گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎
کورش کبیر

 
خامنه ای بدلیل نقشی که دربرکشیدن فردگمنامی بنام محموداحمدی نژاد بعنوان  شهردارتهران وسپس رییس جمهورایران طی ده سال گذشته است باید محاکمه شود  میزان خسارات وارده برکشورطی اینمدت چیزی نیست که به وصف بیاید وسالها ودهه هاطول می کشد تا آثارعقب ماندگی کشورمان وناشی ازعملکرد رهبری وحاکمیت یکدست وی طی  سالهای 2013-2003 رفع شود. رهبری ایران سعی می کند باادعاهایی نظیرسابقه  حمایت ازدولت درمقاطع محتلف نقش خود را دراین فاجعه کمرنگ جلوه دهد  درحالیکه همگان می دانند وی درصف مقدم مخالفت با دولت مهندس موسوی وخاتمی  بوده همانطوریکه  درصف مقدم ایجاد وحفظ دولت دست نشانده احمدی نژاد قرارداشته است.
 
حسن روحانی که ازدوره تبلیغات ریاست جمهوری وعده رسیدگی فوری به برخی  ازنارسایی های ناشی ازبحران سراسری درکشوررا ظرف 100 روز پس ازبدست گرفتن  سکان اجرایی کشورداده بود بعدا بامشاهده عمق فاجعه وعده خود را به ارائه  گزارشی درمورد وضعیت کشوروآنچه که به وی ازدولت رهبری ارث رسیده است تنزل  داد که البته مورداعتراض قابل پیش بینی حامیان رهبری واصولگرایان  تندروقرارگرفت چه آنها احساس کردند هرگونه افشای اطلاعات مربوط به فاجعه ای که برسرکشورطی یک دهه آورده اند می تواند به عریان کردن چهره واقعی بحران  وعوامل اصلی موجد آن بیانجامد بهمین دلیل پس ازمصاحبه تلویزیونی روحانی  وارائه گزارش 100 روزه که بانهایت محافظه کاری وبه شکلی عوامانه صورت گرفت  تازه آه وفغان این افراد بالارفته وحسن روحانی را متهم به سیاه نمایی  وتبلیغ علیه نظام وارائه آماروارقام غیرواقعی کرده اند
 
حسن روحانی البته درحین مصاحبه خود وبا آگاهی ازعواقب تحویل گرفتن کشوری با  این همه خسارت بروی دونکته برای خلع سلاح این گروه دست گذاشت یکی اینکه  بدلیل عمق بحران رفع مشکلات عظیم بدون مشارکت مردم امکان پذیرنیست وشراکت  مردم درهمیاری بادولت برای عبورازبحران نیزنیازبه تامین اطلاعاتی آنان دارد لذا رییس جمهورناچاراست بخشی ازحقایق را که به امنیت ملی کشورصدمه نمی زند بامردم درمیان گذاشته تابتواند ازهمکاری آنها بهره جوید.
 
دیگراینکه ریشه های بحران به دوعامل اساسی یعنی سوء مدیریت وتحریم های بین المللی  برمی گردد نفی وتنازل جایگاه هریک ازاین عوامل وتوسط هرمسئولی تنها باعث  تداوم بحران جاری می شود وی براساس نظرکارشناسان که البته مورد قبول اکثریت مقامات وعلیرغم دخیل بودن آنها دراین امرنیزمی باشد سهم اصلی را درایجاد  وتداوم بحران فعلی بعهده سوء مدیریت داخلی می دهد ودرعین حال نیزخود راموظف به رفع عوامل مربوط به تحریم های خارجی می داند درعرصه عمل گفته های  روحانی مخاطبی جزخامنه ای نمی تواند داشته باشد که دربرهه ای دائما ازبی  اثربودن تحریم ها سخن می گفت وپس ازپیداشدن شکاف بین وی واحمدی نژاد طی  دوسال آخردوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که اتفاقا دوره اثرگذاری تحریم ها  بود عملا دولت وسوء مدیریت راعامل بحران ومشکلات اقتصادی معرفی می کرد. روحانی دراین مصاحبه با نام بردن دائم ازعبارتهایی چون حمایت، راهنمایی،  درایت و….. “مقام معظم رهبری” سعی می کرد حساسیت ونقش رهبری را دراین فاجعه به حداقل برساند که البته امرعبثی بود زیرا اینهمه خسارت درکلیه امورنمی  تواند دورازچشم واذن رهبری ودستگاه عریض وطویل اداری، مالی ونظارتی وی صورت گرفته باشد.
 
