اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری
کورش کبیر

پس ازروی کارآمدن دولت حسن روحانی آمار دوچیزبطورسرسام آوری ازسوی حاکمیت بالا رفته است:

1-      شعارها و نمایش های مرگ برآمریکا

2-      اعدام عمومی متهمان به قاچاق موادمخدر

آیا هیچ ازخودپرسیده اید معنی فراربه جلوچیست ؟ فراربه جلو زمانی است که فردشکست خورده تمام پل های پشت سرخود راهم خراب کرده است ونه تنها راه بازگشت وعقب نشینی ندارد بلکه با آگاهی به نقش ومجازات درانتظارخود امکان تسلیم نیزبرایش میسرنمی باشد  لذا ناچاربه فراربه جلو می شود وزودترازانتظاربه پایان زندگی خود نزدیک می شود. درواقع فراربه جلونوعی خودکشی ازترس مرگ است.

 

حاکمیت پس ازوقوف به آنچه برسرکشوروملت ایران طی 8 سال دولت دست نشانده احمدی نژاد یعنی دقیقا طی 92-84 آورد که خسارات 2000 میلیارددلاری ونابودی کشاورزی و صنعت تا خطرانزوای سیاسی، جنگ ونابودی کامل را در برداشت به این نتیجه رسید که تنها راه تسلیم دربرابرآمریکاست که تبلورآنرا در”نرمش قهرمانانه” و”لزوم بستن باکدخدای جهان” اززبان رهبری ورییس جمهورجدید وی شنیدیم اما برای حاکمیتی که بیش ازسه دهه موجودیت خود را مدیون مقابله ظاهری با “شیطان بزرگ”بود ازسوی دیگراین تسلیم به مثابه یک خودکشی محسوب می شد لذا مقررگردید برای پوشش دادن به “مذاکرات ژنو”  وجلوگیری ازآگاهی مردم ازآنچه درصحنه تسلیم وسازش می گذرد این بارمراسم 13 آبان با شعارهای غلیظ تروسرودهای  “مرگ برآمریکا” ی بیشتری مزین گردیده ومداحان و واعظان خطبه های جمعه نیزتمام تلاش خود را برای این فراربه جلوی حاکمیت بسیج نمایند این است که می بینیم درسالی که تابوی 35 ساله مذاکره مستقیم بین روسای جمهور ووزرای خارجه دوکشور شکسته وتسلیم خفت بارتوسط مقامات ارشد نظام به طرف مقابل اعلام می شود همزمان نیز بیش ازپیش شاهد اوج گیری شعارهای ضدآمریکایی توسط عوامل ومزدوران بگیران همان حاکمیت می باشیم .

 

این مقدمه گفته شد تا به مورد مشابه دیگریعنی اعدام نزدیک به 300 نفرطی این مدت بعنوان قاچاقچیان موادمخدربرسیم امروزه کمتر کسی دردخالت حاکمیت درقاچاق کالا، ارزو موادمخدرتردید دارد زیرا حتی دست راستی ترین مقامات نظام وازارکان مختلف رژیم صراحتا به آن اقرارداشته اند ازسردارمحمدباقرقالیباف سپاه، غلامحسین الهام وقاضی جنایتکار معروف سعید مرتضوی بعنوان روسای ستادمبارزه با قاچاق  دردوران احمدی نژادگرفته تا شخص رییس جمهورکودتا که دربرهه ای ناچارشد انگشت اشاره خودرابه سوی همکاران قدیم خود درسپاه باعنوان “برادران قاچاقچی” گرفته وادعاکند که گذشتن ازوسوسه میلیاردها دلارپول بادآورده ناشی از سوداگری آنها را نیزبه وسوسه انداخته است ازهمان زمان نیزدیگر سردارجعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که سایه اش همواره چون داغ ودرفش وشمشیردموکلس برسرمعترضین ومخالفین نظام بود ازانظاروتریبون های عمومی ناپدید شده جای خود را به سردار سلامی جانشین خود داد.

 

آمارهای رسمی کشورتا حدود 25 میلیارددلارقاچاق تنها دربخش کالا راگزارش داده اند واگربه آن گردش قاچاق ارز وطلا ، اقلام حرام ممنوعه نظیرموادمخدر، مشروب، روسپی وآلات قمار را اضافه نماییم می توانیم تصویرنسبتا دقیقی ازآنچه که دراطرافمان می گذرد رابه مخاطبین خود ارائه بدهیم کشف هیجده ونیم میلیارددلارطلا وارز درترکیه درمرداد 88 ( بعبارتی تنها دوماه پس ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران) تنها یک نمونه ازداستان طولانی چپاول سازمان یافته وقاچاق درایران است. دراین بخش البته اشاره ما تنها به قاچاق موادمخدروآنهم بدلیل ارتباط آن با افزایش اعدام ها می باشد

 

برای اولین باردرایران پس ازانقلاب دردوران اصلاحات وریاست جمهوری خاتمی بود که مردم ایران متوجه دخالت حاکمیت درقاچاق موادمخدرشدند زمانی که روزنامه بامداد دراردیبهشت 79 مقاله ای را از دکتراحمدزید آبادی به چاپ رساند که باند سعید امامی پول ناشی ازقاچاق موادمخدر راصرف مبارزه با اصلاحات کرده است والبته ماجرای دوقتل سیامک سنجری ونیزخانم فاطمه قائم مقامی مهماندارهواپیما توسط عناصرمرتبط با علی فلاحیان وزیروقت اطلاعات نیزتا حدودی نشانه های ازقرارداشتن مقامات ونهادهای دولتی درقاچاق موادمخدررابجای گذاشته بود. ازآن پس افشاء هرگونه اطلاعات مرتبط با دخالت نهادهای حاکمیتی با قاچاق موادمخدر درعرصه عمومی ایران ممنوع والبته افشاء برخی اطلاعات وانتشارگزارشات ویژه دراین خصوص توسط منابع موثقی چون ویکی لیکس، سازمان اطلاعاتی آمریکا، نشریه تایمز وبرخی منابع که درخارج ازکشورسکنی گزیده بودند نیزادامه داشته ودارد.

