اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​!
کورش کبیر

چندی قبل گنجی درمطلبی تحت عنوان "القاعده خوب، القاعده بد" بامقایسه مبارزان سوریه با تروریستهای القاعده وحمایت دولتهای غربی وآمریکا ازمخالفان سوری مقایسه بی ارتباط فوق را مبتنی برسیاست استانداردهای دوگانه را دانسته وبااستفاده ازآن سعی کرده است مبارزات مردم سوریه راخدشه دارنماید

 البته هیچکس منکرحضورعناصرسلفی درصفوف مردم ومخالفان رژیم سوریه یا استفاده آمریکا ازمعیارهای دوگانه نمی باشد اما اینکه به همین دلیل بخواهیم بطورتلویحی جنبش رهاییبخش سوریه رامورد نفی قراربدهیم امری کاملا غیرمنصفانه وناعادلانه است درست نظیراینکه بخواهیم به اشغال افغانستان توسط قوای شوروی به بهانه حضورالقاعده درصفوف مبارزان یا حمایت آمریکا ازمجاهدین افغان یاقرارگرفتن شورای ملی مقاومت ومجاهدین خلق ایران درلیست سازمانهای تروریستی آمریکا مشروعیت ببخشیم

اکبرگنجی که بارها درمطالب خود وی را به بازگشت به خویشتن خویش فراخوانده وازوی خواسته ام بجای نظریه پردازی های کذایی به همان جایگاه خبرنگاری خود برگردد درنوشته اخیرخود تحت عنوان "راه حل بالایی ها وپایینی ها برای نجات ایران وایرانیان صراحتا درخدمت سیاست های استراتزیک رژیم درآمده وسرنگونی رژیم را که خواست قلبی آحاد وتک تک ایرانیان است مساوی با نابودی ایران وایرانیان قلمداد کرده است

وی درمقاله خود دو راه حل بنام "راه حل بالایی ها" یا حاکمیت و"راه حل پایینی ها" یا مردم ومخالفان را مدنظرقرارمی دهد وبرای اولین راه حل  دواقدام "حداقلی" و"حداکثری" راتعریف می کند. درگزینه حداقلی راه حل حاکمیتی که ظاهرا مدنظروی بوده ومی تواند خامنه ای ورژیم وی راازدچارشدن به سرنوشت رژیم های صدام حسین، سرهنگ قذافی،بشار اسد و...جلوگیری نماید گنجی چهارپیشنهاد ودرواقع برنامه می دهد که عبارتند ازآزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی، احزاب ورسانه های تعطیل شده (عمدتا متعلق به اصلاح طلبان ونه سایرگروهها)، برگزاری انتخابات آزادرقابتی بدون دخالت شورای نگهبان واجازه برگزاری تجمع به احزاب وسازمانهای سیاسی که درواقع همان درخواستهای مقامات ناراضی حکومتی چون هاشمی وخاتمی وموسوی وکروبی و شرایطی مشابه 18 ماهه دوره اول ریاست جمهوری خاتمی است.

دربخش دیگری که نوع پیشرفته توهمات وخیال پردازی اکبرگنجی تحت عنوان " اقدام حداکثری" است  مواردی نظیرحذف اصل ولایت فقیه، بخش های اسلامی بودن- یا به تعبیر درست تر اجرای شریعت- نظام سیاسی، شورای نگهبان وجایگزین کردن دادگاه یا مفسرقانون اساسی لحاظ گردیده و "اجرای بی قید وشرط اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کلیه ی کنوانسیون های حقوق سیاسی ومدنی وجنسی بین المللی". بعنوان اصل اول قانون اساسی مدنظرحاکمیت یا بالایی ها قرارمی گیرد!!

