بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران
کورش کبیر

حسین موسویان سفیرسابق رژیم درآلمان ودبیرشورای امنیت که بیشینه شراکت درترورمخالفانسیاسی نظام اسلامی ایران دردهه 90 میلادی دراروپا رادرکارنامه خود دارد باانتشار یادداشتی دررویترزبه ذکر20 دلیلبرای عدم حمله نظامی به کشورمان پرداخته است. وی پس ازیک بازداشت تصنعی یکی دوماهه روانه آمریکا شده وبا دریافت بورسیه ازموسسات آمریکایی بعنوان نظریه پرداز اهداف رژیم را دنبال می کند.
 
حسین موسویان بعنوان یک جاسوس سیاسی که بارها وبارها در"اینجا" ودر"اینجا" ودر"اینجا" ودر"اینجا"درباره وی نوشته ایم بااستفاده ازخلاء موجود درروابط ایران وآمریکا ماموریت خاصی رادرآمریکا دنبال که باکمی دقت درنوشته ها وعملکرد وی این امرمشهود است وی درنوشته اخیرخود درصدد القای این مطلب است که حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران به صرفه وصلاح این دولتها نیست واگرهم چنین اتفاقی بیافتد ناشی ازحماقت آنان است !!
 
مطلب حاضر با عنوان " 21 دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی بهایران" به این موضوع ازدیدکارشناسی می پردازد که در صورت ادامه روند فعلیجامعه جهانی ودرراس آن دنیای غرب هیچ گزینه ای جزسرنگونی رژیم سیاسی حاکم برایرانرادرپیش روی خود نخواهدداشت. هدف ازانتشاراین مقاله مختصروبادیدحرفه ای که شرایط موجود کشوررا با یا بدون لحاظ کردن برنامه اتمیایران مدنظرقرارمی دهد جلب توجه نخبگان سیاسی، فعالین حقوق بشری وضدجنگ ومردمایران به دلایل متقنی است که بااندکی تامل به روشنی سرنوشت آینده کشورر ا فراروی ماقرارمی دهد.
  
1-           پایان جنگ ایرانوعراق منجربه باقی ماندن دو رژیم دیکتاتوربا قابلیت های بسیارنظامی درخاورمیانهگردید که با تولید وگسترش سلاحهای کشتارجمعی(بمب اتم، موشکهای بین قاره ای، شیمیاییوبیولوژیک) وحمایت ازتروریزم بین الملل در صدد استفاده ازاین قابلیت های خود برای هژمونی برمنطقهحساس خلیج فارس برآمدند. رژیم عراق درچالش با جامعه بین المللی با حمله به کویتدرسال 1991  درصدد استفاده ازاین سرجنگیخود برآمد ولی با تحریم های بین المللی روبرو ودر دومین تلاش خود برای تهدید جهان با سلاح اتمی سرانجام درسال2003 پس از12 سال تحریم اقتصادی سرنگون گردید. درایران نیزرژیم آخوندی همین رویه رابا اندکتفاوتهایی درتاکتیک (نظیرافزایش نفوذ خود درلبنان، سوریه وعراق وافغانستان و....)، شتاب بخشی به برنامه اتمی وموشکی خودپی گرفت که منجربه برخوردجامعه جهانی با آن ازسال 2003 به بعد وهمراه با فرازونشیبهایی گردید. لذا با تشابهکامل شیوه های مورداستفاده توسط هردورژیم حمله نظامی به ایران به عنوان یک عمل جراحی برای ایجاد تناسب بین بخشنظامی بادیگربخش های اقتصادی، سیاسی واجتماعی وفرهنگی آن امری کاملا مشهود ولاجرم است کهقاعدتا درزمانی نه چندان دورباید به اجرا درآید.
 
2-           اعتراف حامیانرژیم ایران ومخالفان آن به عدم تاثیرگذاری جدی تحریم های سازمان ملل وناشیازصدورپنج قطعنامه محکومیت رژیم که درچهارچوب بندهفتم منشورآن سازمان صادرگردیدهاست عملا ناکارایی استراتژیک (ونه تاکتیکی) فازسیاسی دربرخورد با رژیم حاکم برایران رانشان ومنطقا بامفایسه آن با موارد مشابه درجهان فازبعدی برخورد نظامی خواهد بود.
 
