حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند
کورش کبیر

 

 

نوشته ای را که درزیرملاحظه می کنید پاسخی به دروغ های آشکاری است که تحت عنوان مستندی بنام روایت دربار ازصداوسیمای ایران به مناسبت س وششمین سالگرد پیروزی انقلاب پخش گردیده است. دراین مستند علاوه برکتمان وقلب حقایق بسیاری ازنقاط عطف تاریخ 13 ماهه (دی ماه 56 تا بهمن 57) نظیرروی کارآمدن کارترونقش سیاست حقوق بشری وی دراوج گیری جنبش ، نقش نیروهای چریکی وملی ومذهبی بعنوان پیش قراولان نهضت تا روز 16 شهریور57، فاجعه سینمارکس  بدلیل نقش نیروهای مذهبی درآن واقدامات سرکوبگرانه وشکنجه های ساواک که بدلیل تشدید آنها توسط نظام اسلامی  تنها با اشاره  ازآنها گذرشده است. این نوشته بدلیل اینکه براساس ده قسمت تقطیع ومنتشرشده مستند فوق  تنظیم گردیده است ممکنست نوعی عدم پیوستگی و پراختن مصداقی را به اذهان متبادرنماید که ازقبل نسبت به آن عذرخواهی می شود.

این مستند دروغ گویی و یک قریبکاری سازماندهی شده است به مطالب مطرح شده درآن دقت نمایید شاه درسال 40 مبلغ 200 میلیون دلار که درآن هنگام پول زیادی بوده است برای بازسازی وتوسعه کشورو اجرای اصول انقلاب سفید خود وام می گیرد اما لایحه مصونیت مستشاران آمریکا را مهرماه 43 ذکرمی کنند یعنی سه سال فاصله بین این دوتاریخ است حقیقت انقلاب اسلامی ایران یا شورش برعلیه تمدن وتوسعه ایران توسط واپسگرایان دربازشکافی این سه سال بشرح زیر روشن می شود.

اولا ایران عضوپیمان ناتو بود وتمام کشورهای عضوناتو ازجمله ایران مصونیت کارمندان ومستشاران (کادراداری وفنی) اعزامی ازآمریکا را پذیرفته بود و لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی درمهرماه 43 رفت تنها یک تبصره بود که علاوه برمصونیت کادراداری وفنی شامل فرماندهان اعزامی برای آموزش وسازماندهی ارتش نوین ایران هم بشود زیرا سه نیروی دریایی، هوایی وزمینی ایران سرمایه گذاری سنگینی را طلب می کرد ودرایران عقب مانده که طی دوسه دهه چندین مستشاروسفیرودیپلمات درآن بدست اراذل واوباش کشته شده بودند نیازبه مصونیت این افراد بود برخلاف گفته های عالیخانی ترکیه نیزپرسنل فوق را ازتعقیب قضایی منع کرده بود.

ثانیا: درمجلس شورای اسلامی همانگونه که ادعاشد لایحه افزودن تبصره فوق با 84 رای موافق درمقابل 61 رای مخالف تصویب می شود یعنی آنقدرنمایندگان مجلس آزادی عمل داشته اند که گوش به فرمان دربارنباشند درحالی که پس ازانقلاب وبالاخص دهه های اخیر هم اکثریت قاطع نمایندگان (220-200) ازسوی بیت رهبری و با پول ناشی ازاختلاس انتخاب می شوند وهم قیام وقعود آنها ازسوی بیت دیکته می شود.

ثالثا: حوادث 15 خرداد 42 که بعنوان شروع مبارزات ایت الله خمینی برعلیه کاپیتولاسیون ذکرمی شود یک دروغ بزرگ است که تاریخ برآن گواهی داده است شورش فوق بدنبال رفراندوم 6 بهمن 41 توسط شاه برای اجرای اصول انقلاب سفید موسوم به انقلاب شاه وملت صورت گرفت وبالاخص دو اصل اول وپنجم آن یعنی تقسیم اراضی زمین داران بزرگ بین دهقانان وکشاورزانی که برسرآن زمین ها کارمی کردند واصل پنجم نیزمربوط به انجمن های ایالتی وولایتی (اصلاح قانون انتخابات ایران) بود که به زنان حق رای بعنوان انتخاب کننده وانتخاب شونده می داد همچنین قانون فوق به نمایندگان ادیان مختلف این اجازه را می داد که به کتابهای مقدس ودینی خودبجای قرآن قسم یادکنند ازنظرآیت الله خمینی هردواصل درمغایرت وبه مثابه “جنگ با اسلام” تلقی وبهمین دلیل درسخنرانی خود به نخست وزیرعلم بجای شاه تاخته بود. آیت الله خمینی به گواهی تاریخ وشهادت کلیه اطرافین وی اززمین داران خمین وهمسرش نیزازخانواده ثروتمند ثقفی بودند لذا عملا دعوت وی به شورش برای حفظ منافع خود بود ونه مبارزه با آمریکا یا قطع دست مستشاران.

