سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎
کورش کبیر


سرداررستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (قرب) وآخرین وزیرنفت دولت احمدی نژاد درمصاحبه با نشریه امنیتی رمزعبورضمن اظهارخزعبلاتی بعنوان مصاحبه ناخواسته مطالبی را لو داده است که حیف است مخاطبین ازآنها بی بهره باشند
وی اعلام شعارسال " اقتصادمقاومتی، اقدام وعمل" را نشانه فاجعه باربودن سال 95 برای اقتصادایران می داند که براساس شناخت کافی رهبری روی وضعیت اقتصادی کشورداده شده است والبته هیچ توضیحی هم نمی دهد که چه کسانی این بحران وفاجعه را برای کشورایجاد وچرا همان افراد اکنون اشک تمساح ریخته ونسخه درمان می پیچند؟

سردارقاسمی پیشنهاد ایجاد وزارت صادرات را می دهد وبرای اثبات نیازکشوربه این وزارتخانه جدید به هندوانه 70 تومانی جیرفت ودرهمان حال قیمت 1400 تومانی آن درعراق بعنوان بازارصادرات اشاره می کند وی نمی گوید چرا این پیشنهادات در12 سال حاکمیت یکدست نه تنها خریداری نداشت بلکه کشوررا بعنوان نمونه ازخودکفایی درگندم به واردات 7 میلیونی وشکررا به مرز واردات 2 میلیون تنی رسانده وعمده درآمدهای افسانه ای نفتی صرف واردات ودلال بازی توسط مافیای بازاریان همراه گردید؟

وی دستوررهبری مبنی برایجادستادفرماندهی اقتصادمقاومتی را نشانه اراده رهبری برای اقدام وعمل ونه صدوربخشنامه، بررسی وتدبیرو...طرحها می داند ومی گوید حتی برای مقابله با تحریم های اقتصادی خود وی شمای یک قرارگاه را ترسیم وبه دولت روحانی داده است ولی روی آن اقدام خاصی بعمل نیامده است دراین خصوص ایشان توضیح نمیدهد که وقتی 75% اقتصاد کشورعملا دراختیارنهادهای نظامی وبنیادهای غیرنظامی تحت نظارت رهبری بوده که بدنبال تملک همه چیزازشیرمرغ تا جان آدمیزاد می باشند چگونه اقتصاد ملی یا مقاومتی می تواند شکل بگیرد مگراینکه تفسیراقتصاد مقاومتی ونیازبه ستادفرماندهی ترفندی برای ادامه واگذاری قراردادهای کلان 20 میلیارددلاری وشرکتهای حاکمیتی به نهادهای امنیتی وادامه غارت وچپاول سرمایه های ملی نظیردوران تحریم باشد که هر روز شاهد افشای بخش های کوچکی ازآن نظیر3 میلیارددلارو7 میلیارددلارمی باشیم.

قاسمی گفته است اگرسال گذشته بحث تعدیل درکارخانجات صنعتی بوده است امسال سال تعطیل آن مجموعه ها خواهد بود ودلیل آنرا امیدواری صاحبان کارخانجات به تغییراوضاع (پس ازتوافق برجام) می داند که دراین رابطه باید گفته نه تعدیل ها ازسال گذشته اتفاق افتاده است ونه تعطیل کارخانجات درامسال اتفاق میافتد روند تعدیل ونهایتا توقف وورشکستگی بخش تولیدی کشورچه دربخش صنعت وچه دربخش کشاورزی اززمان روی کارآمدن احمدی نژاد ازسال 84 آغازوتا هم اکنون ادامه دارد ودلیل آن حاکمیت طبقه ای سوداگرودلال وفاقد انگیزه ملی بوده که ثروت افسانه ای 1000 میلیارددلاری نفت را صرف واردات کالا با ارزدولتی وفروش آن با ارزآزاد ویاباقیمت های چندبرابری ونیزتبدیل دولت به یک صرافی بزرگ بود که دلارنفتی تمام شده بین 1000-800 تومانی را طی چندسال دربازاربه چندین برابرقیمت وبااستفاده ازشبکه های رسمی وغیررسمی به فروش برساند البته فعالیتهای مخرب دیگری باهدف پولشویی سرمایه های دزدیده شده نظیرپرداخت وام به بنگاههای زودبازده، سهام عدالت، مسکن مهر، پول پاشی درسفرهای استانی، واگذاری اموال وشرکتهای دولتی به بخش حکومتی زیرنظررهبری تحت عنوان خصوصی سازی واجرای اصل 44 قانون اساسی و...نیزدرهمین دوره وهمراه با سکوت بیش از220 نماینده دست نشانده سه دوره مجالس هفتم تا نهم بعنوان شرکای دزد ورفقای قافله و قوه قضاییه همراه با غارتگران ملی را نباید ازنظردوست داشت.

