آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟
کورش کبیر

 



اگرصادق خلخالی واسدالله لاجوردی را بتوان جلادهای امنیتی رژیم نایمد قطعا آیت الله احمد جنتی وهمدستان وی درشورای نگهبان را باید جلادان سیاسی نامید گروهی که هزاران انسان شایسته را ازحقوق اولیه خود ومیلیونها ایرانی را از رای دادن به وکلای خود محروم کردند تا نقشه وشطرنج سیاسی مورد نظررهبری وآنها بهم نخورد


به گزارش خبرگزاریها آیت الله احمدجنتی با اکثریت آرای اعضای شورای نگهبان برای 25 مین بار بعنوان دبیراین شورا وعلیزاده وعباسعلی کدخدایی بعنوان قائم مقام دبیروسخنگوی شورای نگهبان برای سال آینده تمدید شدند احمد جنتی آخرین کاندیدای تایید شده مجلس خبرگان رهبری بود که بعنوان رییس آن انتخاب ونشان داد که درولع رسیدن به قدرت حد ومرزی برای خود قائل نیست بطوریکه رسانه ها نوشتند " جنتی ازآخراول شد" وی دارای دهها سمت رسمی وغیررسمی دیگرازجمله امام جمعه تهران را دارا بوده که ازسمت های سیاسی تاثیرگذارمی باشد.جنتی بمدت 37 سال عضوشورای نگهبان می باشد.


شورشی که درسال 1341 آغازگرانقلاب اسلامی نامیده شد چیزی نبود جزمخالفت آیت الله خمینی به حق رای زنان درانتخاب شدن وانتخاب کردن نمایندگی مجلس واجرای مراسم قسامه درمقابل کتب دینی نمایندگان اقلیتهای مذهبی یا همان مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی وولابتی معروف واینک  با گذشت نزدیک به 4 دهه ازاستقرارنظام اسلامی می بینیم  نه حق رای زنان ونه حقوق نمایندگان اقلیتهای دینی مورد کوچکترین اعتراضی ازسوی حاکمیت وقانون اساسی جدید نمی باشد اما نهادی بنام شورای نگهبان عملا مسئولیت تعیین تکلیف فراقانونی درمورد میزان صلاحیت افراد برای هرپست مهمی ازریاست جمهوری گرفته تا نمایندگی مجالس خبرگان رهبری وشورای اسلامی را برعهده گرفته وبدلخواه خود وجدا ازمراجع 4 گانه مندرج دراساسنامه آن شورا اقدام به تایید ویا ردصلاحیت کاندیداها بدون هرگونه توضیحی می کند گستره رد صلاحیت های این شورا اکنون به استوانه های انقلاب ازقبیل هاشمی رفسنجانی یا نوه خمینی رسیده است که خود موضوع را ازهرتوضیحی بی نیازمی کند.


این یک واقعیت است که پس ازفوت آیت الله خمینی شورای نگهبان بعنوان یک ابزارسیاسی دراختیارعلی خامنه ای رهبربا حداقل سابقه مبارزات سیاسی دردوران شاه رسید تا با آن مخالفان فکری خود وحزب جمهوری اسلامی را قلع وقمع نمایند ردصلاحیت گسترده مجلس دوره سوم گواهی براین مطلب می باشد واما نقش آیت الله احمدجنتی دراین نسل کشی های سیاسی را که بیش ازیک ربع قرن ادامه دارد چگونه می بینید ؟


شورای مذکورکه قراربوده است متشکل از6 مرجع مجتهددینی و6 حقوق دان مسلم وشناخته شده باشد اکنون جایگاه خود را بی سوادترین آخوندها وحقوق خوانهایی داده است که هیچ اعتباری نزد جوامع علمی درحوزه ودانشگاهها نداشته وازهمین جا عدم مشروعیت آنها آغازمی شود چه آن جایگاه اگرمشروعیتی داشته باشد با وجود افرادی نظیرمحقق داماد یا اساتیدی نظیردکترکاتوزیان وآخندی وهاشمی وامثال آنها معنی پیدا می کند  ودرمرحله بعد نیزنحوه انتخاب این افراد می باشد که 6 مععم فوق با معرفی رهبری و6 حقوق دان نیزبامعرفی ریاست قوه قضاییه (که خود دست نشانده رهبری است) به مجلس باید منصوب شوند یعنی عملا هر12 عضوشورای نگهبان با اذن رهبری منصوب وبرمقدرات مردم ونخبگان سیاسی حکم می رانند که حاصل آنرا طی 26 سال گذشته برکشورمی بینید.


