چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟
کورش کبیر

رهبری دردیداربا هیات دولت باردیگربا استناد به حکمت های امام علی به ماجرای “فتنه” پرداخت که خود مصداقی از” پوستین وارونه” ای ازاسلام به تعبیرامام اول شیعیان بود.

خامنه ای دردیدارفوق می گوید بنا به سفارش علی ” درشرایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیارمشکل می شود، باید به گونه ای عمل کرد که هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود.”
وی سپس فتنه موردنظرعلی را که مربوط به جنگهای درونی حکومت با مخالفان خودی در1400 سال قبل یعنی جنگهای جمل وصفین ونهروان بوده است با تقلب مفتضح خود در خرداد 88 که به تروروکشتاربیش ازیکصدتن ازجوانان این وطن وغارت بیش از2000 میلیارددلاردرامدهای نفتی وسرمایه های ملی کشورانجامید مقایسه کرده می گوید:
“درشرایط فتنه همچون قضایای سال ۸۸، نباید سخن، سکوت، اقدام وحتی نوع نگرش، موجب تقویت فتنه شود.”
وی سپس با کنایه ای که معلوم نیست مخاطبش کیست می گوید: البته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود، تمایلی به حضورصریح درمقابل فتنه نداشته باشند اما نباید ازاوهم به نفع فتنه بهره برداری شود.”

اما برای اینکه میزان بیسوادی وسوء رهبری خامنه ای را دریابید بگذارید به نگرش امام علی به فتنه نگاهی انداخته آنرا با گفتاروکردارخامنه ای مقایسه کنیم

فرض کنید اصل فتنه (جدا ازتقلب آشکار و سوء رهبری) درست باشد سفارش وحکمتی که خامنه ای عمدا ازآن اغماض می کند این جمله علی است که می گوید
«درفتنه ها چونان شتر دوساله باش، نه پشتي دارد كه سواري دهد و نه پستاني تا او را بدوشند»(نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، حكمت 1، ص 624)

یکی باید ازخامنه ای بپرسد چرا درست یکروزپس ازانتخابات که همه را سفارش به رعایت قانون ورسیدگی به ادعای تقلب ازمجرای شورای نگهبان دست نشانده خود می کردید خود اقدام به تایید انتخابات کردید؟ چرا درخطبه نمازجمعه معروف به خطبه خون هم دستورآتش به اختیاربه نیروهای امنیتی صادرکردید تا خون جوانان را بریزند ومسئولیت آنرا نیزبه عهده رهبران جنبش سبزی انداختید؟ چرا صراحتا درهمان خطبه “نظراحمدی نژاد” را درمقابل هاشمی به نظرخود دراکثرزمینه ها نزدیکترخواندید؟ چرا به احمدی نژاد این امکان را دادید که بعد ازبه قول خودتان “فتنه” خود را بطورکامل کناربکشد وبا سکوت نزدیک به 9 ماه تافروردین 89 بارتمام فجایع را بازرنگی بربردوش شما بعنوان آمرخود بگذارد وشما نیزابلهانه واردمیدان شدید ونهایتا نیزخانه نشینی 11 روزه را حواله تان بکند؟

آیا همه این موارد عمل به سفارش علی بود که همه باررا برپشت تان بارکردند وهم شیرتان را دوشیدند؟! آیا هزینه های چندصدمیلیارددلاری وغارت بیت المال تحت عنوان مقابله با تحریم هاودورزدن آنها بالاخص استفاده ازواردات کالا توسط شبکه مافیایی وابسته به شما که به قیمت نابودی کارخانجات ومجتمع های کشاورزی انجامید درپس فتنه رخ نداد؟ غارت 950 میلیارددلاردرآمد نفتی وبیش از1000 میلیارددلارسرمایه های کشورتحت عنوان اجرای اصل 44 (خصوصی سازی) دراین دوران اتفاق نیافتاد؟ کسانی که شما آنها را “فتنه گر” نامیده وبا وحشت آشکارازمحاکمه آنها بدلیل افشای جقیقت می ترسید همه این موارد را ازسال 84 به شما گوشزد کردند از 70 اسکله ومبادی ورودی اجناس قاچاق تا جنایات درپرونده قتلهای زنجیره ای و درکیس های کوی دانشگاه وسبحان وتجاوز وقتل بازداشتگاه کهریزک وشما چون خود آمراین فجایع بود بجای متهمان افشاکنندگان دزدی وکشتاررا روانه حبس وحصرغیرقانونی کردید آیا این ادعا درست نیست؟

