حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم)
کورش کبیر

 
حسین موسویان، ابرتروریست ، سفیرسابق ایران درآلمان ویکی ازکارگزاراصلی  شورایعالی امنیت ملی دربرنامه اتمی ایران اخیرا مصاحبه ای داشته است که  باتوجه به تحرکات اخیروی وبالاخص استراتژی دولت آمریکا پس ازانتخاب مجدد  باراک اوباما درقبال ایران می تواند پیامدهای بسیارخطرناکی را برای کشورمان درپی داشته باشد. این یک واقعیت است که اکنون لابی دولت ایران درآمریکا  ومتشکل ازآمریکائیان طرفدارسازش با ایران، گروههای فرصت ومنفعت طلبی چون  نایاک، جاسوسان سیاسی ترددی دست دردست عناصری که به تسلیم رژیم ایران  درمقابل تحریم ها اعتقاد دارند این راهبرد رادرپیش گرفته اند تا زمینه  مذاکره ومصالحه بین دولتهای ایران وآمریکا رابه ضررمردم ایران فراهم آورند
گرچه درمورد نقش حسین موسویان بعنوان ابرتروریست رژیم درآمریکا وایفای  نقش رابط بین هاشمی رفسنجانی ودولت آمریکا دربرنامه اتمی ایران بارها  وبارها در”اینجا” و “اینجا” و”اینجا” نوشته ام وچندین مطلب منتشرنشده و  متناسب با تحرکات وی را نیزدرآرشیو خود دارم اما دومصاحبه اخیروطولانی وی  با صدای آمریکا درخارج وروزنامه انتخاب در داخل که جزئیات بیشتری  ازتفکرحاکم براین جریان فکری رادرکشوربه نمایش می گذاشت نگارنده راواداربه  ارائه این نوشتارکرد
آنچه که بعنوان نتیجه گیری ودستاورد این تحقیق خود می توانم بازگونمایم  اینکه مواضع گروهی که امثال حسین موسویان آنرا دربرنامه اتمی ایران  نمایندگی می کنند اولا تا این مرحله کاملا براستراتژی وتاکتیک های خامنه ای ومافیای همراه وی منطبق ودرثانی دراجرا به مراتب رادیکالتر وخطرناک تر از  آنهاست زیرا همان فعالیتهای رادرپوششی ترکیبی از رندی و فریبکاری سیاسی  ودیپلماتیک با چاشنی حقوقی و درقالبی اصلاح طلبانه وواقع گرایانه به طرف  مقابل القاء می نماید لذا بی جهت نیست که مهدی هاشمی درمکالمات خودبانیک  آهنگ کوثرازوی می خواهد که خیلی به موسویان گیرندهد زیرا وی به خواست  وتوصیه هاشمی رفسنجانی گردن نهاده است ! البته براساس اسناد ویکی لیکس دولت آمریکا درجریان اوج گیری جنبش سبزبراین نکته که دربرنامه اتمی ایران  تفاوتی بین مواضع اصلاح طلبان واقتدارگرایان نیست صحه گذاشته است ولی  فعالیتهای شتاب آمیزایران دربرنامه اتمی خود وتغییراتی که طی چندسال  اخیردرمنطقه ایجاد شده است اکنون معادلات جدیدی را به نمایش گذاشته که  ممکنست است دولت آمریکا رامجاب به دادن امتیازاتی به نفع رژیم وبرنامه اتمی آن بنماید.
حسین موسویان درابتدای مصاحبه خود با صدای آمریکا می گوید امیدواربه  موفقیت ماموریت گروه اعزامی ازسوی سازمان بین المللی انرژی اتمی به تهران  نیست ودلیل آنرا سیاسی بودن ونه فنی بودن برنامه اتمی ایران می داند بنظروی ابتدائا باید درجریان مذاکره ایران با گروه 1+5 توافقی حاصل گردد سپس  آژانس باستناد آن می تواند درخصوص اجرای پروتکل الحاقی را که به بازرسان وی اجازه دسترسی گسترده حتی به پایگاههای نظامی رامی دهد.