3-           مهمترین هدفتلاش رژیم دردستیابی به سلاح اتمی تضمین امنیت خود ازناحیه خارج (بالاخص ازسویدولت وارتش آمریکا) واطمینان ازعدم حمایت جامعه بین الملل ازجنبش های داخلی وپیوندبا مبارزات مردم ایران است. محکومیت شدید برگزاری کنفرانس برلین توسط خامنه ای دردوره اصلاحات(علیرغم برائت کلیه متهمان دردادگاههای رژیم)، برخورد امنیتی با نظرسنجیرابطه باآمریکا و.....درکناردرخواست تضمین امنیتی ازآمریکا ازسوی رژیم به موازت تلاش جهت افزایش توان نظامی وانتظامی درسرکوب احادملت نیازبه دخالت نظامی وبشردوستانهرابعنوان تنها راه حل اجتناب ناپذیر کرده است.
 
4-           انزوای مطلقداخلی وبین المللی ناشی ازعملکرد سوء رژیم که بنابه اعترافات رهبران ومقامات سابق ولاحقنظام اسلامی درطی بیش ازسه دهه هرگزدراین حد سابقه نداشته است بعنوان یکی ازارکاناصلی حمله به هرکشوری توسط دشمنان خارجی آن می باشد.
 
5-           آسیب پذیری بیشازحد وعقب نشینی های پی درپی سیاسی ونظامی درپشت صحنه بظاهرقدرتنمایی ها ازدلایلعمده افزایش امکان حمله به ایران است خامنه ای که تادیروزازپاسخ چندبرابری بههرگونه ضربه سخن می گفت اخیرا از"ضربه مساوی درمقابل ضربه" سخن می گویدواشغال سفارت انگلیس توسط  شبه نظامیانبسیجی راکه به اشاره وی تحقق پذیرفت باگذشت هفت ماه ازحمله به سفارت مذکورمحکوم میکند.
 
6-           تجربه موفق حملهنظامی آمریکاوناتوبه عراق؛ افغانستان ولیبی علیرغم مخالفت اولیهکشورهای اروپایی وچین وروسیه که به نابودی رژیم های سرکشی چون طالبان، صدام حسین ومعمرقذافی انجامید ونهایتاانتصاب دولتهای دست نشانده ای چون نوری المالکی یا حامد کرزای ومصطفی عبدل جلیل دراین کشورهانشان داد که باافزایش امنیت وظرفیت تولید نفت دراین کشورها پس ازسرنگونی تحقق اهداف اصلیغرب دردستیابی به منابع ارزان انرژی وتامین امنیت اسراییل حتی با انتصاباسلامگرایان افراطی دردولتهای جدید براحتی امکان پذیراست. کشورمصروبه قدرت رساندنمحمدمرسی نمونه دیگری از دخالت غیرنظامی غرب وبااستفاده ازقدرت نرم دررسیدن بهاهداف خوداست.
 
7-           امنیت کاملمرزهای اسرائیل درمرزبا لبنان، توقف اساسی عملیات گروگانگیری سربازان اسرائیلی یا پرتاب موشک ازخاکآن کشورونوارغزه پس ازحملات 33 روزه و22 روزه اسراییل  به لبنان ونوارغزه و(البته باحمایت کامل دولت آمریکاوسایرکشورهای غربی) نشان داد که استفاده ازعامل زوردرمقابل تروریزم بینالملل تا چه اندازه درتامین امنیت کشورها تاثیردارد بدیهی است که اگراین تروریزمدرسطح ومقیاسی چون ایران با تولید واستقرار  موشکهای بالستیک و سلاح اتمی یابیولوژیک درسایرنقاط درهمراه شود تاچه اندازه برای جامعه جهانی خطرناک خواهدبود.
 