اینکه سازمان برنامه وبودجه را منحل کنند تا دزدی وغارت سازمان یافته 2000 میلیارد دلاری آسان تربه مقصد برسد وبهزادنبوی مغزاقتصادی دولتهای رجایی وباهنروموسوی را که کشوررا با نفت بشکه ای 6 دلار ودرآمد 6-5 میلیاردی کشورآنهم با اداره دولت وملت دردوران جنگ به اتهام اخلال درترافیک 5 سال درحبس نگه دارید آیا جزیی ازبرنامه غارت وچپاول سازماندهی شده نبود؟

بکارگیری عناصرانجمن حجتیه درحساس ترین بخش های کشورطی بیش ازیک دهه اخیرواستفاده ازتفکرآنها که باید اینقدرکشوربه منجلاب فساد برود تا امام زمان ظهورکند وسپس استفاده ازاین فساد برای تثبیت قدرت سیاسی واقتصادی خود پروژه ای نبود که ظاهرا با موفقیت انجام اما با گسترش فقروفلاکت برمردم ایران درابعاد ملی خاتمه یافت؟

بگذاریم وبگذریم اینکه مصادیق حمایت ازفتنه را سکوت، اقدام وحتی نوع نگرش تعریف کردید ایا همان دستورالعملی نبود که به شورای نگهبان ودرراس آن آیت الله جنتی داده بود تا به قول آنها هرکس را که حتی “بوی فتنه ” می دهد ازتیغ “ردصلاحیت” بگذرانند تا حتی هاشمی وحسن خمینی وفرهیختگانی چون دکترمعین کاندیدای ریاست جمهوری وصدها کادراصلاح طلب حکومتی؟ آیا این مواضع شما که الحمدالله پس از7 سال آنرا آشکارکردید ترجمان این سیاست نیست که “هرکس با ما نیست برماست”؟

درآخرهمه دریک عبارت مبهم که ظاهرا هدف تان ته مانده افراد غیرهمراه با شما می باشند (احتمالا روحانی ) گفته اید ” البته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود، تمایلی به حضورصریح درمقابل فتنه نداشته باشند اما نباید ازاوهم به نفع فتنه بهره برداری شود.”
جهت استحضار واثبات اینکه حتی دراین مورد نیزاشتباه شما محرزاست به شما یادآوری می شود که درنزد افکارعمومی آقای روحانی درسال 88 بعنوان دبیرشورایعالی امنیت ملی خود ازسرکوبگران معترضان وجنبش سبزوبه قول شما “فتنه ” بوده اند

وی در پاسخ به سوال دانشجویان دانشگاه شیرازدراسفندماه سال 91 ودانشگاه تهران در اردیبهشت 92 درخصوص اینکه نظرتان درباره وقایع پس از انتخابات سال 88 چیست می گوید؟
” دراین‌باره قبلاً گفته‌ام که اعتراض اولیه بخشی از مردم پس از انتخابات وبرخی از انتقادها طبیعی بود. گرچه هرحرکتی باید ازمسیر قانونی‌اش انجام شود. اما بعد ازاینکه مقام معظم رهبری نظرشان را درنماز جمعه به صراحت اعلام کردند که هرگونه اعتراضی باید در چارچوب قانون ادامه پیدا می کرد می‌بایست اعتراض‌‌ها شکل قانونی به خود می‌گرفت. من معتقدم مشکلات‌ درخیابان حل‌وفصل نمی‌شود. شاید پیشنهادهایی در آن مقطع مبنی بر اینکه برخی صندوق‌های آراء با حضور دوربین‌های تلویزیون بازشماری شود مناسب بود و می‌توانست راهگشا باشد.”

ملاحظه می کنید که خامنه ای بقدری نشئه موادمصرفی است که حتی حامیان خود درکشتار مردم را متهم به داشتن گرایش خاص وعدم تمایل به حضورصریح وبه عبارتی تمایل به حضورپنهان درفتنه ! یا موردبهره برداری جریان فتنه ازوی معرفی می کند ایشان ظاهرا فراموش کرده اند که یکی ازشعارهای رسمی روحانی درصداوسیما وکارزارهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 92 آزادی رهبران جنبش سبزبوده است واگراین شعارمخالف قانون بوده است بایستی ایشان توسط شورای نگهبان قبل ازانتخابات ردصلاحیت می شد شورای نگهبانی که آرای 193 هزارشهروند شهیدپروراصفهان را درموردکاندیدای انتخاب شده یعنی مینوخالقی باطل می کند هم درآن زمان وهم درانتخابات پیش رو درسال 96 می تواند رای به ردصلاحیت حسن روحانی بدلیل حضورپنهان درفتنه 88 به تعبیرخامنه ای بدهد نه اینکه بزدلانه وحشت خودرا ازفتنه ای که خود دهها بار درسخنرانی های عمومی مرگ آنرا اعلام کرده بود درلفاظی ها پنهان نماید.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]