حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم
کورش کبیر

 
مصباح درنیویورک 3
 

با روی کارآمدن دولت محافظه کارحسن  روحانی با شعارهای سرقت شده ازجبهه اصلاحات نظیررفع حصررهبران جنبش سبز،  احترام به حقوق وشئونات انسانی، برگرداندن ارزش پاسپورت ایرانی ومبارزه با  فسادسازمان یافته درحاکمیت بخشی ازکادرها وجوانان اصلاح طلب با شعارهای ” روحانی مچکریم” به سوی وی شتافته والبته حذف هاشمی وخاتمی وعقب نشینی تنها  کاندید متوهم غیرمحافظه کارکه تحت عنوان اصلاح طلبی ازهرمحافظه کارتری  محافظه کارتربنظرمی رسید نیزدراین امربی تاثیرنبود.

جنگ زرگری بین شش کاندیدا ازطیف محافظه  کاردرواقع رویای خامنه ای را تحقق می بخشید که ازیکسوتنها محافظه کاران را  صاحب مملکت وخودی می شناخت ودیگرمی توانست درمقابل چشم جهانیان لاف رقابت  انتخاباتی آزاد ودموکراسی درنظام مقدس اما فاسدش را بزند.

دولت روحانی نیزبا انتخاب معاونین و وزرایی  که بعضا نظیرمحمدشریعتمداری وجوادظریف ازاردوگاه محافظه کاران دردولت خاتمی تزریق شده بودند درصدد رنگ ولعاب دادن اصلاح طلبی به تحرکات خود بالاخص  دروجه سیاست خارجی خود وتنش زدایی با غرب ودنیای عرب بود اما اینبارجامعه  بین الملل واعراب چون مارگزیده ای که یکبارنیش نظام را درپشت چهره دولت  محمدخاتمی دیده بودند بسیاربا احتیاط گام برداشتند چهازقدیم گفته اند سیاست خارجی دنباله روی سیاست داخلی است که نوعا بعنوان ابزاری برای توسعه نفوذ  ورسیدن به حداکثرمنافع بکارگرفته می شود ودرواقع تابعی ازشاکله نظام سیاسی  حاکم برکشورمی باشد.

حسن روحانی با ادعای حاکمیت آمریکا برعرصه  بین الملل شعارخود را “دیدن دم کدخدا” قرارداد بااین امید که براحتی با این روش می تواند رعیت (اتحادیه اروپا) را نیزنسبت به اقدامات وتوافقات خود با کدخدا همراه سازد جدا ازصحت وسقم چنین دیدگاهی درعرصه سیاسی فردی که چنین  دیدگاهی دارد درعرصه داخلی نیزبدنبال کدخدا(رهبری)راه می افتد تابادیدن وی  رعیت ( گروههای فشار) را سرجای خودنشانده وبرنامه های خود را پیش ببرد اما  اکنون که 15 ماه ازعمردولت وی می گذرد می بینیم که نه کدخدای خارجی ونه  کدخدای داخلی هیچکدام حاضربه تعامل با این نورسیده نمی باشند چه کدخدا  همانا که ازنامش پیداست همیشه به منافع خود می اندیشد ونه دیگران

عملکرد حسن روحانی که دربطن خود ریشه  درپایگاه محافظه کاری (ودرواقع فرصت طلبی) وی باظاهری اصلاح طلبانه دارد  باعث رفتارمحتاطانه ودرعین حال منفعلانه اصلاح طلبان نسبت به وی گردیده است وازسوی دیگرنیزسرکوب خونین جوانان اصلاح طلب وافزایش هزینه فعالیت سیاسی  که تنها انحلال احزابی نظیرجبهه مشارکت وسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  ودستگیری وحبس کادرهای آن نمونه های کوچکی ازآن می باشد جامعه را دچارخلاء  سیاسی کرده وحاکمیت را به طمع استفاده ازآن برای ایجاد جریانهای اصلاح طلب  دست سازکرده است. اولین حرکت دراین رابطه راشاید بتوان به حزب مردم سالاری  مصطفی کواکبیان (متولد 1341 سمنان !) نسبت داد که درجریان انتخابات خرداد 92 سعی کرد فرصت طلبانه ازعدم حضور احزاب اصلاح طلب واقعی به نفع خود  وجریان حاکم بهره برداری نماید که البته موفقیت چندانی را برای وی وحاکمیت  بهمراه نداشت.