وی سپس نتیجه می گیرد تحت این شرایط  اسلام از"قلمرودولت"خارج شده اما در"قلمروخصوصی" و"حوزه ی عمومی" حضورداشته ومی تواند مبلغ ارزشهایی چون عدالت، صلح، معنویت و اخلاق باشد. اسلام برنده ی این تغییر خواهد بود، چرا که دیگرسرکوب ها وفسادها وجنایات رژیم سیاسی به پای اونوشته نخواهد شد. سهل است، حتی می تواند ناقد این گونه اقدامات باشد.

اکبرگنجی همچنین ادعا می کند که " اگرآیت الله خامنه ای مدیریت این فرآیند مسالمت آمیزگذاربه دموکراسی را دردست گیرد، حتی می تواند نامی نیک ازخود به یادگاربگذارد. بعبارتی ایشان ازدیکتاتورمی خواهد که برخلاف ذات وماهیت وجودی خود رهبراصلاحات بشود نظیراینکه ازکاه بخواهیم داوطلبانه تبدیل به زعفران بشود!!

اما هنوزسربزرگ ماجرازیرلحاف است وماهیت تفکرات گنجی (که نظیرشاه وخمینی وخامنه ای نابودی رژیم رامساوی با نابودی ایران وایرانیان می داند) دربخش دوم با راه پایینی ها بخوبی نشان داده می شود.

گنجی درخصوص راه حل پایینی ها یعنی مردم وگروههای سیاسی، ملی وعقیدتی مخالف رژیم با اذعان به عدم منافع واهداف واحد دراین گروهها که وی آنها راجبهه می خواند معتقد به "میزمخافان" بعنوان نمادسیاسی آنهاست که وزن اجتماعی هریک ازاین گروهها سهمیه وی رادراپوزیسیون تعیین می کند. وی افرادی نظیرنلسون ماندلا، لخ والسا، آنگ سوچی ودیگران رابعنوان نمادپایینی ها معرفی می کند.

اکبرگنجی سپس دریک مانورنابخردانه برنامه پایینی ها(مردم) رابایک جمله به "اقدام حداقلی" برنامه بالایی ها(حاکمیت) پیوند زده  ونتیجه می گیرد که نهاییتا این امرفرصت رادراختیارپایینی هاقرارمی دهد عبارت زیرعینا ازسوی گنجی است:

"پائینی ها باید یک برنامه ی مورد توافق درباره ی گذارمسالمت آمیزبه دموکراسی تهیه و آن را اعلام کنند. هربرنامه ای به طورطبیعی شامل "اقدام حداقلی" که دربالا ذکرشد خواهد بود. همان مطالبات حداقلی، گشایش های بسیاری انجام خواهد داد و فرصت های زیادی برای عمل جمعی پدید خواهد آورد.

وی نظیربالایی ها برای برنامه پایینی ها نیزویژگی هایی را نظیرنفی توسل به خشونت، تاکید برمبارزات مسالمت آمیز، روشن کردن تکلیف باگذشته ها وسرکوبهاست  وی دراین راستا به اصل "ببخش وفراموش نکن" استناد کرده ومی گوید هدف محاکمات نباید اشخاص ومقامات رژیم بلکه باید صرفا روشن کردن فرآیندهایی باشد که خشونت وسرکوب منجرشده است ومکانیزم اجرایی آنرانیزکمیته های حقیقت یاب ذکرمی کند. گنجی درادامه همین بحث بااشاره به اینکه دموکراسی محصول موازنه قوابین دولت وجامعه مدنی است تنها راه ایجاد نظام دموکراتیک را تقویت نهادهای مدنی ازقبیل اتحادیه های کارگری می داندکه ازطریق نافرمانی مدنی شکل می گیرند.

