راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول
کورش کبیر

 
حسین موسویان عضواسبق تیم مذاکرات اتمی وسفیرقبلی ایران درآلمان که سابقه پشتیبانی ترورروشنفکران دراروپا وموسوم به قتل های زنجیره ای را درنیمه اول دهه 90 درپرونده اتهامی خود دارد وی درسال 2010 علیرغم اتهام جاسوسی تحت عنوان معالجه ودرمان بیماری همسرش موقتا مقیم آمریکا شد اما با گذشت شش سال نه تنها خیری ازبازگشت وی به ایران نیست بلکه با حمایت دولت دموکرات آمریکا ولابی مماشات با ایران بعنوان یکی ازفعالان وسفرای پنهان حاکمیت ایران در غرب فعالیت دارد.
 
نگارنده این قلم ازابتدای ورود سازمان یافته موسویان به آمریکا برنقش مخرب ایشان که متاسفانه با حمایت برخی چهره های شناخته شده ایرانی وآمریکایی صورت گرفت به تناوب هشدارهایی داده بودم اما نیازجامعه امنیتی وسیاسی غرب به وجود نماینده ای غیررسمی (بدلیل امتناع دیپلماتهای ایران درجلسات رسمی وحتی نیمه رسمی) برای آگاهی ازبرخی نظرات حاکمیت ایران نیزدلیل مضاعفی براستقبال ازاین فرد بدون لحاظ سابقه امنیتی وی درگذشته پرآشوب رژیم وبحرانها و سرکوب مردم ایران زمین گردید.
 
موسویان همچنین با توجه به آشنایی که با تفکرات ونظام های حاکم برمراکزدیپلماتیک ورسانه ای وآکادمیک غربی دارد براحتی امکانات آنها را برای دفاع ازحاکمیت ایران وتوجیه سیاستهای مخرب آن بکار گرفته وسخنرانی ها ومقالات خود با رعایت خطوط قرمز ترسیمی نظام حاکم برایران سعی می کند همواره طرف غربی را بعنوان مقصراصلی دربحرانهای چهاردهه گذشته جلوه بدهد وی ازبافتن راست ودروغ برای رسیدن به اهداف خود هیچگونه ابایی ندارد ومطمئن به حمایت وپشتیبانی رژیم ازخود درموضعگیریهای خود درخارج ازکشورمی باشدجاییکه ابتکارعمل دراختیارگروههای اپوزیسیون می باشد.
 
دراین مقاله سعی می شود راست ودروغ های مشمئزکننده مواضع اخیراین سفیرپیشین ترور ووحشت درسومین همایش بانکی وتجاری ایران واروپا درفرانکفورت را درفضای پسا ترامپ مورد بررسی قرارمی دهیم.
لازم به توضیح است که روزنامه دست راستی انتخاب وابسته به دفترتبلیغات اسلامی تحت سردبیری ومدیریت حجه الاسلام طه هاشمی ومصطفی فقیهی منتشروازآن بعنوان " کیهان مودب" یا رسانه جریان راست میانه واعتدال  نام برده می شود. این رسانه طی شش سال گذشته میزبان افرادی نظیرحسین موسویان بوده است.
این رسانه تیترمطلب خود را اینچنین انتخاب کرده است:
موسویان: " احمدی نژاد ما خیلی بهترازترامپ بود زیرا اونگفت یهودی ها را ازایران بیرون می کنم ودورمرزهای ایران دیوارمی کشم" / مظمئن هستم که ترامپ نه برجام را متوقف می کند نه آنراپاره می کند ونه دردوره خود وارد یک جنگ جدید می شود.
 
بگذارید ازهمین تیتریعنی مقایسه احمدی نژاد با ترامپ شروع کنیم تامیزان فریبکاری حسین موسویان را نظیراسلاف خود ازجمله خمینی کبیربه نمایش بگذاریم.
احمدی نژاد نگفت یهودی ها را ازایران اخراج می کنیم زیرا دیگریهودی هابه یک اقلیت درحال اضمحلال پس ازفراروتبعید ومصادره اموال ها درایران تبدیل شده وخطری برای حاکمیت محسوب نمی شوند اما احمدی نژاد گفت اسراییل را ازنقشه جهان پاک می کنیم وهلوکاست یا قتل عام یهودیان توسط فاشیزم هیتلری یک دروغ است. درایران نیزدرمرزهای شرقی کشوربا افغانستان وپاکستان طی دو دهه اخیروازجمله دردوران احمدی نژاد صدها کیلومتردیوارودژ برای مقابله با ورود قاچاقچیان واتباع دیگرکشورها کشیده شده است اما کجا ترامپ گفته است دورآمریکا رادیوارمی کشیم ؟ آیا برفرض محال دیوارکشی درمقابل مرزهای مکزیک که دقیقا همان مصداق مرزهای ما با افغانستان وپاکستان است به معنی دیواربه دورآمریکاست؟ آیا ترامپ گفته است اسلام یا ایران را ازروی نقشه جهان حذف می کند که وی را با گفته احمدی نژاد مقایسه می کنید؟ آیا  سفسطه ومغلطه کاری تنها درسی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی به دیپلماتهای خود یاد می دهد؟
 
