گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟
کورش کبیر

یکی ازدوستان می پرسد موضوع چیست ازیکطرف  رهبری تلویحا گفته است که مشکل اتمی ایران با غرب روبه اتمام است وازسوی  دیگر  خودایشان می گوید ولی تحریم ها باقی می ماند ونسخه “اقتصاد مقاومتی” می پیچند که البته به قول ایشان چندان “ریاضتی” هم نیست؟! بعدهم به یکباره  همان سازمان ملل و اتحادیه اروپا وآمریکا به یاد “نقض حقوق بشر درایران” افتاده اند اگرعروسی است چرا لباس عزابرتن کرده اند واگر مجلس ختم است چرا  کیک عروسی سفارش داده اند وازاین حرفها !

برای آگاهی دوستان توجه آنها رابه مقاله ای 5 صفحه ای که در 16 ژانویه 2004 (بیش از 10 سال قبل) تحت عنوان “Iran-US relationship; an strategic challange to Iran political system”نوشته ام جلب می کنم که درآن ابتداء چالش وبحران موجود را یا یک مقدمه  ازروابط دوکشورتعریف کرده ام دربخش دوم توضیح داده ام که آمریکا ازحکام  ایران چه می خواهد ودربخش سوم گفته ام چه کارهایی باید بشود تا این بحران  حل یا مهارگردد.

اساس این گزارش تحلیلی بر4 اتهام متوجه  ایران است 1-نقض حقوق بشروحاکمیت ملت 2- حمایت ازتروریزم بین الملل 3- اخلال درپروسه صلح درخاورمیانه بین اعراب واسرائیل و 4- تلاش برای دستیابی  به سلاح اتمی.

علی خامنه ای رهبرحاکم بر ایران که خود  مسئول 4 بحران فوق و قاعدتا کلید حل آنها نیزدر دستان خودایشان می باشد  بارها وبارها در خصوص برنامه اتمی وتلاش غرب برای مهارآن گفته اند که این  ماجرا یک بهانه بیش نیست وبا حل آن غربی ها سراغ سایرامور خواهند آمد  والبته نیز تلویحاوحشت بیشترخود را ازپرداختن به اتهام “نقض حقوق بشر” درمقایسه با دیگرموارد اعلام کرده است. درمیان خطوط اظهارات وبیانیه ها  وخطابه های آتشین رهبران ومقامات واتاق فکرهای اطراف رهبری نیز گفته شده  است که برنامه اتمی ایران ازآنجاییکه محور درگیری با غرب را به خارج  ازمرزها می برد درواقع نوعی پدافند یا مواضع دفاعی سیاسی درحوزه های دور  برای ما ایجاد کرده وجنگیدن درآن میدان برای ما به منزله دفاع درخاکریز  چهارم بجای اول است!

بنده درتصویر زیر این باصطلاح رینگهای دفاعی را دراطراف نظام آقایان نشان داده ام اما اینکه چرا یکباره غرب پس ازتسلیم ایران دربرنامه اتمی که مصداق آن “نرمش قهرمانانه” رهبری است و ازسوی  حامیان ایشان نیزبعنوان “صلح حدیبیه” یا “عقب نشینی تاکتیکی” نام برده می  شود به یکباره خاکریزهای سوم (صلح اعراب واسرائیل) و دوم (حمایت ازتروریزم  بین الملل) را رها کرده و مستقیما به سراغ خاکریز اول یا “نقض حقوق بشر” آمده است امری است که روشن کردن آن اولا هدف این نوشتاراست وثانیا آگاهی  دادن به مردم که چه سرنوشتی درانتظارآنان بوده یا درواقع چه فرصتها وچه  تهدیدهایی فراروی آنها می باشد.