رابعا: به اعتراف هاشمی رفسنجانی درخاطرات خود پس ازناکامی وشکست سنگین خمینی درمبارزه با دواصل فوق که روشنفکران آنرا درمقابل ازادیهای اساسی و برنامه توسعه ایران می دیدند وبا رفراندوم 6 بهمن 41 شاه رسمیت نیزیافته بود آنها به انتظارفرصتی دیگرمی نشینند تااینکه 1/5 سال بعد ماجرای تصویب تبصره مربوط به مصونیت مستشاران نظامی آمریکا درمحلس مطرح ومورداعتراض تعدادی ازنمایندگان عضوگروههای اپوزیسیون نظیر حزب پان ایرانیست و…قرارمی گیرد بطوریکه تقریبا میزان موافقین ومخالفان تبصره فوق درمجلس شورای ملی به یک اندازه بوده است دراین موقع هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی خبرمی دهد که ما درحرکت قبلی خود شکست خوردیم چون شعارهایمان ارتجاعی ودرحمایت ازفدودالیزم (زمین داری) ونفتی حقوق زنان بود بهمین دلیل روشنفکران ونخبگان جامعه باماهمراهی نکرده وشاه براحتی ما را منکوب وایزوله کرد اما اگرشما به مخالفت با این لایحه به پردازید اولا دردرون خود حاکمیت دودستگی کامل وجوددارد وثانیا اینکه نیروهای چپ وروشنفکر که بدلیل فضای جنبش های چپگرایانه دست بالا را داشته اند ازما حمایت خواهند کرد وما به اتکای آنان قادربه بسیج مردم پشت سرخودخواهیم بود. هاشمی رفسنجانی اعتراف می کند که برای خوراندن این طرح به خمینی مجبوربه سفربه قم شده وازآیت الله خمینی اجازه می گیرد که یک رادیو خریداری نموده به مذاکرات مجلس برای پیشبردنقشه خود گوش بدهد( زیرا رادیو نیزازسوی روحانیون کالای نجس اعلام وگوش دادن به آن حرام بوده است !) اقای خمینی نه تنها به رفسنجانی مجوزخرید وگوش دادن به رادیورا می دهد بلکه مبلغی نیزبه وی برای خرید رادیوکمک می کند این رادیو هم اکنون درمنزل پدری هاشمی دررفسنجان وازآن بعنوان یکی ازمیراث های انقلاب اسلامی یاد می شود. هاشمی پس ازآن با همراهی یکی دیگرازهمفکران خود به محلس شورای اسلامی رفته و یک نسخه ازمتن کامل مذاکرات مجلس درخصوص لایحه تبصره مصونیت مستشاران آمریکایی را ازروزنامه رسمی مجلس خریداری ودرقم به دست خمینی می رساند تاوی ازآن درسخنرانی خود برعلیه رژیم استفاده نماید.

خامسا: بدنبال سخنرانی خمینی برعلیه لایحه فوق ابتداء شاه در13 آبانماه 43 وی را به ترکیه وسپس نجف تبعید می کند که درآنموقع نظیرهم اکنون شهرنجف بعنوان قطب مذهب شیعه وکلیه مراجع مهم می بایستی ازآن مرکزفارغ التحصیل می شدند تا اعتباری نزد شیعیان داشته باشند بعبارتی خمینی بدون حضوردرنجف هرگزنمی توانست ازلحاظ علمی خود را مرجعی تام وتمام اعلام نماید شاه ایران با اشتباه خود عملا خمینی را به مطلوب ترین مکان موردنظرخود (بهشت شیعیان ومراجع) اعزام (ونه تبعید) کرد درست شبیه اینکه استادی را برای محرومیت بیشتر ازدانشگاه سیستان وبلوچستان به هاروارد درابالت ماساچوست بفرستید!

این پنج موردتنها گوشه ای کوچک ازکوه یخ دروغهای انقلاب اسلامی ایران است وبا دقت درتمام حوادث ووقایع وسرفصل های شورش 57 از حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان درمرداد 57 گرفته تا شهادت جمعی ازمرد درمیدان ژاله تهران در17 شهریور57 که ادعای می شد 4 هزارنفردرآن کشته شده اند همگی دروغهایی ازهمین نوع بوده که به تدریج حقیقت انها درحال آشکارشدن می باشد بهمین دلیل است که نگارنده اینگونه مستندات مسخره وسرشارازدروغ را اتفاقا مهمترین مستند برعلیه انقلاب ساختگی وبه غارت رفته ایرانیان برای کسب آزادی وآبادانی واعمال حاکمیت ملی دانسته که بتدریح آثارمثبت خود را ظاهرخواهدکرد.

بخش دیگری ازمستند دروغ بزرگ انقلاب اسلامی با تمجیدفریبکارانه ازمصدق بعنوان رهبر جنبش ملی ایرانیان وگذاشتن وی کنارآیت الله کاشانی شروع می شود درحالیکه همه می دانند حتی نام بردن ازمصدق درایران نیزجرم است ونه تنها حتی یک کوچه بن بست هم بنام وی نیست وتنها خیابان بنام وی یعنی پهلوی را ابتداء مصدق وسپس به ولیعصرتغییردادند ولی برای آیت الله کاشانی که بانقشه وپولهای دولت آمریکا وسازمانهای اطلاعاتی سیا و ام ای 6 کودتای “آژاکس” را برای سرنگونی دولت ملی مصدق پیش برده بود اتوبان نامگذاری کرده اند ؟! شعبان بی مخ مشابه سردسته های حرب الله ولباس شخصی هایی چون حسین الله کرم ومسعود ده نمکی وسعید عسگرها بود ایکاش درکنارانتشارعکس شعبان جعفری با شاه عکس وی وهمراهانش را با آیت الله کاشانی وعلم وکتل مذهبی هم نشان می دادند.

نکته دیگرکه شرم آوراست ازمیان رجال رژیم پهلوی با قدمت 57 سال مصاحبه سه چهارتن رادرحد وزیرومعاون وزیر یا فرمانده نیرو آنهم به صورت تقطیع شده وپخش قطعاتی که به نفع رژیم ایران است ملاک مستند خودقرارداده اند کسانی که آنها را منبع فساد وتباهی رژیم سابق می خواندند (نظیراردشیرزاهدی) اکنون بعنوان منبع موثق موردعنایت قرارگرفته اند بعبارتی ازمیان حدود 400 وزیروفرمانده درطی حکومت پهلوی ها تنها چهارنفرمریض الاحوال آلزایمری را پیداکرده اند سالم ترین این افراد ام الفساد رژیم پهلوی یعنی اردشیرزاهدی فرزند سپهبد فضل الله زاهدی بود که درزمان کودتای 32 یک جوان بی تجربه بوده واکنون با خالی بندی می خواهد نقش خود را مهم جلوه بدهد.

حمایت هردوجناح محافظه کار ودمکرات آمریکا ازشاه یک دروغ تاریخی است زیرا حتی خمینی هم اعتراف می کند

که سیاست حقوق بشری کارتر مهمترین عامل درقطع حمایت آمریکا ازشاه بوده است ظاهرا مستندسازان کاسه داغترازآش شده اند ویادشان رفته است ازاین نوع حمایت ها نیزدولت چین با حضوردنگ شیائوپینگ درتهران ودرهنگام فاجعه 17 شهریور57 هم بعمل آمده بود.استاد به گفته های امثال دریادارآریانپور درخصوص تعمیریک شناوربرای نشان دادن عدم اطمینان شاه به نیروهای خودی وبهادادن به کادرهای خارجی را مقایسه بکنید با سپردن پروژه های کلیدی نظیربستن سد بروی دریاچه ارومیه یا سدگتوند و یا بستن آب بروی هورالعظیم که فجایع زیست محیطی وحشتناکی را برای فلات ایران بهمراه داشته وتا چند دهه دیگربه اعتراف دکترعیسی کلانتری ( قدیمی ترین وزیرکشاورزی درنظام اسلامی وبرادرشهید موسی کلانتری وزیردولت رجایی) ایران را خالی ازسکنه می کند .