دومین حرکت اما اینباربا گذشت یکسال  ازعمردولت روحانی وآشکارشدن پوچی شعارهای وی مبنی برتامین حقوق شهروندان  آغازگردید  افزایش برخورد با ته مانده اصلاح طلبان وسرکوبهای داخلی باضافه  اعدام های بی سابقه وحتی توقیف نشریات حامی دولت عملا نشانگرتصمیم حاکمیت  برای دادن پیام به پایگاه لرزان اجتماعی حسن روحانی بود که وی تنها مجازبه  حرکت در مسیرمشخصی جهت رفع تحریم ها وناشی ازبرنامه اتمی ایران می باشد وبس ودلیل مشخص آن نیزچیزی نبود جزنیازحاکمیت به دلارهای نفتی برای تداوم سلطه خود وجلوگیری ازشورش گرسنگان

اما خامنه ای نگران ازخلا سیاسی وعدم  اعتمادبه پایگاه اجتماعی اصولگرایان ورشکسته که طشت رسوایی آنها بعد از8 سال فسادمالی واخلاقی وسیاسی آنها ازبام افتاده دراندیشه آنست که بابسیج  چهره های کمتربدنام یا با نقاب اصلاح طلبی دوباره لشکرخود را برای یکدست  کردن حاکمیت بسیج نماید اشتباهاتی که تکرارآنهانظیرتبدیل فرصت ها به  تهدیدات تنها درتخصص وی می باشد.

یکی ازاین تشکیلات دست ساخته باند خامنه ای  حزبی بنام ندا به دبیرکلی صادق خرازی (بخوانید خرراضی) می باشد که درابتدا  گفته می شد عنوان این حزب مخفف نسل دوم اصلاح طلبان می باشد درحالیکه بررسی سابقه این فرد نشان می دهد که ازافراطی ترین کادرهای جناح راست بوده اند  وتنها سابقه وی عنوان سفیری وی درپاریس دردوره دوم ریاست جمهوری خاتمی  ووزارتخارجه عموی وی کمال خرازی بوده است که آنهم با فشاربیت رهبری صورت  گرفته است.

صادق خرازی متولد 1342 که درزمان پیروزی  انقلاب تنها 15 سال داشته است به تهران می آید وپس ازاخذ دیپلم بدلیل اینکه برادرزن یکی ازفرزندان خامنه ای است نظیردیگرآقازاده ها فورا بعنوان معاون ستاد تبلیغات دستیارعموی خودکمال خرازی می گردد وی پس ازجنگ درسال 68 شمسی (1989 میلادی) نیزدرحالیکه تهی ازحداقل صلاحیت ها بوده است بعنوان معاون  نماینده دائم ایران درسازمان ملل روانه نیویورک شده وتا سال 1995 درآن  مجموعه بوده است گروهی که بعدا بهمراه محمدجعفر محلاتی، محمدجوادظریف وعباس ملکی و… به باند نیویورکی ها دروزارت خارجه ایران معروف شدند.وی درتمام  ایام خدمت خود دردفتردائمی هیچگونه تحرک خاص دیپلماتیکی (بدلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی) نداشته وهنرایشان سرویس دادن به روحانیونی نظیرآیت الله  مصباح یزدی بوده است که برای آشنایی با فرهنگ غربی به وازجمله هالووین به  آمریکا می آمدند ورابطه مرید ومرادی ایشان با مصباح یزدی نیزازهمین ایام  سرچشمه می گیرد.

صادق خررازی پس ازحمله آمریکا به عراق درسال 2003 وتهدید ایران درموقعیت سفیرایران درفرانسه بهمراه کمال خرازی  ومحمدخاتمی پیشنهاد برقراری رابطه با آمریکا رابه سفارت سویس درتهران می  دهند بدین ترتیب که درقبال عدم حمله به ایران و نگهداری سازمان مجاهدین خلق ایران درلیست سیاه دولت آمریکا رهبری متعهد می شود که ضمن شفافیت دربرنامه اتمی خود درکلیه مناقشات منطقه (افغانستان وعراق) هماهنگ با سیاست آمریکا  حرکت نماید وگروههای تروریستی حزب الله لبنان وحماس وجهاداسلامی درفلسطین  ونوارغزه رانیزخلع سلاح نماید این پیشنهاد بسرعت مورد تایید وزارتخارجه  آمریکا قرارگرفت اما پس ازارسال آن به کاخ سفید با واکنش تند دیک چینی که  پرونده ایران را مدیریت می کرد روبرو شد وی معتقد بود که هرگزنباید با  دولتهای حامی تروریزم بین الملل وارد معامله شدپس ازآن جورج بوش ایران را  درلیست کشورهای “محورشرارت” قرارداد وهاشمی رفسنجانی نیزکه خود درپشت صحنه  پیشنهاد ایران به دولت بوش بود مدیریت تبدیل عراق به یک باطلاق را برای  نیروهای آمریکایی برعهده گرفت.