دراین خصوص بحث ما این است که برنامه اتمی ایران ازشورای امنیت وگروه 1+5 شروع نشده است که بارسیاسی آن بربارفنی آن چیره شده باشد. برنامه اتمی  ایران ازابتدا درسازمان بین المللی انرژی اتمی جنبه کاملا فنی داشت وبدلیل  عدم توان حل مسائل فیمابین آژانس وسازمان انرژی اتمی ایران به شورای حکام  آن سازمان وبعد ازآن هم به مجمع عمومی وشورای امنیت وگروه 1+5 کشیده شد  جالب اینکه رهبران ایران درزمانی که بحث برنامه اتمی هنوز دربین سازمان  انرژی اتمی ایران وآژانس مطرح بود ودعوای فیمابین این دوسازمان به مجمع  عمومی وشورای امنیت ارجاع نشده بود خود با سلب اختیارازریاست سازمان انرژی  اتمی ابتدا پیگیری آنرا به وزیرامورخارجه وپس ازمدت کوتاهیبه دبیرخانه  شورایعالی امنیت ملی خود سپرده که خودبهترین دلیل براهمیت استراتژیک آن  برای مقامات حاکم برکشوربود. لذا این اظهارنظرحسین موسویان نمی تواند منطبق برواقعیات موجودباشد وبنظرنوعی رجزخوانی برای پاک کردن رد پای طرف ایرانی  درایجادشرایط بغرنج کنونی است.
نکته دوم درمصاحبه فوق اولا تاکید موسویان برلزوم حرکت گام به گام یا  درواقع امتیازدرمقابل امتیازاست که ضمن طولانی کردن پروسه مذاکرات عملا  درچارچوب استراتژی ایران درخریدن زمان است ودیگراینکه وی پذیرش لایحه  الحاقی را منوط به دادن یک امتیازاساسی به ایران می کند درحالیکه لایحه فوق قاعدتا باید جزیی ازمسئولیت های ایران درقبال پذیرش عضویت درپیمان منع  گسترش هسته ای باشد (البته این امربرای کشورها اجباری نیست ولی وقتی کشوری  بدلیل فعالیتهای مشکوک اتمی ازادامه بازرسی ها سرباززده یا تناقض های جدی  دراظهارات مقام ها وفعالیتهای اجرایی هویدا باشد (نظیر برچیدن شبانه سایت  لویزان یا باغ شیان ، بازکردن پلمپ آژانس برتاسیاست اتمی یا اخیرپاک کردن  آثارتست ماشه اتمی درپارچین و….) این امرجنبه حیاتی واجباری پیدامی کند.
جالب اینکه وقتی خبرنگار درخصوص پاکسازی های جاری درسایت پارچین می پرید وی رندانه سابقه بازرسی های قبلی ازپارچین (سال 2005) را پیش می کشد ومی  گوید ” به یاد ندارم که درزمان من آژانس چنین ادعاهایی کرده باشد”
وی صراحتا بااشاره به مصوبه مجلس هفتم می گوید تنهاراه پذیرش پروتکل  الحاقی که ازشروط لازم اثبات نظامی یاغیرنظامی بودن برنامه اتمی ایران است  صرفا آنرا درقالب یک بده وبستن یا بسته مشخص پیشنهاد می کند که همانا به  رسمیت شناختن حق غنی سازی برای ایران می باشد وپس ازآن نیزباید گروه 1+5 بتدریج تحریم هارا لغونماید
جالب اینکه وقتی خبرنگارازوی می پرسد پروتکل الحاقی که به بازرسان آژانس اجازه بازرسی ازتاسیسات نظامی رامی دهد بالاخره جزو پادمان بین المللی  ومساله ای تکنیکی است ونه سیاسی وی با استناد به اینکه برخی کشورها این  پروتکل رانپذیرفته اند می گوید این باتوجه به عضویت ایران درمعاهده پادمان  آزانس ورعایت آن این امر(پروتکل الحاقی) جزو سازوکارهای بین المللی است و  هیچکس نمی تواند یک “ملتی” را مجبوربه اجرای آن بکند.