سخنان نان به نرخ روزخورانی چون حسین نصررییس دفترفرح یا رییس دفتراشرف واحسان نراقی را بشنوید که ازیکطرف نان درباررا می خوردند وازسوی دیگرامثال حداد عادل را دردرباربکارگیری می کردند واکنون نیز خود وفرزندان شان مجیزگوی رژیم ایران وسیاستهای آن درخارج ازکشورند مانیزمعتقدیم یکی ازدلایل سرنگونی شاه وجود خائنانی چون حسین نصردراطراف ایشان بود .

انتخاب ارتشبد ازهاری بعنوان نخست وزیر را ادعا می کنند که شاه با دخالت سفرای آمریکا وانگلیس انجام داده است جدا ازاینکه اینکاردرصورت صحت می توانسته بخشی ازتوطئه این دوکشوربرای سرنگونی رژیم وروی کارآوردن خمینی باشد که چندماه بعد نیزدرکنفرانس گوادلوپ شاهد توافق کامل آن بین آمریکا وسران اروپا بودیم آیا برای انتخاب ناطق نوری بعنوان رییس جمهوردرخرداد 76 محمدجواد لاریجانی با نیکولاس براون سفیرانگلیس ونیزمهدی صفری سفیرایران درشوروی با مقامات دوکشورهماهنگی نکرده بودند که توسط دیپلماتهای مستقل ایران ماجرا لورفت ؟!

هیچکس وابستگی واطاعت محض ازیک ابرقدرت یا دولت خارجی را تایید نمی کند همچنانکه پس ازپیروزی انقلاب نیزمااطاعت ازشوروی وچین را تایید نمی کنیم اما بببینید که یکی ازمقامات روسیه می گوید اگرآمریکا وغرب درخصوص مساله اوکراین ماراموردتحریم بیشترقراربدهند مانیزبه ایران می گوییم به عربستان حمله کند یعنی عملا دارند می گویند این روسها هستند که درسوریه ویمن درحال جنگ با آمریکا می باشند ؟! بیخودی نیست که مهدی طائب خائن فرمانده قرارگاه عمارمی گوید خوزستان ازدست برود مهم نیست ما باید سوریه را بهرقیمت نگاه داریم ومصباح یزدی خائن تر می گوید کسانی که عرق ایرانی داشته وحفظ ایران را دراولویت خود می دانند درسرکارها نگه ندارید؟!

اعتراف مستند به اینکه با گذشت 36 سال ازانقلاب هنوزعلل سرنگونی رژیم پهلوی معلوم نشده است وذکرعواملی نظیروابستگی به خارج، بی عدالتی عریان وگسترده، استبدادپندلایه،فساد آشکاروبی اعتنایی به باورهای عمیق دینی مردم بعنوان عوامل اصلی که اکنون باگذشته سه دهه ونیم بسیاربیشترازرژیم قبل می باشد وحتی رهبران ومقامات نظام ازاعتراف به آن ابایی ندارند؟ جالب اینکه تهیه کنندگان این مستند تابدانجا پیش رفته اند که مواضع مقامات آمریکایی و اظهارات رزم آراء و اردشیرزاهدی ومبنی برشراکت اشتباه درتصمیم گیری خارج شدن شاه ازمملکت را که به پیروزی انقلاب اسلامی منجرشد نیزمنتشرمی کنند ؟

اظهلرات عالیخانی نیزجا لب ویادآوری روزهای سرنوشت سازرژیم جمهوری اسلامی نیزمی باشد آنجا که می گوید تمام حواس شاه به خارج بود وازناحیه داخل خیالش راحت بود درحالیکه ما می گفتیم باید مواظب داخل بود وبه ریشه داخلی کودتای 28 مرداد اشاره می کند که اولا عملا اعتراف مستند به نقش آیت الله کاشانی وشعبان بی مخ ها درمقایسه با سازمانهای اطلاعاتی خارجی است وثانیا اینکه هم اینک نیز رهبری رژیم اسلامی نیزهمین تصور را دارد که اگر با دنیا مشکلات خود را درزمینه اتمی ونقض حقوق بشر وحمایت ازتروریزم وصلح اعراب واسرائیل حل بکند می تواند درداخل با استفاده از سازمانهای اطلاعاتی وسرکوب مردم پابرجابماند. عالیخانی دربخش دیگری ازسخنان قبل خود به سیاست شاه مبنی برکنارگذاشتن وقربانی کردن نوکران وحامیان خود نظیرهویدا ونصیری و…برای بقای خود برقدرت اشاره کرده بود که اکنون بعنوان یک سیاست ثابت ازسوی خمینی وخامنه ای طی 36 سال گذشته اعمال شده است وقربانیان آن دهها مرجع تقلید ازایت الله شریعتمداری ومیلانی وقمی ومنتظری وصانعی وهاشمی گرفته تا نخست وزیرهایی چون بازرگان وموسوی وروسای جمهوری چون بنی صدروخاتمی و…بوده است.

درجایی دیگربه ادعای طرفداری بی بی سی ازخمینی پرداخت وبا مقایسه سخن پراکنی بی بی سی برعلیه صدام حسین نتیجه می گیرد سقوط شاه ربطی به حمایت رادیوی انگلیس از شورش های ایران نداشته ونمی توان آنرا تاثیرگذاردانست که با قبول این امرادعای نقش بی بی سی درجنبش های اصلاح طلبانه وجنبش سبزو دیگرموارد نیزبخودی خود منتفی می گردد ؟!

یکی ازمحورهای این مستند وبااستناد به امثال عالیخانی ها وایرج امینی ها القای این مطلب است که آمریکا بدلیل مناقع وسابقه شرکت درکودتا وبه قدرت رساندن محمدرضاشاه دلیل برای تضعیف ونهایتا سرنگونی وی نداشته است درحالیکه آنها (بافرض صداقت درگفتارشان) ماجرای سوخته شدن یک مهره ولزوم تغییروی با یک مهره جدید را نادیده می گیرند بالاخص مهره ای که پس ازسال 53 با گران شدن قیمت نفت سرکش شده بود وبرای ولی نعمتان خود درخفی وعلن شاخه وشانه می کشید!