صادق خرازی درروزهای اخیرکه وزارت  کشورمجوزتاسیس حزب ندا را صادرکرده است بدلیل وابستگی وی به بیت رهبری  واسترا تزی رسوایی که تنها انتقادات را متوجه اصلاح طلبان می کند مورد  حملات شدیدی ازسوی طیف اصلاح طلبان غیرحکومتی نظیرابوالفضل قدیانی  قرارگرفته است ودریک موضع تدافعی ادعا کرده است که ” اصلاح طلبی یک فکرومنش است نه حزب سیاسی که برخی آن را انحصاری خود بدانند” وی برای توجیه  وابستگی خودبه حاکمیت اضافه کرده است” اصلاح طلبی یعنی اصلاح جامعه تحت  تعالیم اسلام، تعریف ما از اصلاح طلبی این است به همین خاطر معتقدیم که  باید در چارچوب نظام اسلامی و در تعامل با حکومت باشیم.”

وی نظیردیگرکاندیداهای متوهم محافظه کارکه  خود راناجی ایران می دانند درخصوص انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم  درسال 96 با یک ژست رنگ ورو رفته گفته است ” به قول آمریکایی ها هیچ  چیزغیرممکن نیست وهمه چیزمحتمل است؛ بنابراین احتمال دارد که من هم برای  انتخابات ۹۶ بیایم!.”

 

مصباح درنیویورک 2

 

اما درحالیکه اصلاح طلبان حکومتی درخواب  زمستانی فرو رفته وهنوزدرخصوص حمایت، انتقاد یا اعتراض به دولت روحانی  بدلیل راست رویی های  پرفراز ونشیب اش چرتکه می اندازند ابوالفضل قدیانی  اصلاح طلب چپ شجاعانه شمشیر ازنیام کشیده وبالاخص با توجه به بروز شایعاتی  مبنی برتشکیل حزبی مشابه “ندا”  بنام “رهروان ولایت” توسط علی لاریجانی  مستقیما خامنه ای را دراین خصوص مورد حمله قرارمی دهد. قدیانی دربیانیه اش  می گوید:

” تاریخ و تجربیات به ما نشان می دهد که  جبهه استبداد برای حذف آزادی خواهان تنها به شیوه های بگیر و ببند اکتفا  نمی کند و روش های ایجابی را نیز گاه به کارمی برد. از این رو مستبد درعلن  لاف تحزب وبلااشکال بودن جناح بندی سیاسی وکارحزبی زده و درخفا دست به  کارتوطئه تشکیل احزاب دست پرورده وتحت کنترل می شود. اکنون بر ما روشن شده  است که ولی مطلقه فقیه و بخش های امنیتی دربارعریض وطویلش هوس راه اندازی  احزاب “چشم قربان” و “بله قربان” را دارند. گویی تجربه پهلوی دوم را در پیش روی خود گذاشته و خیالات خام مشاوران امنیتی شان را با بادمجان دور قاب  چین هایی که غوره نشده هوس مویز شدن کرده و شهره بودن در شهر به “ارتباط با بیت” را کلید حل معما و وارد شدن به میان رجال سیاسی می دانند، در میان می گذارند. بازیچه ای را علم کرده و با تهدید و تطمیع و نشان دادن در باغ سبز رابط های صاحب منصبی را به جان جوانان جویای نام می اندازند.”

وی اضافه می کند:

” صاحب این قلم پیشتر از اینها درمورد  سناریوی تهیه وتولید اصلاح طلبان خوب ومطیع امری که به اصطلاح نقش کتک خور  را درخیمه شب بازی مستبد امروزایران ایفا کنند، هشدارداده بودم، لیکن گویا  به خیال خودشان آشی که برسراجاق گذاشته بودند حالا جا افتاده است. البته  خیلی زود روشن شد که آن هشدارها که مکررا ازسوی دلسوزان دیگری ازجمله  بزرگان جریان اصلاح طلبی گوشزد شده بود، اثرخود را کرده و دیگچه مذکور را  از روی اجاق چنان برداشتند که دست پختشان را که نچشیدند هیچ دست و بالشان  نیزسوخته وخواهد سوخت. اما چنین پروژه هایی مشق تکراری استبداد است.”

