آقای خامنه ای خر خودتی
کورش کبیر

 

 


 واقعا شرم آوره،  تصورکنید که رهبریک کشورحتی درسخنرانی وپیام نوروزی خود هم دروغ گفته درصدد فریب مردم بربیاید یک روز درمیان سخنرانی می کند ایشان درپیام نوروزی خود درباره وضعیت اقتصادی کشوردروغ می گوید که رییس جمهوری رد شده از فیلترشورای نگهبان وی تلویحا دروغ وفریبکاری وی را افشاء می کند و دربخش دیگری ادعای دفاع از رییس جمهوری منتخب مردم درسالهای 76، 84، 88 و92 وعدم تسلیم درمقابل کسانی که خواهان شکستن آرای مردم بودند را می کند که دراین نوشته به این می پردازیم

 

1- انتخابات خرداد 76 محمدخاتمی کاندیدای اصلاح طلب با رای قاطع 20 میلیون درمقابل رای 7 میلیونی ناطق نوری کاندیدای موردنظررهبری انتخاب وبلافاصله کاندیدای شکست خورده با تبریک پیروزی صحت انتخابات وپیروزی رقیب خود را اعلام می کند (بنابراین ادهای خامنه ای مبنی بر اینکه درسال 76 کسانی درصدد ابطال آراء بوده یا ادعای تقلب را کرده اند دروغ محض است)

2- انتخابات خرداد 84 دراین انتخابات سه جریان اصلاح طلب، اعتدالی وراست اصولگرا یا افراطی شرکت کرده بود ودرمرحله اول جریان اصلاح طلب مجموعا 10/2 میلیون رای ( کروبی با 5 میلیون، معین با 4 میلیون و مهرعلیزاده با 1/2 میلیون رای )، جریان اعتدالی با 7/9 میلیون رای ( هاشمی 6/2 میلیون ولاریجانی با 1/7 میلیون رای) وراست افراطی با 9/7 میلیون رای ( احمدی نژاد با 5/7 وقالیباف با 4 میلیون رای) درمقابل هم قرارداشتند یعنی اتحاد ذاتی اصلاح طلبان واعتدالیون که درتمام انتخابات بعدی هم مشخص است جمعا 18/1 میلیون رای را درمقابل 9/7 میلیون رای راست افراطی داشته اند 
 جدا ازادعای تقلب وریختن بخشی ازآرای کروبی به نفع هاشمی برای زدن وی با مهره هاشمی درمرحله اول وبعد هم زدن هاشمی با مهره احمدی نژاد برای به مسند نشاندن کاندیدای منتخب رهبری که با ادعای تقلب درانتخابات توسط هاشمی نیزهمراه شد نگاهی به ترکیب آرای نهایی ( مرحله دوم انتخابات) براحتی اثبات کننده تقلب درانتخابات به میزان حداقل 10 میلیون رای می باشد که درانتخابات 88 هم شاهد آن می باشیم یعنی انتخاب احمدی نژاد نماینده راست افراطی با 17/2 میلیون رای درمقابل هاشمی نماینده ائتلاف اصلاح طلبان واعتدالیون با 10 میلیون رای درحالیکه رقم واقعی باید آرای 9.7 میلیونی احمدی نژاد درمقابل 18.1 میلیونی هاشمی باشد ( جابجایی حدود 8/5 میلیون رای دراین انتخابات را درنظرداشته باشید واینکه اکرحاکمی با عدم مقاومت موثرقربانیان یعنی کروبی درمرحله اول وهاشمی درمرحله دوم روبرو بشود قطعا درانتخابات بعدی این میزان تقلب وجابجایی آراء را افزایش 
خواهد داد بهمان دلیل که اگربا مقاومت قربانیان یا مردم نظیرسال 88 روبرو شود درانتخابات بعدی یعنی 92 رفتارخود را تعدیل خواهد کرد !)