اشاره وزیربهداری به سازش فرماندهان ارشد ارتش بعنوان خیانت آنها به شاه درحالیکه اولا خمینی بادعوت ازارتش جهت پیوستن به انقلاب وعدم برادرکشی آنها را فریب داده وازهمان روز 22 بهمن با برپاکردن چوبه دار وجوخه های اعدام برپشت بام مدرسه علوی نیات پنهان خودرا آشکارکرد ودیگراینکه همین کارگزاران شاه دراعترافات قبلی خود درهمین مصاحبه ازکلاه برزمین کوفتن امرای ارشد ارتش نظیرخسرو داد واویسی و…می گویند که شاه را به سرکوب معترضین یا حداقل صدورمجوزدستگیری حدود 400 تن برای خاتمه دادن به غائله تشویق می کردند وشاه بجای پاسخ مثبت به آنها به توصیه های سفرای آمریکا وانگلیس مبنی براستفاده ازکادرهای ملایم و یا خنثی کردن ارتش عمل می کرده است.

اشاره به فساد دوران آخرپهلوی ومقایسه آن با باطلاقی که هر روز رزیم سابق را به مرزهای نابودی ونیستی می کشاده نیزازباب مقایسه با سرنوشت نظام جمهوری اسلامی با توجه به برخورداری ازهمان ویژگیها وبا ضرائب چندبرابری جالب است ؟!

دراین باصطلاح مستندفیلم نامه نویس با اشاره به عدم حمایت علنی شاه از اسرائیل ازآن بعنوان واقع بینی شاه برای حفظ تاج وتخت خود نزد مردم یادمی کند اماظاهرا فراموش کرده اند حکومت ایران هیچگاه بخاطرروابطی که بااعراب داشت سعی نمی‌کرد تا روابط تجاری خود با اسراییلی‌ها را ازیک حدی بیشتربکند و تا ژوئن سال 1967 میلادی (موسوم به جنگ شش روزه ناشی ازبرنامه حمله اعراب به اسراییل که به شکست خفت باراعراب و طراح اصلی آن جمال عبدالناصرمنتهی شد) ایران حتی ایران درکناراعراب ومصر قرار داشت. این موضع ایران امری پنهان نبوده و بعد ازسفرملک فیصل پادشاه عربستان دردسامبر1965 به تهران و یا حتی عبدالرحمن عارف، رئیس جمهورعراق درمارس 1967 به وضوح احساس می‌شد. حتی پس از بیانیه‌ای که از سوی یک مقام رسمی حکومت ایران در آستانه جنگ شش روزه منتشر شد، بر جهت‌گیری ایران به سمت کشورهای عرب و مواضع نزدیک تهران با قاهره به شدت تاکید شده بود.

با این حال جنگ شش روزه درژوئن 67 همه چیز را تغییر داد وشرایط سیاسی جدیدی درخاورمیانه ایجاد کرد. در این راستا سیاست‌های ایران در مقابل اسراییل نیز تا حدود زیادی تغییر کرد زیرا شاه نمی خواست شریک وهمدست اعراب درحمله به اسراییل وباکمکهای خود به اعراب وفلسطینیان قلمداد شود درهمان سالها نیزامام موسی صدر با اطلاع دربار وشاه به لبنان گسیل می شود تا به امورلبنانیها وپناهندگان فلسطینی رسیدگی نماید.

ادعای آذربرزین مبنی برپنهانکاری اسراییلی ها درحالیکه انها درخیابان کاخ (غلسطین فعلی) با کادرکامل دیپلماتیک سفارت داشتند یا محصولات کشاورزی اسراییلی نظیرنارنگی یافا در بازارایران معروف ترین میوه بوده و… نیزیک دروغ شاخداربیش نیست البته طبیعی است که کادرهای امنیتی یا نظامی اسراییلی با رعایت کامل امورحفاظتی وارد ایران شده یا درخیابانهای تهران ودیگرشهرها تردد نمایند چه درآن سالهااولا ساواک شاه بدلیل استفاده ازروشهای غیرانسانی شکنجه بدنام ونیازبه کارشناسان اسراییلی برای بازجویی های فنی و مبتنی برتحلیل اطلاعات تافشارفیزیکی به متهمان سیاسی وهمچنین آموزش بخش های مختلف ساواک بالاخص دربخش فنی وضدجاسوسی بود وثانیا گروههای چریکی کمونیستی که دارای ارتباط با گروههای فلسطینی چون جبهه خلق برای ازادی فلسطین بودند یعنی گروه جورج حبش یا نایف خواتمه ویا احمدجبرئیل دربدر بدنبال مقامات دولتی وغیردولتی اسراییلی بودند تا به ترورآنها به اهداف تبلیغاتی خود برسند. بنظرنگارنده حمایت اسراییل ازرژیم فعلی ایران درجریان جنگ با صدام به نمایندگی اعراب مرتجع حوزه خلیج فارس که گوشه هایی ازآن را درماجرای مک فارلین با تحویل موشکهای ضدتانک تاو وضد سطعی هارپون وضدهوایی هاوک شاهد بودیم بسیارحیاتی ازرویگردانی شاه ازاعراب به سمت اسراییل پس ازجنگ شش روزه بود چه شاه تصورمی کرد اعراب ازبهبود روابط وحمایت صادقانه وی ازآنها درمقابل اسراییل سوء استفاده کرده وآن رابعنوان چراغ سبزی برای حمله به اسراییل قلمدادکرده اند حمله ای که درطی شش روزخفتی تاریخی برای اعراب را رقم زد وتا هم اکنون هنوزهم با ادامه اشغال بلندی های جولان ازسوریه ومزارع شبعا ازلبنان ودادان خودگرانی به غزه ونوارغربی وسپردن امورسینا به مصربه ابتکارصلح سادات وبگین ادامه دارد.

دراین برنامه بااشاره به جنایات اسراییل دردیریاسین وکفرقاسم شاه را شریک جرم آن کشوردرقتل فلسطینیان می نامند که اگرچنین باشد پس باید به اتهام دکترمصطفی چمران بعنوان جلاد اردوگاه تل زعترنیزاستناد بشود اتهامی که تاآخرین روز شهادت آن سرداردرجبهه های جنگ با عراق وحتی وصیت وی همراه وی بود.