حزب ندای ایرانیان چه می گوید؟

خرازی از زبان آنها می گوید “ما ازجوانان  اصلاح طلب تشکیل شده ایم وبا تشکیل این حزب به دنبال جدایی ازنسل اول  اصلاح‌طلبان نیستیم زیرا ما به نسل اول اصلاح‌طلبی اعتقاد داریم و اصلاً  مگرمی‌شود نسل اول و دوم اصلاح‌طلبان با هم تعامل نداشته باشند؟”

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا  ایجاد این حزب موجب تفرقه اصطلاح‌طلبان نخواهد شد گفت: اصلاح‌طلبان دارای 50 تشکل هستند که با تشکیل حزب ندای ایرانیان صاحب 51 حزب می‌شوند.

وی درادامه گفت: من درباره تشکیل این حزب با سیدمحمد خاتمی مشورت کردم و وی موافقت خود را با ایجاد این تشکل و هرتشکل  سیاسی دیگراعلام کرده است.

دبیرکل تشکل «ندا» هدف از راه اندازی ندای  ایرانیان را ایجان فرصتی برای جوانان دانست و تصریح کرد: هدف ما از راه  اندازی ندا، متشکل کردن و فرصت دادن به جوان هاست که امیدواریم بتوانیم آن  را محقق کنیم.

درسایت ندای ایرانیان درمطلبی تحت عنوان “گزارش ندای ایرانیان از رویکرد تئورسین های اصلاحات” تلاش گردیده است که  ساختاراین گروه را وابسته به اصلاح طلبان وبالاخص بدنه این طیف نسبت داده  وبا گرفتن نوعی تاییدیه ازبرخی اصلاح طلبان یا اعتدالیون حکومتی که به  علتهای مختلفی وضعیت فعلی اصلاح طلبان را برنمی تابند ازآن بعنوان تاییدی  بروابستگی خودبه جریان اصلاحات استفاده کنند آنها با آوردن نقل قولهایی  ازافرادی نظیر محمدرضا تابش، محمدرضاتاجیک، جواداطاعت، موسوی تبریزی، صادق  زیباکلام، احمدنقیب زاده، محسن رنانی وحتی استفاده ازشرکت برخی ازسران  اصلاح طلب درمراسم عزداری عاشورا درمنزل صادق خرازی بعنوان دلایلی برای  انتساب خود به اصلاح طلبان استفاده نمایند.

این گروه گرچه با توجه به ماهیت اصلاح طلبی  که ریشه درتغییروبازنگری وتکثردارد سعی دارد وجاهتی عرفی وقانونی وعقلانی  به خودبدهد اما ازآنجا که بدلیل خفقان حاکم برکشور و وابستگی هرگونه تحرک  سیاسی به تامین منافع حاکمیت و مصلحت باند حاکم وبالاخص وابستگی نسبی  ومستقیم شخص دبیرکل آن یعنی صادق خرازی به خامنه ای نمی توان این حرکت را  یک امرجدا ازنظرواوامررهبری دانست والبته خود این گروه نیزدربیانیه های خود اعلام کرده است که ویژگی آنها درتعامل با حاکمیت (بخوانید قدرت ومافیای  حاکم) است که اتفاقا دم خروس ازهمین جا از زیرعبای ملا بیرون می زند زیرا  اگراین گروه خود را نسل دوم یا نسل جوان اصلاح طلب می داند که باید با موضع انقلابی تری با حاکمیت نظیرکسانی که در25 خرداد 88 به خیابانها ریخته  وشعار”مرگ براصل ولایت فقیه” سردادند برخوردکنند ونه بدنبال تعامل باشند  زیرا فرض براین است که نسل اول کند وکم سو می باشند ولی نمی توان هم نسل  اول را منفعل وکندرو نامید وشعارعبور ازآن را داد ولی به سمت تعامل با  حاکمیت حرکت کرد دراین صورت تفاوت این گروه با جبهه پایداری ودیگرگروههای  راستگرا درچیست؟

