ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا
کورش کبیر


 

 
دیروز دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا طی بیانیه ای 4 ماه به دولتهای اروپایی (و نه چین و روسیه بعنوان بخشی از1+5) فرصت داد که توافق برجام یا برنامه جامع اتمی با ایران را اصلاح کرده یا وی و در واقع کشورش از آن توافق خارج می شود.
 
وی سپس 4 شرط را بعنوان شروط ماندن کشورش بر توافق فوق مطرح که قبولاندن آنها به ایران بسیار بعید به نظر می رسد مگر اینکه رهبری ایران به گسترش سایه جنگ وحمله به کشورش کاملا واقف وخود ورژیم فاسدش را درمعرض خطرجدی ببیند.
 
این 4 شرط عبارتند از:
1- ایران مجوز بازرسی از هر سایت (نظامی یا غیرنظامی) را به بازرسین بین المللی بدهد.
2- ایران تحت هیچ شرایطی توان رسیدن به تولید سلاح اتمی را نداشته باشد (حتی اگر همسایه های آن نظیر عربستان و امارات اتمی بشوند)
3- مدت توافق فعلی بجای ده ساله ابدی و دائمی بوده و تاریخ اعتبار یا انقضاء برای آن وجود نداشته باشد.
4- برنامه موشکی واتمی ایران یک پکیج تفکیک ناپذیرتلقی و توسعه و آزمایشات موشکی ایران نظیر دستبابی به سلاح اتمی تحت تحریم های مشابه قرارگیرد.
 
اکنون با این شرایط وبالاخص اعلام ایران بعنوان یکی ازتهدیدهای جدی امنیت ملی آمریکا دربرآوردهای اطلاعاتی این کشورباید ببنیم با توجه به دیدگاههای رهبران ایران وآمریکا آیا رابطه ایران وآمریکا به سوی جنگ می رود یا خیر؟ آیا این جنگ محدود خواهد بود یا گسترده؟ آیا این جنگ به سود جنبش آزادیخواهی ایران است یا خیر؟ آیا رهبران محافظه کار ایران بازهم برای بقاء خود تن به " نرمش قهرمانانه " خواهند داد؟ و…
 
ازنظرکارشناسی چنین به نظرمی رسد پاسخ بسیاری ازاین سوالات را نظیررفتار رهبری ایران در روانشناسی و شناخت کارآکتر رییس جمهورآمریکا و دیدگاههای واقعی وی می توان پیدا کرد و بدون آن امکان پیش بینی اوضاع بسیار مشکل می شود البته دربیانیه فوق بخشی ازنظرات دونالد ترامپ را می تواند بشرح زیر مشاهده کرد.
 
وی خطاب به دولتهای اروپایی گفته است که " هر کس بهر دلیل با آمریکا همکاری نکند طرف آرزوی های اتمی رژیم حاکم برایران را گرفته ونه تنها علیه مردم ایران بلکه ملتهای صلح طلب دنیا ایستاده است. این گفته در واقع ترجمان سیاست " هر کس با ما نیست بر ماست" می باشد.به فرازهای دیگری ازاین بیانیه درزیربنگرید:
 
- دولت ایران بزرکترین و در ردیف اول دولتهای حامی تروریزم بین المللی است که کشتارمردم بیگناه منطقه را هدف خود قرارداده است.
- رژیم ایران یک ارتش 100 هزارنفری را سازماندهی و آموزش داده و با تجهیز تسلیحاتی وتامین مالی وگسترش درسطح خاورمیانه درصدد نابودی برخی کشورهاست.وی به نمونه حمایت ایران ازبشارالاسد درسوریه دراین رابطه استناد کرده است
- رهبری ایران وسپاه پاسداران با استفاده از دستگیری های گسترده وشکنجه مخالفان سیاست سرکوب وساکت کردن مردم ایران را درپیش گرفته اند وحاکمیت رژیم درصدد گرسنه نگه داشتن مردم ایران وهمزمان غارت ثروتها وسرمایه های ملی آنان می باشد.
ترامپ می گوید دولت اوباما با این توافق ورفع تحریم ها مبلغ یکصدمیلیارددلار به جیب آخوندهای حاکم ریخته وبطورخاص به پرداخت 1/7 میلیارددلار ( پرداخت نقدی درمقابل آزادی برخی اززندانیهای دوتابعیتی) اشاره می کند که صرف تقویت رژیم وحمایت ازگروههای تروریستی منطقه شده است.
- ....
 