درآخرین بخش عالیخانی به کمکهای بی شائبه اسراییل به هیات ایرانی درآمریکا برای برنامه ریزی ملاقاتها با وزراء ومقامات دولتی این کشورها اشاره می کند که تنها یک قلم آن خواهرخوانندگی دو دانشگاه ایران با دانشگاههای معتبرام ای تی وجورج واشنگتن می باشد وایشان دریکی ازاظهارات قبلی خود اعتراف می کند که یک نسل دانشجویان بنام ماساچوستی ها روانه ایران شدند تا امور رادردست بگیرند البته درپس ازپیروزی انقلاب نیزیک گروه ازدیپلماتهای ایرانی نظیرمحلاتی، عباس ملکی، کمال وصادق خرازی، محمدجوادظریف و… سعی کردند با تظاهربه برخورداری ازاستاندارد آمریکایی خود را درردیف دیپلماتهای صاحب سبک معروف به تیم ومکتب نیویورکی ها معرفی نمایند که بدلیل سرسپردگی مطلق آنها به روحانیون حاکم به شکست انجامید.

ملاحظه می کنید ازیکطرف دربرنامه قبلی بااستناد به افرادی نظیر عالیخانی ادعامی شود که اسراییلی ها ازترس خود وسیاست رژیم سابق درپنهانکاری کامل درایران حضورداشته اند ودربرنامه قبل از حضورعریان آنها درعرصه ایران سخن می گویند بطوریکه اسراییلی ها ایران را وطن دوم خود می دانستند !

دروغ اشکارمبنی بر بکارگیری بازجویان امنیتی اسراییل بدلیل تخصص آنها درشکنجه برعلیه فلسطینیان برای آموزش ماموران ساواک ونشان دادن سردرکمیته بدنام مشترک خرابکاری برای القاء منظورخود به مخاطبین درحالیکه دراسناد ساواک آمده است که بدلیل اعمال شکنجه وروشهای قرون وسطایی برعلیه انقلابیون که مورداعتراض نهادهای حقوق بشری واقع شده و وجه ساواک وشاه را درخارج خراب کرده بود(در دوران ریاست نصیری برساواک) رییس جدید آن پاکروان که اتفاقا طرفدارآیت الله خمینی وفردی مذهبی بوده است بااجازه گرفتن ازشاه ازکارشناسان اسراییلی می خواهد که آموزش بازجویان ساواک را برعهده بگیرند تا از روشهای فیزیکی وشکنجه دربازجویی ها استفاده نشود !

پس ازگفته های آذربرزین مبنی برآمادگی مقامات سازمان اطلاعاتی اسراییل موساد برای آموزش وسازماندهی ضداطلاعات نیروی هوایی بااستناد به گفته های وابسته نظامی اسرایییل درایران ادعا می شود که هزاران افسرایرانی با آنها دیدارداشته و اساسا ماموریت افسران اسراییلی درایران یک کارتمام وقت بوده است با این توضیحات آیا می شود ادعای پنهانکاری توسط دولتهای ایران واسراییل را درروابطشان دریک برنامه تلویزیونی کرد وهمزمان سخن ازمراودات درحد چندهزارافسر بین طرفین ونیزخانه دوم نامیدن ایران برای اتباع اسراییلی هاکرد؟ جالب اینکه ابتداء ادعای برنامه ترور ایت الله خمینی توسط افسران ارشد شاه باحمایت اسراییل مطرح می شود ولی بعد به حضورماموران موساد درمیان تظاهرکنندگان ودرگیریهای 21 و22 بهمن 57 برای ارائه تصویری دقیق ازتحولات میدانی استناد می شود !

اعتراف به افتتاح سفارت فلسطین درمحل سفارت اسراییل درخیابان کاخ تهران وتغییرنام خیابان کاخ به فلسطین خود بیانگرعلنی بودن روابط بین دوکشور و اثبات دروغ بودن روابط پنهان بین دودولت ایران واسراییل بوده است. استنادبه گفته های موشه دایان وزیردفاع اسراییل مبنی بر برهم خوردن بالانس قدرت درمنطقه و بی ثباتی درخاورمیانه با پیروزی انقلاب ایران پیش بینی بود که توسط شاه هم بعمل آمده بود وصحنه فعلی خاورمیانه وجنگ عراق علیه ایران تنها بخشی ازحقایقی است که به تدریج درحال آشکارشدن است. کسانی که مدعی بودند سناریوی حمله عراق به ایران باهدف مقابله با سیاست تهاجمی صدورفیزیکی انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه دروغ بوده است آیا اکنون که ایران درزنجیره ای ازکشورهای منطقه ازلبنان تا یمن حضوردارد وبه این حضورخود بعنوان حوزه نفوذ وعمق استراتژیک خود افتخارهم می کند حرفی برای گفتن دارند ؟! ایا این حضور عریان درتاریخ سندی برای مشروعیت بخشیدن به حمله صدام حسین به ایران ونابودی صدها هزار رزمنده و صدهامیلیارددلارخسارت محسوب نمی شود؟

پرداختن به خصلت های شاه سابق ایران انهم با گذشت 36 سال ازسرنگونی وی باچه هدفی صورت می گیرد؟ اشاره به ایستادگی شاه درمقابل غرب را ازاوائل دهه 50 وهمراه با گران شدن قیمت نفت به حساب غرورکاذب وی نسبت داده وآنرا ژست استقلال طلبی علیرغم روی کارآوردن شاه توسط آمریکا وانگلیس می نامد.

عریان ترین بخش این مستند اشاره به مصاحبه شاه با خبرنگاربی بی سی درجریان گران شدن نفت می باشد که شاه صراحتامی گوید شما زمانی برای این کشورنخست وزیرتعیین می کردید ودرایران نفوذ داشتید آیا می خواهید دوباره آن دوران را احیاء کنید شما می خواهید درامورداخلی مادخالت کنید مابه شما این اجازه رانخواهیم داد.

