چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم
کورش کبیر

برای فهم درست آنچه تحت عنوان مذاکرات و توافق اتمی درجریان است باید به بیشنیه این ماجرا برگردیم واین چند سوال را ازخودبکنیم 1- چرا ایران به سراغ سلاح اتمی رفت 2- چه زمانی به آن شدت بخشید و 3- چرا اکنون به توافق می اندیشد؟ 4- دامنه و تفسیر یا اهداف واقعی توافق ازنظرطرفین چیست؟

پاسخ سوال اول: ایران بطور عمومی پس ازپایان جنگ ایران وعراق دستیابی به سلاح اتمی ولیزری را در دستور کار خود قرار داده بود دراین رابطه می توانید به نامه محسن رضایی به هاشمی درماههای پایان جنگ و تحویل سایت های اتمی به سازمان انرژی اتمی که بعضا بدلیل رویگردانی دولت ازادامه برنامه اتمی رژیم سابق یا واقع شدن درمناطق درگیرجنگی دراختیارنیروهای نظامی وسپاه بود شاهدی براین امراست

پاسخ سوال دوم: فعالیت های اتمی مشخصا جهت ساخت بمب اتمی با روی کارآمدن دولت اصلاحات شتاب گرفت بخشی ازحاکمیت تحت رهبری آقای خامنه ای وبدون اطلاع دولت خاتمی تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفتند غلامرضا آقازاده وتیم اتمی سپاه به سرپرستی محسن فخری زاده راهبران این پروژه درسازمان انرژی اتمی بودند بنظراینجانب تحولات کشورهای وابسته به بلوک شوروی وحمایت غرب ازجنبش های داخلی این کشورها که به انقلابات رنگی معروف شد دغدغه اصلی خامنه ای از انقلاب داخلی درایران وبه کمک غرب بود و تنها سلاح اتمی می توانست غرب ودرراس آن آمریکا را از ورود به صحنه درگیری بین رژیم وملت ایران بازدارد نگاهی به مذاکرات محرمانه درابتدای قرن 21 نشان می دهد مهمترین هدف ایران “اخذتضمین امنیتی” درمقابل “تعلیق برنامه اتمی” بود نقطه عطف این بحث را درسال 2003 و ماجرای “محورشرارت” جورج بوش ومصاحبه علی لاریجانی می توانید دریابید که وقتی خبرنگارازلاریجانی پرسید شما که فلسفه غرب خوانده اید ازکدام فیلسوف غربی خوشتان آمده است و وی بلافاصله گفته بود ” استفان هادلی” . توضیح آنکه درآنزمان استفان هادلی مشاور ارشد امنیتی جورج بوش و مغزمتفکر وی دراعلام جنگ یا صلح به شما می رفت .

پاسخ سوم: تحریم ها نظیریک چاشنی سوء رهبری ومدیریت اقتصاد ایران را آشکار و طبقات پایین دستی جامعه را که دغدغه آب ونان دارند به طبقات متوسط جامعه بعنوان ارتش آزادی نزدیک کرد ازسوی دیگرنیز چپاول سازمان یافته سرمایه های ملی عملا بخش مهمی ازطبقه متوسط را به طبقه محروم تبدیل کرد ولذا هرآن امکان شورش گرسنگان می رفت هشدارهای پی درپی مقامات امنیتی ایران مبنی بر احتمال بروز “فتنه اقتصادی” وصحنه گردانی “فتنه گران اقتصادی” و نیز گزارشهای کارشناسی دراین خصوص مبنی بر نقش تاثیرگذار تحریم ها (گرچه نرخ آن از25% بالاترنمی رود) بر ساختار موریانه خورده اقتصادی کشور فضای داخلی را به سمت مذاکرات وتوافق اتمی پیش برد اگرتا قبل ازآن تیم مذاکره کننده ایران با کارگردانی سعید جلیلی وعلی باقری کنی عملا بدنبال وقت گذرانی و تنها گفتگو بوده اما عملا ازسال 1391 شمسی مطابق با سال 2012 میلادی دیگرتحریم های بین المللی را نمی توان نادیده گرفت ایران ما برخلاف دیگرکشورهای تحریم شده بدلیل سوء رهبری تنها با گذشت حدود 18 ماه ازتحریم های بین المللی و دوجانبه به نقطه “نفت درمقابل غذا ودارو” وزیرفصل هفتم منشورسازمان ملل رسید و هردوطرف یعنی رهبران ایران وآمریکا را در برابرچشم انداز جنگ یا تفاهم قرارداد.

