مهدی شمس‌زاده کیست؟
کورش کبیر

شاید مخاطبین ومردمی که اخبارپرونده "نفت درمقابل طلا وارز" بابک زنجانی را پیگیری می کنند برای اولین باربانام مهدی شمس دردوسال قبل آشناشده باشند رسانه Daily Beast درشماره 28 دسامبر2018 خود گزارشی به قلم Jamie Dettmer تحت عنوان شمای دورزدن تحریم های بین المللی ایران ودررابطه با برنامه اتمی وموشکی خود ازطریق پول درمقابل نفت توسط دولتهای ترکیه وایران یا Turkey And Iran Accused Of Oil-For-Cash Sanctions Scheme رامنتشرکرد ودرآن به جابجایی حدود 120 میلیارددلاردرآمدهای نفتی ایران ازطریق شبکه رضاضراب وبابک زنجانی درایران وترکیه ودوبی اشاره کرده بود.

درهمین گزارش ابتداء به اداره دوشرکت درانگلیس درسال 2006 (1385 شمسی) توسط علی اشرف افخمی مدیرعامل سابق کشتیرانی وبعد بانک کارآفرین متعلق به گروه سرمایه گذاری تدبیروابسته به ستاداجرایی فرمان امام که ازبنیادها وتراست های مالی زیرنظرخامنه ای است سخن به میان می آید سپس به خرید شرکت هواپیمایی اونارایرترکیه ازسوی مهدی شمس (زاده) به نمایندگی ازبابک زنجانی بعنوان یک میلیاردرایرانی که توسط دولت آمریکا بدلیل نقش وی درجابجایی میلیاردها دلاربه نفع رژیم ایران ودهها میلیون دلار به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درلیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرارگرفته اشاره می شود .

این گزارش سپس به انکاربابک زنجانی درخصوص دست داشتن دراین افتضاح مالی اشاره ومی گوید دروب سایت شرکت رنجانی ادعا شده است که تمام فعالیتهای وی درکشورایران قانونی بوده است ومعاملات وی با رضاضراب درترکیه  بسیارمحدود بوده است یعنی متهمی که درمرکزافتضاح مالی عملکرد هالک بانک ومعاملات نفت درمقابل طلا بوده ووی ازآن بی خبربوده است.

با دستگیری رضاضراب درترکیه ولورفتن حداقل 87 میلیارددلار معاملات وی دررابطه با تحریم های ایران وسروصدایی که اتفاقا ازسایت تابناک و وابسته فرمانده دست راستی اسبق سپاه پاسداران محسن رضایی که البته توسط یک نیروی جوان ومنتقد بنام دکتر فوادصادقی  اداره می شد درداخل ایران نیزماجرای بابک زنجانی به عرصه عمومی کشورکشیده ودریک فراربه جلو تعدادی ازنمایندگان مجلس ازقوه قضاییه خواستند نسبت به فعالیت های غیرقانونی بابک زنجانی واکنش نشان بدهد والبته بابک زنجانی تحت سناریوی بدهی حدود یک میلیار وششصدمیلیون ددلاری به شرکت نفت ایران ونیازبه ردمال بابت نفت های فروخته شده دستگیرگردید اما اینکه واقعا هدف ازاین امرچه بوده است هنوزدرپرده ابهام قراردارد ودوسناریوی محتمل را می توان برای آن درنظرگرفت اول آنکه این دستگیری بدنبال برآمدن دولت اعتدالی روحانی وبرای استرداد وجه فوق بوده است که این ظاهرقضیه است زیرا دولت ایران بیش ازبکصدمیلیارددلارضبط شده دربانکهای کشورهای گوناگون ونزدشرکتهاواشخاص مختلف دارد که به انتظاررفع تحریم ها نشسته اند ودیگراینکه درعرصه داخلی نیزسرمایه دارانی حدود 200 میلیارددلاربدهی به نظام بانکی داشته که به بهانه تحریم ها وبحران ورکوداقتصادی ازبازپرداخت بدهی خودسرباززده وبعضا حتی به دادگاه احضارهم نشده اند ضمن اینکه اصولا این بدهی ما درقوانین قضایی ایران نظیرسایرکشورها ازماهیتی حقوقی ونه کیفری برخورداراست که نمی تواند دراولین مرحله به توقیف یا دستگیری متهمین بیانجامد ودیگراینکه اموال زنجانی درایران کفایت ازپرداخت بدهی خود به دولت را می کند ودرنتیجه دلیلی بردستگیری وزدن اتهاماتی نظیر فساددرنظام اقتصادی کشوربه متهم که مجازات اعدام را دربردارد وحود ندارد.