این موضع شاه بسیارمهم است زیرا بخشی ازترورهای فداییان اسلام طبق برنامه انگلیس پس ازخروج ازایران وخاورمیانه صورت گرفته و اخیرا آیت الله خامنه ای بروجود ووابستگی روحانیت شیعه به انگلیس درمقابل وابستگی روحانیت اهل سنت به آمریکا نیزصحه گذاشته است؟! پریشانی موهای محمدرضا پهلوی درحین مصاحبه با خبرنگاران برای شاهزاده ای که همواره به ظاهر خود اهمیت می داد وعصبانیت آشکار درلحن وی برعلیه غرب درتقابل با ادعای مجری برنامه دارد که سعی می کند شاه را نوکرآمریکا وبه قول احسان نراقی (کمونیست تواب وازمسئولین دفترفرح پهلوی) امریکا را الگوی کشورایران بنماید.

یکی ازمحورهای جالب دیگرکه حکایت این روزهای رهبران ایران است تبدیل غرور شاه به خودخواهی، تحقیردولتمردان زیردست و خود را عقل کل مملکت پنداشتن بود که البته این ویزگی همه دیکتاتورها وازجمله رضاشاه بود که خود نزد کنسول انگلیس درکرمان درحین حرکت به سوی تبعیدگاه خود اعتراف کرده بود که مهمترین اشتباه وی عدم استفاده ازمشاورین صادق و اتکاء به خودبعنوان عقل کل بوده است.اشاره به برخورداری شاه ازاختیارات کامل ودرعین حال گریزازمسئولیت پذیری وانداختن بارگناهان واشتباهات خود به گردن دیگران ظاهرا اپیدمی رهبران ایران والبته همه مستبدان تاریخ است.

استنادبه سخنان دوتن ازوزرای شاه درخصوص بی ظرفیتی وی انتقاد ناپذیری گرچه برهیچکس پوشیده نیست ولی نگاهی به برخورد رهبران روحانی ایران پس ازپیروزی انقلاب اسلامی با مقامات همطراز یا زیردست خود نیزنشان می دهد که

این اقایان نیزدستکمی ازسلف خودنه تنهانداشته بلکه اگرآب ببیند شناگران ماهری می باشند اعترافات ناطق نوری رییس بازرسی بیت رهبری مبنی بر مخالفت رهبری با کسانی که حتی با برحق بودن برمواضع خود ایستادگی کنند یک حقیقت ثبت شده درکارنامه رهبری بوده والبته حبس وحصررهبران ومقامات سیاسی نظامی که آنرا مقدس می خوانند خودبرهمه چیزگواهی می دهد امری که حداقل دردوران محمدرضا با کارگزاران خود مگردرماههای آخرمنتهی به پیروزی انقلاب دیده نشد.

دربخش دیگرعالیخانی به برخوردشاه با گزارش نصیری رییس ساواک اشاره می کند که شاه پس ازخواندن آن گزارش مقامات ساواک را متهم به بی اطلاعی ازترقیات ایران در دوره خود کرده وازآنها می خواهد درهفته این مقامات را گرد آورده وبرای آنها فیلم پیشرفتهای کشوررابگذارند این مطلب ازآنجامهم است که اکنون نیزرهبران ایران بدون توجه به بحرانی بودن اوضاع درتمام وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وحتی امنیتی درحدخطرجنگ براحتی با پشت هم اندازی ازاین مساتل می گذرند ورهبری درپاسخ به ادعای محمدجواد ظریف مبنی برقابلیت نابودی ساختارفرماندهی وکتترل ارتش ایران توسط آمریکا با یک بمب الکترومغناطیسی به وی نهیب می زند که بهتراست با برنامه ریزی انجام یک تور با نیروهای مسلح ازدستاوردهای سپاه دراموردفاعی آشنا بشود و درموردنمایندگان مخالف ادامه برنامه اتمی نیزگفته شده است که برای نمایدگان مجلس نیزتور دیدن ازتاسیسات اتمی ایران گذاشته شده است تاآنها ازنزدیک با تواناییهیای ایران دراموراتمی آشنا بشوند؟!

اشاره مستند فوق به دوبارخروج شاه ازایران وادعای اینکه شاه مردروزهای سخت ودشوارنیست ممکنست دربرگیرنده بخشی ازحقیقت باشد اما اولا نشان ازعدم عزم شاه برای شرکت درکشتارمردم خود دارد و روی دیگراین سکه آمادگی رهبران فعلی ایران برای بقاء برقدرت به هرقیمت می باشد اراده ای که تاکنون کشوررابه مرزنابودی کامل کشانده وبیش از یک میلیون ایرانی وچند صدهزاراتباع لبنان، سوریه وعراق و دیگرکشورهای منطقه  را به کام مرگ فرستاده است.

جالب اینکه احسان نراقی کمونیست تواب ازیکطرف ازنوادگان ملا احمدنراقی ( فقیه دربارقاجارها) با صبغه روحانی معرفی می شود وازسوی دیگربعنوان عضوخاندان سلطنت که خودتداعی کننده پیوند جاودان شیخ وشاه یا سلطنت وولایت ازدوران صفوبه به بعد می باشد. دراین مستند نراقی اشاره ای به دیدارخود با یک سناتور ووزیر خارجه فرانسه و کنفرانس گوادلوپ می کند که درآن کشورهای غربی یعنی همین گروه 1+5 تصمیم بربرکناری شاه وآوردن آیت الله خمینی به ایران می کنند والبته سانسورچی برنامه این تکه ازمصاحبه نراقی را تقطیع وسانسورمی کند لازم به توضیح است که نماینده آیت الله خمینی دررابطه با کنفرانس گوادلوپ صادق قطب زاده وزیرخارجه و بعدا رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی بود که بعدا به اتهام شرکت درکودتا وبرنامه قتل خمینی اعدام شد.

اشاره به شکاک بودن وسوء ظن به اطرافیان وبی اعتمادی به آنان ازسوی محمدرضاشاه نیزازخصلتهای تمام دیکتاتورها می باشد ورفتاررهبران ایران اسلامی با اطرافیان ومقامات نظام نیزتاییدی برآن می باشد اما دراین برنامه سوء ظن شاه به همسرش نیزوقیحانه به تصویرکشیده می شود که زندگی فرح پهلوی حتی با گذشت 35 سال ازمرگ شاه خودبیانگرنیت عوام فریبانه گردانندگان برنامه فوق می باشد اشاره به تنهایی شاه ودردل کردن با روسپی های اروپایی وادعای شنیدن مستقیم اززبان ان روسپی ها توسط احسان نراقی باتوجه به اشتغال وی دردفترفرح جزخانت به ساه وکشورعنوان ندارد زیرا آاین افراد ازبیماری روحی شاه خبرداشتند وباید برای مداوای وی یا تغییررفتارفرح با وی دست به اقدامی می زدند ولی نحوه بیان این وقایع نشان می دهد ک این افراد خود ازگردانندگان برنامه های شاه وعواملی بوده اند که به تشدید این بیماری درشاه کمک می کرده است.

