کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎
کورش کبیر

علی کشتگر سردسته فدائیان خلق که طی 15 سال گذشته فراموش کرده بود که مجاهدین  در لیست سیاه امپریالیزم آمریکا! می باشند با خروج این گروه از لیست  مذکور(که آنهم به حکم دادگاه واشنگتن صورت گرفت) نگران گرایش مجاهدین به  آمریکا تا حد سوریه ای کردن ایران شده است!
وی که در ابتدای انقلاب در کنار شعارهای ضدامپریالیستی خواستار تجهیز سپاه  پاسداران به سلاحهای سنگین برای دفاع از انقلاب ازیک سو و خلع سلاح و انحلال  ارتش از سوی دیگرشده بود اکنون باید این مساله راروشن نماید آیا قرار است  رژیم ایران نیز نظیر رژیم سوریه پس از 40 سال انبارکردن سلاح تحت عنوان کشور خط مقدم مقاومت همه زرادخانه خود رابرسرمردم بیدفاع کشورخالی نماید بدون  اینکه حتی یک تیردرتمام این بیش ازسه دهه بسوی اسرائیل شلیک کرده باشد؟ آقای کشتگرنمونه عینی یک روشنفکران فسیل ایرانی می باشد که تخصص آنها  نواختن شیپور ازسرگشاد آن بوده و موضع گیری آنها بی اختیارانسان رابه یاد  مثل معروف ” خسن وخسین دختران معاویه اند” می اندازد زیرا نه سوریه اکنون  ازسوی غرب تهدید جدی می شود ونه رژیم آن خطری برای اسرائیل دارد ونه درگیری فعلی بین رژیم وسوری ها خارج ازمقاومت مردمی است که در دنباله بهار عربی به  خیابانها ریخته بودند. تنها تفاوت آن وابستگی رژیم سوریه به دولتهای روسیه، چین وایران می باشد که برای حفظ حوزه نفوذ خود حاضربه نابودی کل آن  کشور و مردم بیگناه آن می باشند.
ازسوی دیگردرطرف دیگرمعادله نیز هیچک ازفاکتورهای آن نقاط اشتراکی با سوریه و اوضاع جاری آن ندارد نه شرایط ایران نظیرسوریه است ونه روش مردم ایران  درمبارزه نظیرمردم سوریه است ونه مجاهدین ازسوی دولتهای غربی حمایت می شوند ومعلوم نیست آقای کشتگربرچه اساسی به این قیاس روی آورده است.
تنها دلیل مورداستناد کشتگرسخنان خانم مریم رجوی رییس جمهوربرگزیده  شورای ملی مقاومت بوده است که گفته است ” با خروج مجاهدین ازلیست سیاه دولت آمریکا موازنه قدرت درایران تغییرمی یابد” و اکنون این سوال پیش می آید چه ارتباطی بین سوریه ای کردن ایران بااین جمله خانم رجوی است؟
کسی که حتی دوکلمه سواد سیاسی داشته باشد وبا ممنوعیت فعالیت مجاهدین طی 15 سال اخیرکه منجربه شکل گیری قارچ گونه گروهها ولابی های سیاسی درداخل  وخارج شده است آشنا باشد می داند که با آزادشدن مهمترین سازمان اپوزیسیون  وتشکیلات مقتدرانه ای که این گروه سیاسی دارد می تواند اکنون فارغ ازتمام  محدودیتها وبند وبستهای پشت صحنه برای بازداشتن آن ازفعالیتهای آشکاروهدایت مبارزات مدنی مردم سریعا خودرابازسازی وتوازن قدرت درایران  راازخودمتاثرنماید بالاخص اینکه بخشی ازمهمترین چالش های پنج گانه اساسی که موجودیت رژیم ایران راتهدید می کند نظیربرنامه اتمی ایران یا نقض حقوق بشر ازسوی مجاهدین مدیریت شده است.