اماسناریوی دوم می گوید بابک زنجانی درمعاملاتی بیش ازیکصدمیلیارددلار درگیربوده است وبخش اعظمی ازفعالیت ها وجمع کردن ثروت می ازناحیه همکاری با نهادهای مالی ونظامی تحت نظررهبری ایران آیت الله خامنه ای وباحمایت مجتبی خامنه ای فرزند پرمساله رهبرایران صورت گرفته است ولذا پرونده سازی برعلیه وی اولا نمایشی برای مبارزه با فساد برای پنهان کردن فساد استراتژیک وغارت سازمان یافته طی یک دهه 2013-2003 (1392-1382) بوده است که ازشهرداری احمدی نژاد شروع وتاپایان دوره دوم ریاست جمهوری وی ادامه داشته است ثانیا با اتهام فساد یا اخلال درنظام اقتصادی براحتی امکان مصادره بقای اموال بابک زنجانی درداخل وخارج توسط دادگاه انقلاب وانتقال آن اموال به نهادهای تحت کنترل رهبری فراهم می کرد و متهم ازترس اعدام نظیر سلف خود امیرمنصورآریا (متهم پرونده 3000 میلیاردتومانی یا 3 میلیارددلاری) اموال خودراتقدیم دادگاه کرده ونهایتا نیزبرای رد گم کردن ساختاراصلی مافیای اقتصادی اعدام می شود. البته عدم پیگیری نهادهای مالی ونظامی درگیردراین مفاسد اقتصادی نظیر ستاداجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( قرارگاه خاتم الانبیاء) با اعدام بابک زنجانی ویکی دونفردیگرنظیرمهدی شمس زاده (برای القاء شبکه سازی) نیز ازاهداف این محاکمه می باشد.

اما مهدی شمس زاده کیست؟

درابتدای دهه 70 شمسی مهدی شمس زاده متولد 1348 تهران بعنوان دانشجوی رشته عرشه کشتیرانی دردانشگاه چابهارمشغول به تحصیل بود که بعنوان یکی ازنیروهای نخبه وباهوش به عضوهیات مدیره ومعاون فنی وعملیاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) که درآنزمان مهندس ناصردزفولی بود معرفی می شود وپس ازمدتی با مصاحبه ای که با وی توسط معاون فنی شرکت حاکمیتی فوق بعمل می آید مقررمی شود مهدی شمس زاده پس ازپایان تحصیلات دردفترتوسعه فنی یا همان واحد R&D که وظیفه نوآوری سیستم ها واداره پروژه های فنی کشتیرانی را برعهده داشت بکارگیری شود با روی کارآمدن دولت خاتمی یکی ازمدیران کل سابق وزارت اطلاعات بنام احمدمحمدی که رابطه بسیارنزدیکی با بیت رهبری دارد مسئولیت مدیرعاملی این شرکت حاکمیتی را برعهده می گیرد وپس ازمدتی نظیردیگرموسسات دولتی وشبه دولتی همانطوریکه افتد ودانی بساط فساد مالی و مهره چینی و جاسوسی وریخت وپاش (نظیر همان مواردی که دردوران شهرداری وریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد آن بودیم) دراین شرکت حاکمیتی براه افتاد ودرهمین رابطه تا آنجا پیش رفت که با همکاری باندسعید امامی ومدیرعامل کشتیرانی معاون فنی وعملیاتی که شدیدا درمقابل این گروه مافیایی مقاومت می کرد نیزبا پرونده سازی آنها برعلیه وی (مشابه کیس شهرداری تهران در دوره غلامحسین کرباسچی) با ابزارزندان وشکنجه ازصحنه مدیریت کشتیرانی حذف شد.