گرچه در علاقه شاه به جنس مخالف آنهم زنهای اروپایی شکی وجودندارد اما اشاره به مرگ شاه دراین مستند وآنرا ناشی ازفساداخلاقی وجنسی وی قلمداد کردن دروغ بزرگ دیگری است که مستند ساز برای اثبات آن ازسخنان داریوش همایون ورزم آراء دوتن ازوزرای شاه مایه می گدارند وتاآنجاپیش می روند که مرگ تمام اطرافیان شاه ازاسدالله علم گرفته تا سپهبد ایادی پزشک مخصوص شاه و چندتن دیگررا ناشی ازبیماری مقاربتی ذکرمی کنند جالب اینجاست که همفکران همین مستندساز درسالهای اول انقلاب شاه را همجنس بازمعرفی کرده بودند.

استناد همزمان به همجنس بازبودن ودرعین حال علاقه به جنس مخالف نظیرمتهم کردن همزمان یک جاسوس آمریکا به جاسوسی برای شوروی می باشد!

اعلام خرداد 1342 بعنوان یک نقطه عطف استراتژیک درتاریخ معاصر(توجه کنید که این تاریخ همانطوریکه قبلا ذکرگردید 15 ماه قبل ازماجرای لایحه تبصره مصونیت مستشاران آمریکایی معروف به کاپیتولاسیون و مربوط به اعتراضات فروردین 42 درمدرسه فیضیه بخاطر دادن حق رای به زنان و تقسیم اراضی فئودالها بین کشاورزان درارتباط به اصول 5 و2 ازانقلاب سفید ورفراندوم آن در6 بهمن 1341 بوده است)

توجه کنید که پس ازاشاره به اظهارات عالیخانی به آزادی خمینی در15 فروردین 43 اززندان اشاره می کند وچنین القاء می شود که آیت الله خمینی از16 خرداد 42 تا 16 فروردین 43 درزندان بوده است وبلافاصله با اشاره به ماجرای لایحه کاپیتولاسیون درمهروآبان 43 و سخن ازتبعید به ترکیه ونجف می شود!

استنادبه سخنان استاددانشگاه لوییزیانا درخصوص نگرانی همه روشنفکران ازمذهبی گرفته تاسکولارها (منظورکمونیستها) ازروند غربی شدن ایران درحالیکه اینک پس ازگدشت بیش از3 دهه ازپیروزی انقلاب اسلامی همه می دانند درواقع اتحاد این دو گروه و قرارگرفتن آنها درپست سرآیت الله خمینی ترجمان همان موضع شاه ایران مبنی براتحاد سرخ وسیاه بوده است که طی مقاله ای درهمان موفع به چاپ رسید وشاه درسخنرانی خود به مناسبت انقلاب سفید خود درقم به آن اشاره کرد بود؟!

اشاره به پیشرفتهای ایران دردهه 40 و 50 تحت عنوان غربی شدن ونیرتحرکات ومخالفتهای ایت الله خمینی ازعراق بدون اینکه اشاره ای به پشتیبانی مقامات بعثی آن کشور درتلافی شکست خود ازشاه درجنگ 1353-1352 ازآیت الله خمینی (ازجمله اختصاص ایستگاه رادیویی به وی) بکند

داریوش همایون به ضدحمله شاه به آیت الله خمینی اشاره می کند که وی هویدا ونصیری را موظف به پاسحگویی به حملات خمینی ونوشتن مقاله معروف در روزنامه اطلاعات می کند وعلی شعبانی یک نویسنده بازنشسته که به شغل مرغداری مشغول بوده است برای اینکاراستخدام می شود ونهایتا با اصلاحاتی که شاه درآن مقاله بعمل می آورد در17 دی ماه 56 تحت عنوان ” ایران واستعمارسرخ وسیاه” به قلم احمد رشیدی مطلق منتشرمی شود

نگاهی به محتویات این مقاله که عمده آن ازاسنادساواک ومربوط به زندگی شخصی آیت الله خمینی استخراج شده بود و مقایسه آن با سیاستهای داخلی وخارجی نظام پس ازانقلاب وحتی آذاب ورفتارشخصی آیت الله خمینی نشان ازدقیق بودن نقاله ودرواقع گزارشی بودن آن می دهد نظیر اتحاداستعارسرخ وسیاه برای نابودی ایران، ناشناختگی آیت الله خمینی درحوزه های علمیه ونیازوی به مطرح شدن پس ازفوت آیت الله بروجردی، بیشینه حانوادگی هندی وی، استفاده ازاحساسات دینی مردم وبکارگیری اراذل واوباش درجهت نیل به اهداف سیاسی وعلاقه به اشعارعاشقانه ازجوانی و…

(توجه کنید که پرویزنیکخواه یک کمونیست تواب بعنوان متهم نوشتن این مقاله برضدآیت الله خمینی پس ازانقلاب اعدام شد!)

اعتراضات درقم ودر 19 دی ماه نسبت به این مقاله به کشته شدن تعدادی ازمردم می انجامد واربعین های پس ازآن درتبریز و… سرآغاز یک پایان برسلطنت وحکومت 37 ساله محمذرضاپهلوی در22 بهمن سال بعد می گردد اما گوینده این برنامه اعتراضات مردم تهران را کنایتا همراه با تاخیروبه برپایی نمازعیدفطر درپنجشنبه 16 مهر57 محدود می کند. درحالیکه اعتراضات مردم تهران ودانشگاهیان با محوریت نیروهای ملی ومذهبی (بدون حضورروحانیون) دراین مدت درجریان بوده است. علت ذکر16 شهریوربعنوان سرآغازمبارزات مردم تهران برای القاء نقش اصلی روحانیت بدلیل شروع تظاهرات ازقیطریه وپس ازنمازبه امامت حجت الاسلام دکترمفتح بوده است.