 

برخی ازاین منابع قاچاق موادمخدرتوسط سپاه را به دوران جنگ ایران وعراق وکاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سالهای 65-64 ذکرمی کنند که تحت آن شرایط ازباب “اکل میت” برخی مراجع حکومتی آنرا برای حفظ نظام ومردم در مقابل دشمن بلامانع می دانستند بالاخص اینکه به آنها چنین تفهیم شده بود که این موادصرفا ازایران ترانزیت شد وبه اروپا می رود وهیچ عوارض وپیامدهای جانبی برای داخل کشورنداشته وضرروزیان آن نیز برخلاف منافع آن برای کشور متوجه کشورهای مسیحی اروپاوآمریکامی شود! اما بعدا شواهد وقرائنی بدست آمد که تریاک بعنوان مواداولیه وارد ایران شده وبعد ازایجاد ارزش افزوده چندبرابری درایران ازطریق تبدیل به هروئین ومرفین وسایرموادافیونی بخش عمده ی آن به خارج ازکشوروبخش دیگری نیزبرای ازمیان بردن انرژی جوانان باقابلیت مبارزه با دولت اسلامی درداخل توزیع می گردد. شکایت برخی دولتهای پیرامونی ایران درمنطقه ازجمله کویت، بحرین، نیجریه، آذربایجان و… نیزدراین خصوص قابل توجه است.

 

حاکمیت ایران برای گمراه کردن جامعه بین الملل وافکارعمومی ازنقش خود درقاچاق موادمخدر ازدو روش استفاده می کند یکی مبارزه با گروههای کوچک رقیب درمرزهای پاکستان وافغانستان وخرده پافروشان موادافیونی که بعضا نیزعوامل توزیع خود این نهادها درداخل بوده ودیگرتاریخ مصرف شان سرآمده است ودیگرتلاش جهت افزایش آمارتلفات نیروهای مرزبانی یا انتظامی که ظاهرا دردرگیری با قاچاقچیان به شهادت می رسند (اینهم ازعجایب روزگاراست که سپاه پاسداران درتمام وقایع شرق کشوربا تسلط کامل بررنجیره فرماندهی نیروهای نظامی وانتظامی واطلاعاتی منطقه هیچ تلفاتی درمبارزه باموادمخدرنداده است وعمده تلفات ازناحیه نیروهای انتظامی یا سربازان وظیفه می باشند که برای گذراندن دوره اجباری دوساله خدمت نظام وظیفه به آن مناطق اعزام می شوند!؟)

 

این نکته نیزبرای تکمیل مطلب ضروری است که درکنارمدیریت قاچاق موادمخدردرایران حاکمیت بروی دومنطقه اصلی زیربط بااین تجارت جهانی به میزان تقریبی 600 میلیارددلار در سال نظردارد یکی مثلث طلایی واقع درشرق آسیا که خود ازطریق کشورهایی نظیرمالزی، تایلند، برمه و…درصدد دسترسی مستقیم به آن است ودیگرمثلث طلایی درآمریکای لاتین به مرکزیت کلمبیا ومعبرمکزیک جهت دسترسی به بازارآمریکا ازطریق حزب الله لبنان می باشد.

برهمین اساس است که حاکمیت ایران برای حفظ وگسترش دامنه وحاشیه امنیتی خود درقاچاق مواد مخدردرمقابل نهادهای حقوقی وامنیتی بین المللی نیازشدیدی به افزایش اعدام های فوق دارد بالاخص اینکه اولا باردیگرحاکمیت نظیراواسط دهه 60 بدلیل تحریم های بین المللی وکاهش درآمدهای نفتی ومحدودیت های بانکی نیازبه پول آنهم بصورت نقدی دارد ودیگر اینکه با روی کارآمدن دولت روحانی وتهی بودن خزانه بخشی ازدریافت های نهادهای فوق که تحت عنوان مبارزه با موادمخدر یا کارفرهنگی ومبارزه بافتنه و…توجیه وکارسازی می شد دیگر قطع خواهد شد.

 

لازم به توضیح است که درکنارسکوت مرگباراصلاح طلبان جکومتی وکارگزاران سازندگی دراین خصوص اخیرا معاون ستادمبارزه با موادمخدرنهادریاست جمهوری برای انحراف افکارعمومی درمراسمی درجزیره کیش گفته بود که قاچاقچیان موادمخدردرایران به ازای وجود 3/1 میلیون معتاد درایران سالیانه 3 میلیارد دلار سود می برند وی میزان مواد کشف شده درایران را طی یک سال حدود 500 تن (حدود 50 کامیون) ودستگیریها را دراین رابطه بیش از260 هزارتن اعلام کرده بود که خودنشانده عدم مبارزه واقعی با قاچاق وعوامل اصلی آن دربخش بالادستی حاکمیت می باشد.

 

چند مقاله مرتبط با مافیای قاچاق موادمخدرازهمین نویسنده:

http://www.persiancavalier.com/?p=1856

http://www.persiancavalier.com/?p=394

http://www.persiancavalier.com/?p=762

http://www.persiancavalier.com/?p=152

http://www.persiancavalier.com/?p=432

http://www.persiancavalier.com/?p=292

http://www.persiancavalier.com/?p=857

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]