3- انتخابات خرداد 88 که درآن موسوی خود را با 22 میلیون رای (درمقابل بیش از10 میلیون رای کروبی و 7 میلیون رای احمدی نژاد) برنده قطعی اعلام کرده بود اما دوکارگزاراصلی تقلب یعنی صادق محصولی وزیرکشورو کامران دانشجو (معاون وزیرورییس ستادانتخابات) احمدی نژاد بیش از24 میلیون وموسوی بیش از13 میلیون رای را نفرات اول ودوم اعلام کرده وخامنه ای نیزگفته بود تقلب بیش ازده میلیون درنظام خیلی مشکل است درحالیکه هاشمی درگفتگوهای خصوصی خود با مقامات به تقلب حداقل 8 میلیونی درانتخاب احمدی نژاد اشاره کرده واخیرا نیزمحمدرضا باهنرگفته است که اینکه گفته می شود درانتخابات تقلب نمی شود سخن خیلی بیخودی است.

(توجه کنید که اختلاف بین 11-8.5 میلیون تقلب درانتخابات 84 و88 که نشاندهنده هم امکان تقلب درحد 10 میلیون رای وهم ترغیب به ادامه وگسترش تقلب درخرداد 88 پس ازتقلب 8/5 میلیونی درخرداد 84 وسپس عقب نشینی آشکار و تغییردرتاکتیک تقلب به رد صلاحیت کاندیدای مرجع یعنی هاشمی درسال 92 انجامید)

4- انتخابات خرداد 92 که بدنبال حوادث پی درپی پس از انتخابات 88 ونگرانی از سرایت امواج انقلابات بهارعربی به ایران ازیکسو و تحریم های بین المللی ناشی ازبرنامه اتمی ایران ومنجربه عقب نشینی قهرمانانه ! رهیری درمقابل آمریکا وگروه 1+5 ازسوی دیگرانتخابات نسبتا کم دامنه خرداد 92 را رقم زد.

این انتخابات که با ردصلاحیت کلیه کاندیداهای تاثیرگذارخارج ازحاکمیت، اصلاح طلبان، جریان اعتدال یعنی هاشمی با 6 نامزد وابسته با طیف راست حاکم برکشور که روحانی درمیان آنها بیشترین فاصله را با رهبری ونزدیکترین فاصله را با هاشمی داشته وازحمایت اصلاح طلبان هم برخوردارشد نشان داد که حتی با ردصلاحیت های کامل بازهم مردم برای تغییرمسالمت آمیزنظام وبیان اعتراض خود به نقطه مقابل حاکمان پناه می برند. تفاوت آرای روحانی با حدود 19 میلیون رای درمقابل جلیلی کاندید رهبری برای ریاست جمهوری با 4 میلیون رای ازیکطرف و یا تفاوت نزدیک به 13 میلیونی با قالیباف با 6 میلیون رای بخوبی نشان می دهد که درانتخابات فوق هم نه تقلبی درشمارش آراء (بغیرازتقلب دررد صلاحیت ها) ادعا شده ونه فردی ازبازندگان انتخابات چنین ادعایی کرده است که خامنه ای مدعی جلوگیری ازشکستن رای مردم گردیده خود را مدافع آن نشان دهد

نتیجه اینکه تنها تقلب درشمارش وانتخاب ریاست جمهوری ( جدا ازتقلب دررد صلاحیت ها) تنها دردوانتخابات خرداد 84 وخرداد 88 هم بطوررسمی وهم غیررسمی ادعا شده ورخ داده است وهرگونه ادعای تقلب که نیازبه دفاع رهبری ازرای مردم داشته باشد درانتخابات خرداد 76 وخرداد 92 یک دروغ وفریبکاری آشکاربرای پنهان کردن دوتقلب درسالهای 84 و88 (دوره احمدی نژاد) می باشد وبس