اما دروغ اصلی مربوط به ادعای کشته شدن صدها تن ازمردم تهران درحادثه تیراندازی درمیدان ژاله (شهدا) به تاریخ جمعه 17 شهریور می باشد که البته درجریان انقلاب ودهه های بعد تعداد آن 4 هزارتن اعلام می شد ولی اخیرا به تعداد آن که دقیقا به 82 نفر بالغ و عاملان اعدام شده آن نیزیک سربازویک سرهنگ بودند اشاره نمی گردد اینکه دوباره وباگذشت 37 سال صداوسیما رقم صدها کشته رابرای آن واقعه آنهم دریک مستند اعلام می کند خودجای تعجب بسیاردارد والبته عجیب ترازآن سکوت درمورد آتش سوزی درسینمارکس آبادان با صدهاکشته دراین مستندمی باشد که اخیرا شواهدی بدست آمده است که صحت وسقم انجام این جنایت هولناک توسط رهبرفعلی نظام اثبات می نماید.

اریک هولند یک نویسنده اعتراف می کند که تا 17 شهریور57 هیچ شعاری برعلیه آمریکا درمیان مردم ایران نبوده است وتنها حمایت کارتر ازشاه که برای تقویت روحیه شاه صورت گرفت منجربه تنفیرمردم ایران ازرییس جمهوری ودولت آمریکا گردید هولند نیزمتاثرازتبلیغات انقلابیون ونظام جدید می گوید صدها وشاید هم هزاران نفردرمیدان ژاله کشته شده اند!

درخصوص “شنیدن صدای انقلاب توسط شاه” کاملا مشخص است که این امرتوسط شهبانو وبا همکاری پسرخاله وی رضاقطبی وحسین نصربرنامه ریزی و جنگ لفطی بین موافقین ومخالفین فاقد هرگونه اعتبار وارزشی می باشد.

بازداشت تعدادی ازسران سابق رژیم شاه نظیرهویدا، نصیری و…برای مهاراعتراضات مردم نسبت به فسادحاکم که توسط هسته اصلی شاه وفرح طراحی وتوسط تیمساررحیمی به اجرا گذاشته می شود (ظاهرا 400 نفررا درلیست داشته اند) این مستند این حرکت تاکتیکی شاه را نظیر”شنیدن پیام انقلاب” دومین حرکت اشتباه شاه درعقی نشینی مقابل ملت تلقی کرده که به تضعیف بیشرموقعیت وی انجامیده است.

سفرشهبانو فرح به عراق برای مذاکره با مراجع (برای مهارآیت الله خمینی) بدونهرگونه توضیحی درمستند فوق زیرچشمی رد می شود ولی حسین نصربااشاره به ملاقات فرح با صدام حسین به این حقیقت اعتراف کرده می گوید بی ثباتی درایران خاورمیانه را بهم می ریزد وپیام صدام حسین رابه شاه می دهد که به احدی برعلیه خودوسرنگونی رژیم اش رحم نکند.

شعارایجادحکومت جمهوری اسلامی درراهپیمایی تاسوعا وعاشورای (آذرماه 57) برای اولین بارداده می شود.

داریوش همایون تمایل شاه به دخالت درجزیی ترین اموررا بعنوان یکی ازدلایل درهم شکستن روحیه شاه ذکرکرده وبعنوان نمونه به شرف حضوررساندن مرخصی مدیرکل کشاورزی استان کرمان بعنوان یکی ازمصادیق تمرکز قدرت درشخص شاه اشاره می کند درحالیکه هم اکنون به اعتراف مقامات دقیقا همین رویه درمورد رهبرنظام اعمال می گردد!

اشاره به اجلاس گوادلوپ در13 دی ماه 57 که ازنقاط تاریک انقلاب اسلامی ایران است وسران نظام اسلامی که هرگونه اظهارنظردولتهای غربی درموردایران را دخالت درامورداخلی کشورمی نامند دراین خصوص سکوت کامل اختیارکرده و هیچگونه علاقه ای به اشاره به آن علیرغم جایگاه آن بعنوان یک نقطه عطف استارتژیک درتاریخ معاصرایران ندارند متعاقب سلب حمایت کشورهای غربی ازشاه تشکیل شورای انقلاب درکمترازده روز در22 دیماه 57 برای ایجاد یک مکانیزم انتقالی توسط آیت الله خمینی اعلام می شود خروج شاه ازکشوردر26 دیماه 57 وبه فاصله دوهفته ازاجلاس گوادلوپ و4 روز پس ازتشکیل شورای انقلاب نمی تواند بدون ارتباط با دیگرابعاد این پازل باشد.

سفرژنرال هایزرمعاون فرماندهی نیروی هوایی آمریکا دراروپا به تهران را آماده کردن ارتش برای کودتای بازگرداندن شاه عنوان می کنند ودرعین حال به نقل اززاهدی می گویند که هایزربدون مجوز یا اطلاع شاه ازماموریت وی درایران واردشده است و تیمسارآذربرزین معاون نیروی هوایی ایران می گوید هایزرگفته است من ازطرف کاخ سفیدماموریت حمایت ازشاه وارتش ایران حتی به قیمت درگیری باشوروی رادارم که این امردرتضاد کامل با مواضع اجلاس سران غربی درگوادولوپ پیدا می کند ضمن آنکه اصولا هیچ دولتی برای چنین ماموریت استراتزیک سیاسی وامنیتی یک فرمانده هوایی را عازم نمی کند واین نظریه که هایزربرای برداشتن قطعات مهمی ازجنگنده های نیروی هوایی وبالاخص سیستم IFF یا تشخیص دوست ازدشمن نصب شده بروی جنگنده های پیشرفته ویژه جنگ هوایی یعنی 80 فروند هواپیمای F-14 به ایران آمده باشد مقرون به واقع ترمی باشد گرچه احتمال ارزیابی توان افسران ارشد ارتش برای به بدست گرفتن قدرت ازطریق ملاقات ومصاحبه با آنها نیزبعنوان یکی ازمنابع مدنظردولتمردان آمریکا باشد اما همراهی فرماندهان ارشد ارتش بارهبران جدید ایران که با واسطه گری مهندس بازرگان وبافرماندهی ارتشبد قره باغی صورت گرفت این نظریه را نیزباطل می کند.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vMBDuw3oM4

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]