درآنزمان احدمحمدی مدیرعامل اطلاعاتی جدید با جذب افرادضعیف النفس یا فاسد وجویای نام اقدام به سازماندهی تیم فساد خود دراین شرکت با فعالیت های بین المللی کرده یکی ازاین افراد مهدی شمس زاده بود. روش کاراین مدیرعامل فاسد نیزاین بود که ابتداء یک فعالیت غیرقانونی ومبتنی برفسادکوچک را به طرف خود می داده واگروی ازآن با موفقیت بیرون می آمد بتدریج پروژه های بزرگتری را به وی داده تا کاملا وی را با خود همدست نماید تاسیس شرکتی بنام آلیانس دردوبی با هدف تدارک کشتی های ناوگان با کمک برادران محبی (که دوایرانی ساکن دوبی وازمنابع ومخبرین وزارت اطلاعات درآن کشوربودند) اولین ماموریت محوله به مهدی شمس زاده با عنوان جدید مشاورمدیرعامل ازسوی احمدمحمدی بود که ظاهرا با موفقیت انجام شد وبخاطرآن مهدی شمس زاده بعنوان رییس دفترکشتیرانی دریکی ازکشورهای اروپا منصوب شد ( هامبورگ آلمان یا لندن انگلیس) تا ازیکطرف سرپل مطمئنی برای پوشش دادن به فعالیت های مخرب مدیرعامل ودستگاه اطلاعاتی همراه وی باشد وهم قدردانی ازعناصروابسته به پدرخوانده مافیا درکشتیرانی قلمداد شود. درواقع نقطه آغازین تبدیل مهدی شمس زاده بعنوان یک نخبه علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان به یک عنصرهمکاردستگاه اطلاعاتی کشور ازسوی احد محمدی ازپروژه تاسیس شرکت آلیانس دردوبی وبعد هم استفاده اطلاعاتی ازدفاتر کشتیرانی دراروپا شروع گردید وهمانطوریکه دربخش دوم توضیح خواهیم داد بشدت گسترش پیدا کرد.

شاید مخاطبین ومردمی که اخبارپرونده "نفت درمقابل طلا وارز" بابک زنجانی را پیگیری می کنند برای اولین باربانام مهدی شمس دردوسال قبل آشناشده باشند رسانه Daily Beast درشماره 28 دسامبر2018 خود گزارشی به قلم Jamie Dettmer تحت عنوان شمای دورزدن تحریم های بین المللی ایران ودررابطه با برنامه اتمی وموشکی خود ازطریق پول درمقابل نفت توسط دولتهای ترکیه وایران یا Turkey And Iran Accused Of Oil-For-Cash Sanctions Scheme رامنتشرکرد ودرآن به جابجایی حدود 120 میلیارددلاردرآمدهای نفتی ایران ازطریق شبکه رضاضراب وبابک زنجانی درایران وترکیه ودوبی اشاره کرده بود.

درهمین گزارش ابتداء به اداره دوشرکت درانگلیس درسال 2006 (1385 شمسی) توسط علی اشرف افخمی مدیرعامل سابق کشتیرانی وبعد بانک کارآفرین متعلق به گروه سرمایه گذاری تدبیروابسته به ستاداجرایی فرمان امام که ازبنیادها وتراست های مالی زیرنظرخامنه ای است سخن به میان می آید.

 سپس به خرید شرکت هواپیمایی اونارایرترکیه ازسوی مهدی شمس (زاده) به نمایندگی ازبابک زنجانی بعنوان یک میلیاردرایرانی که توسط دولت آمریکا بدلیل نقش وی درجابجایی میلیاردها دلاربه نفع رژیم ایران ودهها میلیون دلار به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درلیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرارگرفته اشاره می شود .

این گزارش سپس به انکاربابک زنجانی درخصوص دست داشتن دراین افتضاح مالی اشاره ومی گوید دروب سایت شرکت رنجانی ادعا شده است که تمام فعالیتهای وی درکشورایران قانونی بوده است ومعاملات وی با رضاضراب درترکیه  بسیارمحدود بوده است یعنی متهمی که درمرکزافتضاح مالی عملکرد هالک بانک ومعاملات نفت درمقابل طلا بوده ووی ازآن بی خبربوده است.