سوال: آیا این روش فریبکاری ودروغ ومخلوط کردن دوغ ودوشاب تنها درحوزه سیاست و انتخابات ریاست جمهوری می باشد؟
 پاسخ: خیر همانطوریکه درانتخابات مجالس خبرگان رهبری ودوره دهم مجلس دربخش سیاسی دیدید با استفاده ازتجارب دوره های قبل ونیزانتخابات ریاست جمهوری 92 تاکتیک جدید تقلب به ردصلاحیت ها تغییرمسیرداده است زیرا تجربه نشان داده است تقلب درردصلاحیت ها حتی دربعد ازانتخاب اولا به نخبگان قابل کنترل محدود می شود ونه مردم درکف خیابانها (بعنوان نمونه به کیس مینوخالقی نماینده اصفهان رجوع کنید که حتی ردصلاحیت وی پس ازانتخاب هم هزینه چندانی را به حاکمان تحمیل نکرد) وثانیا فاقد تاثیرمستقیم برمردمی می باشد که پس ازانتخاب نماینده خود بعنوان معترض درکف خیابانها بدنبال رای دزدیده شده خود می افتند.

اما دربخش های اقتصادی هم همین رویه ازسوی خامنه ای اعمال می گردد نگاهی به کیس فیش های حقوقی برخی مدیران ارشد دولتی دربخش های بانکی وبیمه وصنایع که ازسوی خامنه ای وحامیان وی بعنوان پرونده میلیاردی " حقوق های نجومی" نام گرفت ومقایسه آن با پرونده های چندهزارمیلیاردی در" بورسیه های جعلی" یا پرونده "مه آفرید خسروی" یا پرونده " بابک زنجانی"، پرونده اختلاس دربیمه مرکزی " محمدرضا رحیمی" ، پرونده اختلاس تامین اجتماعی "سعیدمرتضوی"، پرونده واگذاری بیش ازده هزارمیلیارد املاک نجومی وبیست هزارمیلیارد قراردادواگذاری به سپاه پاسداران وچند هزارمیلیارد تبلیغات وامورفرهنگی شهرداری تهران "محمدباقرثالیباف"و....نشان می دهد که رهبری یک کشوربه حقوق های میلیونی مدیران دولتی که دریافتی آنها درمقایسه با مدیران حکومتی شاغل درنهادهای وابسته به رهبری درحد صفراست یا با اینکه هم قانون پرداخت ها وهم مصوبات آن توسط مجالس ودولت دست نشانده احمدی نژاد بوده با هدف تضعیف دولت روحانی وخارج ازرسیدگی فانونی مشمول حتی اعلام محکومیت کیفری مدیران فوق ازسوی ایشان می شود ولی نست به صدهاهزارمیلیارداختلاس درزیرمجموعه خود کوچکترین حساسیتی نه تنها وجود ندارد بلکه دربرخی موارد نظیرکیس املاک نجومی با سکوت ودرموردبرخی نظیر بورسیه های جعلی با حمایت کامل ودرمواردی که ناچارپای وابستگان به وی به دادگاه کشیده شده است نظیرکیس مه آفرید خسروی یا پرونده های بیمه مرکزی وتامین اجتماعی متهمان نظیرعلینقی جهرمی رییس بانک صادرات، سعید مرتضوی رییس تامین اجتماعی یا محمدرضا رحیمی معاون اول به حبس ها یا جریمه های اندک یا سپری کردن ایام زندان درمنزل محکوم شده اند واین درحالی است که یک دانشجو به اتهام گفتن یک کلمه "فاشیست " به احمدی نژاد به اعدام ونرگس محمدی به اتهام مخالفت با مجازات اعدام که اکنون درنتیجه فشارهای بین المللی توسط حاکمیت مدنظرقرارگرفته است به 16 سال حبس مکررمحکوم گردیده است.

نگاهی به موارد فوق بخوبی نشان می دهد که سرمنشاء ریشه فساد اقتصادی و دروغ وفریبکاری که کشوررابه ورطه نابودی کشیده است را تنها باید درجعبه تاندورای خامنه ای وخرافات مذهبی گریبانگیرملت باید جستجوکرد ولاغیر. 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]