آقای خاتمی شرم کنید!
کورش کبیر

محمدخاتمی وپسرخاله وی محمدرضاتابش مالک کارخانه قارچ ملارد و نماینده راه  یافته ازاردکان یزد به دوره نهم مجلس شورای اسلامی تبلورتسلیم پذیری  متفرعنانه اصلاح طلبان حکومتی به حاکمیتی کودتاچی می باشند بطوریکه اکنون  نه تنها باید آنها راشریک وهمدست حکام تبهکاربلکه نوکرانی بی جیرومواجبی  نامید که برای بقای خود حاضربه تحمل هرذلت وپستی می باشند.
هنوزچندصباحی ازآشکارشدن دروغ خاتمی مبنی برعدم شرکت درانتخابات وسپس  رای دادن وی دریک شعبه اخذ رای دردماوند وسپس ابطال آن توسط شورای نگهبان  نمی گذرد که باردیگروی واعوان وانصارش سازهایشان رابرای شرکت درانتخابات  دوره یازدهم ریاست جمهوری کوک کرده اند تابش دیروزمی گوید اصلاح طلبان برای شرکت درانتخابات آینده منتظراشاره حاکمیت می باشند وخاتمی امروزمی گوید ” ما اعلام کرده ايم که نمی خواهيم نظام ازبين برود زيرا به آن دلبسته ايم؛  حتی بيش ازکسانی که امروز ادعای دفاع ازنظام را دارند” توگویی اصلا چیزی  بعنوان نظم ونظام درمملکت باقی مانده است که بخواهد ازبین برود ومعلوم نیست وی ازکدام نظام سخن می گوید نظام اقتصادی، نظام مدیریتی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی ؟ درهربخش که نگاه می کنید جزنابودی هیچ چیزنمی بینید بجزیکی دوتا  استثناء آنهم درزمینه آزمایشات موشکی وگردش سانتریفوژها برای غنی سازی  بیشتراورانیوم که این روزها به آب حیات رژیم تبدیل شده است.
آقای خاتمی دردیداربا تعدادی ازکهنه سربازان جنگ ایران وعراق درحالیکه  چهارگوشه ایران درآتش جهل وسوء رهبری ومدیریت اجرایی درحال سوختن است نگران حفظ نظام است وی می گوید:
“روشها وسياستهای موجود اصلاً صحيح نيست و دردرجه اول به ضرر خود نظام  است. ازطرف ديگرما نمی خواهيم که خدای نکرده اوضاع به کلی به هم بخورد. شما آزادگان وهمه ما برای انقلاب هزينه داده ايم و اگراين انقلاب ازبين برود  مملکت ازهم می پاشد؛ با اين وصف ما هم بايد اين وضع را حفظ کنيم وهم اينکه  منتقد باشيم. ما می گوييم حضرات معظم! شما بمانيد، اما بگذاريد انتقاد کنيم وبگذاريد روشها اصلاح شود. اگراصلاح شود نظام می ماند واگرنشود، حتی  اگرماهم نخواهيم درآينده مشکلاتی پيدا می شود”
آری همین برخوردهای خفت بارخاتمی است که باعث شده است جانیان حاکم  برکشورهرروزوقیح ترازروزقبل خون مردم را درشیشه کنند ویک دهاتی دون پایه  بعنوان فرمانده سپاه پاسداران یک سال مانده به برگزاری انتخابات برای  حضورمردم درآن شرط وشروط تعیین نماید.
محمدخاتمی سپس دریک اظهارنظرانتحاری به مقایسه دوران ریاست جمهوری خود با دوره دولت حکومت یکدست پرداخته وگفته است :
“بخصوص در اين ۷ سال اخيرکه مملکت درآمدهای افسانه ای درحدود ۵۰۰  ميليارد دلارپيدا کرده ايم. دردوران اصلاحات با بودجه ۲۰ ميليارد دلاری ما  رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی را تجربه کرديم، اشتغال ۶۰۰هزارنفری را تجربه کرديم. در حالیکه خشکسالی، زلزله ورسيدن قيمت نفت به زير۱۰ دلار را داشتيم وگاهی  درآمد سالانه مان ۱۰ ميليارد دلار بود درحالیکه بودجه را با ۱۹ميليارد  دلاربسته بوديم.”