توجه به این امرجالب ایت که استفاده ازکلماتی نظیرایران، دولت، ملت  و…دربیان دیدگاههای موسویان بگونه ای چیده می شود که دربزنگاهها گردنکشی  مقامات ایران درمقابل مراجع بین المللی به حساب ملت ایران نوشته شود همان  امری که نهایتا تحریم ها علیه ملت ایران راعلاوه بررژیم مشروعیت می بخشد
حسین موسویان بجای پاسخ به سوال خبرنگاردرمورد اینکه اصل حق ایران برای  غنی سازی که تایید شده است وبحث برسرمیزان ودرصدخلوص آن است به صحرای کربلا زده وارتباط خود با دولت آمریکا رالومی دهد وی می گوید: ” تا آنجا که من می دانم بخش هایی دروزارت خارجۀ آمریکا ودرکاخ سفید، ازسال 2010 به این نتیجه رسیده اند که حق ایران برای غنی سازی ولغوتحریم ها،  درنهایت باید لحاظ شود. اما دولت (آمریکا) برای یافتن راه حلی درقالب یک  بسته شامل این دوموضوع که به نوعی سازش بیانجامد، همچنان درکش وقوس است”.
وی سپس بدون اشاره به اینکه لغوتحریم ها درقبال چه چیزی باید صورت گیرد  بجای اشاره به نقش مخرب تهران دراین امرتوپ را به زمین آمریکا انداخته و  بااشاره به تصویب لایحه تشدید تحریم ها در کنگره آمریکا “عدم حصول اجماع و  اختلاف عمیق درواشنگتن” رادلیل آن ذکرمی کند درحالیکه تحریم های جدید  اتفاقا ازسوی وزارت خزانه داری آمریکا زیرنظردولت باراک اوباما انجام گرفته است بعبارتی موسویان درچارچوب سیاستهای رژیم موظف است که دولت آمریکا وغرب رامسئول بن بست فعلی معرفی نماید تا دل رهبران ایران رامتوجه خودنماید. دراین خصوص وی می گوید:
” بعد ازانتخاب دوبارۀ او(اوباما)، دوسه هفتۀ پیش، لایحه ای درجهت  افزایش تحریم ها علیه ایران تصویب شد. هرچند که کاخ سفید هنوزاقدامی برای  اجرایی شدن آن انجام نداده، اماکنگره با تصویب این طرح، موضع خود را درقبال انتخاب مجدد آقای اوباما نشان داد؛ این که فقط خواهان اعمال تحریم  وفشارهستند. ما قبل ازهرچیز، نیازمند حصول اجماعی درواشنگتن هستیم
موسویان بااظهاراینکه درآمریکا دربرخورد با برنامه اتمی ایران تشتت آراء وجود دارد وتجلی دروغینی بین دولت وکنگره را که شرح آن رفت عنوان می کند  زمینه  رابرای سوال خبرنگارفراهم می کند که ازوی می پرسد ” آیا درایران چنین  اجماعی هست؟”
وی بجای پاسخ به این سوال وبازشکافی اختلاف درحاکمیت ایران که حتی درسخنرانی های روزمره خامنه ای، هاشمی، خاتمی، حسن روحانی، احمدی  نژاد، لاریجانی، سران دربند جنبش سبز یعنی موسوی وکروبی وحتی دررده رییس  سازمان انرژی اتمی سردارفریدون عباسی دیده می شود با گفتن جمله کوتاه البته درایران نیزچنین اجماعی وجود ندارد فورا بحث فصل الخطاب بودن خامنه ای  ومعرفی وی بعنوان تصمیم گیرنده نهایی رامطرح می کند که اینهم دروغ دیگری  است زیرا درگیری بین قوا تا حد انتصاب یک مدیردولتی نظیرسعیدمرتضوی  درسازمان تامین اجتماعی یا استاندارانی نظیرخراسان وعدم توجه سران دست  نشانده درراس سه قوه مجریه، مقننه وقضاییه به دستورات ونصایح رهبری نشان می دهد که خامنه ای به هیچوجه فصل الخطاب نیست وممکن است دربرخی موارد  نظیرسرکوب مردم وبااستفاده ازقوه قهریه تحت نظرخود موفقیتهایی داشته باشد  ولی اینکه درمسائل استراتژیک نظیررابطه با آمریکا یا برنامه اتمی ازچنین  اقتداری برخوردارباشد که بتواند بارتمام سیاستهای اشتباهات خود راکه  کشوررابه لبه پرتگاه جنگ وسقوط اقتصادی کشانده است یک تنه به دوش بگیرد  قطعا امکان پذیرنیست
خامنه ای اکنون حتی ازکنترل ومدیریت عنصردون پایه ای چون  محموداحمدی نژاد برنمی آید چه برسد به اینکه بخواهد نقش فصل الخطاب  رادربرنامه اتمی ایران بازی نماید پاسخ کتبی احمدی نژاد به وی درخصوص  پرهیزازایجاد اختلاف بین قوا بیان روشنی ازضعف روزافزون رهبری درحل مشکلات  دست چندم کشوراست. به جمله فریبکارانه موسویان دراین خصوص که با ترکیب راست ودروغ ساخته شده ونمونه کامل یک تربیت شده دستگاه دیپلماسی آخوندی است دقت کنید که با چه خباثتی درصدد خط دهی به مخاطبین خود درآمریکاست. وی می  گوید:
” بطورقطع درتهران هم چنین اجماعی وجود ندارد، اما درایران یک نفرهست که تصمیم گیرندۀ نهایی است. حتی در صورت اختلاف بین دولت ومجلس،  وقتی مقام رهبری تصمیم می گیرند، همه اطاعت می کنند. امتیازی که در ایران  وجود دارد این است که علیرغم همۀ اختلافات در درون نظام، و بین مجلس و  دولت، یک تصمیم گیرندۀ نهایی وجود دارد که رهبرانقلاب است. اما درواشنگتن  نه اجماعی وجود دارد ونه کسی هست که تصمیم نهایی را بگیرد. این یک مشکل  است.”
