غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت
کورش کبیر

قبل ازپرداختن به جزییات دونمونه ازپروژه های اقتصادی-فرهنگی وباهدف معرفی روشهای مرسوم درچپاول اموال عمومی توسط رهبری وباندحاکم برکشور یکی ازدوستان سوال کرده است آیا برخی مدیران نظیرعلی اشرف افخمی یا آخوندهایی نظیرعلی کشوری الزاما وبا توجه به نقش های اجرایی آنها درپیشبرد اهداف مافیایی الزاما بعنوان اعضاء حلقه اول خامنه ای درامورمربوطه تلقی میشوند که پاسخ منفی است نه الزاما وتحقیقا بسیاری ازآنان در ردیف اعضای اصلی وهدایت کننده نیستند وصرفا فرصت طلبانه بدنبال تامین منافع خود یا برداشتن سهمی ازاموال غارت شده می باشند وچه بسا درنهایت نیزقبل ازبزنگاه تاریخی یا مواجه شدن با مشکل نظیر محمودرضاخاوری ازکشورخارج گردند.

اما درادامه بحث ابتداء به سراغ نمونه انتخاب شده یعنی گروه توسعه اقتصادی تدبیربعنوان یکی ازواحدهای زیرنظر ستاداجرایی فرمان امام تحت مدیریت علی اشرف افخمی می رویم که خود شامل شش هولدینگ بزرگ درزمینه سرمایه گذاری، انرژی (نفت وگاز ونیرو)، راه وساختمان، صنعت ومعدن، مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی، مشاورمدیریت ومطالعات راهبردی واموردارویی وپزشکی تحت عنوان بنیادبرکت می باشد.

درخصوص مدیریت های بکارگرفته دراینگونه شرکتها عمدتا این افراد همان وزرای سابق یا معاونین ومدیران کل یا روسای ومعاونین بانکها وبنگاههای اقتصادی زیرنظردولت بوده که بدلیل بازنشستگی یا برکناری ناشی ازتغییردولتها با قرارداشتن درردیف حامیان رهبری و.. دراین مجموعه ها بعنوان اعضای هیات مدیره ومدیرعامل استخدام وازانجاییکه اطلاعات کاملی ازجنبه های استراتژیکی وتاکتیکی اززیرمجموعه های قبلی یا بافت دولتی ازیکطرف ونیز نیروهای همفکریا همکارشاغل درآن دپارتمانها ازطرف دیگردارند براحتی به سراغ پروژه های نان وآب دار وباصطلاح بالادستی رفته وبااستفاده ازهمان مکانیزمهای آشنا اقدام به خلق ثروت برای زیرمجموعه خود ودرواقع نهاد رهبری می کنند بدیهی است که مقامات مافوق نیزتحت عناوین مختلف ازواگذاری سهم گرفته یا پاداش های کلان بنوعی این همدستی را ارج می نهند براساس برآورد بنده بیش از50 گروه مشابه و تحت عناوین مختلف درزیرمجموعه نهادرهبری قراردارد که نزدیک به 2000 شرکت اصلی را دربرمی گیرد مدیران عمده این شرکتها مایل به طرح رسانه ای یا انتشارمصاحبه وعکس ازخود نیستند ودر برخی موارد نیزکه ناچاربه این امربشوند سعی درعادی جلوه دادن نقش خود درمدیریت مجموعه های زیرنظرخود می نمایند.مصاحبه علی اشرف افخمی یکی ازاین نمونه هاست که مواردی ازتفکرخائنانه حاکم براین بنگاههای اقتصادی را که درتضادکامل با اقتصادمردم نهاد بوده وتنها به تحکیم سلطه استبدادبرکلیه شئون کشورمی انجامد نشان می دهد

علی اشرف افخمی بعنوان مدیرگروه توسعه اقتصادی تدبیروابسته به ستاد اجرایی فرمان امام زمانی مجبور به مصاحبه گردیدکه خبرگزاری رویترز طی چندین شماره مسلسل پرده ازچهره این تراست اقتصادی زیرنظر رهبری برداشت والبته ورود این شرکت به پروژه های نفتی وموجی که پس از دست اندازی بربخش های بانکی، مخابرات کشور، ساختمان سازی و… نیزمزید برعلت گردید.

مزیدآگاهی گروه توسعه اقتصادی تدبیر(با توجه به مخالفت رهبری باید بخوانید گروه اسلامی-ایرانی پیشرفت تدبیر) خود شامل حداقل شش هولدینگ (گروه شرکتها) درشش زمینه مختلف می باشد که تقریبا به شکل استاندارد درکلیه بنگاههای اقتصادی زیرنظرنهادرهبری تعریف می گردند وعمدتا مربوط به بخش های درآمدزا وبالادستی نظیرسرمایه گذاری(بانک ، بیمه، بورس، صرافی)، انرژی(نفت، گاز، پالایشگاه، پتروشیمی، سدها ونیروگاههای برق)، ارتباطات(مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی)، صنعت ومعدن (ماشین سازی ها، فولاد، مس وآلومینیم) ، راه وساختمان(جاده، تونل و پل)، اموردارویی وپزشکی(داروهای گران وخاص، دستگاههای ویژه) یا مشاورمدیریت ومطالعات راهبردی می باشد.