گنجی معتقد است باقدرتمندی مردم (پایینی ها) به روش فوق زمامداران (بالایی ها) ناچاربه نشستن درپشت میزمذاکره یا همان "میزمخالفان" شده وبه برگزاری "انتخابات آزاد" ونهایتا انتقال قدرت به مردم تن خواهند داد وی می گوید بااین روش چون پایینی ها به طریق دموکراتیک به پیروزی می رسند ازاعمال خشونت وانتقام گیری خودداری وبارعایت اصول حقوق بشری وتغییرقانون اساسی به روشی دموکراتیک ازجمهوری اسلامی عبورخواهند کرد درست برخلاف روش براندازی وسرنگونی که به نابودی ایران وایرانیان می انجامد!! دراین خصوص نیزعینا عبارت بکاررفته ازسوی گنجی آورده می شود تا ماهیت وذات تفکرات وی که دقیقا مشابه تفکرات شاه وخمینی (مبنی برتبدیل ایران به ایرانستان درصورت سرنگونی رژیم) به معرض قضاوت عموم گذاشته شود . وی می گوید:

"وداع با استبداد وگذاربه نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی وحقوق بشر است ، نه عبورازجمهوری اسلامی به نابودی ایران وایرانیان. اگربه ایران وایرانیان دلبستگی داریم، باید روندهایی را برسازیم که به نظام دموکراتیک سکولار منتهی شود، نه این که وارد فرآیندی شویم، یا فرآیندهایی را توجیه کنیم، که نابودی ایران پیامد منطقی آن است. دو پروژه ی متفاوت و متعارض وجود دارد:اولی گذاراز جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک باحفظ ایران ودومی نابودی جمهوری اسلامی به قیمت نابودی ایران وایرانیان.

نویسنده کتاب تاریکخانه اشباح که درابتداء مطلب دوراه "بالایی ها" و"پایینی ها" را بصورت اقدامات " حداقلی" و"حداکثری" باذکر ویژگیهای هریک به خواننده ومخاطب خود القاء می کند به اقدامات   "حداکثری پایینی ها” که می رسد به یکباره آنراتنها دریک عبارت چهارکلمه ای وبدون هرگونه توضیحی  تحت عنوان "نابودی جمهوری اسلامی به قیمت نابودی ایران وایرانیان" خلاصه می کند آیا دفاعی جانانه ترازاین ازرژیم وبقای آن ورهبرانش می توان کرد؟! 

 آیا توهمات بکاررفته ازسوی گنجی مبنی برتن دادن رژیم (بالایی ها) به اقدامات حداقلی(آزادی زندانیان سیاسی ، احزاب ورسانه ها،  برگزاری انتخابات آزاد) وسپس حداکثری (حذف اصل ولایت فقیه، توقف اجرای احکام شریعت، انحلال شورای نگهبان و استوارکردن قانون اساسی ) وسپس گره زدن آن با مقاومت مدنی پایینی ها برای رژیمی که حتی برگزاری دعای کمیل ونمازجماعت که هیچ حتی شرکت درمراسم ختم رانیزتحمل نمی کند امری ذهنی وبیگانه با جهان خارج وواقعیتهای موجود ایران نیست؟!

آقای گنجی که به بهانه نفی خشونت ازمحاکمه ومجازات رهبران ومقامات سابق رژیم وحشت داشته وهمواره ازآن با عناوینی چون خشونت وکینه وتنفریاد می کند (که البته نگرانی وی قابل درک است) هیچگاه معلوم نمی کند اگرقرارباشد تغییریااصلاح دریک رژیم که کمترین اقدام وی کشتن 150 نفربه دلیل شرکت دراعتراضات خیابانی دریک انتخابات است ازطریق بالایی ها ویامقاومت مدنی پایینی ها وبدون ترس ازمجازات آمران وعاملین جنایات صورت گیرد چه دلیلی برای تغییریاعبورازچنین نظامی خواهدبود؟!