وی پس ازاین گام اینباراروپا واعضای گروه 1+5 را درمقابله با  برنامه اتمی ایران دچاراختلاف ذکرکرده ونهایتا آنرا به اختلاف موهومی  فیمابین کنگره ودولت آمریکا وصل کرده سعی می کند با تحریک دستگاه سیاسی  اوباما نشان دهد عدم حل بحران اتمی ایران ناشی ازضعف رهبری درآمریکاست ونه  ایران! وی دراین خصوص می گوید:
” مشکل دوم این است که اعضای گروه 5+1 هم با هم اختلاف نظر  دارند. اما براساس آنچه که ازمنابع موثق شنیده ام، آمریکا واروپایی ها “طرحی گام به گام” را تهیه کردند وآنراچند ماه پیش، درجریان اجلاس عراق، به تهران ارائه داده اند. هیچ امتیاز عمده ای درآن برای ایران وجود ندارد. دلیلش هم این است که دولت اوباما قدرت کافی برای برداشتن تحریم ها را  ندارد. این امر درتوان ودرحیطۀ اختیارات کنگره است. و کنگره هم قصدی برای  انجام آن ندارد.”
توجه شود که تمامی حرکات اتحادیه اروپا وآمریکا درچارچوب  قطعنامه های صادره ازسوی شورای امنیت سازمان ملل انجام واصولا برخلاف ایران بدلیل اینکه تمام پیشنهادات، بسته های تشویقی یا تنبیهی ومذاکرات دقیقا  ضبط ومورداستناد قرارمی گیرد وچنانچه اختلافی درروشها نیزمشاهده می گردد  مبتنی برتفسیرهایی است که درخصوص ابعاد تحریم ها ومیزان شدت وضعف آن به عمل می آید همان اموری که زمینه اعتراض روسیه وچین را درخصوص گسترش یکجانبه  تحریم ها توسط کشورها عضو اتحادیه اروپاوآمریکا موجب گردیده است. متاسفانه  موسویان وامثال وی که دررژیم جمهوری اسلامی ید طولایی دارند با فروکردن  سرخود دربرف عملا به شعورمردم وجامعه بین الملل دراین خصوص توهین می کنند.