وی سپس ادامه می دهد:
” اگردردولت ما يک پرونده سوء استفاده پنج ميلياردی پيدا می شد، کفن پوشان به خيابانها می ريختند.”
ما می گوییم آقای خاتمی اگرمبنی برقیاس است اجازه بدهید تمام دولتهای  قبل وبعد ازانقلاب وحاکمیت یکدست باهم مقایسه شود تا هم ما وهم شما بدانیم  که این انقلاب چه برسرمردم آورده است وخرابیها رااز22 خرداد 88 به اینطرف  نبینید!
آقای خاتمی، اشاره به درآمد 500 میلیارددلاری نفتی دولت احمدی نژاد برای نشان دادن فرصت سوزیها وچپاولها کرده اید که اولا: باید کل درآمد ناخالص  ملی راکه متوسط آن 335 میلیارددلاردرسال می باشد ملاک عمل قراردهید تا عمق  فاجعه اقتصادی که برملت درطی این سالها آمده معلوم گردد ثانیا در خوشبینانه ترین بررسی کارشناسی برآورد خسارات دولت یکدست رهبری وبه قول شما درسالهای افسانه ای نفتی حداقل به 3 تریلیون دلاربالغ می شود که شامل فرصت های  اقتصادی ازدست رفته درتمام زمینه های سرمایه گذاری خارجی وداخلی وصدمات  وارده به بخش های صنعتی وکشاورزی می گردد. فرموده اید که اگردردولت شما اگریک پرونده سوء استفاده 5 میلیاردی پیدا می  شد کفن پوشها به خیابانها می ریختند در حالیکه الان برای تنها یک قلم کوچک  سه هزارمیلیارد تومان بیرون زده است که اولا: اینهم یک دروغ محض است زیرا  درهمان دوران شما کیس 50 میلیاردی شهرام جزایری بیرون آمد که 10% آن به جیب آقایان اصلاح طلب واصولگرا بعنوان رشوه ریخته شده بود ثانیا: متوسط  درآمدنفتی سالیانه دولت جنابعالی نیز20 میلیارددلارونه ده میلیارددلاربوده  است ثالثا: آیا فساد حاکمیت تنها دراموراقتصادی ومنحصربه همین داستان ” کش  ندار” 3 هزارمیلیاردتومان است؟!
واگذاری صدها شرکت وموسسه حاکمیتی ازمخابرات گرفته تا فولاد وسیمان،  نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع مادرو…. به نهادهای زیرنظررهبری ارزش اشاره  به خود رادرکناررقم 5 میلیاردتومانی نداشت؟ واردات سالیانه 70 میلیارددلاری توسط عناصربازاری وغیربازاری مومن به رهبری ارزش آن رانداشت که توجه عموم  رابه این افراد جلب کنید تامیزان صدمات وارده به بخش های صنعتی وکشاوری  ازیک سو و تبهکاران دخیل دراین فاجعه که باحمایت رهبری وسیستم امنیتی  وقضایی درحاشیه امن قرارگرفته اند ازسوی دیگرمعلوم گردد؟!.
چرا دربعدفرهنگی نمی گویید که دردوره اصلاحات اگر روسری یک زنی درخیابان عقب می رفت به قول شما صدها آخوند ومکلای کفن پوش به خیابانها قم می  ریختند وامروزمقامات نظام با افتخاردرتریبونهای عمومی ازکاهش سن روسپی گری  تامبزان 13-12 سال وآلودگی برخی نقاط تامیزان 70% داد سخن می دهند و  درکناردعوت دانشجویان به صیغه توسط آخوند دجالی بنام  قرائتی، محسنی اژه‌ای دادستان کل  کشور از مشروعیت کاهش سن ازدواج به زیرده سال برای قانونی کردن روسپی گری  خبرمی دهند!