8-           حساسیت منطقهخاورمیانه وتلاش کشورهای حوزه خلیج فارس جهت تجهیزبه سلاح اتمی وموشکهای بالستیکیبا قابلیت حمل سرجنگی اتمی یا بیولوژیکی برای مقابله با برنامه اتمی ایران ازدلایلاصلی حمله نظامی به ایران درآینده ای نه چندان دورمی باشد زیرا مسابقه باتسلیحات غیرمتعارف امری نیست که هیچ نهادبین المللی بتواند آنرانادیده بگیرد. قراردادهای چند ده میلیارددلاری جدید امارات متحدهعربی وعربستان سعودی با دولتهای غربی وبالاخص خرید موشک های تهاجمی باقابلیت حمل کلاهک اتمی وسیستم هایدفاع ضدموشکی خود ازعوامل تسریع درحمله به ایران خواهدبود دلیل این امرنیزکاملا روشن است زیراکشورهای منطقه خلیج فارس نیزنظیرایراندروضعیت ملتهبی قرارداشته وبا سرنگونی این رژیم ها یا حاکمیت افراطیون اسلام گرامکاناستفاده ازاین جنگ افزارهای خطرناک درجنگهای منطقه ای بین طرفداران افراطی مذاهب اسلام ویهود یاکشورهای سنی نشین با شیعه نشین وحتی گروههای شبه نظامی نظیرحزب الله با محالفینخود بسیاربشترخواهدبود.
 
9-           نارضایتی عمومی ایرانیان وناشی ازسرکوب واختناق، فساد مالی واخلاقی رهبران، تبعیض، تورم، بیکاری، فحشاءو اعتیاد که دست رژیم درتمام آنها دیده می شود زمینه استقبال مردم کشوررا ازتهاجم نیروی رهایبخش خارجی برای نجات خود نظیر شرایطقبل ازشهریور20 فراهم کرده است بطوریکه عمده مردم ایران درگفتگوهای روزمره خوددراماکن عمومی نظیر صفوف نانوایی ، اتوبوس ومترو این امرمذموم رابطورکاملا آشکاروبا بی پروایی مطلقبه زبان می آورند.
 
10-       گزارشات سازمان بین المللی انرژی اتمی وریاست آن باتاکید برعدم اطمینانازغیرنظامی بودن برنامه اتمی ایران بدلیل اقدامات مشکوک وسرپیچی ازقطعنامه هایصادره توسط شورای امنیت سازمان ملل ازدیگرموارد منجربه حمله نظامی به ایران است.تاکیدات مجدد خامنه ای برحرام بودن تولید ونگهداری سلاح اتمی، دوباراقدام دولت ایران درپاکسازی کامل آثارفعالیتهای اتمی درسایت نظامی لویزان(درسال 2003) وبار دیگر بهمان شیوه درسایت نظامی پارچین (درسال 2012) وکشف دوبارهاورانیوم غنی شده 79% واینباردرسایت فروودی قم باادعای نقص فنی درسانتریفوژهایجدید وبهانه کردن نیازکشتی های ناوگان تجاری به موتورهای باسوخت اتمی (با حداقل 60% غنی شده) کوچکنرین شکی رامبنی برتلاش رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی باقینگذاشته است.
 
11-       گزارشات موسسات وسازمانهای بینالمللی بیطرف وغیردولتی مبنی برفعالیتهای اتمی ازجمله اتاق تست ماشه درپارچینوتخریب کامل سوله های کشف شده وانتقال خاک آن مجموعه باضافه اعتراف فرماندهان سپاهوخانواده قربانیان برنامه اتمی ایران درمصاحبه های خود مبنی براهداف وبرنامه هایاستراتژیک نظام وتاکید برنقش اساسی مقتولین دربخش های مربوطه وطرحهایی که امنیت نظام را تضمین میکرد همگی نزدیک بودن دسترسی به سلاح اتمی ودرنتیجه زمان حمله به ایران رابه اثباتمی رساند.
 
12-       تجربه جنگ ایران وعراق وتن دادن رهبران ومراجع مذهبی حاکم برایران به پذیرشقطعنامه 598 سازمان ملل نشان داد که مقامات ایرانی تنها زمانی تن به پذیرش صلحخواهند داد که موجودیت خود ونظام اسلامی رادرخطرانهدام ببینند اعتراف مسئولینکشوری ولشکری ایران به قبول قطعنامه فوق بدلیل امکان حمله گسترده به شهرهاومراکزنظامی ونیزهواپیمای مسافربری ایران درخلیج فارس عملا به جهانیان این پیامراداده است که امکان صلح وسازش با رژیم تازمانی که حمله نهایی با هدف نابودی آنآغازنگردد امری ناممکن است.
 
