محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود
کورش کبیر

خاوری وجعفری

 

با شروع دستگیریهای گسترده درپرونده 3000 میلیاردتومانی که به اعدام امیرمنصورآریا انجامید ماجرای فرار محمود خاوری رییس بانک ملی به میان آمد که تا کنون کمترکسی به آن پرداخته است. تنها اظهارات هرازگاه قاضی ناصرسراج بازپرس وقت دادگاه ورییس فعلی سازمان بازرسی مبنی برپیگیری استرداد خاوری ازطریق اینترپل نقل نشریات روزمره بوده است . اخیرا نیزسردارنقدی که خود متهم به رشوه خواری، فسادمالی واخلاقی، ترور وایجاد وحشت، شرکت درشکنجه شهرداران تهران وسرکوب مردم پایتخت است نیزگفته است که دولت کانادا محمود خاوری را زیرحفاظت خود با ضریب امنیتی بالا قرارداده است ادعایی که موجب نوشتن این مطلب وافشاگری حول این ماجرا گردید.

واما اصل ماجرا واینکه  چه کسانی منافع خود را درخروج خاوری می دیدند؟

لازم به مقدمه سرایی نیست که فردی بنام مه آفرید خسروی با گرفتن اسناد اعتباری   جعلی (ثبت نشده درسیستم مرکزی) از طریق تبانی با برخی از مدیران بانک صادرات شعبه گروه ملی فولادخوزستان  تاحدود 3 هزارمیلیاردتومان اخذ وبا تنزیل آن دربانکهای دیگر به خصوص بانک ملی وبانک سامان وازجمله حود بانک صادرات ازاین امربعنوان وجه نقد موردنیازخرید واحدهای درحال واگذاری استفاده می کرده است والبته تمام وجوه دریافتی ازبانکها درداخل کشور صرف خرید واداره کارخانجات یا شرکتهای زیان ده دولتی یا مشمول  اصل 44 قانون اساسی یعنی واگذاری به بخش خصوصی گردیده است بطوریکه حدود 17 هزار نفر دربیش از80 شرکت ریز ودرشت متعلق به مه آفرید مشغول بکاربوده اند.

درخصوص نحوه رسیدگی به این پرونده که درابتدا ء درخوزستان وسپس به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد حرف وحدیث های فراوانی گفته شده است ازجمله نجات رییس بانک صادرات مرکز آقای علینقی جهرمی که کارگزارآیت الله احمدجنتی وفاقد سوابق بانکی ازجایگاه متهم ردیف اول به مدعی وکیفرخواست نویس  بوده است ودیگراینکه تقی ریاحی وکیل مه آفرید می گوید با توجه به گستردگی کارمه آفرید وی نمی توانسته است بدون حمایت ازبالا مبلغ 3 هزارمیلیارد تومان را به ارزش حدود 3/5 میلیارددلاردرسیستم بانکی واقتصادی کشور به گردش درآورد وی مه آفرید را قربانی دیگری نظیر شهرام جزایری و فاضل خداداد می داند که برای حفظ  شبکه اصلی به قربانگاه برده می شود.

با شروع رسیدگی توسط دادگاه خوزستان 17 نفرممنوع الخروج اعلام گردیده ولی با 4 نفرازآنها ازجمله محمودخاوری رییس بانک ملی موافقت نمی شود وایشان دراول مهرماه 90 به عنوان ماموریت ازقبل به لندن رفته ودرآنجا استعفاء نامه خود رانوشته وبه کانادا می رود وی دراین نامه ازفشارهای روحی وروانی  وتوهین هاتوسط بازجویان دراحضار خود به دادگاه اظهارتالم وتحقیرکرده است

