منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎
کورش کبیر

یکی ازوعده های تبلیغاتی حسن روحانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری دوره  یازدهم پیگیری حقوق شهروندی ایرانیان ازطریق تدوین یک منشورحقوق شهروندی  بود. درهمان ایام به دوستان عرض کردم اینهم یکی ازشیادی های جدید حاکمیت  است که هربار وقتی مردم دراثربی قانونی ها ونقض دائم حقوق اساسی شان به  نقطه انفجارمی رسند یکی پیدامی شود و با دادن وعده تامین مطالبات برای آنها شروع به منشورنویسی می کند واکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری باانتشاریک  متن 22 صفحه ای بنام “منشورحقوق شهروندی” خواستاراعلام نظروپیشنهادت مردم  برپیش نویس آن منشورگردیده است.

درمقدمه شاید بتوان ادعا کرد بلاتردید ایرانیان به رهبری کورش کبیر اولین مبدع  منشورحقوق بشردرجهان بوده اند که تا هم اکنون بصورت یک الگو جایگاه خود را  درسازمان ملل وجوامع پیشرفته وتوسعه یافته بشری به نمایش گذاشته است. اما  ازآنجاییکه نظام حاکم برکشورمان ادعای پیروی ازدین اسلام وآیین تشییع  رادارد مایلم دراین خصوص نیزتوجه حاکمان سیطره یافته برکشور را به دوسه  مورد دیگرجلب نمایم.

 

اول تصریح بسیاری ازحقوق شهروندی درنهج البلاغه منتسب به حضرت علی (چهارمین  خلیفه مسلمین واولین امام شیعیان) می باشد که خوشبختانه نظام اسلامی  درمواردی ازجمله نامه آن حضرت به مالک اشترراترجمه وتوانسته است بعنوان یک  سند درزمینه حقوق شهروندی درسازمان ملل به ثبت برساند و دیگراینکه کسانی که ردای روحانیت را برتن کرده ادعای پیروی ازاحکام اسلامی و مرجعیت رادارند  قاعدتا باید بدانند که شیخ مرتضی انصاری بزرگترین مرجع شیعه درعصرحاضریعنی  صاحب کتب اربعه که ازوی بعنوان خاتم الفقهاء والمجتهدین نام برده می شود  در150 سال قبل رساله ای درحقوق بشرداشته اند که به شاگردان خود می آموخته  اند پس ازآن ما ایرانیان دراواخر دوره قاجاریه صاحب انقلاب مشروطه بوده ایم که ده سال قبل ازانقلاب کبیرروسیه رخ داده ومارا در رده ششمین کشورصاحب  قانون اساسی درجهان نموده بود. قانون اساسی که ساختارآن باوجود برخی  تغییرات یا تعویق دراجرای برخی اصول آن دردوره حکومت پهلوی دست نخورده باقی مانده بود ومطالبات بسیاری ازمبارزان جبهه آزادی واستقلال ایران ازجمله  روسای اولین دولت پس ازپیروزی انقلاب اسلامی یعنی مهندس بازرگان وجریان ملی – مذهبی اجرای آن بود.

 

باپیروزی انقلاب اسلامی درایران نیزقانون اساسی علیرغم برخورداری ازاصولی مربوط به  حقوق مردم اصل بدلیل گنجاندن اصل ولایت فقیه وارکانی نظیرشورای نگهبان،  نظارت استصوابی و…که اساس نظام سیاسی را مجددا به سوی حاکمیت فردی سوق می  داد ونیزبلامنازع بودن قدرت نهادهای انقلابی باردیگرنقض حقوق اساسی مردم  دربازداشتها ومجازاتهای خودسرانه، مصادره اموال و….بازتولید گردید وشکایات  مردم ودولت وقت (ابولحسن بنی صدر) نهایتا پس ازدوسال واندی به صدورفرمان 8 ماده ای امام خمینی درآذرماه 61 انجامید که علیرغم پیامدهایی نظیرتشکیل  دادگاه انتظامی قضات عملا به تولد هیولایی اقتصادی بنام ستاداجرایی فرمان  امام منجرشد که درآن همه فعالیت غیرقانونی پوشش داده می شد بجزتامین حقوق  شهروندی مردم ایران !

 

مورد فوق که درواقع اولین منشورتامین حقوق شهروندی بود نشان داد که چنانچه  درمقامات ودولتمردان نظام اراده ای برای واگذاری حق حاکمیت برسرنوشت خویش  وتامین حقوق شهروندی باشد اجرای آن کفایت از موضوع می کند ودرواقع برنامه  های دوره اصلاحات وشعار” اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی” توسط مهندس  میرحسین موسوی نیزتجلی این خواسته اکثریت مردم ایران می باشد که عمدتا  ناکام مانده است

 

