سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟
کورش کبیر

امروزمصادف با 13 فوریه 2013 خبری درجامعه مجازی پیچید که یکی ازسرداران سپاه بنام حسن شاطری مسئول بازسازی جنوب لبنان ازسوی ایران درخارج ازکشوربه هلاکت رسیده است تنظیم خبر نیزبگونه ای بود که محل کشته شدن این مزدور رامشخص نمی کرد اما ازآنجاکه نیزدیگرموارد مشابه ابر زیرماه پنهان نمی ماند فورا معلوم شد که این سردارسپاه اولا وابسته به نیروی قدس بوده است ثانیا با نام مستعارمهندس حسام خوش نویس درمنطقه ماموریت خودشناخته می شده ودرشهرحلب سوریه به دام انقلابیون وارتش آزاد سوریه افتاده وبه هلاکت رسیده است. با مرگ این سردارباردیگربرگی برپرونده دخالت نظامی ایران ومشخصا نیروی قدس سپاه پاسداران درسوریه ولبنان افزوده گردید. قاسم سلیمانی اولین فرمانده سپاهی بود که به دیدارخانواده این پاسداررفته تاخبرمرگ وی رابه خانواده اش یرساند.
اکنون تقریبا 7 سال ازجنگ خانمانسوز33 روزه درتابستان 2006 می گذرد جنگی که آغازآن با عملیات حزب الله برعلیه یک گشتی اسرائیلی ودرحمایت ازدرگیری اسرائیل وحماس برای گروگان گیری یک سربازآغازشد وبنابه گفته مقامات لبنانی حدود 1200 کشته و12 میلیارددلارخسارت برسردست آن کشورگذاشت.
بنابه اعتراف حسن نصرالله وی درهنگامه حملات اسرائیل که به تخریب بخش عظمی ازضاحیه درحومه بیروت (پایگاه اصلی حزب الله) انجامید بدلیل گروگانگیری بدون دلیل خود چندین باردچارعذاب وجدان شده تصمیم به سازش با اسرائیل می گیرد ولی ازتهران خامنه ای به وی نهیب می زند که باید مقاومت کند ووی مسئولیت کامل آنرا می پذیرد بخشی ازاین مسئولیت شرکت سپاه پاسداران دربازسازی ها بود که هزینه ای بالغ بر5 میلیارددلاررا علاوه برکمکهای تسلیحاتی وآموزشی برایران تحمیل کرد. مزید آگاهی براساس برآورد شوراعالی بازسازی وتوسعه لبنان درآن زمان ميزان خسارت جنگ بر زيرساخت هاي اين كشور را بيشتر از 10ميليارد دلار برآورد كرده بود و اين درحالي است كه حدود 15هزار واحد مسكوني به طور كامل تخريب شده و بيش از85هزار واحد، 80 پل، 94 جاده، مراكز توليد برق، كانال هاي توزيع، خطوط ارتباطي وساير زيرساخت هاي آسيب ديده به بودجه اي بيش از4 ميليارد دلارنياز دارند سوخت نيروگاه ها نيز باعث آلودگي شديد دريا شده كه بالغ بر 230ميليون دلارخسارت وارد كرده است.
پس ازاین پاسخ اسرائیل به ماجراجویی حزب الله وحسن نصرالله بود که تا هم اکنون که حدود 7 سال ازآن واقعه می گذرد نه تنها حتی یک گلوله ازسمت مرزهای جنوبی اسرائیل وهمسایه خود یعنی لبنان به سمت آن شلیک نشده ویا گروگانگیری مشابهی دیده نشده است بلکه حزب الله لبنان بعنوان پاسدارمرزاسرائیل هرازچندگاهی عده ای رابعنوان اینکه درصدد آتش گشایی بسوی مرزهای اسرائیل بوده دستگیروبه مقامات لبنانی تحویل داده است!
اما یکی ازنکات اساسی پس ازآشکارشدن دخالت رزیم درتخریب وسپس بازسازی لبنان شعار” نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” درحوادث پس ازکودتای انتخاباتی خرداد 2008 بود مردمی که باچشم خود کوتاهی دولت را دربازسازی مناطق آسیب دیده ایران درجریان جنگ ایران وعراق یا حوادث طبیعی نظیرزلزله، سیل و…شاهد بودند نمی توانستند شاهد تحمیل هزینه های سنگین برزندگی خود وبرای رفع شهوات سیاسی رهبران کشورباشند بالاخص اینکه بخشی از این هزینه ها نیز بدون اجازه وهرگونه اطلاع رسانی ازنهادها وسازمان های خدماتی نظیرشهرداریها ونه نفت وبودجه های محرمانه نزد رهبری پرداخت می شد.