نکته ودرواقع انحراف اساسی دردیدگاه این روشنفکران عدم توان مقایسه صحیح  ازوقایع می باشد بعنوان مثال علیرغم اینکه حزب الله لبنان اززمان تاسیس خود درسال 1982 تاکنون درهیچ عملیات تروریستی درداخل وخارج لبنان نبوده که  حضورنداشته باشد دولت آمریکا درهمین ایام یعنی پاییز 2012 ودقیقا با 20 سال تاخیر اقدام به گذاشتن نام آن گروه درلیست سازمان های تروریستی کرده است و البته ازدولتی که سپاه پاسداران ونیروی قدس آن رانیزبه همین منوال تا  سالها مشمول مصادیق گروهها وسازمانهای تروریستی نمی دانسته است بعید به  نظرنمی رسد. آیا مردم ایران که شعارنه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سرداده ونارضایتی خودراازسازمان تروریستی حزب الله وحماس اعلام کرده اند رامی  توان نیروی همسو با دولت آمریکا خواند که این گروهها رادرلیست سیاه  خودگذاشته است؟
آقای کشتگر، با توجه به اقرارصریح مقامات وزارت خارجه آمریکا دربیانیه  صادره ونیزسخنانی که می گوید خروج محاهدین ازلیست سیاه فوق نه چشم پوشی  ازگذشته آنان ونه برداشتن چشم برفعالیتهای جاری آنان ونه موافقتی با ارزشها یا اهداف آنها وحتی اتحاد تاکتیکی باآنها دراهداف مشترک می باشد چگونه شما به این نتیجه رسیدید که آمریکا درصدد حمایت ازسازمان مجاهدین است  یکباردیگرمطلب خود را درپاراگراف زیر بخوانید آیا واقعا این مقایسه شما  ازنوع ارتباط بین آقای گودرزی وخانم شقایقی نیست؟ ” اين تصور که حمايت احتمالی وزارت خارجه آمريکا از مجاهدين موازنه قوا را  به سود آنان عوض می کند به چه معنا است؟ آمريکا چگونه وبا کدام مکانيسمی می تواند برای تغيير موازنه قوا درايران به سود مجاهدين دخيل باشد؟ جريانی که سرنوشت خود را تا به اين حد دستخوش تصميم امريکا بداند، چقدر مستقل و ملی  بودن خود را باور دارد ؟ اين تفکر که يک جريان سياسی ايرانی برای موفقيت  خود بايد جايی درمعادلات وبازی های سياسی قدرت های خارجی پيدا کند، چه  معنايی دارد؟”
یا دراینجا که سخنان مریم رجوی را درتغییرموازنه قدرت درایران با حمایت  آمریکا ازسازمان خلط کرده اید کاشکی تغییرموازنه فوق رابین مردم  وامپریالیزم حلاجی وسپس قرارگرفتن سازمان درمحوریت مبارزه مردم را  تغییرموازنه قدرت می خواند این که به تحلیل های مارکسیست –لنینستی شما  نزدیکتربود! یکباردیگرمطلب خود راکه درزیرمی آید مرورکنید:
“سخنان خانم مريم رجوی درواکنش به خارج شدن نام سازمان مجاهدين ازفهرست  تروريستها توسط وزارت خارجه آمريکا نه فقط هيچ نشانه ای ازنقد گذشته وتحول  مجاهدين به دست نمی دهد، بلکه بيانگر عزم رهبری مجاهدين به ادامه راه گذشته است. خانم مريم رجوی می پندارد که تغييرموضع آمريکا درقبال مجاهدين برای  رهبری اين سازمان چنان مشروعيت ونفوذی به بارمی آورد که ازاين پس موازنه  قوا درايران به سود آنان تغييرمی کند! سرمايه ای که اوبرای اين تغييرموازنه قواروی آن حساب باز کرده پيشينه خونين مجاهدين به اضافه حمايت خارجی است.”
آقای کشتگر، شماتصورکرده اید که ایران، سوریه است ؟ البته که نه و خودتان  نیزاعتراف کرده اید که ایران سوریه نیست بازهم مرورکنید جمله خودتان راکه  به پرت وپلاگویی بیشترشبیه است تا یک تحلیل صحیح ومنطقی ازیک واقعه که آنهم نه به دلخواه دولت امپریالیستی آمریکا بلکه قوه قضاییه مستقل ازدولت آن  شکل گرفته است. ”
با توجه به بلوغ مردم وجنبش دموکراسی‌خواهی ايران، سوريه‌ای شدن تحولات  ايران بعيد است. اما بعيد نيست که برخی قدرت‌های منطقه‌ای آرزوی سوريه‌ای  کردن تحولات ايران را در سر بپرورانند. يکی ازابزارهای اين پروژه گروه‌های  مسلحی هستند که حاضر باشند دربازی قدرت‌ها شرکت کنند.”
من ازشمامی پرسم درهمین سوریه ای که مثال زده اید اکنون صحنه سیاسی سوریه  توسط کدام ابرقدرتها به بازی گرفته است چین، روسیه وایران یا دیگرکشورها ؟  کدامیک ازابرقدرتهای بلوک غربی یا شرقی درسرکوب مردم ونگهداری خونخواری جون بشاراسد وپشته ساختن ازکشته ها تاحدود 35 هزارشهید دست داشته اند؟ آیا  صدای تمام وطن پرستان آمریکایی رانمی شنوید که دولت این کشورویاسایردولت  های غربی رابه دلیل عدم حمایت ازمردم سوریه مورد نکوهش قرارمی دهند؟ لابد  بلادرنگ خواهید گفت همین امروزدولت آمریکا یک کمک 45 میلیون دلاری رابرای  کمک به مردم سوریه تصویب کرده است ولی کیست که نداند این کمکها که درمقابل  فرماندهی مشترک (روسیه، ایران، سوریه وچین) وسرازیرکردن صدها جنگنده  وهلیکوپترهای توپداروبمب وخمپاره اندازهای سنگین تنها برای تطیرآمریکا  وسکوت وی درمقابل جنایات روزانه بشاراسد وحامیان وی ونمایش بشردوستی صورت  می گیرد.
آقای کشتگر، نشستن کنارگود ودم ازمبارزات بدون خشونت زدن درمقابل رژیمی  وحشی که حتی به سرسپرده ترین عوامل خود رحم نمی کند آنهم ازسوی افرادی که  خود بنیانگذارخشونت درایران پس ازپیروزی انقلاب بوده اند هنرنیست وهیچ  انسان آگاهی برای آن اعتباروارزش قائل نیست بخود بیایید وبامردم همراه شوید که ازقدیم گفته اند این ره که می روی به ترکستان است رفیق!
 
مقاله علی کشتگر در آدرس زیر آمده است:‌
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]