درعرصه خارجی وبین المللی که دیگرآبرویی برای کشورباقی نمانده است وطی 7 سال گذشته حداقل 12 فقره قطعنامه ازسوی شورای حکام آژانس بین المللی انرزی اتمی و 5 قطعنامه محکومیت ازسوی شورای امنیت باستناد ماده هفتم  منشورسازمان ملل صادرگردیده که اعمال هرگونه تحریم اقتصادی وتهاجم نظامی به کشوررا ازنظرقانونی وعرفی مشروعیت می بخشد ودغدغه شما پاکدستی مقامات دولت خودتان، حفظ نظام وسوارشدن برچرخ پنجم آن می باشد؟
درعرصه داخلی بزرگترین تقلبات انتخاباتی طی 7 سال گذشته ازسوی رهبری  برای ایجاد حاکمیت یکدست بعمل آمده وکشته شدن حدود 150 جوان ایرانی  درمقایسه با انتخابات مشابه دردوکشورتحت اشغال نیروهای آمریکا وناتو یعنی  افغانستان وعراق باید عرق شرم رابرپیشانی شما بنشاند وشما آگاهانه ازکنارآن گذشه وباشرکت درانتخابات متقلبانه دیگری مهرتایید برمشروعیت کودتاچیان  گذاشته اید انگارنه انگارکه دهها انسان بیگناه به دست دژخیمان صرفا بدلیل  اعتراض به دزدیده شدن آرای شان به قتل رسیده اند!
درحالی که کشوربا دوکاهش 50% درتولید نفت وارزش پول ملی ودو افزایش 50% درتورم وگرانی کالاهای اساسی موردنیاز مردم آنهم درطی مدت کوتاه چندماهه  راشاهد هستیم شما گویی ازکره مریخ آمده اید ودغدغه اصلی تان حفظ جناح  خودتان درکنارتبهکارانی است که ازآنها بعنوان جناح مقابل نام می برید وتازه به آنها اطمینان می دهید که اصلا نمی خواهید جای آنها رابگیرید وبه قول  خودتان به انتقاد واصلاح نیزقانع هستید بی جهت نیست که آن کاریکاتوریست  برای شما شکلک می کشد که به حاکمیت باالتماس می گویید “حداقل بگذارید یک  بوق بزنیم” واقعا اینقدرباید خودتان رابه خواری می انداختید تا لایق چنین  کارتونی بشوید؟
اکنون که سایه جنگ برکشورمان افکنده شده است وشما (هرچند بعنوان یک رییس  جمهورعبورداده شده ازفیلترشورای نگهبان) بامقایسه اقدامات سیاسی ونظامی  واطلاعاتی قبل ازحمله عراق به ایران توسط طرفین باید به این درک حداقل می  رسیدید که هیچکس جزحاکمیت فعلی مسئول وضعیت فعلی وجنگ احتمالی آینده نخواهد بود. جنگی که ابعاد آن حتی درسطح محدود ویرانگربوده والبته کودتاچیان قاچاقجی برای پوشاندن چپاول ها، خیانتها وخسارات وزیانهای 3 تریلیون دلاری خودبه کشورشدیدا به آن نیازدارند وتازمانی که ابعاد آن جنگ باحضورآمریکا  گسترده نگردیده وبه سرنگونی آنها منجرنشود از آن استقبال می کنند وشما آقای خاتمی درمقابل آن کلامی سخن نگفته اید وتنها دغدغه تان حفظ نظامی است که  چون شجره ای خبیثه همه سرمایه های معنوی ومادی کشوررا به نابودی می کشاند  بهمین دلیل است که می گویم آقای خاتمی شرم کنید!!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]