارگرفتن درلیست سیاه ایران ازمزایای ویژه ای محروم می شوند و…
 
محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران که این روزها برای مطرح کردن وزنده نگه داشتن سیاسی خود نخود هرآشی می شود دریک پست اینستاگرامی بااشاره به سری جدید تحریم ها می گوید " سریال تحریم ها دوباره شروع شده است وتنها یک اقدام انقلابی لازم است تا به این نمایش پایان داده شود"
 
اما قبل ازهرقضاوتی بایدبه چندین سوال پاسخ داده شود و دید اولا تحریم های جدید وآتی قانونی است یا خیر؟ آیا دررابطه با توافق برجام یعنی درمحدوده مباحث اتمی ایران می باشد؟ آیا توافقی که نافی ومانعی برسرتحریم های جدید باشد بین رهبران دوکشورامضاء شده است تا برقراری این تحریم ها ناقض آن باشد؟ آیا درتوافق برجام مکانیزمی برای داوری تخلف هریک ازطرفین پیش بینی شده است یا خیر؟ منظورازاقدام انقلابی موردنظرامثال محسن رضایی ها کدام است " سازش قهرمانانه " دیگری درمسقط پایتخت عمان آنهم دردوره حاکمیت یکدست اصولگرایان ودلواپسان برکشوردردوران ریاست جمهوری احمدی نژاد یا ازنوع حمله وآتش زندن وحشیانه مراکزدیپلماتیک وابسته به عربستان سعودی
 
برای پاسخ به این سوالات باید کمی به عقب برگردیم درسالهای 92-91 که تحریم های بین المللی ذیل فصل هفتم وبند 41 منشور سازمان ملل برعلیه کشورمان اعمال وشرایط کشوربه سوی برنامه " نفت درمقابل غذا ودارو" یا مرحله قبل ازورود به فازنظامی بر علیه کشورمان می رفت خامنه ای که بخوبی می داند کشورتحمل بودجه بدون نفت ، نظام بانکی وبیمه ای کشورتحمل انزوای بین المللی ونهایتا رسوب نظام حمل ونقل کشورلجستیک وتامین اقلام اولیه زندگی مردم را ندارد با پادرمیانی سلطان قابوس وارد مذاکره با مقامات دولت آمریکایی شد.
 
نمایندگان دولت اوباما به سرپرستی جیک سولیوان، ویلیام برنز طی حداقل دونشست با نمایندگان خامنه ای به سرپرستی علی اکبر ولایتی وسعیدجلیلی خواستارحل وفصل کلیه اختلافات غرب با ایران یعنی برنامه اتمی، نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم ومداخله درامورکشورهای منطقه واخلال درپروسه صلح اعراب واسراییل (باحمایت ازگروههای نظیرحماس وجهاداسلامی) شده ودرحاشیه نیز تاکید ویژه ای نیزبرحملات سایبری وفعالیت های موشکی (بعنوان مکمل برنامه اتمی یا محمول سرجنگی اتمی) داشته اند.
 
نمایندگان خامنه ای برمخالفت ایشان با طرح هرگونه موضوعی خارج ازبرنامه اتمی ایران مخالفت کرده وآنرا خارج از دستورکار مذاکرات ذکرکرده اند خودشخص خامنه ای نیزهمزمان درچندین دیدارعمومی خود با بخشهای ازطرفداران خود براین نکته که وی مخالف هرگونه توافق بروی سایرموضوعات می باشد تاکید وآنرا بدون ارتباط با غرب واوافق اتمی خوانده است.
خامنه ای با آگاهی ازعواقب این مواضع خود حتی در چندین سخنرانی دریک اقدام پیشدستانه گفته بود که غربیها پس ازبرنامه اتمی به سراغ اتهامات دیگرایران مبنی برحمایت ازترریزم بین الملل، نقض حقوق بشر ودیگرموارد خواهند آمد که خود این امرنشان ازآمادگی وی برای طرح این موضوعات وبالتبع آن تحریم های ناشی ازآن بوده است.
 
