حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎
کورش کبیر

 
دیروز خیابان های نیویورک شاهد یکی ازباشکوه ترین صحنه های اعتراض ایرانیان به  حضوراحمدی نژاد دراجلاس عمومی سازمان ملل بود وجود چندین گروه مختلف  وباگرایش های گوناگون سیاسی جلوه ای خاص به این مراسم می داد والبته  نظیرهمیشه حضورهواداران مجاهدین خلق باسازماندهی بسیارمنظم بیش ازهمه جلب  نظرمی کرد.
سخنرانان مراسم نیزبا دقت زیاد ازمقامات هردوجناح دموکرات  وجمهوریخواه  انتخاب وکنترل تریبون دردست پاتریک کندی برادرزاده رییس  جمهورفقید ومحبوب آمریکا قرارداشت. وی که تاچندی قبل ازنمایندگان دموکرات  کنگره به شمارمی رفت به گونه ای با حرارت مراسم را اداره می کرد که توگویی  یکی ازایرانیان باسابقه سیاسی است تا یک شخصیت حامی حقوق بشروارزشهای  آمریکایی!
مریم رجوی رییس جمهوربرگزیده شورای ملی مقاومت نیزدرپیامی تله ویدئویی باتوجه به خروج سازمان خویش ازلیست سیاه دولت آمریکا که باضرب  الاجل اول اکتبرحکم دادگاه واشنگتن آخرین مراحل خودرامی گذراند درپیامی  سرشارازامید به آزادی ایران درآینده نزدیک شادی زائد الوصف خود رابه نمایش  گذاشته وطرفداران آن سازمان رابه وجد آورده بود.
درحاشیه این مراسم نمایش عروسکی تعدادی ازجوانان یهودی که  ازطریق ساختن زیبای آدمک های خامنه ای، احمدی نژاد وبشاراسد انجام می شد  بسیارجالب بود بطوریکه مردمی ازچهارگوشه جهان به تماشای آن می نشستند. حضورخوب وپرشورمبارزان سوری وسخنرانی دوعضومقاومت سوریه درمراسم مجاهدین  همراه با پخش پیام رادیویی جانشین فرماندهی ارتش آزاد سوریه که درآن به هم  قطاری دوملت ایران سوریه برعلیه دورژیم دیکتاتوراشاره می کرد ازجلوه های  چشمگیرمراسم فوق بود. ابتکارمشروطه خواهان دراستفاده ازچترهایی با نقش پرچم سه رنگ ایران ضمن اینکه نظرها رانظیرپارسال جلب می کرد درعین حال تعداد  افراد رابیشترازمیزان واقعی آنها نشان می داد.
یکی ازحوادث جانبی این مراسم حضوررامین مهمان پرست معاون  وسخنگوی وزارت خارجه ایران درپیاده روی مقابل تجمع ایرانیان بود وی که توسط دودیپلمات دیگرایرانی همراهی ومحافظت می شد بااطمینان ازامنیت محل با ژستی متکبرانه وتمسخرآمیزبه جمعیت معترضان می نگریست که دراین موقع با هوشدن  توسط جمعیت مواجه شد وچندنفری از جمعیت که برخی پرچم مشروطه خواهان یا  سلطنت طلبان را دردست داشتند وبرخی نیزبا جلیقه زردرنگ منقش به آرم  وتصویررهبران مجاهدین وسایرگروههای سیاسی حاضروی رادنبال وبااستفاده  ازالفاظی نظیر” تروریست بروگمشو” وی رابدرقه کردند بطوریکه وی ناچاربه  تندکردن قدمهای خود وسپس فراربه خیابان بعدی شده وپلیس بامشاهده شلوغی فوق  فورا واردعمل شده ووی را درپناه خود می گیرد. البته این لحظات آخری چون  بافاصله دور ازچشم جمعیت ومحل تظاهرات صورت گرفت هیچکس نتوانست تصویری دقیق ازماجرا بدهد ولی وقتی نگارنده فیلم وگزارشات خبری واظهارات برخی ازدوستان را دراتوبوس یا ایمیل های مرتبط با این واقعه می بینم واقعا ازاینهمه  اظهارنظرات ضدونقیض آنهم توسط رسانه ونهادهایی که باید پاسدارحقوق انسان ها و منعکس کننده واقعیت ها باشند.