وی می گوید کشوربرای مقابله با وضعیت فعلی باید وفاق ملی داشته باشد وبا خواندن خود بعنوان یک چهره اقتصادی با عدم اعتقاد به اقتصاد سیاسی ادعا می کند یک اقتصادواقعی ثمره ونتیجه اش را درزندگی مردم نشان می دهد وهشدارمی دهد که اگرامسال دولت برای اقتصادکشورتصمیم جدی نگیرد با بحران جدی روبرو می شود.
اینکه فرمانده قرارگاهی که خود هرچندسال یکباربا دستورفرمانده کل سپاه تغییرمی کند خود را یک چهره اقتصادی بخواند بیشتربه یک طنزشبیه است چون معمولا بدترین تاجرها وبازرگانان نظامیان می باشند اما ازآن خنده دارتراشاره به مواردی نظیر لزوم وفاق ملی یا لزوم دیدن نتیجه بهبود درزندگی عادی مردم است! فردی این سخنان را برلب می آورد که وزیردولتی بوده است که کوچکترین اعتقادی به وفاق ملی نه تنها نداشته بلکه حتی تا دربان شرکتهای دولتی ونگهبان آسانسورها را هم بانیروهای خودتحت عنوان حاکمیت ارزشی تغییرداده بودبطوریکه حتی تا الان که حدود 1000 روزازتغییردولت می گذرد این افراد تا رده معاون وزیرومعاون استانداردرهمان پستهای خود ماندگارشده اند ودولت بعدی هنوزمشغول آواربرداری ازعملیات دولت احمدی نژآد است ودرخصوص ادعای دیگروی نیزملت ایران فراموش نکرده اند که شعاراصلی دولت متبوع ایشان " آوردن نفت برسرسفره مردم " و "مبارزه با مافیای نفتی " بود که درنهایت علیرغم درآمدافسانه ای 1000 میلیاردی نفتی به فقروغارت ملی منتهی ونهایتا رییس دولت وقت نفت را ماده ای کثیف وبدبو نامید که بدردسفره مردم نمی خورد.

وی دولت فعلی را فاقد قدرت تصمیم گیری توصیف ومی گوید نباید دولتمردان ازخیس شدن کفش های خود یا 20% اشتباه درکارهای خود با 80% موفقیت بترسند سازندگی لکوموتیواقتصاد کشوراست که اگرراه بیافتد تعداد بسیارزیادی مشاغل نیزایجاد وکشورازرکود خارج می شود. وی بدون اشاره به تهی شدن خزانه دولت روحانی توسط دولت قبل وکاهش شدید قیمت نفت کمک دولت های اروپایی به شرکتها وطرحها را برای خروج ازرکود مورداشاره قرارداده ومسکن مهررا بعنوان نمونه ای که عایرغم اشتباهات رخ داده می تواند درایجادکاروبازارفروش محصولات ایرانی موفق شود مثال می زند.
اینکه یک سردارنظامی که سوادنظامی اش نیزباندازه یک گروهبان ارتش هم نیست درخصوص سیکل تصمیم گیری درکشوری که مافیای حاکم واعضای آن ازهرگونه تعقیب کیفری وحقوقی مصون بوده وهیچ ارگان قضایی حق ورود به حوزه کاری وپرونده های اتهامی وحتی بررسی عملکردمفسده آمیزآنها را نداشته باشد دولت راترغیب به ریسک پذیری بیشتربکند نیزیک ترفند نخ نماشده است بالاخص اینکه نه رییس دولت نزدیکترین کاندیدبه رهبری باشد ونه ازروز اول بنای ناسازگاری با وی وکابینه محافظه کاروی برای ایجاد اطمینان دررقیب را گذاشته باشد مردم ایران با اخراج 70% نمایندگان فعلی مجلس نهم (که آنهم درسایه تیغ وداس ردصلاحیت ژنرال های همراه یا حامی دولت توسط شورای نگهبان صورت گرفت) نشان دادند که کارشکنی کینه توزانه نمایندگانی که خود راپیروولایت می دانند برنمی تابند بالاخص کسانی که دوران سازندگی هاشمی را دوران غربگرایی یا تضعیف ارزشها یا اشرافگری تبلیغ می کنند درحالیکه بزرگترین اشرافی گری تا حد تبدیل ماشین های پراید به پورشه وتبدیل آپارتمانها به کاخ های چندصدمیلیاردی دردولت "پاکدستان" و"ساده زیست ها"ی احمدی نژادی رخ داد اکنون سردارسپاه باید مشخص کند چه اتفاقی افتاده است که سیاستهای دولت هاشمی یا همان سازندگی باید لکوموتیو قطاروزنجیره ای باشد که اقتصاد کشوررا ازبحران نجات بدهد بالاخص اینکه نسبت اقتصادمقاومتی موردنظررهبری با اقتصاد سازندگی موردنظرهاشمی نسبت جن به بسم الله است؟

قاسمی بلافاصله پس از ادعای ضعف دولت درتصمیم گیری بدون اشاره به کارشکنی همفکران خود درمسیردولت روحانی ازابتدای امرتاکنون درپاسخ به سوالی مبنی برقراردادهای مستقل حقوقی یا ICP شرکت نفت می گوید:
" درشرایط فعلی کشوراین قرارداد به نفع صنعت نفت کشورنیست. اینکه خودمان را اسیریک قرارداد طولانی خارجی کنیم، صنعت نفت کشورمان را آسیب‌پذیرمی‌کند. ما این‌جورقراردادها را درگذشته وحتی از زمان مصدق به بعد هم نداشته‌ایم."