خبرنگاربا اشاره به قدرت واختیارات کاخ سفید دراعمال یا  جلوگیری ازاعمال تحریم ها محترمانه موسویان رامتوجه نقش دولت آمریکا  درتحریم ها یادآوری کرده ازوی می پرسد آیا این تحریم ها مانع پیشروی برنامه اتمی ایران یا دستکم کندترکردن آن نداشته است وموسویان
موسویان بدون اشاره به اینکه ریشه صدور5 قطعنامه درتحریم های  اقتصادی وتهدید به حمله نظامی ازطریق نگهداری گزینه نظامی بروی میزتوسط  اتحادیه اروپا وآمریکا ناشی ازتغییرسیاست تنش زدایی ایران پس ازروی کارآمدن دولت منتخب خامنه ای یعنی دولت احمدی نژاد درسال 2005 بوده است مجددا توپ  رابه درون زمین غرب انداخته می گوید
” من همیشه مخالف تحریم وادبیات جنگ طلبانه بوده ام. به  اعتقاد من تهدید ایران به جنگ و افزایش تحریم ها تا کنون، در جهت نیل به  هرگونه راه حل مسالمت آمیزی، غیرسازنده بوده اند. به دنبال تحریم ها بود که ایران قابلیت های غنی سازی اش را ارتقا داد. برگردید به سال 2006، ایران  ذخیرۀ اندکی از اورانیوم غنی شده را داشت. امروزه بعد ازچهار پنج سال، و  بعد ازتصویب چهار پنج قطعنامه و اعمال تحریم های بیشتر، ذخایراورانیوم غنی  شدۀ ایران به حدود هفت هزارکیلوگرم رسیده. درسال 2005 یا 2006، ایران حدود  هزارسانتریفیوژ داشت، اما بعد ازهمۀ آن قطعنامه ها، ایران حالا حدود ده  هزار سنتریفیوژ دارد. حتی درجۀ غنی سازی هم فرق کرده، آن زمان ایران تا سطح سه، چهاروپنج  درصد غنی سازی می کرد، اما بعد از اعمال تحریم ها، الان  درسطح بیست درصد غنی سازی می کند”.
به تک تک جملاتی که وی بکاربرده است دقت شود که عینا مواضع  رسانه ای خامنه ای واحمدی نژاد است بااین تفاوت که احمدی نژاد مدعی است  دیگرنیازی به ادامه برنامه اتمی نیست زیرا ایران بادستیابی به تکنیک های  غنی سازی بالا عملا اتمی شده است ونباید موجبات تداوم تحریم ها رافراهم  آورد ولی موسویان هیچ قیدی رابرادامه فعالیتهای فوق نمی گذارد اینجاست که  نگارنده معتقد است موسویان وامثال وی حتی کاسه داغترازآش ومواضع شان  ازاحمدی نژاد دربرنامه اتمی ایران رادیکالتراست
برای اثبات فوق به ادامه جمله بکاررفته توسط موسویان درزیر بنگرید که وی برخلاف حتی مقامات ورهبران ایران (هاشمی، احمدی نژاد و…) میزان اثرتحریم  ها را برای متقاعد کردن رهبران ایران به مصالحه درحدصفردرصد اعلام می کند. وی می گوید:
” از این رو، وقتی که می گویم مخالف تحریم ها هستم، برای این است که  تحریم ها در وهلۀ اول به مردم آسیب می زنند، به مردم بیگناه، مردم عادی. من صد درصد اعتقاد دارم که قدرت های جهانی نمی توانند از طریق اعمال تحریم  ایران را متقاعد کنند که تن به خواسته های آنها بدهد
دربخش قبلی ذکرشد که بااینکه بسیاری ازرهبران ومقامات اجرایی رژیم برکمرشکن بودن تحریم ها تاکید دارند موسویان با نگاهی مطلق درحد 100% می گوید که قطعنامه های صادره وتحریم ها هیچ تاثیری برایران نداشته است. جدا ازصحت وسقم این  امروتعیین میزان خسارات وارده برکشور ناشی ازتحریم یا اخلالی که دربرنامه  های اتمی وموشکی ایران صورت گرفته است کسی که با الفبای حقوق بین الملل  آشنا باشد می داند که تحریم های فوق با استناد به بندهفتم منشورسازمان ملل  اعمال گردیده است بعبارتی درصورت عدم تاثیرتحریم ها شورای امنیت سازمان ملل ناچاربه استفاده گزینه نظامی برای پیشبرد اهداف خود خواهد بود بهمین دلیل  است که درخصوص عدم تاثیرتحریم ها مواضع ناتانیاهو وخامنه ای وموسویان دقیقا برهم منطبق است منتهی اولی آنرا برای توجیه جامعه بین المللی به فرارسیدن  زمان حمله نظامی برعلیه ایران به کار می برد و دومی آنرا برای مصارف داخلی  وپنهان کردن نقش خود درتحریم ها مورد استفاده قرارمی دهد بهمین دلیل می  گوییم اظهاراتی ازاین دست برای کشوربسیارخطرناک بوده ودرواقع موید شعار” عسس بیا مرابگیر” است.
