حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول
کورش کبیر

اینروزها که مصادف است با سی امین سالگرد تاسیس یگان موشکی سپاه وسومین سال کشته شدن فرمانده حسن تهرانی مقدم و 40 تن ازکادرهای اصلی آن واحد تعدادی ازسرداران میراث خوارسپاه نظیروقایع جنگ تحمیلی برای خودنمایی درحال تحریف حقایق وگزافه گویی درمورد برنامه موشکی ایران بالاخص با تلفیق کردن آن با ادعای احمقانه حمله به اسرائیل می باشند که اتفاقا توسط خودبرخی ازمقامات تندروی اسرائیل باهدف ایران هراسی دامن زده می شود.لذا باید ریشه های  این سناریوی خطرناک که درآینده نه چندان دور می تواند کشور را درگیرجنگ ویرانگردیگری بکند باید ازهم اکنون شناخته وبه مردم معرفی شود تا درآینده رهبران حاکم برکشورنتوانند نظیرجنگ ایران وعراق حمله ابتدایی وفیزیکی طرف مقابل را بعنوان نقطه شروع جنگ معرفی کرده باردیگرهزاران تن ازجوانان را تحت عنوان دفاع ازوطن به کام مرگ بفرستند فلذا لازم دیده شد که توضیحاتی دراین به مخاطبین محترم رابطه داده شود.

قبل ازشروع مطلب لازم به توضیح است که نگارنده اولین نفری بود که بامشاهده عکس انتشاریافته ازسوی خبرگزاری رویترز در ازانفجارمرکزموشکی سپاه درپادگان مدرس درنزدیکی روستای بیدگنه بخش ملارد شهرستان کرج در “اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” خبرداده وتعداد تلفات رانیزحدود 40 نفراعلام کرد و البته نوع کار را نیز براساس دیدکارشناسی خود عملیاتی اطلاعاتی ازسوی واحدهای ویژه ارتش اسرائیل ارزیابی کردم وهمه اینها درشرایطی بود که مقامات رسمی سپاه دریک دروغ آشکارنظیر سایرموارد عملیات فوق را درحد انفجاریک زاغه مهمات وتعداد تلفات را نیزدرحد20 نفرسرباز (ونه افسران ارشد موشکی) اعلام کرده ه ودیگرسایتها ورسانه ها اعم ازمخالف یا موافق رژیم نیزبا آب وتاب همان اخبارواطلاعات را بلغورمی کردند!

اما هدف ازاین نوشته پاسخ به تحریف هایی است که درخصوص وقایع جنگ صورت می گیرد دروغهایی همچون عدم اعتقاد به عملیات مقابله به مثل درجنگ شهرها، ادعای توانایی ایران درساخت وشلیک موشک، نقش رهبری یا فرماندهی یگان موشکی دردستاوردهای پس ازجنگ درزمینه موشک، ادعای اینکه گویی تمام دنیا درپشت سرصدام وحامی وی درجنگ تحمیل بوده اند ولی ایران یک تنه درمقابل جهان درحال نبرد بوده است وطنزشکست اسرائیل درجنگ 33 روزه با حزب الله لبنان و22 روزه با حماس درغزه والی الاخر…

اول ازهمه اینکه این درست است که محسن رفیق دوست بعنوان وزیرسپاه (مسئول لجستیک این نهاد) بهمراه سرداررحیم صفوی درراس هیاتی درتیرماه 63 به سوریه ولیبی رفته وازکشوراولی تعهد آموزش موشک وازدومی سلاح را اخذ کرده اند اما کلیه موشکها طی دوسال اول عملیات مقابله به مثل (حدفاصل 1365-1363) توسط لیبیایی ها به سمت بغدادودیگرنقاط عراق شلیک می شد ودرآنزمان گروههای مربوط درحال آموزش درخارج ازکشور(سوریه وکره شمالی) بودند.

اما درخصوص ساخت موشک که به روش “مهندسی معکوس” روی دوفروندموشک اسکاد دریافتی ازلیبی صورت گرفت درآن زمان این پروژه که درمجتمع شهید دستواره درشمال تهران دردست اجراء بود ارتباطی به یگان موشکی سپاه که مسئول آن حسن تهرانی مقدم بود نداشت ودرواقع واحد عملیات یا یگان موشکی درگیرماموریت خود برای سازماندهی، فراگیری آموزش وکاربرد سلاح وترتیبات مقابله به مثل بود وپروژه ساخت توسط عده ای تکنوکرات دردست اجرا بود مسئول این گروه نیزمهندس علی قیامتیون ازدوستان وهمکلاسی های سردارمهندس حسین علایی دردانشکده مهندسی دانشگاه تبریز بود که از طریق مهندس محسن هاشمی فرزند ارشد هاشمی ازحمایت پدرخود بعنوان فرمانده جنگ برای پشبرد سریع پروژه ساخت موشک در داخل فعالیت می کرد واصولا فراخوان فرزندهاشمی ازبلژیک توسط وی درسالهای پایانی جنگ ایران وعراق در رابطه با این پروژه استراتژیک بود.