با دستگیری رضاضراب درترکیه ولورفتن حداقل 87 میلیارددلار معاملات وی دررابطه با تحریم های ایران وسروصدایی که اتفاقا ازسایت تابناک و وابسته فرمانده دست راستی اسبق سپاه پاسداران محسن رضایی که البته توسط یک نیروی جوان ومنتقد بنام دکتر فوادصادقی  اداره می شد درداخل ایران نیزماجرای بابک زنجانی به عرصه عمومی کشورکشیده ودریک فراربه جلو تعدادی ازنمایندگان مجلس ازقوه قضاییه خواستند نسبت به فعالیت های غیرقانونی بابک زنجانی واکنش نشان بدهد والبته بابک زنجانی تحت سناریوی بدهی حدود یک میلیار وششصدمیلیون ددلاری به شرکت نفت ایران ونیازبه ردمال بابت نفت های فروخته شده دستگیرگردید اما اینکه واقعا هدف ازاین امرچه بوده است هنوزدرپرده ابهام قراردارد ودوسناریوی محتمل را می توان برای آن درنظرگرفت اول آنکه این دستگیری بدنبال برآمدن دولت اعتدالی روحانی وبرای استرداد وجه فوق بوده است که این ظاهرقضیه است زیرا دولت ایران بیش ازبکصدمیلیارددلارضبط شده دربانکهای کشورهای گوناگون ونزدشرکتهاواشخاص مختلف دارد که به انتظاررفع تحریم ها نشسته اند ودیگراینکه درعرصه داخلی نیزسرمایه دارانی حدود 200 میلیارددلاربدهی به نظام بانکی داشته که به بهانه تحریم ها وبحران ورکوداقتصادی ازبازپرداخت بدهی خودسرباززده وبعضا حتی به دادگاه احضارهم نشده اند ضمن اینکه اصولا این بدهی ما درقوانین قضایی ایران نظیرسایرکشورها ازماهیتی حقوقی ونه کیفری برخورداراست که نمی تواند دراولین مرحله به توقیف یا دستگیری متهمین بیانجامد ودیگراینکه اموال زنجانی درایران کفایت ازپرداخت بدهی خود به دولت را می کند ودرنتیجه دلیلی بردستگیری وزدن اتهاماتی نظیر فساددرنظام اقتصادی کشوربه متهم که مجازات اعدام را دربردارد وحود ندارد.

اماسناریوی دوم می گوید بابک زنجانی درمعاملاتی بیش ازیکصدمیلیارددلار درگیربوده است وبخش اعظمی ازفعالیت ها وجمع کردن ثروت می ازناحیه همکاری با نهادهای مالی ونظامی تحت نظررهبری ایران آیت الله خامنه ای وباحمایت مجتبی خامنه ای فرزند پرمساله رهبرایران صورت گرفته است ولذا پرونده سازی برعلیه وی اولا نمایشی برای مبارزه با فساد برای پنهان کردن فساد استراتژیک وغارت سازمان یافته طی یک دهه 2013-2003 (1392-1382) بوده است که ازشهرداری احمدی نژاد شروع وتاپایان دوره دوم ریاست جمهوری وی ادامه داشته است ثانیا با اتهام فساد یا اخلال درنظام اقتصادی براحتی امکان مصادره بقای اموال بابک زنجانی درداخل وخارج توسط دادگاه انقلاب وانتقال آن اموال به نهادهای تحت کنترل رهبری فراهم می کرد و متهم ازترس اعدام نظیر سلف خود امیرمنصورآریا (متهم پرونده 3000 میلیاردتومانی یا 3 میلیارددلاری) اموال خودراتقدیم دادگاه کرده ونهایتا نیزبرای رد گم کردن ساختاراصلی مافیای اقتصادی اعدام می شود. البته عدم پیگیری نهادهای مالی ونظامی درگیردراین مفاسد اقتصادی نظیر ستاداجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( قرارگاه خاتم الانبیاء) با اعدام بابک زنجانی ویکی دونفردیگرنظیرمهدی شمس زاده (برای القاء شبکه سازی) نیز ازاهداف این محاکمه می باشد.