حسن نصرالله وعلی خامنه ای بعنوان دورهبردرگیردرتحمیل این جنگ برمردم لبنان تاسالها تنهابرنقش معنوی ایران دراین جنگ تاکید می کردند اما ازسال گذشته وباگذشت 5 سال ازفاجعه فوق پرده ها ابتدا توسط خامنه ای به کنارزده شد و وی صراحتا اعتراف کرد که درگیری وادامه جنگ 33 روزه به تحریک وی صورت گرفته است وپس ازآن حسن نصرالله با استناد به سخنان خامنه ای تقیه راکنارگذاشته وبه نقش ایران درجنگ وسپس هزینه های سنگین بازسازی جنوب لبنان اقرارنمود
اکنون نیزرهبران دوکشوروسوریه دخالت نظامی نیروی قدس را درسوریه کتمان می کنند اما روزی نیست که شواهد وقرائن جدیدی ازدرگیری تمام عیارسپاه پاسداران درحوادث آن کشورکه تاکنون به مرگ بیش از60 هزارشهروند سوری انجامیده است کشف نشود دستگیری تعدادی ازفرماندهان ارشد سپاه درمیان 48 پاسدار، کشته شدن تعدادی ازپاسداران، دیتگیری تعدادی ازآنان توسط ارتش آزاد سوریه واستفاده ازآنان برای تبادل زندانیان خود واین آخرین کشته شدن سردارحسن شاطری (بانام مستعارمهندس حسام خوشنویس) افتضاح پشت افتضاحی است که رژیم ونیروی مداخله گرقدس آن به بارمی آورد. تنها بعنوان برگی ازهزاران جنایت درحق ملت ایران به این ویدئو ازهمین سردارمزدورکه جنازه اش فردا ازشهرک محلاتی واقع در ازگل تهران (شهرک محل سکونت سرداران ارشدسپاه پاسداران) به محل استقرارخانواده وی درسمنان تشییح می شود بدقت بنگرید تاعمق خبانت ووطن فروشی این سرداران دروغین را درک کنید بالاخص توجه شود که کارگردان فیلم که ظاهرا عرب ومربوط به شبکه المناروابسته به حزب الله لبنان است دردقیقه 18 آهنگ معروف ایرانی “مبارک باد” راپخش می کند واین آقای سردارحسن شاطری یا همان المهندس خوشنویس با بلغورکردن کلمات غربی درمیان گرامرفارسی سعی می کند خود رامسلط به زبان عربی نشان بدهد به آمارهای اعلام شده مبنی برمیزان خطارات وسپس پرداخت خسارات توجه کنید تامیزان هزینه ای که ایران برای دخالت خود درلبنان وخرید آرای فقرای لبنان می پردازد رادر“اینجا” متوجه شوید. این نکته لازم به توضیح نیست که قبل ازانقلاب اسلامی درایران منطقه شیعه وفقیرنشین ضاحیه درحاشیه جنوبی بیروت یکی ازمراکزفاحشه های ارزان قیمت بود وعمده فرماندهان فعلی حزب الله ازآن منطقه می باشند واین درحالی است که طی یک دهه اخیربخش عظیمی ازدختران وحتی زنان متاهل ما  به خاطرفقرمالی وسیاستهای دولت ایران درشهرهای بزرگ وکوچک به فاحشه گی کشیده شده اند.
درعراق ودیگرکشورهای مشمول دخالت رهبری وسپاه پاسداران نیزهمین بساط برقراراست درعراق ابتدا معاون اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران سردارحسن کاظمی قمی با درآوردن یونیفورم سپاه وپوشیدن کت وشلوارتبدیل به یک دیپلمات آنهم درحدسفیرتام الاختیاردرعراق می شود وپس ازلو رفتن وبرکناری تحت پوشش رییس ستاد بازسازی عالیات عتبات ماموریت هزینه میلیاردهادلاربرای سرپانگه داشتن حکومت نوری المالکی رادرجنوب به عهده می گیرد که علاوه برسیرک بازسازی مقبره ها یا جایگزین کردن ضریح های قدیمی با ضریح های پرازطلای جدید وبازسازی امام وامام زاده ها یکی ازکارهای آنها خرید آرای مردم وتشویق شعیان فقیرجنوب عراق به حمایت ازنوری المالکی دیگرمزدورخود نظیربشاراسد است لذا افرادی نظیرسردارحسن شاطری یا سردارحسن کاظمی قمی یا سردارحسن دانایی فرسفیرفعلی که وی نیزازافسران نیروی قدس می باشد باید نزدمردم ایران افشاء گردیده تا افکارعمومی ازنزدیک درجریان میزان خسارات وارده ازسوی آنان بروجهه کشور وسرمایه های مادی ومعنوی آن قرارگیرند. به امیدروزی که حساب کشی ها ازسوی این تبهکاران آغازشود

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]