دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎
کورش کبیر

رادیو فردا که یدی طولانی درچهره سازی سیاسی کاذب دارد اخیرا مطلبی از رامین جهانبگلو باعنوان فیلسوف وپژوهشگر ایرانی منتشرکرده است که نگاهی به آن خالی ازلطف نمی باشد لازم به توضیح است که دراین نوشتارهدف شخص رامین جهانبگلو نبوده بلکه منظورمقاله افشای جریانی است که با دستگیری وزندانی کردن چندهفته ای یا چندماهه برخی ازاین افراد(که من دوست دارم  آنها رادیلماج های سیاسی بخوانم) وسپس رها کردن آنها دررودخانه پرتلاطم تحرکات سیاسی ایران ازآنها بعنوان نوعی طعمه برای شناسایی وضعیت اپوزیسیون استفاده می کند درست شبیه پرندگانی که توسط زیست شناسان شکاروپس ازنصب دستگاههای ویژه ثبت وارسال اطلاعات به داده هایی درخصوص زیست آن گونه پرندگان دست پیدامی کنند.

درایران نیزدستگیری یاتهدید به دستگیری کسانی باتابعیت دوگانه چون مازیاربهاری، هاله اسفندیاری، رکسانا صابری و آزاده معاونی مصداق چنین سناریویی است. رژیم مکار آخوندی این افراد راکه عمدتا فاقد هرگونه سابقه سیاسی بوده وحتی چه بسا بعضی ازآنان حتی ازمحل حرفه خود برعلیه مبارزات مردم دستمزدی هم دریافت می کنند شناسایی کرده وبادستگیری آنها موجب کسب اعتباربرای آنها درصفوف مخالفان می شود. دستگاه اطلاعاتی کشورپس ازتخلیه اطلاعاتی این افراد درزمینه های کاری وارتباطات باهدف تقویت کارشناسی خود سپس آنها راباهزارمنت ووثیقه گذاری آزادمی کند تا درمسیرموردنظرخودبه فعالیت به پردازند.

نگاهی به بیشنیه دستگیری این افراد نشان می دهد که هیچیک ازآنها تاقبل ازبازداشت نه خطری برای نظام داشته اند ونه دلایل حداقلی ازجمله فعالیت سیاسی یا حقوق بشری جدی درپرونده آنها دیده می شود برای ارتباط با این افراد نیز روشها وسناریوهای مختلفی چیده می شود بعنوان مثال خانم هاله اسفندیاری (همسرشائول بخاش) ظاهرا پس از سرقت وسائل شخصی وازجمله پاسپورت خود درراه فرودگاه توسط سارقین مجبوربه مراجعه به ساختمان سنگی وزارت اطلاعات درخیابان جردن می شود ورکسانا صابری با گزارش برخورداری یک شیشه مشروب پلمپ شده پایش به سازمان اطلاعات کشوربازمی شود و…

این افراد پس ازآزادی به اعتبارسابقه بازداشت خود توسط رژیم جذب گروهها وفعالیتهای سیاسی وحقوق بشری شده وبا شرکت درمراسم ها یا مصاحبه های تلویزیونی بتدریج تبدیل به چهره هایی می شوند که اهداف استراتژیک نظام را درصفوف مخالفان دنبال می کنند. لازم به توضیح نیست رژیم برای عادی نشان دادن اوضاع تا میزان قابل توجهی به این افراد اجازه می دهد به انتقاد ازوضعیت دولت وحکومت وبا رعایت خطوط قرمزبه پردازند خطوط قرمزی که علیرغم نامریی بودن برای چشم های  غیرمسلح براحتی برای افراد باحداقل تیزبینی سیاسی قابل تشخیص می باشند این خطوط قرمزعبارتند از: رهبری راهدف قرارندهید،  ازسرنگونی وبراندازی رژیم سخن نگویید وملت راتشویق به مبارزه مسلحانه یا روشهایی که به برخورد با رژیم ونیروهای میدانی آن منجرمی شود  تشویق نکنید و…

رامین جهانبگوبعنوان یک نمونه ازاین پهلوان پنبه هاست  که معمولا پس ازچندماه آزاد شده وکتابهایی درزمینه خاطرات بازداشت وحبس خود منتشرمی کنند.

این مطلب که با تیتر” زندان انفرادی سبب شده ایمانم رابه ایمان ازدست بدهم” درسایت رادیوی مزبورمنتشرشده و حاوی مطالبی است که مخاطبین رابه خواندن آن درادامه این مقاله دعوت می کنم.

همانطوریکه درمتن مطلب رامین جهانبگلو دیده می شود عمده محتوای آن درخصوص سلول انفرادی وتاثیرآن درسلب هویت زندانی است که بعبارتی مصداق همان شکنجه سفید است. این امرنهایتا نیزبه قبول پیشنهاد بازجویان برای ظاهرشدن درتلویزیون واعتراف به اتهام مورد نظرآنها می انجامد که بطورمعمول معجونی ازاتهام جاسوسی یا ارتباط با بیگانه وتبلیغ برعلیه نظام مقدس اسلامی واقدام برعلیه امنیت ملی است.