واقعیت امراین است که دربحث مناقشه اعراب  واسرائیل که قبلا یک معادله چندمتغیره بود با فروپاشی بسیاری ازکشورهای  غربی دخیل نظیرسوریه، لیبی، مصر ونیز اقناع کشورهایی نظیرعربستان  وقطرودیگران درلزوم عدم دشمنی با اسرائیل که ازیک منطق واصول ثابت درامنیت  دفاعی خود (برخلاف ایران) پیروی می کند دیگرمساله اسراییل اولویت خود را  بعنوان خاکریز سوم ازدست داده است. اما درخصوص فعالیتهای مربوط به حمایت ازترویزم بین المللی که دردهه 70 شمسی یا 90 میلادی کولاک می کرد اکنون این فعالیتها ازپراکندگی در اروپا و نقاط دور دست درآمده و عملا به صورت سازمانی ازسوی نیروی قدس سپاه پاسداران  درکشورهای مسلمان خود منطقه محدود شده است ونهایتا نیز آسیب های ناشی ازآن  به خود مسلمانان ونه غربی ها تحمیل می شود. کشته شدن هزاران نفر درعراق  وسوریه ویمن ولبنان وافغانستان که همگی عنوان کشورهای اسلامی را یدک کشیده  ودرواقع نوعی جنگ شیعه وسنی یا تکفیریهای شیعه وسنی را به نمایش می گذارد  اوج رضایت غرب را علیرغم اظهارتاسف ها و نگرانی ها و محکومیت های بظاهر  حقوق بشری بهمراه داشته است. تلفاتی که این روزها تروریستهای شیعه وسنی در  تمام این کشورها ازهمدیگرمی گیرند اگرقراربود توسط دولتها یا ارتش های غربی انجام گیرد هزاران میلیارددلار وهزاران کشته برسردست آنها می گذاشت اما  درشرایط فعلی نه تنها این امرتوسط خود رژیم های حاکم بر ایران و کشورهای  منطقه صورت می گیرد بلکه غرب می تواند با ژست بشردوستانه ودرنقش ناجی هم  ایدوئولوژی وارزشهای فرهنگی خود را با پوشش صلح طلبانه برمنطقه حاکم نماید  وهم با دراختیارگرفتن منابع سرمایه وثروت خدادادی نفتی که اتفاقا 70% آن  درمنطقه “هلال شیعی” یعنی شرق عربستان تا ایران وعراق وسوریه وسواحل لبنان  گسترده است بعنوان “سردارسازندگی منطقه” تا دهه ها منافع خود را تامین  نماید.

آما آیا این دومورد تنها دلایل پرداختن غرب  به بحث حقوق بشراست بنطربنده خیر و شاید یکی ازمهمترین دلایل آن عقب نشینی  سریع دربرنامه اتمی ایران بود. رهبری ایران با این تصور که تحریم های  آمریکا وغرب نظیر دهه های اول انقلاب صرفا فانتزی بوده وایران همانطوریکه  براحتی با معامله های شیرین با متحدان آمریکا در اروپا وآسیا اقتصادضعیف  خود را به پیش می برد اکنون نیز با درصدی کم وبیش می تواند ازتحریم ها جان  سالم بدرببرد اما گسترش هوشمندانه تحریم های بین المللی درقالب های  چندجانبه ویکجانبه بالاخص به حوزه اموربانکی ومالی و نفت وگاز و بدون  استفاده ازاهرم های نظامی یا فیزیکی نظیر”بستن تنگه هرمز” و سوء طرح  وبرنامه و محاسبات طرف ایرانی در مدیریت تحریم ها وبالاخص حذف سوبسیدهای  نفتی موسوم “هدفمندی یارانه ها” عملا باعث تشدید بحران وپیامدهای تحریم ها  به میزانی بالاترازانتظار انجامید به همین دلیل نیزمی بینیم که بعنوان مثال اگر در کشور عراق تحت ریاست صدام حسین و حاکمیت حزب بعث این تحریم ها طی  یک پریود طولانی تری به مرز “نفت درمقابل غذا ودارو” می رسد درایران بدلیل  سوء رهبری ومدیریت وفقدان یک ساختاروسازمان اجرایی به معنای واقعی درفاصله  دو الی سه سال کاملا به همان مرحله می رسد بعبارتی بهمان دلیل که ارتش  وسپاه وحاکمیت ایران درجنگ با عراق عملا علیرغم برتری جمعیتی 3 برابری  ایران درمقابل عراق مقهور گردید در جنگ اقتصادی باغرب نیز همین نسبت را بین نظام سیاسی ایران وعراق می بینیم. درواقع یکی ازدلایل اختلاف بین باند  خامنه ای وباند احمدی نژاد که تا هم اکنون هم ادامه دارد همین مساله است که ازطرفی آثار اسمی تحریم ها حتی براساس برآوردهای مقامات دست راستی چون  محسن رضایی یا احمدتوکلی و…به 25% هم نمی رسد و آنها نقش سوء مدیریت اجرایی بانداحمدی نژاد را درحد 75% ارزیابی می کنند ولی بانداحمدی نژاد چون می  خواهد آثارسوء مدیریت خود را (که البته درنتیجه عمل به دستورات رهبری بوده  است) درپشت تحریم ها پنهان کند آثاروپیامدهای تحریم ها را 75% و سوء مدیریت اجرایی را آنهم به صورت مشارکتی با رهبری 25% قلمدادمی کند.