لازم به توضیح است که درآنزمان که هنوز چندی ازجداسازی وبازکردن ( Disassembling) آن دوفروندموشک اسکادنگذشته بود که بدلیل جنگ روانی ایجاد شده ناشی ازجنگ شهرها وقرارگرفتن تهران زیربرد موشک های الحسین رژیم بعثی عراق مسئولین زیادی ازاین مجتمع بازدید کردند نظیردکترسعیدرجایی خراسانی نماینده وقت ایران درسازمان ملل یا خامنه ای که درآنزمان رییس جمهوربود و… بدیهی بود که هریک ازاین مسئولین بفراخورحال خود برای روحیه دادن و تشویق تکنوکراتهای جوانی چون سردارقیامتیون یا دکتردرویش و..  عبارتی را برزبان می آوردند اکنون خامنه ای با گذشت بیش ازدودهه که ازنشستن برمسند رهبری می گذرد سعی می کند نقش هاشمی رفسنجانی وفرزندش محسن وحتی علی قیامتیون را که حتی ازنیروهای دست راستی همفکرخودبود ازبنیان گذاری صنایع موشکی ایران پاک کرده تا خود ویا افرادی نظیرمحسن رفیق دوست یا حسن تهرانی مقدم را بعنوان مشوق اصلی یا پدرخانواده موشکی ایران معرفی نمایند درحالیکه بکارگیری یا اپراتوری یک دستگاه نظامی که توسط یک کشورخارجی ساخته شده وتوسط وزیرتدارکات سپاه خریداری وبه کشورواردشده است اززمین تاآسمان با بحث مهندسی معکوس و ساخت آن موشک درداخل وسازمان آن تفاوت دارد.

متاسفانه امثال رفیق دوست یا کسانی که باید حمایت  آنها ازحسن تهرانی مقدم را تحت عنوان “پدرموشکی ایران” دوستی خاله خرسه نامید با نادیده گرفتن نقش هاشمی رفسنجانی وهسته اولیه درتحقیق وتوسعه صنابع موشکی واسطوره سازی کاذب ازکسانی یا نقش مهمی دراین صنعت بحزدسترسی به میلیونها دلاربودجه تدارکاتی نداشته ویا اگرهم درزمینه عملیاتی کردن یگان موشکی رنج هایی را بعنوان یکی ازچهره های شاخص متحمل شده اند عملا به تحریف تاریخ تحت عنوان صنایع موشکی دست زده اند. درواقع کارگزاران اصلی صنایع وساخت موشک درداخل اساتید ومهندسین دلسوزشاغل دروزارت دفاع ودیگربخش هایی می باشند که نه تنها بدلایل سیاسی وامنیتی تمایلی به مطرح شدن ندارند بلکه بدلیل روئیت روزانه چهره ریاکارانه مقام های سیاسی وامنیتی حاکم برخود تلاش درگمنامی را ترجیح می دهند اکثر این افراد تکنوکراتهایی می باشند که باانگیزه استفاده ازتخصص ودانش فنی خود قصدخدمت به کشور ونه الزاما نظام رادارند.

درخصوص ساخت موشک نیزهمگان می دانند اولین موشک ساخت ایران موسوم به تندر69 عملا همان موشک زمین به هوای سام 2 چینی با کد 602 بوده که درزمان جنگ به سپاه برای پدافند هوایی سطح بالا (90 هزارپا) تحویل وبه سرنگونی یک فروند جنگنده میگ 29 درهمان ارتفاع دراصفهان انجامید ولی دوسال پس ازپایان جنگ یعنی درسال 1369 قرارداد خرید 200 فروند آن با چینی ها بسته شد وچینی ها باتبدیل ماموریت موشک فوق به زمین به زمین بردآنرا که تنها 125 کیلومتربود بنا به درخواست خریداریعنی ایران وهمراه با کاستن ازسرجنگی یا قدرت تخریب موشک بردآن را به 150 کیلومتررساندند تا بتوان ازاطراف کرمانشاه آنرابه سمت بغداد وشهرهای دورترعراق روانه کرده جایگزین موشکهای اسکاد-بی عاریتی ازلیبی وبعدا کره شمالی کردوالبته پس ازمدتی نیزبدلیل ازرده خارج بود این پروژه وموشکهای فوق عملا به زباله دان تاریخ پیوسته است.

مزید آگاهی اولین پرتاب موشک ایران به سمت اهداف شهری ونظامی درعمق خاک عراق درتاریخ 21 اسفند63 وآخرین آن در31 فروردین 67 وجمعا 88 موشک زمین به زمین ازسوی ایران شلیک گردیدکه عمدتا اسکاد-ب تحویلی ازسوی لیبی وکره شمالی بود که دردوسال اول توسط نیروهای لیبیایی به فرماندهی سرگردسلیمان ودردوسال آخرتوسط یگان موشکی سپاه به فرماندهی حسن مقدم انجام می گرفت لذا ادعای عدم مقابل به مثل ایران یک دروغ محض وتاخیردرآن بدلیل عدم دسترسی به موشک وراکتهایی با برد حداقل برای زدن شهرهای مهم عراق بود. حمله توپخانه ای ایران به شهرهای بصره، خانقین ومندلی در26 بهمن ماه 62 وهمزمان با عملیات خیبربعنوان مقابله به مثل نهایتا به قطعنامه 22خرداد63 (13 ژوئن 1984) سازمان ملل مبنی برعدم گسترش جنگ به شهرها یک نمونه ازاین موارد است.این نکته نیزلازم به توضیح است که عراق علاوه براستفاده ازتوپخانه دوربرد ازموشکهای کوتاه برد روسی فراگ -7 نیزتا زمان عملیات فتح المبین درفروردین 1361 (مارس 1983) که بردی معادل 70-60 کیلومترداشتند برای زدن شهرهایی چون دزفول، اندیمشک و.پایگاههای منطقه استفاده می کرد که تعداد آن به حدود65 فروند رسید

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]