خروج محمودخاوری که ازوی بعنوان یکی ازمتهمان پرونده وبا عنوان اخذ رشوه برای تنزیل اعتبارات اسنادی یاد می شود با ادعاهای ضدونقیضی روبرو شده ات اینکه اتهام اصلی متوجه بانک صادرات وصدوراعتبارات اسناد بدون پشتوانه می باشد ونه بانکهایی که به اعتباربانک صادرات آنها را تنزیل کرده اند کماینکه حدود 8 بانک دراین تنزیل ها دست داشته اند وازمنافع آن بخیال خود سوء برده اند درخصوصاسناد اعتباری داخلی نیزبعنوان برات درنظام بانکی قابل توجیه بوده است لذا گفته می شود زوم کردن بروی محمودخاوری وبانک ملی برای فراری دادن علینقی جهرمی و بانک صادرات مرکز ازاین ماجراست ومحمودخاوری تنها یک قربانی غیرخودی است که اتفاقا ازکانادا توسط گروه احمدی نژاد برای اداره بانک ملی  پس ازبازنشستگی فراخوانده شده بود

احمدی نژاد که این افتضاح بانکی دردوران وی اتفاق افتاده است  و ازسوی دیگرازدرگاه خامنه ای نیزرانده شده بود بشدت ازسوی باندخامنه ای وبالاخص  محسنی اژه ای که پس ازخرداد 88 وی رابا وضع خفت باری ازوزارت اطلاعات خلع کرده بود تحت فشارقرارگرفته وسعی می شد تمام کاسه کوزه های چپاول بیت المال توسط باند اصلی وپنهان برسروی  شکسته شودو ازآنجا که هدف انحراف افکارعمومی از کارگزاران اصلی باند وعلینقی جهرمی  وبانک صادرات به بانک ملی بود فرارمحمودخاوری را بهانه قرارداده وازآن اهرمی برعلیه احمدی نزاد ساختند.

اما احمدی نژاد نیزبیکارننشسته وبا افشاء اینکه عامل اصلی رفع ممنوع الخروجی محمودخاوری وکیل وی یعنی دامادمحسنی اژه ای بنام جوادالله قدمی (بازپرس سابق شعبه 3 دادگاه کارکنان دولت) بوده است  عملا محسنی اژه ای را بعنوان عامل اصلی فراری دادن خاوری ازکشور معرفی کرد وبدینوسیله تاییدیه ای برسناریو وکیل مه آفرید خسروی زد که فراهم آوردن زمینه خروج خاوری برنامه ای برای انتساب اتهام اصلی به وی وکورکردن نقش اصلی علینقی جهرمی وآمران وی بوده است (شبیه واجبی خورکردن سعید امامی درکیس قتلهای زنجیره ای.

اما ازاین به بعد به ماجرای خاوری درکانادا یعنی اصل مطلبی می پردازیم که ظاهرا مساله روز است

ونشان می دهیم که چگونه برخی از اعضای نابخرد یا نفوذی دراپوزیسیون آتش بیار وپیاده نظام طراحان این نقشه گردیدند

باحضورخاوری در کانادا آمران اصلی وکارگزاران امنیتی آنها در سایت های بظاهر انقلابی  شعار ”  خاوری اعدام باید گردد” را سردادند تا وی ومقامات کانادا را مطمئن نمایند که راه برگشتی برای خاوری نیست (همین کار را نیزبرای مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی کردند تا ازآن بعنوان اهرمی برای تخریب شخصیت هاشمی استفاده کنند اما با بازگشت مهدی وتن دادن  وی حتی به محاکمه دروغین ومهندسی شده طرح آنها نقش برآب شد)

ازسوی دیگرنیزدرخارج افرادی نه چندان دارای باتجربه ای نظیرحسن زارع زاده اردشیریا بهمن کلباسی خبرنگاربی بی سی آتش بیارمعرکه خاوری شده وبا ترتیب دادن مصاحبه های تلویزیونی یا تجمع درمقابل منزل خاوری درتورنتو که بدلیل ثبت آن درسامانه اموال غیرمنقول یا منقول براحتی قابل دسترسی است همان شعارهای ” چپاولگربیت المال اعدام باید گردد” خاوری را براساس خط داده شده ازسوی مقامات امنیتی رژیم متهم می کردند که با پول رشوه ازمه آفرید خانه خود را خریده است درحالیکه وی ازقبل ازدولت احمدی نژاد درکانادا ساکن بوده است .