نویسنده عالیجنابان خاکستری وسرخپوش تن دادن پایینی ها به مقاومت مدنی را تنها راه حل دموکراتیک تغییردرایران دانسته وبا ممزوج کردن آن با اقدامات حداقلی بالایی ها سرخوشانه می گوید باچنین روش های مسالمت آمیزدیگرجامعه به سیکل خشونت گرفتارنخواهد شد وکسانی که باروش دموکراتیک به پیروزی برسند ازاعمال خشونت وتثبیت مجدد دیکتاتوری پرهیزخواهند کرد!مامی گوییم آقای گنجی دومثال روشن درپیش روی ماقراردارد اول انقلاب ایران که باشعار"گل درمقابل گلوله" واعلام بیطرفی ارتش به پیروزی رسید ولی ازهمان فردای انقلاب جوخه های اعدام درپشت بام مدرسه رفاه آغازبکارکرد وتا هم اکنون که 34 سال از پیروزی انقلاب کذایی مان می گذرد هنوزدادگاههای انقلاب مشغول به صدوراحکام اعدام وبنیادمستضعفان وستاداجرایی فرمان امام مشغول مصادره اموال می باشند. آیا اعلام بیطرفی ارتش وترک کشورتوسط دیکتاتورسابق (باهدف جلوگیری ازخونریزی واعمال خشونت)  به نفی خشونت وبه قول شما کینه وتنفرانجامید.

درسوریه مشابه ایران ودیگرکشورهای مشمول بهارعربی مردم آن کشوربرای مطالبه حقوق ازدست رفته خود به طورمسالمت آمیزبه خیابانها ریختند وبشاراسد فرزند خلف حافظ اسد با تصوراینکه دردهه 80 میلادی به سرمی برد با رهبری داهیانه خامنه ای دیوانه وار به روی تظاهرکنندگان آتش می گشاید با این تصورکه نظیرکشتارجمعی شهرحماء درسه دهه قبل می تواند حاکمیت خود را برمردم سوریه برای یکی دو دهه دیگرتضمین نماید آیا پاسخ تظاهرات خیابانی کشتن 25 هزارنفر بود؟ آیا چنین مردمی وارتش ملی آن کشور حق ندارند برای خود ارتش آزاد تشکیل داده وبا حداقل امکانات به دفاع ازخودبه پردازند؟ آیا اگرجند دولت سنی ویا گروه سلفی نیزبا استفاده ازنادیده گرفتن حق دفاع ازمردم توسط رژیم بشاراسد وقتل عام هزاران زن وکودک به کمک هم مسلکان خود بشتابند اینکار باید خشونت تلقی بشود؟ چگونه است که همین اقدام در افغانستان (درزمان اشغال آن کشورتوسط شوروی) یا بوسنی هرزوگوین و چچن تقدیس می شود ولی به سوریه و ایران که می رسد تبدیل به خشونت وکینه ونفرت می شود مگرنه اینکه ازقدیم گفته اند " کسی که بادمی کاردتوفان درومی کند" یا "آسیاب به نوبت".

آقای گنجی درهمین کشورهای مشمول بهارعربی وسقوط دیکتاتورهای وابسته به غرب وشرق بنگرند که کدام دیکتاتورها یابدون خونریزی ویا باحداقل تخریب وکشتارها تن به مطالبات مردم خود دادند وکدام دیکتاتورها کشورخود راتاپای نابابودی کامل برای حفظ خودبراریکه قدرت پیش برده ومی برند تنها نیم نگاهی به رفتارشاه ایران، صدام حسبن، بن علی،حسنی مبارک، عبدالله صالح، قذافی، بشاراسد وخامنه ای بامخالفان خود همگان رابه پاسخ موردنظرمان خواهدرساند.

ایکاش ایشان همانطورکه برای راه حل "بالایی ها" اقدامات "حداقلی"و"حداکثری"راشرح وبسط  داده اند درخصوص "پایینی ها" نیزهمین رویه راادامه وبیکباره باعبورازاقدامات "حداقلی پایینی ها" گزینه تغییروسرنگونی رژیم را تنها دریک جمله مصادف با نابودی ایران وایرانیان نمی گرفتند وخود رابه ماموربی جیرومواجب رژیم تبدیل نمی کردند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]