دربخش ازاین مصاحبه که ترجمان وابستگی این روشنفکران به ادبیات وارداتی وبه معنای واقعی کلمه، تبلور واژه ” دیلماج سیاسی” است  همه حرکات روزمره رامین چهانبگلو به یکی ازبخش های کتابهای خوانده یا ترجمه شده توسط وی ارجاع داده می شود از فرانس کافکا گرفته تا گاندی، اززندان آلکاترازگرفته تا مدیتیشن درسلول انفرادی با یوگا !!.

اما ازهمه جالتبریک بخش ازسخنان وی می باشد که می گوید دربند 209 زندان اوین بازجویان وزندانبانان وی فقط وی رامجازبه خواندن قرآن وکتب ادعیه دانسته اند ولی پس ازدو روز همسروی با چندکتاب ازجمله کتاب “خودنگاری گاندی” به ملاقات وی می آید وهمان کتابهای وی را ” ازامید به بقا به بقای امید” می رساند بقایی که وی خود رانه درزندان اوین وسلول انفرادی ودرقعردنیا بلکه باتاسی به دالایی لاما برفرازفله هیمالیا می بینید جایی که وی می تواند (نظیریک عقاب بلندپرواز) گذراین زمان راتجربه کند!!

بعنوان یک خواننده مطلب فوق که تجربه 300 روز سپری کردن درسلولهای انفرادی بند 209 اوین، 336 جمشید آباد وبازداشتگاه 59 سپاه رادرکارنامه خود دارد هیچگاه برایم معلوم نگردید که چگونه فردی می تواند با چند هفته یا ماه حبس وبدون اعمال هرگونه شکنجه فیزیکی وبرخورداری ازملاقات وکتابهای مورد علاقه خود ازیکسو خود رابرفرازقله هیمالیا ببیند ازسوی دیگربا آن وضع اسفناک درتلویزیون ظاهرا شده وبا موافقت خود با پخش اعترافات دروغین به جاسوسی یاهراتهام دیگرخود رادرپست ترین موقعیت اجتماعی وبه نفع رژیم قراردهد متاسفانه این افراد درصفوف فعالین سیاسی وحقوق بشری مخالف رژیم کم نبوده ودربزنگاههای تاریخی نیش زهرآلود خود رادرپیکرمجروح مبارزان وارد می کنند. نگارنده به این افراد توصیه می کند بجای آسمان وریسمان بافی درخصوص چندماه حبس نازبالشی خود اوقات خود راصرف همان کاروحرفه خود کرده وتلاش نمایند برای جامعه یک نماد شخصیت حقیقی باشند تا بادکنکی که با یک سوزن بادآن خالی می شود.

متن کامل مطلب رامین جهانبگلو رادرزیرمی توانید بخوانید

رادیو فردا

در زندان خواستم به من کتاب برای خواندن بدهند. گفتند جز قرآن  وکتاب‌های دعا کتاب دیگری به من نخواهند داد.  دو روز بعد که همسرم به دیدارمن آمد چند کتاب برایم آورد. کتاب «خودنگاری گاندی» موهبتی بود وبه من کمک کرد بقای امید را جایگزین امید به بقا بکنم. گاندی را که شروع کردم به خواندن متوجه تفاوت میان خشونت وعدم خشونت، تفاوت میان انسان وناانسان شدم. گاندی به یک معنا سخن سقراط را تکرارمی‌کند که «زندگی ناآزموده ارزش زیستن را ندارد.»

جهانبگلو: زندان انفرادی سبب شد ایمانم را به ایمان از دست بدهم

رامین جهانبگلو

۱۳۹۱/۰۶/۲۵

بند ۲۰۹ زندان اوین به راستی گامی به دوزخ است. مکانی ترسناک حتی برای زمانی اندک. قلمرو بلامنازعی است برای مأموران امنیتی و بازجوها که به دلخواه خود با زندانی رفتار می‌کنند. آنها زندانیان بند ۲۰۹ را جاسوس، خائن، دشمنان اسلام و انقلاب می‌دانند که شایسته هر نوع تحقیر و رفتار خشونت‌آمیزند.

زندانیان کمتر شناخته شده بدون ملاحظه به انفرادی انداخته می‌شوند. در همین جا بود که من با چشم‌بند نشسته بودم. ناگهان سیلی از خاطرات کودکی هنگامی که با بچه‌های همسایه قایم‌باشک‌بازی می‌کردیم به سرم ریخت. چه ترسناک است این وضعیت چشم‌بسته.