13-       تجربه موفقیت آمیزاسرائیل درحمله به تاسیسات اتمی عراق وسوریه  طی سه دهه گذشته ونیزکشتن تعدادی از کارشناساناتمی این کشورهاودیگرکشورهای خاورمیانه (نظیرمصر) علیرغم مخالفتهای داخلی وخارجیونهایتا نیزجلب حمایت افکارعمومی جهانیان پس ازموفقیت آمیزبودن عملیات نشان می دهد که حمله به تاسیسات اتمیایران بعنوان شروع قطعی است وتنها مساله زمان عملیات مذکوراست که بدلیل امکانگسترش جنگ به سایرتاسیسات زیربنایی ونظامی کشورمان و تاثیرپذیری واکنشی دولت آمریکا قبلازانتخابات نوامبرازاین امرهماهنگی لازم راطلب وساعت صفررا معین می نماید.
 
 
14-       براساس اصل حق دفاع مشروع ، دولت اسرائیل با ارائه صدهاسند به سازمان ملل مبنیبربرنامه حذف آن کشور ازروی نقشه جهان واعلام جعلی بودن وعدم مشروعیت اسرائیل ازسوی رهبران ایرانکه بارها وبارهادرمجامع بین المللی وداخلی موردتاکید قرارگرفته است ازحمایت کافی جهتحمله به ایران برخورداراست. این امرباعث انزوای ایران درعرصه بین المللی وهمراهیکامل کشورهای عمده جهان با دولت اسرائیل درنابودی تاسیسات اتمی ایران می باشد ضمن آنکهتکرارتهدید اسرائیل به نابودی نیزدرهفته قبل توسط خامنه ای واحمدی نژاد ومحکومیتآن توسط دبیرکل سازمان ملل نیزمهرتاییدی براین امربوده که هیچگونه ابهامی درنیترهبران ایران درجنگ بااسرائیل وجود نداشته وتفسیرهای متفاوتی که ازشعارنابودی اسرائیل توسط رهبران ایران داده می شودفاقد هرگونه پایه واساس است
 
15-       به انتهارسیدن فعالیتهای دیپاماتیک وحقوقی جامعه بین المللی درزمینه توقف برنامهاتمی ایران علاوه برسه دهه تلاش برای بازگرداندن رژیم حاکم برایران حجت رابرجامعهجهانی وبالاخص دنیای پیشرفته تمام کرده است زیرا کوشش های روسای جمهوری آمریکا ورهبراندولتهای اروپایی برای کشاندن مقامات ایرانی به پای میزمذاکره وحل مسالمتآمیز اختلافات تا آنجا پیش رفت که رایان کراکرسفیرآمریکا درعراق مستقیما با فرمانده اطلاعات عملیاتنیروی قدس سپاه پاسداران یعنی حسن کاظمی قمی (درپوشش سفیر) به گفتگونشسته وژنرال پترائوس نیزازطریقجلال طالبانی رییس جمهورعراق با سردارقاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاهونماینده تام الاختیارخامنه ای درعراق وسایرمناطق حوزه نفوذ ایران پیامهاییراردوبدل کردند البته اضافه برآن تلاشها نیزکاخ سفید میزبان سه تن ازفرماندهانمجلس اعلای عراق ولشکربدرسپاه پاسداران(لشکرمتعلق به معاودین عراقی) یعنی آیت اللهعبدالعزیرحکیم، سردارسرلشکرنوری المالکی (تخست وزیردولت عراق) وسردارسرتیپ هادی عامری(وزیر راهوترابری عراق) گردید بااین امید که ازمسیرسیاسی رهبران ایران رابه برگزیدنراههای مسالمت آمیزوصلح طلبانه تشویق نماید که متاسفانه اقدامات فوق به عنوان موضعضعیف دولت آمریکا درمقابل رژیم حاکم برایران تفسیروتحلیل گردید.
 