توافق برجام وقطعنامه 2231 درشرایطی به تصویب رسید که درآن صراحتا برنامه موشکی ایران وتلاش برای افزایش برد یا تجهیز موشکهای قاره پیما به سرجنگی اتمی منع شده بود اما درهمان ایام تصویب اجرایی شدن توافق توسط دولت ایران دو واقعه مهم اتفاق افتاد اول بیانیه 9 ماده ای خامنه ای وشروطی که برای قبول واجرای توافق فوق گذاشته بود با علم به اینکه خود بهترازهمه می دانست که این شروط هیچ ارتباطی به توافق برجام که خود درجای جای آن دخیل بوده است نداشته وصرفا مصرفی داخلی برای اغوای حامیان خود را دارد ودیگراقدام مهم آزمایش موشکی سپاه بود که سخت مورد اعتراض رییس دولت ووسایرنیروهای ترقیخواه قرارگرفت.درواقع خامنه ای وسپاه همانند پهلوان پنبه ای که به جنگ آسیاب های بادی می روند شمشیردرهوا می گرداندولی درپشت صحنه خود را آماده برای هرگونه تسلیم ذلیلانه تحت عنوان سازش قهرمانانه کرده بود وتنها خواسته وی ازغربیها عدم تضعیف موقعیت خود درداخل کشوردرپی توافق فوق بود.
 
بنابراین خامنه ای بخوبی می دانست که جدا کردن اتهام برنامه اتمی ایران ازدیگرموضوعات مانعی برای تداوم تحریم ها وحتی گسترده کردن تحریم های جدید حول محورهای نقض حقوق بشر، دخالت درامورکشورهای منطقه ازطریق حمایت ازتروریزم واخلال درپروسه صلح اعراب واسراییل نیست ضمن آنکه قطعنامه سازمان ملل درخصوص محدودیت تولید وآزمایش موشکهای محمول سرجنگی (عمدتا منظورسرجنگی چندکلاهکی است که ضربه اول را درجنگ اتمی معنی دارمی سازد) نیزبنحو دقیقی این منظوررا تعریف نکرده بود وهمین امرخامنه ای را برآن می داشت تا با تفسیریکطرفه مدعی برداشت صحیح خود ازقطعنامه فوق بشود تفسیری که سایرمقامات دولتی ایران را نیزمجبوربه حمایت ازآن ودرچارچوب به ظاهرا مناقع ملی وحفظ قدرت دفاعی وموشکی خود می کرد.
 
ازدیدکارشناسی به نظراینجنب هیات نمایندگی آمریکا با تیزهوشی ممانعت بچه گانه خامنه ای درعدم حل وفصل کلیه اختلافات واتهامات ایران را بفال نیک گرفته وبا روئیت تاثیرات عمیق تحریم ها برتسلیم رهبری سایرموارد را بعنوان برگهای برنده وامکان اعمال تحریم های مشابه دردست خود نگه داشته بودند واینک با تغییردولت آمریکا حاکمیت جدید درصدد استفاده ازاین برگها برآمده است ومتاسفانه آزمایشات پی درپی موشکی سپاه، گسترش دخالت دراموردکشورهای منطقه وبازکردن جبهه جدید دریمن وپرتاب موشکهای ایرانی به شهرهای عربستان و…. زمینه قانونی لازم را برای تحمیل سری جدید تحریم ها وبدون ارتباط با برنامه اتمی ایران فراهم کرده است.
 
بنظرمی رسد ایران نیزدرپاسخ به تحریم های جدید هیچ طرح وبرنامه مشخصی نداشته وعمده تهدید ها نیزمصرفی داخلی برای جلوگیری ازبی ثباتی درنظام دارد وگرنه اگراین تحریم ها نقض برجام محسوب می شد قاعدتا درچارچوب آن توافق یک مرکزداوری پیش بینی شده درتوافق مسئول رسیدگی به آن می شد ونیازبه طرح گلایه وشکایت دررسانه های عمومی یا مصاحبه ها وسخنرانی ها نمی بود. اگرخامنه ای مخالفان خود را برای پیگیری شکایات خود به مراجع پیش بینی شده قانونی ارجاع می دهد بهتراست دراین باره نیزنگاهی به توافق برجام ومرجع رسیدگی به نقض مفاد آن  بجای ایراد سخنرانی برعلیه آن بنماید تا سیه روی شود هرآنکه دراو غش باشد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]