اما مهدی شمس زاده کیست؟

درابتدای دهه 70 شمسی مهدی شمس زاده متولد 1348 تهران بعنوان دانشجوی رشته عرشه کشتیرانی دردانشگاه چابهارمشغول به تحصیل بود که بعنوان یکی ازنیروهای نخبه وباهوش به عضوهیات مدیره ومعاون فنی وعملیاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) که درآنزمان مهندس ناصردزفولی بود معرفی می شود وپس ازمدتی با مصاحبه ای که با وی توسط معاون فنی شرکت حاکمیتی فوق بعمل می آید مقررمی شود مهدی شمس زاده پس ازپایان تحصیلات دردفترتوسعه فنی یا همان واحد R&D که وظیفه نوآوری سیستم ها واداره پروژه های فنی کشتیرانی را برعهده داشت بکارگیری شود با روی کارآمدن دولت خاتمی یکی ازمدیران کل سابق وزارت اطلاعات بنام احمدمحمدی که رابطه بسیارنزدیکی با بیت رهبری دارد مسئولیت مدیرعاملی این شرکت حاکمیتی را برعهده می گیرد وپس ازمدتی نظیردیگرموسسات دولتی وشبه دولتی همانطوریکه افتد ودانی بساط فساد مالی و مهره چینی و جاسوسی وریخت وپاش (نظیر همان مواردی که دردوران شهرداری وریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد آن بودیم) دراین شرکت حاکمیتی براه افتاد ودرهمین رابطه تا آنجا پیش رفت که با همکاری باندسعید امامی ومدیرعامل کشتیرانی معاون فنی وعملیاتی که شدیدا درمقابل این گروه مافیایی مقاومت می کرد نیزبا پرونده سازی آنها برعلیه وی (مشابه کیس شهرداری تهران در دوره غلامحسین کرباسچی) با ابزارزندان وشکنجه ازصحنه مدیریت کشتیرانی حذف شد.

درآنزمان احدمحمدی مدیرعامل اطلاعاتی جدید با جذب افرادضعیف النفس یا فاسد وجویای نام اقدام به سازماندهی تیم فساد خود دراین شرکت با فعالیت های بین المللی کرده یکی ازاین افراد مهدی شمس زاده بود. روش کاراین مدیرعامل فاسد نیزاین بود که ابتداء یک فعالیت غیرقانونی ومبتنی برفسادکوچک را به طرف خود می داده واگروی ازآن با موفقیت بیرون می آمد بتدریج پروژه های بزرگتری را به وی داده تا کاملا وی را با خود همدست نماید تاسیس شرکتی بنام آلیانس دردوبی با هدف تدارک کشتی های ناوگان با کمک برادران محبی (که دوایرانی ساکن دوبی وازمنابع ومخبرین وزارت اطلاعات درآن کشوربودند) اولین ماموریت محوله به مهدی شمس زاده با عنوان جدید مشاورمدیرعامل ازسوی احمدمحمدی بود که ظاهرا با موفقیت انجام شد وبخاطرآن مهدی شمس زاده بعنوان رییس دفترکشتیرانی دریکی ازکشورهای اروپا منصوب شد ( هامبورگ آلمان یا لندن انگلیس) تا ازیکطرف سرپل مطمئنی برای پوشش دادن به فعالیت های مخرب مدیرعامل ودستگاه اطلاعاتی همراه وی باشد وهم قدردانی ازعناصروابسته به پدرخوانده مافیا درکشتیرانی قلمداد شود. درواقع نقطه آغازین تبدیل مهدی شمس زاده بعنوان یک نخبه علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان به یک عنصرهمکاردستگاه اطلاعاتی کشور ازسوی احد محمدی ازپروژه تاسیس شرکت آلیانس دردوبی وبعد هم استفاده اطلاعاتی ازدفاتر کشتیرانی دراروپا شروع گردید وهمانطوریکه دربخش دوم توضیح خواهیم داد بشدت گسترش پیدا کرد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]