16-       مخالفت عمده رهبران وکادرهای رهبری انقلاب اسلامی (ازهاشمی رفته تاخاتمی،موسوی، کروبی، خویینی ها، موسوی اردبیلی، صانعی.....) با علمکرد واپسگرایانه وخطرناکعلی خامنه ای وتیم همراهش درعرصه های داخلی وخارجی حتی حاکمیت فعلی رادچاردودستگیوچنددستگی کرده است. براساس تئوریهای مربوط به امنیت ملی یکی ازموارد تشویق طرفخارجی به استفاده ازاهرم زوروقدرت برای حل مناقشات همین تجزیه حاکمیت ووفاصله ملتها با دولتهای متبوع خود است کهنمونه های آنرا درعراق، افغانستان لیبی وسوریه شاهدبوده ایم.
17-       تشدید دشمنی با جهان غیراسلام ازیک سو وبا جامعه اهل سنت که 90% جامعهمسلمانان جهان راشامل می شود ازسوی دیگرفرصتی طلایی رابرای دولتهای غربی برای حملهبه ایران فراهم کرده است رژیم حاکم برایران علاوه برانزوای کامل ازداخل که نمونهان بسیج 150 هزارنیروی امنیتی (معادل یک ونیم ارتش کامل) برای کنترل پایتختومراکزقدرت خودمی باشد ونیزدرگیری دائم با اقلیتهای دینی وقومی وهمچنین تهدید شیخنشین های سنی مذهب خلیج فارس وهمراه با دخالت دراموربحرین، عربستان، لبنان، سوریه وعراقودیگرکشورهای جهان اسلام نشان می دهد که رژیم خود بادست خودزمینه حمله به خودوسرنگونی اش رافراهم می آورد.
 
18-       ازآنجاییکه دست آشکارایران درکلیه بحرانهای منطقه ای ازلبنان گرفتهتاافغانستان وحتی درآفریقا، آمریکایی لاتین و آسیای جنوب شرقی دیده می شود وبارها وبارهارهبران برخی کشورها وجریانات سیاسی منطقه رژیم ایران را "سرماری" توصیفکرده اند که تا ازبدن آن جدا نشود منطقه وجهان روی خوش رانخواهد دید ونیزتاکیدمفامات غربی واطلاق عناوینی چون "بانک مرکزی تروریزم بین الملل"،"حکومت اراذل واوباش" و.....به رژیم بیانگرشرایطی است که زمینه رابرایحمله به ایران وسرنگونی رهبران حاکم برآن فراهم می آورد.
 
19-       ازآنجاییکه خط قرمزدنیای غرب بردوعامل اساسی یعنی تهدید امنیت ملی وجهانیازطریق اشاعه سلاح کشتارجمعی و نیز اخلال درجریان انتقال نفت وگاز(انرژی) ارزان خلیجفارس به دنیای توسعه یافته استوارمی باشد ورژیم حاکم برایران در این دوزمینه به پتانسیلیرسیده است که می تواند هردومقوله رامورد تهدید قراردهد لذا حمله به ایران جهت رفعتهدیدات فوق قطعی به نظرمی رسد وتنهااختلاف موجود بین کشورهای ذینفع زمان، محدودهواهداف نهایی عملیات می باشد.
 
20-       عدم حمله به ایران به منزله دادن مجوزمشروعیت به رژیم های یاغی جهت نادیدهگرفتن اراده جامعه بین المللی وشورای امنیت سازمان ملل وتحقق اهداف مشابه رژیمحاکم برایران می باشد ازآنجاییکه این اهداف ازسرکوب، دیکتاتوری وفساد درعرصه داخلیگرفته تا رواج تروریزم بین الملل، تشدیدمسابقه اتمی دربین کشورهای خاورمیانه(باتوجه به انباشتگی مناقشات محتلف قومی ومذهبی وسیاسی درآن) و...رادربرمی گیرد ریسکعدم حمله وسرنگونی رژیم بسیاربیشترازریسک حمله به آن است.
 
21-       ودرنهایت اصلاح ناپذیریرهبران ونظام سیاسی حاکم برایران، اصراربرواپسگرایی ونادیده گرفتن پیشرفتهای شگرفبشری بالاخص درزمینه های حقوق وعلوم انسانی، تکرارمکررسیاست های مخرب وجنگافروزانه، ناکام گذاشتن کلیه تلاشهای اصلاح طلبانه درعرصه داخلی وخارجی،فسادمهارگسیخته  ناشی ازفقدان مرجعی مشخصجهت پاسخگویی به مطالبات داخلی وخارجی ووجود هزاردستان مافیایی دراداره کشورکه عملا دربحران زایی وهرج ومرج امکان حیات خود راجستجومی کند ازجملهمواردی است که حمله به ایران وجایگزینی رژیم فعلی بایک دولت ونظام مستقر، مشروع وباثبات ومسئول راالزامی می نماید.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]