افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت
کورش کبیر

 

سپاه وقاچاق موادمخدروپول

نزدیک به پانزده سال است که ازاولین مطلبم درافشای قاچاق وترانزیت موادمخدرتوسط نهادهای زیرمجموعه رهبری برای کسب درآمد وباهدف پوشش هزینه های  آشکار و پنهان غیرقانونی درداخل وخارج کشورمی گذرد دکتراحمدزیدآبادی، عمادالدین باقی، اکبرگنجی و… ازجمله فعالین سیاسی بودند که درماجرای قتل های زنجیره ای وفعالیتهای باند سعیدامامی وعلی فلاحیان از این راز پرده برداری کردند وبرای آن نیزهزینه های سنگینی را متحمل شدند.رجوع به  ” مجموعه مقالات وگزارشات که نمونه های آن را در “اینجا” و “اینجا” و “اینجا" ملاحظه می کنید موضوع را ازتوضیح بیشتربی نیازمی کند وبرای آشنایی بیشتربا با ابعاد قاچاق مواد مخدر درنظام جمهوری اسلامی به قلم نگارنده به لینکهای معرفی شده درذیل همین مطلب مراجعه کنید.

ازسوی دیگرافزایش اعدام ها درنظام که تحت عنوان مجازات قاچاقچیان موادمخدروهمراه با هزاران کشته ازنیروهای نظامی و انتظامی درمصاف با آنان طی دودهه اخیرنشان ازسناریوی پنهان وپشت صحنه این مبارزه نمایشی می دهد زیرا اگریک نظام درمبارزه با قاچاقچیان عمده است نه اینقدرتلفات درنیروهای انتظامی رخ می دهد ونه لازم است که این میزان ازقاچاقچیان رابه چوبه های داربسپارد وتنها نتیجه حاصله ازاین اقدامات هرناظربیطرفی را به این نتیجه می رساند که مساله مبارزه با موادمخدر به شکل فوق تنها نوعی پوشش وحفاظت ازقاچاقچیان کلان وعمده درمقابل با قاچاقچیان خرده پابرای ردگم کنی مراجع ومحافل داخلی وخارجی میباشد مساله ای که اکنون موردتوجه احمدشهید گزارشگرویژه سازمان ملل درامورحقوق بشرایران نیزقرارگرفته است.

اظهارات اخیرعبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشوربشدت راستگرای  دولت روحانی که بدلیل مواضع جانبدارانه وی ازاصولگرایان طرد شده توسط ملت موردانتقاد ملت واصلاح طلبان می باشد درخصوص استفاده ازقاچاق وترانزیت موادمخدر درعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت غوغایی را درصفوف نیروهای حامی رهبری ایجاد کرده است واین درشرایطی است که هنوزاصلاح طلبان دولتی درکرختی ناشی ازبه حاشیه بردن خود ازسوی حاکمیت می باشد.

وزیرکشورکابینه روحانی درنشست سراسری روسای پلیس مبارزه با موادمخدربا اهمیت به موضوع امنیت درجامعه ابتدا موادمخدر را (که اکنون 4 میلیون جوان را بکام خودکشیده است) بعنوان مهمترین عامل درنگرانی مردم ایران ذکرمی کند که نهابتا به سرقت، شرارت، طلاق وبسیاری ازجرم ها وپیامدهای دیگرازجمله اختصاص 45%  زندانیان درکشوربه خود ونیزاختصاص 40% سرقت ها ناشی ازارتباط با موادمخدرمی انجامد.

وی سپس بااشاره به گردش سالانه 20 هزارمیلیارد تومان(بخوانید حدود 20 میلیارددلاردرسال )درقاچاق وترانزیت موادمخدر که به گفته وی معادل دوسوم بودجه عمرانی کشور است به پیامدهای این امربراقتصادکشور اشاره کرده می گوید ” جریان ورود پول‌های کثیف لطمات بسیاری رابه اقتصاد کشوروارد می‌کند وخطرات آن شاید پررنگ‌تر و ویرانگرتر ازسایرحوزه‌ها باشد.”

امابخش اصلی سخن وی به موضوع سیاست برمی گردد آنجا که می گوید: ” بی‌شک بخشی ازاین پول درحوزه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت سیاسی درکشوروارد می‌شود.” وبعنوان مصداقی برگفته خود می گوید:
”  به عنوان مثال فردی که به عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود برای جریان انتخاباتی خود دومیلیارد تومان هزینه کرده ومدعی است دوستان ورفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند.”