بعنوان مثال خود علی اشرف افخمی با سابقه مدیرعاملی درسازمان صنایع، بانک صنعت ومعدن، سازمان تامین اجتماعی، پتروشیمی ، کشتیرانی جمهوری اسلامی نهایتا بعنوان ریاست هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیرگمارده می شود یعنی مدیری که بطورمتوسط هر5 سال دریک وزارتخانه وسازمان عریض وطویل دولتی سمت مدیریت داشته وبا چم وخم آن وزارتخانه وشرکتها وقراردادهای جاری آن آشنا می باشد درهولدینگ زیرمجموعه گروه یا هولدینگ اصلی نیزهمین رابطه برقراراست یعنی بعنوان مثال درگروه هولدینگ توسعه انرژی که خود بیش ازده شرکت را دربرمی گیرد شاهد حضوروزیرنفت اسبق دردوره احمدی نژاد بنام غلامحسین نوذری یا ساسان منوچهری ازمدیران ارشد آن بخش می باشیم درهولدینگ توسعه ساختمان تدبیرشاهد حضورعلی نیکزاد وزیرراه ومسکن دولت دوم احمدی نژاد یا منوچهرخواجه دولویی می باشیم که معاونت 5 وزیرراه مختلف را درکارنامه خود دارددرزمینه ارتباطات وتکنولوژی اطلاعاتی شاهد حضورمهدی غضنفری وزیردووزارتخانه ادغام شده صنعت ومعدن وبازرگانی دردولت دوم احمدی نژاد یا محمدصادق مفتح آقازاده حجت الاسلام فقید دکترمفتح باسابقه معاونت 5 وزیربازرگانی می باشیم و….

حال تصوربکنید این افرادحتی اگردرزمان مدیریت خود بیعرضه ترین مدیران هم باشند که هیچ خاصیت یا تغییروتحول جدی درماموریت ومدیریت زیرمجموعه خودنداشته اند ولی دسترسی کاملی به اطلاعات وزارتخانه متبوع، شرکتهای تابعه، طرح ها وبرنامه وپروژه ها و مدیران آن شرکتها داشته وبراحتی با استفاده ازعنوان وابستگی گروه خود به نهادرهبری می توانند بروی هرقرارداد وپروژه نان وآب داری حتی بدون هرگونه منفعتی برای مردم ایران سواربشوند.

بعنوان مثال درخصوص فعالیت گروه توسعه اقتصادی یا هولدینگ توسعه انرژی تدبیر به یکباره نام آن شرکت بعنوان سازنده خط لوله صلح بین ایران وپاکستان مطرح می شود این خط لوله بدون اینکه قراردادهای آن بین ایران وهند وپاکستان برای گازرسانی منعقد گردد توسط قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان مجری طرح ازعسلویه تا مرزپاکستان به میزان 1100 کیلومتری کشیده می شود و پرداخت مبالغی بین 2/85-1/8میلیارددلاربرای آن ازجیب دولت ایران برای تخمین زده می شود و نهایتا نیزهردوکشورهند وپاکستان اعلام می کنند بدلیل تخاصمات دوکشور و نیزعدم توان مالی قابل به ادامه پروژه فوق درخاک خود نمی باشند بعبارت ساده تریک طرح براساس یک توهم سیاسی (واسطه گری ایران بین دودشمن یعنی هندوپاکستان) نزدیک به 2 میلیارددلارخسارت برای کشوربه جای می گذارد والبته تنها کسانی که ازآن سودبرده اند قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان پیمانکار وزارت نفت و گروه هولدینگ توسعه انرژی یعنوان مشاورمدیریت(دلال وواسطه درپروژه) هردو به بنمایندگی ازسوی نهاد رهبری می باشند. حال همین گروه (حتی با اخذ 10% پورسانت قراردادقبل به میزان 200 میلیون دلار) کارحفاری درمیدانهای نفتی یاران واقع درمرزعراق باقراردادی به ارزش 700 میلیون دلار ومنصوری درمناطق نفت خیزجنوب به ارزش 345 میلیون یورو و630 میلیاردتومان راسامان داده است آیا نمونه ای بهترازاین برای استفاده ازرانت درتمام ابعاد آن وباشراکت بخش های مختلف حاکمیت ونهایتا به نفع مافیای اقتصادی نهادرهبری سراغ دارید؟!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]