موسویان درحالیکه دنیا شاهد برخی عقب نشینی های تاکتیکی ازسوی ایران  ازجمله پیشنهادتعلیق غنی سازی 20% وانتقال مازاد موادتولیدشده به خارج  ازکشوردرمقابل لغوتحریم هاست درپاسخ به اینکه با توضیحات موسویان ایران  ازخود سازشی نخواهدداشت؟ باهمان قاطعیت می گوید:
” دقیقأ، نتیجۀ معکوس هم دارد. رفتارسیاسی ایران، زیرفشاروتهدید، کاملأ  متفاوت شده. اگرآنها می خواهند که ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد  وهمکاری کند، باید این را بفهمند که تهران، تحت فشاروتهدید، نمی تواند چنین خواسته ای را اجابت کند. این بدین خاطر است که قدرت های جهانی، بویژه قدرت های غربی، واقعیت های درون ایران را درک نمی کنند. آنها فکرمی کنند که می  توانند با افزایش تحریم ها و اعمال فشار، ایران را وادار کنند تا سیاست های هسته ای اش را تغییر دهد. اما این اتفاق رخ نخواهد داد”.
موسویان درپاسخ به سوال خبرنگارمبنی براینکه چه نیازی (ازنظرتکنیکی  واقتصادی) به این حجم زیاد ازغنی سازی است بافریبکاری به عدم لغو تحریم ها  که خودپیامد عملکرد 7 ساله ایران اززمان به قدرت رساندن احمدی نژاد بوده  اشاره کرده می گوید :
” اولأ که من فکرنمی کنم که دولت ایران درپی این فشارها واعمال همۀ این  تحریم ها دربارۀ هزینه های غنی سازی متقاعد شده باشد. اما باید واقع بین  بود. تا کنون بسته ای معقول و واقع بینانه از طرف 5+1 به ایران ارائه نشده. لغوتحریم ها وبرسمیت شناختن حق غنی سازی ایران، درهیچکدام ازبسته های  پیشنهادی آنها درنظرگرفته نشده بود. تا الان که گروه 5+1 چنین بسته ای را  پبشنهاد نکرده. این یکی.
وادامه می دهد:
” دوم اینکه، برای انرژی هسته ای غیرنظامی، مثلأ نیروگاه بوشهر، به 27 هزار پوند اورانیوم غنی شده با خلوص 3.5 درصد نیاز هست. به همین خاطر،  ایران باید خیلی بیش ازاین کارکند تا ذخیرۀ سوخت کافی برای نیروگاه بوشهر  را تأمین کند.”
موسویان باید این نکته راروشن نماید که اولا براستی اگرتحریم های هیچ  تاثیری برایران نداشته چرااینهمه برلغو آن تاکید یا انجام تعهدات بین  المللی مندرج درپادمان را درمقابل لغو آن قرارمی دهند؟ وثانیا برای  نیروگاهی که هنوزواردمدارنشده وسوخت آن هم توسط روسیه تامین شده است چه  نیازی به دومرکزغنی سازی درنطنزوفرودوی قم است؟ آیا انسان عاقل برای یک  ماشین دست دوم که وظیفه راه اندازی وتعمیرونگهداری وتامین قطعات یدکی آن تا دو یاسه دهه به عهده دیگری است دو تعمیرگاه درجوارگاراژ خود می سازد؟
موسویان برای فرارازپاسخ به این سوالات درست بااستفاده ازتاکتیک فراربه  جلوی احمدی نژاد که بعدها گریبانگیرایران راگرفت استفاده کرده می گوید چون  ایران براساس طرح قبلی مربوط به دوران شاه قراربوده است 23 نیروگاه اتمی  بسازد لذا مانیازبه سوخت اتمی بسیارزیادی برای آنها داریم. ایشان فراموش  کرده است که رییس انرژی اتمی سردارفریدون عباسی اینگونه اظهارات را که صرفا برای فرارازسوال مطرح می شود مضربه حال کشورودردسرسازنامیده است زیرا  سازمان بین المللی انرژی اتمی بااستناد به همان گفته احمدی نژاد واکنون  موسویان ورجوع به پادمان امضاء شده توسط ایران درخواست ارائه برنامه کاری،  موقعیت های جغرافیایی و… ایجاد این 23 نیروگاه راکرده است وعملا رژیم ایران با اینگونه توجیهات خود رابه مخمصه انداخته است.