نکته دوم اینکه آقای صادق خرازی که پایگاه  اصلی ایشان محافظه کاری است چرا به فکراصلاح درجناح راست که 35 سال است  کشوررا دراختیاردارد نمی رود ونسل دوم محافظه کاران که کشور را بالاخص در8 سال دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به نابودی کشاند نمی رود اصلاح طلبان که  بجز18 ماه ابتدایی دوره اول ریاست جمهوری خاتمی دستی جدی دراداره  کشورنداشته اند؟

نکته سوم اینکه ایشان ظاهرا فراموش کرده اند که نسل دوم اصلاح طلبان جوانانی بودند که به قول ابوالفضل قدیانی  درخیابانهای تهران به خاک وخون کشیده شده وتا هم اکنون نیزکه 5 سال  ازانتخابات خرداد 88 می گذرددسته دسته روانه شکنجه گاهها و محبس  هاوتبعیدگاهها می شوند شعارهای آنان نیزپس ازکشتارها نیزمتناسب با  رفتارحاکمیت ازاعتراض به دزدیدن رای خود ازچارچوب جنبش سبزبه جنبش رنگین  کمانی درآمده بود  نسل دوم اصلاح طلبان که چهره های شناخته شده ای چون  محمدرضا جلایی پورها وحسین نعیمی پورها وساجده عرب سرخی ها آنها را نمایان  می سازد نمی توانند کندترازقدیانی ها،تاج زاده ها وهاشمی حرکت کنند. افرادی که بعنوان هیات موسس یا شورای مرکزی حزب دست سازایرانیان معرفی شده اند  هیچک چهره ای شاخص درصفوف اصلاح طلبان نبوده اند تا بتوانند اعتماد مردم  وجوانان را جلب کنند وتنها چهره واتفاقا موثرترین آنها یعنی صادق خرازی  مفتخربه شاگردی مصباح یزدی وهمپالگی با سردارقاسم سلیمانی آتش افروز وبن  لادن ایران درمنطقه است

ما ازجوانان ایران می پرسیم چه کسی این  افراد رامی شناسد وآنها درکدام مبارزه مرگ وزندگی دراین سالها درکنارمردم  بوده اند وداغ وکدام درفش را برشانه خوددارندسجادسالک (احتمالا فرزند  آخوندسالک نماینده امنیتی ازاصفهان)، شهاب طباطبایی، سعیدنورمحمدی، حسن  یونسی (فرزند آخوند یونسی وزیرسابق اطلاعات)، حجت شریفی وهادی حیدری (که  ظاهرا هردواستعفاء داده اند)،

نکته چهارم اینکه دربیانیه های این گروهک  تاکید می شود که ساختارآن متکی بربدنه اصلاح طلبان است که تداعی کننده  مقایسه گروههای هادی اصلاح طلبان ودرراس آنها حزب مشارکت ومجاهدین انقلاب  با سازمان مجاهدین خلق است بگونه که توگویی رهبران اصلاح طلب جدا ازبدنه  آنها می باشند وبنوعی اصلاح طلب بد (نسل اول) واصلاح طلب خوب ( نسل دوم) را به نمایش می گذارد.

نکته پنجم اینکه بدلیل فقدان آزادیهای سیاسی وسازماندهی حقیقی نهادهای مدنی عملابرخی از ارگانهای دولتی  نظیرمرکزتحقیقات استراتژیک، سپاه پاسداران وبسیج، شهرداری تهران، بنیادهای  زیرنظررهبری واکنون مرکزمطالعات بین المللی وزارتخارجه وسایت دیپلماسی  ایرانی آن عملا به کانون های سیاسی برای انتخاب رییس جمهوری تبدیل شده اند  چه با دسترسی افرادشاغل ومدیران این مراکزبه بودجه های دولتی امکان  کارتشکیلاتی وکادرسازی رابرای خود فراهم وبا امکانات بیت المال همان  کارحزبی خود را تحت پوشش کارفرهنگی یا کارسیاسی درچارچوب فرامین رهبری به  انجام می رسانند وبی جهت نیست که رفسنجانی نیزبرای تشکیل هرچه سریعتراحزاب  واقعی یقه می دراند زیرا با تشکیل احزاب واقعی (البته منظورایشان بین  گروههای خودی است) حداقل کانونهای نیمه مخفی-نیمه علنی فوق مجبورمی شوند به سطح آمده یک شکل قابل کنترلی بخودبگیرند.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]