اما فرازهای گزارش روحانی کدام حقایق رابه نمایش می گذارد؟
1-      اقراربه وقوع همزمان رکود حدود6% وتورم 40%  آنهم به استناد آماررسمی که درتاریخ 50 ساله اداره کشور سابقه نداشته است وآنهم درقیاسی مع الفارق با سالهای 65 و74 که دراولی درآمدهای کشوروبشکه نفت به  قیمت 6 دلاربدلیل بحران جنگ عراق واوضاع خلیج فارس ودیگر مرحله گذرازاقتصاد بسته به باز و همگرا با اقتصاد جهانی به توصیه بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وتک نرخ ارز رسیده بود (البته ذکر50 سال ممکنست بدلیل عدم وجود آماردرسالهای قبل ازدهه 40  بوده است وگرنه ممکن بوددامنه این بحران حتی با یکصدسال هم قابل مقایسه نباشد  ضمن اینکه به اعتقاد نگارنده که موردتایید کارشناسانی درداخل وخارج کشورمی  باشد تورم واقعی درپایان دوره احمدنژاد بسیاربیش از100% بوده است  ودولتمردان برای حفظ منافع ملی و پرهیزازعواقب آن ازذکررقم واقعی طفره می  روند)
2-      اقراربه بدهی بسیاربیشتراز200 هزارمیلیاردتومانی دولت به سه بخش عمده یعنی بانکهای کشور، صندوق های سازمان تامین اجتماعی وبازنشستگی کشوری و پیمانکاران  وسایربخش ها وایجاد همین میزان یعنی 200 هزارمیلیاردتومان تعهد درسفرهای  استانی وطرحهای نیمه کاره وکلنگی بعبارتی جمعا معادل حداقل 400 هزار  میلیارد تومان  بدهی وتعهد از  دولت نزدیک به رهبری به ارث رسیده است (این نکته لازم به توضیح است که نرخ  واقعی یا تمام شده دلاربرای دولت حدود 850 تومان می باشد واگررقم ریالی را  تبدیل به دلاربکنید رقمی درحدود 470 میلیارددلاربدست می آید که تصویری  واقعی تر ازوضعیت بدهی وتعهدات دولت رابا عدم امکان تسویه تا دههاسال به  نمایش می گذارد ضمن اینکه روحانی این میزان بدهی وتعهد را درمقیاس حداقل  های خود عنوان کرده است که درعالم واقع می تواند بسیاربیشترازآن باشد.
3-      این محافظه کاری دراعلام درآمدهای نفتی وغیرنفتی وسایردرآمدهای دولت  نیزدرگزارش روحانی مشهود است آنجا که وی درآمدهای نفتی وفراورده ها راجمعا 750 میلیارددلارطی 8 سال ذکرکرده وازسایردرآمدها ازجمله مالیاتها، واگذاری  شرکتها وصنایع دولتی به استناد بند 44 قانون اساسی و….صحبت چندانی به میان  نمی آورد لذادراین بخش نیزبراحتی رقمی حداقل معادل 1000 میلیارددلارراشاهد  هستیم یعنی تا اینجا 1500 میلیارددلار مجموعه عملکردمالی دولت دست نشانده  احمدی نژاد بوده است که بامحاسبه دلاربه نرخ واقعی 850 تومان می شود یعنی  رقمی معادل 1275 هزارمیلیاردتومان یا 1275 تریلیارد تومان
4-      ذکررشدنقدینگی به میزان 7 برابر درطی 7 سال درجامعه بعنوان اصلی ترین عامل تورم واینکه  ازنقدینگی 68 تریلیونی سال 84 به 470 تریلیونی سال 91 رسیده ایم ونیزاشاره به نقش اساسی دوطرح مسکن مهر با 47 هزارمیلیارد تومان و  یارانه های هدفمند 42 هزارمیلیاردتومان (تقریبا تعهدی به میزان حدود 50 میلیارد دلاربرای هریک البته اولی غیرسنواتی ودومی سنواتی) براساس پول  پرقدرت یا باپشتوانه دلارهای 850 تومانی نفتی شاید بخشی ازفاجعه را نشان  بدهد ولی اشاره روحانی به اینکه کل پول چاپ شده کشور ازابتدای امرتاکنون  تنها 100 هزارمیلیاردتومان بوده است که این خود موضوع راازتوضیح بی نیازمی  کند.
5-      دربخش واردات بی سروسامان که به نابودی بخش های کشاورزی وصنعت کشورآنهم  درسالهایی که بیشترین شعارهای مبارزه با استکبارواقتصادمقاومتی وحماسه  اقتصادی داده می شد آمارهای اعلام شده عمق فاجعه رابیشترازقبل به نمایش می  گذارد افزایش واردات ازمیزان 38 میلیارددلاردرسال 83 به 75 میلیارددلاردرسال 90 یعنی دقیقا دوبرابر شدن درعرض 7 سال حیرت آوراست که  البته بااحتساب نرخ سنواتی عدم کاهش درواردات وافزایش درصادرات باید نرخ  واقعی بسیاربیشترازآن باشد بالاخص اینکه این وارادات درکالاهای مصرفی ونه  کالاهای زیربنایی یا صنایع تبدیلی رخ داده است نمونه این را روحانی گندم  بعنوان پایه غذایی کشورذکرمی کند که درسال 83 ایران ازواردات گندم بی  نیازوبا برگزاری جشن خودکفایی ازخرید 11 میلیون تن گندم ازکشاورزان ایرانی  خبرمی دهد اما درسال 92 آمارواردات گندم به کشوربه 2/7 میلیون تن می رسد!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]