رحمانی فضلی با تأکید براینکه پول‌های کثیف ناشی ازقاچاق مواد مخدردرتمامی بخش‌ها نفوذ می‌کند گفت: برای پاک نگه داشتن قدرت ازاین آلودگی ها باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست وقدرت نشوند.وی می گوید دراینده نزدیک نظام اقدام به تشکیل نیروی واکنش سریع در5 استان درگیردراین امرخواهد داد اما ماجرا به این ختم نمی شود زیرسرداراحمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی دریک واکنش فوری به سخنان وزیرکشورباتایید اصل مطلب می گوید:

” البته درگذشته موارد محدودی بوده که متأسفانه چه قبل ازانتخابات وچه بعد ازآن پول‌هایی به نفع کسانی وارد می‌شد یا بعدا در این زمینه آلوده می‌شدند البته برخلاف برخی کشورها ونقش تعیین کننده این پول‌ها درعرصه سیاست درکشورما اینگونه نیست.”

وی درادامه گفته است:

” بطورقطع دارندگان اموال تلاش می‌کنند درجهت اهداف خود اعمال نفوذ کنند البته درجمهوری اسلامی ایران این مسئله حاد نیست قاچاقچیان کالا وحتی واردکنندگان کالا به طوررسمی تلاش می‌کنند با نفوذ درمراکزتصمیم‌گیری وتصمیم‌سازی تصمیم‌ها را به نفع خودتغییردهند.”

وی همچنین باخونسردی کامل گفته است: طبیعی است که این افراد تلاش می‌کنند ازاموال خود برای اعمال نفوذ استفاده کنند البته درباره ورود این پول ها به حوزه انتخابات اعم ازانتخابات مجلس یا شورای شهراظهارنظری نمی‌کنم زیرا اظهارات ما باید براساس پرونده‌ها وبامجوزقضایی باشد زیرا ما دارای جایگاه حقوقی وقضایی هستیم وازاظهارنظرسیاسی اجتناب می‌کنیم.”

اما دراین اعلام مفاسد آنهم ازسوی بخشی ازطیف جناح راست که خودعامل اصلی این مفاسد کلان طی دهه اخیربوده است چه سناریو و نتیجه ای نهفته است ؟ جناح راست ازاین امرچه اهدافی را دنبال می کند؟ وپرسش های بی شماردیگر

واقعیت امراین است که با یکدست شدن حاکمیت ازسال 1384 جناح راست کشورمغول وارتمام ارکان سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشور را موردتاخت وتاز خود قرارداد وازآنجاییکه ازحمایت مطلق رهبری وارکان نظام ( سه قوه مجریه، مقننه وقضاییه) ومراجع و حوزه های علمیه تحت عنوان اصولگرایی واحیاء ارزشهای فراموش انقلابی برخورداربود بی محابا تحت عنوان منابع نظام ورهبری وبااستفاده ازاصل ماکیاولیستی ” هدف وسیله راتوحیه می کند” به غارت وچپاول اموال عمومی، انحصارواردات کالاهای موردنیازمردم، قاچاق کالا، موادمخدروتمام منکرات وفروش آن به قیمت های چندبرابری موردنظرخود دست زده است. با روی کارآمدن دولت حسن روحانی که تا اندازه ای به هاشمی رفسنجانی نزدیک است بخش معتدل وبظاهرپاکدست جناح راست که نصیبی ازاین ثروت عظیم نزدیک به 1500 میلیارددلاری نبرده است درصدد برآمده است تا براساس اهداف سیاسی وبه میزان تهدید ازسوی رقبای شکست خورده خود درانتخابات خرداد 92 ازحربه افشاگری گزینشی وموردی ازاین امربرای ایجادحاشیه امنیتی دراطراف خود درمقابل این حملات استفاده نماید بهمین دلیل می بینیم که وقتی میزان فشارازسوی طرفداران خامنه ای به آنها افزایش می یابد فورا یا یک جمله افشاگرانه نظیر اینکه ” دردوره گذشته بیشترین شعاردرتاریخ کشوربرای مبارزه با فساد داده شد اما بیشترین فسادها و بزرگ ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد.” جناح مقابل به کما می رود ودوباره پس ازمدتی با شروع حملات با جمله ای نظیر “دردولت قبل 700 میلیارددلارقورت داده شده است” سردرگریبان فرو می برد.

مقالات مرتبط با موضوع

 

http://persiancavalier.blogspot.com/search?q=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1

http://persiancavalier.blogspot.com/2011/01/blog-post_2932.html

http://persiancavalier.blogspot.com/2010/11/blog-post_22.html

http://persiancavalier.blogspot.com/2010/03/blog-post_1078.html

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]