رهبری ایران نیزبا اتکاء به همراهی دولتهای اروپایی درتحقق توافق اتمی وبرخورداری ازحمایت دولتهای روسیه وچین ازیکسو و ادعای عدم ارتباط برنامه اتمی ایران با دیگرموضوعات ازقبیل توانایی های موشکی، نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم بین الملل، دخالت درامورداخلی کشورهای منطقه وتهدید امنیتی آنها، اخلال درصلح اعراب واسراییل وحملات سایبری ازسوی دیگرمدعی است هیچ توافق جانبی یا محرمانه ای درجوف توافق اتمی با 1+5 برای پرهیزازاین فعالیتها که آنها را مشروع می داند نداشته ودلیلی هم برای الحاق این موارد به توافق برجام ولغوتحریم های ناشی ازآن نمی بیند. (البته بحث محدودیت دربرنامه موشکی ایران وتوسعه آن درقطعنامه 2231 سازمان ملل بطورکامل آمده است)
 
اکنون باتوجه به این مقدمه پاسخ بنده به سوالات بالا ودرواقع تفسیروضعیت موجود بدین شرح است:
1- ایران وآمریکا دریک مسیرموسوم به Chichen Game قرارگرفته اند که یکی بنفع دیگری باید حذف بشود یعنی وقوع جنگ درصورت ادامه وضعیت جاری قطعی است.دادن فرصت 4 ماهه برای تغییربرجام با توجه به آگاهی دولت آمریکا به سابقه ناتوانی ایران درتصمیم گیریهای سریع واطاله مذاکرات ازنشانه های تحقق جنگ می باشد.
2- شدت وحدت جنگ آینده دیگرانتخابی بین نبردهای محدود (برای تغییررفتارایران) یا حمله گسترده ( همراه با نابودی زیرساختهای ایران) نخواهد بود بلکه بدلیل تلفیق خواست مردم ایران برای تغییررژیم ازیکسو و اراده غرب و درراس آن آمریکا از سوی دیگرمی تواند درقالب یک جنگ سریع وکم شدت بهمراه با تسلیم یا سرنگونی حکام و رژیم ایران خواهد بود. (شبیه شرایط قبل ازپیروزی انقلاب 57 که نارضایتی داخلی با منافع غرب مبنی برتغییررژیم گره خورده بود)
3- متاسفانه یا خوشبختانه نتیجه جنگ فوق برخلاف جنگ میهنی با عراق به نفع نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه ایران خواهد بود زیرا اولا جنگ با یک قدرت غیرمنطقه ای با هدف تغییررژیم ونه اشغال خاک کشورخواهد بود وثانیا حکومت سرکوبگر مرکزی که باعث جدایی وتفرقه بین حاکمیت، دولت و مردم خود با گرایش های مختلف ملی و مذهبی و نابودی سرمایه ها و منابع عمومی شده است تضعیف گردیده این امربه آزادی ملل واقوام تحت ستم کمک ودولت جدید ناچاربه تقسیم قدرت با همگان و دادن آزادیهای مشروع درعرصه های مختلف سیاسی واقتصادی واجتماعی خواهد شد (شبیه اوضاع ایران درابتدای قیام مشروطه وسالهای پس ازجنگ دوم جهانی)
4- درجنگ آینده امکانی برای مانور" نرمش قهرمانانه" برای بقاء برقدرت ازسوی حاکمیت فعلی نخواهد داشت چون سیاستهای اعمال شده توسط رهبری ایران پس ازبرجام درمغایرت کامل با توافقات محرمانه بین ایران وکشورهای 1+5 بود بنا به اعتراف خانم موگرینی قراربوده است که برجام بعنوان اولین گام همکاری ایران با جامعه بین الملل باشد وپس ازآن گام های بعدی که توسط روحانی رییس جمهورآمریکا بعنوان برجام های 2 و 3 و4 نام برده می شد برای حل اختلافات ایران با غرب وجامعه بین الملل برداشته شود این اتلافات شامل برنامه موشکی ایران، حمایت ایران ازتروریزم بین الملل، نقض حقوق بشر، اخلال درصلح اعراب واسراییل و حملات سایبری ایران به برخی سامانه ها دربخش های نظامی وغیرنظامی بوده است اما رژیم ایران ودرراس آن رهبری وسپاه پاسداران نه تنها آشکارا درمقابل برجام های بعدی مقاومت کرده اند بلکه مسیری معکوس را هم دربرخورد با موضوعات فوق برگزیده اند که نمونه های آشکارآن آزمایشات موشکی، حمله به سفارتخانه های خارجی، گسترش جنگهای داخلی ازسوریه وعراق به یمن، سرکوب ملت ایران وافزایش اعدام ها و...می باشد.
 