بعنوان مثال رادیو فردا که بدلیل تاثیرپذیری خود ازبرخی  عناصرچپ آمریکایی شده ازهرفرصتی برای حمله به مجاهدین استفاده می کند بدون  اشاره به حضوراعضاء وهواداران چندین گروه سیاسی با استناد به مواضع  نمایندگی ایران درسازمان ملل مجاهدین رامسئول این حمله دانسته است درحالیکه تصاویرپخش شده ازنمایندگی های مختلف خبری عضومجاهدین خلق با جلیقه زرد رنگ را درفاصله کاملا دوری ازسخنگوی وزارت خارجه نشان می دهد واین درحالی است  که افرادی بدون برخورداری ازآرم سازمان خود ویا یکی ازطرفداران حزب مشروطه  یاسلطنت طلب که پرجم سه رنگ وشیروخورشید را برشانه های خود حمل می کرد  درصحنه بسیارنزدیک تروفعال بنظرمی رسد ضمن اینکه به گفته افسربراون سخنگوی  پلیس نیویورک هیچگونه برخورد فیزیکی صورت نگرفته است ودرصحنه فیلم های  منتشرشده نیزکه توسط خبرنگاران مختلف و اززوایای گوناگون گرفته شده است  هیچگونه  اقدام به ضرب وشتم سخنگوی وزارت خارجه دیده نمی شود.
ازهمه جالبترادعای سایت عصرایران یکی ازرسانه های رژیم بود که مدعی گردیده تعرض به رامین مهمان پرست در خیابانهای نیویورک توسط عده ای  ازوابستگان به گروه مجاهدین وجریان فتنه صورت گرفته است درحالی که اعضای  وابسته به جریان اصلاحات وجنبش سبزکوچکترین حضوری دراین مراسم نداشتند!!
بنظرنگارنده بزرگنمایی این واقعه ازسوی دوگروه درفضای سایبری  صورت می گیرد یکی عوامل تبلیفاتی رژیم که می خواستند اقدام احمقانه سخنگوی  وزارت خارجه ایران وحضوردر محل تجمع معترضان را آنهم بدون هماهنگی با پلیس و محافظین کافی نوعی عدم توانایی دولت آمریکا درتامین امنیت دیپلماتها معرفی ونهایتا آن را با اقدامات ازقبیل اشغال سفارتخانه ها و گروگانگیری یا اذیت وآزاردیپلماتهای مقیم تهران القاء نمایند ودیگری مخالفین مجاهدین که  ازهرفرصتی برای تبلیغ برعلیه این سازمان استفاده می کنند رادیوفردا  درروزچهارشنبه بدون هرگونه ارتباط واشاره ای باردیگربه خروج مجاهدین ازلیست سازمانهای تروریستی دولت آمریکا اشاره  کرده وعکسهای آرشیوی خود را که  مربوط به راهپیمایی ضدجنگ وتحریم طرفداران جنبش سبزی حمید دباشی درچندماه  قبل درنیویورک بود برای تضعیف نقش مجاهدین درتجمع دیروزبه چاپ رسانده است.
نکته جالب توجه دیگری اظهارات قاطعانه کسانی درمحکومیت این  واقعه است افرادی که نه درمحل بوده اندونه بخود زحمت خواندن گزارشات ودیدن  فیلم های منتظرشده توسط چندین خبرنگاروکانال تلویزیونی راداده اند و بی  اختیارآدم رابه یاد محکومیت کاریکاتورجدید هادی حیدری می اندازد که منجربه  توقیف روزنامه شرق ودستگیری مدیرمسئول آن شده است مسیح علی نژاد درمصاحبه  با یک آخوند نماینده مجلس ازوی می پرسد آیا شما این کاریکاتوررادیده ای که  درمصاحبه خود با خبرگزاری فارس خواستاراشد مجازات برای عامل آن گردیده اید ؟ ووی با کمال وقاحت می گوید خیر واکنون حکایت افرادی است که خود  راروشنفکروآوارنگارد درجامعه خویش وحامی جنبش ضدخشونت جا می زنند ولی حتی  ازیک نگاه به اصل وفرع خبرغافل اند وبهمین دلیل است که می گویم بالاخره  باید این رژیم ومقامات آن مخالفینی مشابه خودش داشته باشد نمی شود که یک  هیچ وجه اشتراکی بین یک رژیم ومخالفین آن وجود نداشته باشد وقتی همه ازهمان آب وخاک وفرهنگ برآمده اند!!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]