وی اوج تحریم ها را سالهای 1391-1390 ذکرکرده وسپس با استناد به سخنان روحانی که گفته است درسال 90 به میزان 119 میلیارددلارنفت بشکه ای 110 دلاری فروختیم وپولش را خرج کردیم آنرا یک افتخاردانسته که دردوران تحریم وفقدان swft دولت توانسته است این حجم پول را واردکشورکرده ودرطرحها هزینه کند واینکه این پول کجا وچگونه خرج شده می گوید هرپولی که واردکشورمی شود تا رقم آخرهزینه اش معلوم ودرسازمان برنامه وبودجه ارقام آن وجود دارد؟

قاسمی درپاسخ به سوالی مبنی برکاهش صادرات نفت می گوید تا 4 ماه قبل همان میزان سابق بوده ولی ظاهرا افزایش پیداکرده است وی اشاره ای به کاهش قیمت به زیر25 دلار درمقابل 110 دلار روزهای آخردولت قبل ونه ظرفیت تولید وصادرات نفت نمی کند.
ایشان با توجه به نقش حدود 30% عربستان درسهمیه بازارنفت اوپک وسقوط بیش از70% قیمت نفت این امررا سیاسی تلقی می کند

سردارقاسمی درخصوص ممنوعیت فروش نفت توسط مجراهای غیرازوزارت نفت نیزبدون اشاره به سابقه امرطی 20 سال گذشته و تلاش بنیادها ونهادهای اقتصادی زیرنظررهبری می گوید قبل ازتحریم ها مابه مشتریان نفت نمی فروختیم بلکه آنها ازما نفت می خریدند اما دراقتصاد مقاومتی باید بخش خصوصی(بخوانید شرکتهای وابسته به بیت رهبری) به فروش نفت ورود پیداکند واین ممنوعیت درمقابل اقتصادمقاومتی است؟! وی فروش نفت دردوران تحریم را کاملا موفقیت آمیزخوانده است درهمین رابطه وی برای انحراف مخاطبین خود به موضوع فروش نفت توسط نیروی انتظامی به میزان سه کشتی اشاره وازآن دفاع کرده است زیرا بخشی ازپول فروش به خزانه برگشت وبخشی هم بعنوان بودجه صرف حقوق ومزایای پرسنل یا جاری آن نهاد انتظامی شده است.وی می گوید همه چیزقانونی وحساب وکتاب آن نیزدرخزانه داری کشورموجود است ومعلوم نیست طراحان این مساله چه هدفی را دنبال وچه نتیجه ای می خواهند ازطرح این موضوع بگیرند.

قاسمی کنارگذاشتن خود ازمسئولیت پشتیبانی عراق وسوریه را بدلیل اعتقاد دولت روحانی ازعدم استفاده ازنیروهای دولت قبل ذکرکرده است ومدعی است هم اکنون همین مسئولیت را باضافه پشتیبانی ازنیروهای مخالف دولت یمن دربخش غیردولتی برعهده دارد ودراین رابطه نیزدست به اعتراف جالبی زده است به این ترتیب که درماجرا فرستادن یک ایرباس شرکت ماهان به یمن جهت شکستن منطقه ممنوعیت پروازی برقرازآن کشورتوسط ادتلاف عربی می گوید اولا یک خلبان هواپیمای جنگی را که برادردوشهید هم بوده بعنوان خلبان ایرباس منصوب وخود نیزدرصندلی مهندس پروازجای گرفته است وبا انتخابی مسیری ازطریق چابهاروبر فرازعمان بدون اطلاع به طرف خود درمسقط به سمت صنعا رفته اند که دوجنگنده اف -16سعودی پس ازچندین باراخطاروشمارش معکوس نهایتا با بمباران باند فرودگاه آنها را واداربه برگشت به ایران می کنند.
جالب است که وی باافتخاراقراربه عدم هماهنگی حتی با طرف عمانی، دروغ فقدان سوخت کافی ونیازبه نشستن درفرودگاه صنعا وعدم اعتناء به اخطاروشمارش معکوس خلبانهای سعودی می کند درحالیکه این اقدام احمقانه وخلاف مقررات ایکائو (سازمان هوانوردی بین المللی) می توانست به سرنگونی ایرباس مذکوروبروز جنگ بین ایران وائتلاف عربی بیانجامدودقیقا سناریوی سقوط ایرباس ایرانی برفرازخلیج فارس درماههای پایانی جنگ درسال 1367 را که دقیقا ناشی ازعدم هماهنگی درطرف ایرانی بود رقم بزند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]