دراین میان بارها وبارها ازسوی مقامات امنیتی ایران  ازتلاش برای بازگرداندن یا استرداد محمودخاوری ازطریق اینترپل یا پلیس بین الملل سخن رفته است که تنها کاربرد تبلیغاتی وبرای پنهان کردن نقش اصلی کارگزارشبکه مخوف اقتصادی دراین ماجرا یعنی علینقی جهرمی می باشد زیرا کسی که با الفبای کارحقوق بین المللی وروابط دوکشورایران وکانادا وپرونده های اقتصادی آشناباشد می داند

اولا بین ایران وکانادا پیمان استرداد مجرمین وجودندارد واگرداشت تاکنون سعید مرتضوی باید دردادگاه قتل زهرا کاظمی تبعه کانادا ظاهرمی شد

ثانیا: اتهام ثابت نشده اخذ رشوه یا هراتهام اقتصادی دیگر دراین حد درهرقانون مجازات اعدام ندارد ووقتی فضای عمومی یک کشورازسوی حاکمیت یا صداوسیما یا طرفداران وحتی مخالفان آن به شعار”مرگ برخاوری” یا هرمتهم دیگرآنهم بدون هرگونه تفهیم اتهام ومحاکمه تهییج می گردد مساله درخطربودن جان یک متهم وبنا براصل البرائه محرز وهیچ دولتی اقدام به استرداد چنین متهمی حتی درصورت داشتن پیمان استرداد نمی کند زیرا درصورت اعدام ناعادلانه متهم وی نیز درآن جنایت شریک خواهد بود.

ثالثا: توجه کنید که تا این لحظه اتهام دقیق یا کیفرخواست مشخصی برعلیه محمودخاوری که هیچ حتی برعلیه مه آفرید خسروی نیزصادرنشده و افکارعمومی درخصوص اعدام متهم ردیف اول این پرونده نه تنها اقناع نشده اند بلکه با محکومیت دکترصادق زیباکلام به یک سال ونیم حبس بخاطردو سوال یکی درخصوص دلایل اعدام مه آفرید ودیگرتوجیه برنامه اتمی این پرونده نیزبه صف پرونده های ملی  و بازاضافه شده است تا روزی که یک دولت آزاد ومبتنی برتفکیک قوا درایران برسرکاربیاید وبا بیطرفی کامل به آنها رسیدگی نماید.

رابعا درجرائم واتهامات اینچنینی اصولا الزامی به حضورمتهم نیست ووکیل وی می تواند به دفاع وتهیه لایحه ازجانب متهم درمقابل کیفرخواست صادره به پردازد بالاخص اینکه ریاست قوه قضاییه دوسال قبل ازماجرای پرونده 3000 میلیاردی صراحتا اعلام کرده بود که با تجهیزیکی دوشعبه دادگاه به سیستم تله کنفرانس نیازبه حضوربرخی ازمتهمان نمی باشد بدیهی است چنانچه دادگاههای ایران کیفرخواست متقنی برعلیه محمودخاوری داشته باشند می توانند با استفاده ازین سیستم ودرحضورکارشناسان قضایی اینترپل بصورت آنلاین وی را بیطرفانه محاکمه ودرصورت محکومیت قطعا پلیس بین المللی ودولت کانادا که یک دولت معتقد به مبارزه با فساد مالی می باشد می تواند وی را با همکاری ایران به کیفرخود برساند والبته مهمترین بحث دراین میان بیطرف ومستقل بودن دادگاههای ایران است که باتوجه به صدوراحکام قبل
ازدفاعیه ها یا حتی صدورکیفرخواست بشدت زیرسوال است

نکته آخری که به ذهنم می رسد باتوجه به تجربه محمودخاوری درامورکلان بانکی وی می تواند بعنوان یک منبع اطلاعاتی دست اول برای نقل وانتقالات مالی بین ایران وگروههای تروریستی نظیرحزب الله وحماس وشبه نظامیان عراقی وافغانی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران ودیگرکشورهای ازجمله  د رژیم هایی نظیر سوریه یا ونزوئلا مدنظر سازمان های امنیتی کانادا یا آمریکا باشد درچنین حالتی کدام دولت دیوانه می آید یک چنین منبع با ارزشی را به رژیمی که دشمن وی است تحویل بدهد؟

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]