شروع مذاکرات جدید عملا ازسوی شخص خامنه ای با استفاده از مهره مورداعتماد خود دربخش سیاست خارجی یعنی علی اکبرولایتی و در سال آخر دوره احمدی نژاد با وساطت سلطان قابوس پادشاه عمان آغازگردید و نه در دوران دولت اعتدالی حسن روحانی با پشتیبانی هاشمی رفسنجانی اما ازآنجا که امکان ادامه مذاکرات محدود محرمانه بدلیل نیازبه تیم کامل کارشناسی ازیکسو و احتمال افشاء آ ن ازسوی دیگر وجود نداشته و از طرف دیگر با روی کارآمدن دولت حسن روحانی که با حمایت هاشمی ازموافقین مذاکره و تفاهم بودند نهایتا کاربه دست دولت جدیدی سپرده شد که ازحمایت 51% رای دهندگان ایرانی برخورداربود خامنه ای نیزازاینکه این امر ازسوی یک دولت محافظه کار انجام گیرد ناراضی نبود زیرا درصورت موفقیت مذاکرات می توانست آنرا بنام خود ثبت کند ودرصورت شکست آنرا به گردن رییس دولتی بیاندازد که دورترین فاصله را دربین کاندیداها با وی داشته است و به هاشمی نیز نزدیک بوده است بنظراینجانب فشارهای طاقت فرسای اقتصادی با نرخ 25% ازتحریم ها و75% ازسوء رهبری وفسادسازمان یافته اقتصادی ازیکسو وجدی شدن خطرجنگ ازعوامل اصلی پای میزمذاکره کشاندن خامنه ای و اوباما برای توافق اتمی بود.

پاسخ چهارم- توافق فعلی دو هدف اصلی را برای دولت آمریکا به رهبری باراک اوباما و رژیم ایران به رهبری علی خامنه ای دنبال می کند. هدف دولت آمریکا پرهیز از جنگ و اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی حداقل طی ده سال آینده است و هدف خامنه ای رفع تحریم ها و اطمینان از عدم حمله آمریکا به ایران یا اقداماتی است که به حمایت یا بی ثبات کردن نظام سیاسی ورهبری آن بیانجامد (نوعی تضمین امنیتی)

توجه کنید که این تضمین های امنیتی درکوبا ودرجریان بحران موشکی (1963) باعث گردید نظام سیاسی ورهبری فیدل کاسترو طی حدود 50 سال پابرجابماند یا قراردادالجزایر و توافق بین ایران وآمریکا درسال 1980 عملا باعث تضمین بقای نظام سیاسی ایران برای حدود 25 سال تاسال 2005 گردید

اکنون باید دید تفسیرطرفین ازتوافق آیا آنها را به اهداف خود می رساند وانتظارات باراک اوباما وعلی خامنه ای را برآورده می کند خامنه ای که عملا ازسال دوم پیروزی اصلاحات 1999 تا کنون به مدت 15 سال مسئولیت و تامین هزینه برنامه اتمی رابرعهده داشته ودرسایرموارد نیزکشوررابه مرزورشکستگی کامل رسانده است می گوید باید بندهای توافق و تفسیر آن ازسوی هردوطرف یا موافقین ومخالفین به گونه ای باشد که به بی ثباتی نظام سیاسی ورهبری وی منجرنشود این مطلب را جوادظریف با زبان های مختلف و درمذاکرات دوجانبه
با جان کری به طرف آمریکایی بعنوان شرط اصلی قبولانده است وازسوی دیگر نیز دولت آمریکا متعهد گردیده است که برنامه خلع سلاح یا به تعلیق انداختن ده ساله برنامه اتمی ایران را قبول کرده و استفاده از واژه ها وعباراتی درمتون مختلف توافقنامه وضمائم آن و ام پی تی بصورتی لحاظ شود که با هرتفسیرمطالبات طرفین وبالاخص رهبری ایران را مدنظرقراردهد.

لذا این توافق عملا تنها محدود به برنامه اتمی ایران بوده وسایرموارد نظیر نقض حقوق بشر، حمایت ایران ازگروههای تروریستی منطقه که به بی ثباتی درسایرکشورها انجامیده یا اخلال درپروسه صلح اعراب واسراییل را دربرنمی گیرد وایران با استفاده ازهمین امر تلاش می کند با افزایش سیاستهای تهاجمی خود درسایرموارد خلاء ناشی ازتضعیف دربرنامه اتمی خود را جبران یا بعبارتی پنهان نماید افزایش دستگیریها واعدام ها در دوره اخیر، گسترش دامنه حمایت ازتروریزم و بی ثباتی درکشورهای منطقه که نمونه آنرا دریمن یا تحت فشارگذاشتن گروههای فلسطینی ولبنانی آثاری ازاین سیاستهای رژیم حاکم برایران می باشد و اضافه شدن درآمدهای نفتی وگردش مالی بیشترمی تواند به گسترش این فشارها درداخل و دخالتها درامورکشورهای منطقه بیانجامد ضمن آنکه خطرتجهیزکشورهای منطقه به سلاح های اتمی ومشخصا عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی ومصر بیشتر گردیده است که باعث تشدید مسابقه تسلیحاتی و رودررویی ایران با اعراب خواهد شد.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]