دربخش دیگری موسویان برای فرارازپاسخ به سوال خبرنگارکه مجددا می پرسد  درشرایطی که هنوزبوشهرراه اندازی نشده چه اصراری به تهیه سوخت دراین حد است ؟ دلایل مشروط دیگری را مطرح می کند که نشاندهنده عمق ناپختگی یا رندی وی  رامی رساند وی می گوید “اگریک توافق سیاسی حاصل شود”، ” اگرآژانس پرونده  ایران را به حالت عادی برگرداند” ، “اگرقدرتهای جهانی باعادی سازی پرونده  ایران آنرا ازشورای امنیت عودت دهند” آنگاه همه محاسبات تغییرخواهد کرد، و  ملاحظات سیاسی وامنیتی ایران نیزکاملأ تفاوت خواهند کرد!.
گفت ازکرامات شیخ ما این بود که شیره راخورد وگفت شیرین است بقول معروف ” اگررابامگرتزویج کردند وبچه ای بدنبا آمد بنام کاشکی ” یا “اگرخاله ام ریش داشت آقا داییم می شد”
اما ازاین سفسطه بافی موسویان بدتردست به دامان رژیم سابق شدن موسویان  برای توجیه برنامه اتمی ایران است رژیمی که متهم بوده است منافع کشوررا  درمقابل ابرقدرتها رعایت نمی کرده است امروزتمام طرحهایش بعنوان برنامه های مصوب ودردست اجرا مورداستناد مقامات ایرانی برای نشان دادن نیازکشوربه  پیشرفت قرارمی گیرد اینجا دیگرنه بحث ایجاد متروی تهران یا فلان شاهراه و  جنگنده اف 14 وموشک های هاوک وتاو است بحث ایجاد 23 نیروگاه اتمی است  موسویان دراین رابطه تا آنجا پیش می رود که حتی رسیدن به بمب اتمی را هم  جزو برنامه شاه ذکرکرده ومرموزانه برای دسترسی به آن درآینده جای پا می  گذارد وی می گوید:
” ایران تصمیم گرفته که درتولید وتأمین سوخت مورد نیازش خودکفا باشد،  حتی بطورمقطعی، بعد ازپیروزی انقلاب، ایران تصمیم فوری برای انجام غنی سازی نداشت. این شاه بود که تصمیم داشت ایران غنی سازی کند، شاه بود که تصمیم  داشت این چرخه را در اختیار داشته باشد، او بود که می خواست 23 نیروگاه  بسازد؛ حتی می دانستند که شاه می خواست بمب اتم هم داشته باشد”.
حسین موسویان وکسانی که وی را به آمریکا اعزام کرده اند باید به این  پرسش نسل حاضرپاسخ بدهند که اگراین شاه ایران بوده است که بعنوان ژاندارم  منطقه وباجاه طلبی هایش بدنبال ایجاد 23 نیروگاه اتمی وساخت بمب اتم بوده  است چه دلیلی برای پیگیری همان برنامه جاه طلبانه اینباربا نام حکومت  اسلامی وجود دارد وی دراین رابطه می گوید:
” درست بعد ازانقلاب، تصمیم گرفته شد جاه طلبی های موجود در برنامۀ هسته ای شاه منتفی شود، تصمیم گرفته شد غنی سازی درکارنباشد وازچرخۀ آن صرف نظر شود، وتصمیم گرفته شده که بمب اتم نداشته باشیم. اما متأسفانه آمریکایی ها و اروپایی ها برآن شدند که تمامی قراردادهایشان با ایران را بطوریکجانبه  لغو کنند که این برخلاف پادمان منع گسترش وتمامی موازین بین المللی بود”.
ریاکاری وتناقض درموضوع راببینید موسویان ازیک سو مدعی است که این رژیم  انقلابی ایران بوده است که تصمیم به برچیدن برنامه اتمی رژیم سابق گرفته  است ولی درهمان حال غرب رامتهم می کند که به طوریکجانبه تمامی  قراردادهایشان را باایران لغوکرده اند یعنی ایشان معتقد است که دولت آمریکا باید هم 52 دیپلمات خودش را که بمدت 444 روزبرخلاف تمام قوانین بین المللی گروگان دولت ایران بودند نادیده می گرفت وبه ایران تکنولوژی ساخت بمب اتم  می داد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]