بهمین دلیل است که اکنون رهبران ومقامات  حاکم برایران اصراردارند که “نرمش قهرمانه رهبری” در برنامه اتمی ایران یا  رویکرد بخش عمده ای ازمردم به انتخاب حسن روحانی مذاکره کننده ارشد اتمی  سابق ارتباطی به تحریم ها نداشته است بالعکس مقامات آمریکایی وغربی براین  اعتقادند که تحریم ها کاملا کارآ بوده و بهمین دلیل نیزساختارآنها را تا  آخرین مرحله که ممکنست 20 سال طول بکشد حفظ خواهند کرد ودراین راه حتی با  مقاماتی که به طرفداری ازسیاست مماشات با ایران یا طرفداری ازحمله نظامی  ادعای عدم تاثیرگذاری تحریم ها را درادامه برنامه اتمی ایران دارند موافق  نبوده ونیستند.

اما اکنون نقشه راه غرب چیست؟ قاعدتا پاسخ  این سوال باید روشن باشد. به موازات پیشرفت بحث های فنی نحوه تسلیم ایران  دربرنامه اتمی موضوع ” نقض سازمان یافته حقوق بشر درایران” دردستورکارقرارمی گیرد ودراین راه ازآنجاییکه هم سابقه رژیم طی سه دهه  وبالاخص عملکرد حاکمیت یکدست طی 8 سال اخیرجز سیاهی چیزی رانشان می دهد  وازسوی دیگرنیز با روی کارآمدن دولت حسن روحانی بخش شکست خورده حاکمیت که  عملا 80% ابزارهای قدرت را دراختیاردارد درصدد حفظ ونشان دادن بازوی خود به جناح پیروز ونگهداری خود درصحنه تاعبور از “نقطه بحرانی” می باشد بازهم  اتهام “نقض حقوق بشر” دریک سیکل معیوب نظیر دیگربحرانهای سه دهه  گریبانگیرحاکمیت رامی گیرد وتنها راه خروج ازاین سیکل معیوب یاتن دادن  حاکمیت به اصلاحات واقعی وساختاری تا مرحله تسلیم کامل است یا مواجه شدن با شورشهایی که دیگرسرکوبی آنها ازتوان هریکان وارتش انتظامی وامنیتی خارج  است وبه تغییرکامل نظام سیاسی موجود خواهدانجامید.

March 13, 2014 Posted in آخرین مطالب, بحران اقتصادی, برنامه اتمی ایران، تحریم های بین المللی، کاهش ارزش پول مبی، علی باقری کنی،, رابطه ایران وآمریکا, سیاست خارجی, سیاست داخلیPost PermalinkEdit

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]