اخیرا احمد جنتی دریک مصاحبه گفته است " درست است که من درچندجا کارکرده ومسئولیت دارم اما ازیک جا آنهم شورای نگهبان حقوق می گیرم درضمن  من تنها یکی از12 عضوشورای نگهبان هستم وعده ای بیخود همه مسائل (بخوانید جنایات سیاسی) شورای نگهبان را گردن من می گذارند من فقط یک عضو این شورا هستم." این جملات که برای اولین باربرزیان جنتی جاری می شود ضمن اینکه نشان می دهد خود وی بخوبی به اعمال ناشایسته شورای نگهبان تحت مدیریت خود آگاه می باشد درعین حال حاوی نکاتی قابل تفسیروتامل نیزمی باشد

اولا اینکه وی درشورای نگهبان تنها نبوده وتک تک اعضای این شورا درتصمیمات متخذه منجربه تضییع حقوق ملت شریک وهمدست بوده اند امری درست می باشد چه دیگراعضایی که ادعایی عدم شرکت دراین تصمیمات را دارند درصورت عدم موافقت می بایستی با توجه به ماهیت مکانیزم تصمیم گیری دراین شورا ازعصویت درآن خارج می شدند

دوم اما همگان می دانند که عملا بدلیل سرسپردگی جنتی به رهبری وبیت وی ایشان درواقع مجری فرامینی بوده است که ازبالا به وی ابلاغ تا با قیام وقعود فرمان همایونی ولایت فقیه را اجابت واجراء نماید .

احمد جنتی وهمدستان وی درشورای نگهبان باید به این سوال ومطالبه عمومی پاسخ بدهند که چرا با ردصلاحیت بسیارازگروهها آنها را ازصفوف انقلابی که خود را به آن متصف می دانند موجبات خانه نشینی آنها وحتی حذف آنها را ازعرصه سیاسی واجتماعی ایران فراهم آورده اند ؟ چرا باید با ابطال 700 هزاررای مردم تهران علیرضا رجایی نماینده جریان ملی -مذهبی  را حذف وبجای وی غلامعلی حدادعادل را وارد مجلس هفتم کرده درراس آن بمدت 4 سال بنشانند ؟ چرا بجای رد صلاحیت ابراهیم رییسی حداقل بعنوان نشست وبرخاسته با امیرتتلو سردسته اراذل واوباش مینوخالقی آنهم پس ازتایید صلاحیت واتکاء به بیش از250 هزاررای مردم اصفهان ردصلاحیت شد ؟ وهزاران ردصلاحیتی که نهایتا به مهندسی انتخابات وتکیه زدن افرادی فاقد جرئت وجسارت دفاع ازحقوق مردم برصندلی نمایندگان آنها بزند.نگاهی به مجالس یازدهم وخبرگان رهبری بعنوان آخرین محصول شورای نگهبان بیاندازید آیا درمجلس شوراء بجزعلی مطهری که یکی به میخ می زند ویکی به نعل یا محمودصادقی نماینده ای می بینید که به بازگویی اندکی ازمشکلات مردم اشاره کند؟ درمجلس خبرگان رهبری اگرقبلا حتی یک دستغیب شیرازی بود که نهیبی به رهبری وخفتگان وی می زد آیا اثری ازمخالفت می بینید ؟ بالعکس تا بخواهید مجیزگو وادعای اینکه مخالفت با رهبری شرک بخداست ؟!


مردم ایران، جامعه روشنفکری وفعالین باصطلاح سیاسی این سالها ودهه ها می گذرد نسل های آینده درقرن بیست ویکم ازشما خواهند پرسید به چه دلیل وبراساس کدام الگوی موفق تاریخی یا عرفی جهان مهاراداره کشورابه دست عده ای معمم پیروسالخورده داده تا آنرا به جهنمی بروی زمین تبدیل کنند.


ای کسانیکه درخارج ازکشورخود را مبارز سیاسی می نامید بکدامین دلیل چشم خود را براین انحرافات آشکارکه تاریخ نابودی ایران را رقم ی زند بسته اید و خود را با بحث های حاشیه سرگرم ومردم را به بیراهه می برید آیا تاریخ شما را همدست این تبهکاران قلمداد نخواهد کرد؟!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]