نمی‌دانم چند وقت بعد (چون در انفرادی گذر زمان را نمی‌توان سنجید)  بارها و بارها آن لحظه‌های هراس‌انگیز زنده شدند. خاطرات کودکی من بی هیچ معنا و مفهومی به سراغ من می‌آمدند. هویت من در مقابله با آدم‌هایی بدون چهره که نمی‌دانستم از من  چه می‌خواهند رنگ می‌باخت.

در بازجویی مرتباً یاد فرانس کافکا می‌افتادم. مرا بی هیچ دلیلی بازداشت کرده بودند و من نمی‌دانستم چه جنایتی مرتکب شده بودم. در «محاکمه» هم کافکا تصویری از موقعیتی مشابه به دست می‌دهد. شاید او داشت وضعیت زندانیان سیاسی و روشنفکران بی‌شماری در قرن بیستم را پیش‌بینی می‌کرد. «جوزف ک» قهرمان این داستان هم راه‌های دراز و سرد بازجویی را طی می‌کند و هر دم که می‌گذرد در روند بورکراسی فروشکسته‌تر می‌شود. در هیچ مرحله‌ای به «ک» نمی‌گویند که جنایتی که مرتکب شده‌است چیست. توصیف‌های کابوس‌گونه کافکا از دادگاه‌های اسرارآمیز و قوانین عجیب و غریب به گونه‌ای هراس‌انگیز با سیستم قضایی ایران همانندی دارند.

من هم مانند قهرمان داستان کافکا بی‌آنکه بدانم گناهم چیست آن را پذیرفته بودم. باردیگرچشم‌بند به‌چشم ازکریدورهای دراز به انفرادی برم گرداندند. در طول راه صدای قناری‌ها را شنیدم. بعدها یکی ازنگهبانان به من گفت که این قناری‌ها برای پوشاندن صدای بازجویی‌ها درطبقه همکف نگاهداری می‌شوند. این مرا یاد پرنده‌باز آلکاتراز انداخت که از روی ماجرای واقعی زندگی رابرت استرود ساخته شده. ۱۲ساله بودم که  فیلم را درتلویزیون ایران دیده بودم. فیلم‌برداری سیاه وسفید تناسب شگفت‌انگیزی با فضای خاکستری سلول انفرادی داشت ومرا مسحور کرده بود. فکرنمی‌کردم روزی خودم روزهای مشابهی را گرچه برای اندک زمانی تجربه کنم.

زندان انفرادی سبب شد که من ایمانم را به ایمان از دست بدهم اما به من یاد داد که به وجدان ایمان بیاورم. انفرادی جای شگفت‌انگیزی است. آدم‌هایی هستند که راه‌هایی را پیدا می‌کنند که وجدان آزارشان ندهد و اعتبار وشأن خود را کنار می‌گذارند. کسانی هم هستند که حاضر به این کار نمی‌شوند.

تجربه‌های زندان نشان می‌دهد که اعتباروشأن زندانی چه آسان از اوگرفته می‌شود. بازجوهای من می‌خواستند مرا متقاعد کنند که زندگی ارزشی ندارد چون آنها درمقامی بودند که می‌توانستند به سادگی آن را نابود کنند. من همیشه بر این باور بودم که معنای زندگی فراترازهرگونه نومیدی است. قوانین ناعادلانه‌ای که مرا به زندان انفرادی انداخت بیش ازپیش این دریافت مرا تقویت کرد.

با این‌همه تجربه زندان انفرادی در ایران تجربه یگانه‌ای است. زندان‌های امنیتی ایران تنها به این هدف ساخته شده که زندانی را از انسانیت او خلع کند، شکنجه دهد، و هر کسی را که دلیری می‌کند که گونه دیگری بیاندیشد یا زندگی کند تنبیه کند و در هم شکند.

در زندان خواستم به من کتاب برای خواندن بدهند. گفتند جز قرآن و کتاب‌های دعا کتاب دیگری به من نخواهند داد.  دو روز بعد که همسرم به دیدارمن آمد چند کتاب برایم آورد. کتاب «خودنگاری گاندی» موهبتی بود و به من کمک کرد بقای امید را جایگزین امید به بقا بکنم. گاندی را که شروع کردم به خواندن متوجه تفاوت میان خشونت و عدم خشونت، تفاوت میان انسان و ناانسان شدم. گاندی به یک معنا سخن سقراط را تکرار می‌کند که «زندگی ناآزموده ارزش زیستن را ندارد.»

در زندان کوشیدم با تمرین‌های بدنی وتمرین‌های یوگا خودم را استوارنگاه دارم. من یاد گرفتم که روحم را از زندان اوین برهانم. تنها نگاه کردن به عکس دالایی لاما که وسط کتاب گاندی پیدا کردم به من این احساس را می‌داد که درحضور او بر فرازکوه‌هایی هیمالیا دارم این زمان را تجربه می‌کنم.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]