ناگفته نماند که دردوره اصلاحات که ازآن بعنوان فازتوسعه سیاسی پس ازدوره  فازتوسعه اقتصادی یا دوره سازندگی نام برده می شود تلاشهایی دراین خصوص  توسط دولت محمدخاتمی ونمایندگان مجلس ششم انجام ومنجربه بالغ برحدود بیست  مصوبه درزمینه تامین حقوق شهروندی گردید که عمدتا به دلیل تسلط محافظه  کاران برارکان اصلی قدرت درکشوروبالاخص شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت  ناکام ماند ایجادهیات نظارت براجرای مفاد قانون اساسی و لوایح دوقلوی  اختیارات ریاست جمهوری نیزبخشی ازاین تلاشها برای احصاء حق حاکمیت مردم وحقوق اساسی آحادملت را شامل می گردید نهایتا پس ازخنثی شدن تلاشهای اصلاح طلبان وافزایش مطالبات وشکایات مردم درنقض آشکارحقوق شهروندی خود آیت الله  شاهرودی رییس قوه قضاییه درجهت مهاروکنترل این خواسته های مردم، دولت وقوه  مقننه اقدام به صدوربخشنامه ای تحت عنوان “” نمود که نمایندگان اصلاح طلب  توانستند ازآن بعنوان یک فرصت استفاده کرده ودراردیبهشت 1383 آنرا بصورت  لایحه قانونی ولازم الاجرا توسط  کلیه نهادها وسازمانها درآورند وبدیهی است که دیگرشورای نگهبان امکانی جهت  ردآن مصوبه باتوحه به عبور از قوه قضاییه تحت سلطه همفکران محافظه  کارخودنداشت.

 

لازم به توضیح است که درکناراین منشورها، لوایح وبخشنامه های متعدد دولتی  وقضایی که به طورمستقیم “تامین حقوق شهروندی” را هدف خود قرارمی داد مصوبات قانونی دیگری نیزکه به نوعی درصورت اجراء می توانست بعنوان بازوهای کمکی “تامین حقوق شهروندی” عمل کند داشته ایم نظیرمنشورملی جوانان،منشورمدیریت علوییا لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی وپولشویی و… که همگی باصرف صدهاساعت ها  کارکارشناسی ووقت گرانبهای مجلس وبعضا با استناد به سیره نبوی وعلوی وحتی  بیانات رهبری به قانون تبدیل ولی همان رهبری وصاحبان قدرت وثروت بدلیل  ازدست دادن منافع خود به انحاء مختلف ازاجرای آنها سرباززده یا آنها را  درخدمت اهداف گروهی وجناحی خود قرارداده ونهایتا تبدیل به منبع فساد سیاسی  ومالی کرده اند.

 

اکنون باردیگرحاکمیت با انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس جمهورحاکمیت تصمیم به سوء استفاده ازحافظه ضعیف واحساسات مذهبی مردم، فقدان گردش آزاد اطلاعات،  تضعیف طبقه نخبه ومتوسط جامعه وبرخی ضعفهای فرهنگی وتاریخی ملت ایران تصمیم به نمایش مجدد سناریوی تکراری “تامین حقوق شهروندی” گرفته است البته شاید  یکی ازدلایل آن فشارمجامع بین المللی حقوق بشری باشد که حاکمیت را واداربه  اجرای این نمایش کرده است درست نظیرآنچه دربرنامه اتمی شاهد آن هستیم  ومتاسفانه کم کاری اپوزیسیون وافشاء ماهیت برنامه های فریبکارانه رژیم برای انحراف افکارعمومی داخلی وخارجی ازدلایل تشجیع وتشویق رهبران نظام اسلامی  حاکم برایران برای تداوم روشهای خود می باشد.

 

بدلایل فوق بنظراینجانب اگراراده حسن روحانی رییس جمهورفعلی (جدا ازمخالفت  نگارنده با اصل انتخابات وحاکمیت درایران) حتی درحد 10% مبنی برتامین حقوق  شهروندی قرار گرفته باشد بهتراست بجای تصویب وصدوربخشنامه ومنشورجدید اجرای  اصول معوق مانده قانون اساسی ودیگرمنشورها ولوایح را مدنظرقراردهد واجازه بدهد گزارشات منتشره ازسوی احمدشهید نماینده ویژه سازمان ملل  درامورمربوط به نقض حقوق بشر درایران مبنای رسیدگی توسط معاونت حقوقی  خودقرارگیرد وفراموش  نکند که دراولین منشور رسیدگی به حقوق اساسی مردم موسوم به فرمان 8 ماده ای  آیت الله خمینی نهایتا هیات اجرایی پس ازچندین ماه به این نتیجه رسیدند که  تامین حقوق شهروندی جایگاهی دردولت نداشته زیرا عمده مواردنقض آن درحوزه  مروبط به امنیت وقوه قضاییه ونه قوه مجریه صورت می گیرد بهمین دلیل هیات  فوق منحل واموربه قوه قضاییه واگذارگردید.

 

نوامبر 28, 2013 Posted in سرکوب مردم ایران، سازمانهای اطلاعاتی وامنیتی, سیاست خارجی, سیاست داخلی, نقض حقوق بشرTagged

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]