درخصوص بخش دیگرتیتر انتخاب یعنی اطمنیان به عدم تحقق شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ درخصوص عدم اجرا یا پاره کردن برجام وشروع یک جنگ جدید اولا کاشکی یک چنین اطمینانی را درمورد نظام حاکم برایران داشتید که 4 دهه است ادعا می کند شرایط کشوربحرانی است وکشورموردتهدید آمریکاست وثانیا اگربه مواضع خود درمورد ترامپ اعتقاد دارید  پس اعتراف می کنید که اینها شعارهای تبلیغاتی بیش نبوده وسیاستهای ترامپ همان سیاستهای اوباما درمورد توافق با ایران وعدم ورود به جنگ خواهد بود بااینحال چرا احمدی نژاد را بهترازوی معرفی می کنید؟!
 
موسویان درهمایش فوق ادعا کرذده است که ایران واروپا با تهدیدات مهم ومشترکی روبرو واین تهدیدات مشترک را نقشه راه روابط دوجانبه توصیف کرده است درحالیکه یکپای تمام این تهدیدات خود ایران ونظام حاکم برآن بوده است ومواردی نظیرجنگ 8 ساله عراق-ایران، حمله غرب به افغانستان وعراق ولیبی یا بحران سوریه ویمن وسرازیرشدن میلیونها آواره ومهاجروتهدید امنیت منطقه وجهانی وتبدیل خاورمیانه به آسیب پذیرترین منطقه دنیا همگی ناشی ازسوء عملکردایران درایجاد بی ثباتی درمنطقه بوده است.
 
موسویان روابط یک بعدی اقتصادی را دیگرجوابگو ندانسته وبااشاره به برجام بعنوان یک مذل برای حل سایراختلافات ایران با اروپاوبحرانهای منطقه ای استناد کرده است که همان داستان خسن و خسین دختران معاویه را به اذهان متبادرمی کند. زیرا اولا برجام محصولات مذاکرات پنهان نمایندگان خامنه ای با نمایندگان رییس جمهوری آمریکا درعمان و در دوران احمدی نژاد بود که درسایه کنارگذاشتن اتحادیه اروپا شکل گرفت. و درمرحله بعد هم که دردوران روحانی نهایی شد ناشی ازسیاست " دیدن دم کدخدای جهان" یعنی آمریکا بجای اتلاف وقت درمذاکرات با گروه 1+5 بود ثانیا پیشنهاد اوباما درحل وفصل تمام اختلافات ایران با جامعه بین الملل دریک بسته چندجانبه بود که ازبرنامه اتمی ایران تا نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم، اخلال درصلح اعراب واسراییل وجنگ سایبری را شامل می شد.
اما این خامنه ای رهبرایران بود که به دفعات در پنهان وعلن اعلام کرده بود که مذاکرات ایران وآمریکا وگروه 1+5 صرفا درچارچوب برنامه اتمی ایران باید محدود شود ودرواقع این رهبری ایران بود که این فرصت تاریخی را دردوره حاکمیت دموکراتها نظیردوران کارتروکلینتون ازدست داد . ثالثا خود توافق برجام بدلیل تصویب درشرایط مبهم و نواقص متعدد برلبه تیز ابطال هم ازسوی رهبران محافظه کار وجنگ طلب ایران وآمریکا یعنی خامنه ای و دلواپسان ازیکسو وترامپ و نئوکانهای آمریکایی واسراییلی ازسوی دیگر به این دلیل قراردارد که هریک تفسیرخود ازآن را به نمایش گذاشته ومدعی نقض آن ازسوی دیگری است.
ایران ازیکسو غرب وآمریکا را متهم به عدم رفع تحریم های بین المللی علیه خود می کند وازسوی دیگرغرب نیزباتوجه به قطعنامه 2231 سازمان ملل وعملکرد مخرب ایران در آزمایشات موشکی، گسترش بحران لبنان، سوریه وعراق به یمن وبحرین، تشدید اعدام ها وسرکوب روشنفکران،  گروگانگیری اتباع خارجی وتداوم خط تخاصم با غرب ودیگرهمسایگان درمغایرت با معاهدات وپروتکل های بین المللی نه تنها دلیلی برای رفع تحریم های غیرمرتبط با برنامه اتمی درخود نمی بینید بلکه حتی درگسترش این نوع تحریم ها ازجمله تحریم داماتو مصمم ترمی شود.
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]