واقعیت امراین است که اعلام صریح این مطلب ازسوی رییس جمهورآمریکا که تعلیق تحریم ها برای آخرین بار باهدف اعطای فرصت 4 ماهه (بخوانید التیماتوم 120 روزه) به کشورهای اروپایی یا دولتهای متحد ( فرانسه، آلمان وانگلیس) وعدم بازکردن حساب بروی دوکشوراصلی حامی ایران درشورای امنیت سازمان ملل یعنی دولتهای چین و روسیه نشان ازتصمیم جدی رییس جدید کاخ سفید برای حل مشکل ایران دارد. تاکید چندباره رییس جمهورآمریکا مبنی برحق وحقوق مردم ایران وهمزمانی آن با حضور میلیونی مردم ایران درکف خیابانهای بیش ازیکصد شهرایران درحوادث اخیرمشروعیت لازم را به این مداخله داده است بهمین دلیل دیگر ترامپ دیگردلیلی برای کسب همراهی دبیرکل یا شورای امنیت سازمان ملل یا نیازبه تایید کشورهای چین وشوروی دوعضو شورای امنیت با برخورداری ازحق وتو برای اتخاذ تصمیم خود نمی بینید ومهلت 4 ماهه نیزتنها برای به زیرمهمیزکشیدن دولتهای اروپایی یا اتمام حجت با آنها است که ذاتا مخالف جنگ با ایران نظیردیگرموارد می باشند ولی درعین حال ناچاربا هماهنگی با کدخدای جهان می باشند چه این دولتها خوب می دانند درصورت عدم اطاعت ازکدخدای دهکده جهانی درعرض چندروز توسط دولت مهاجم ولادیمیرپوتین درشرق اروپا بلعیده خواهندشد.
درواقع شاه کلید مطلب این است که برخلاف آنچه درظاهردرجریان است ومسئولین دوکشورنیزمردم خود را دربی خبری نگه می دارند خروج آمریکا ازبرجام منتهی به جنگ یا تسلیم ایران به شرایط مقرره ازسوی دولت آن کشورخواهد شد وهیچ شباهتی به دوران ریاست جمهوری باراک اوباما برآمریکا وحرکت دریک زمینه خاکستری ومبهم یا نرمشی ازنوع قهرمانانه آن نخواهد داشت.
 
لازم به توضیح است که تحلیل وتفسیروقایع فوق بهیچوجه جنبه تشویق به جنگ یا اعلام مواضع سیاسی نسبت به رابطه ایران وآمریکا نداشته بلکه براساس یک دیدگاه کاملا کارشناسی وحرفه ای با هدف ترسیم وضعیت موجود و تحلیل روند حوادث برای کمک به حل اختلافات بین دولتهای متخاصم ونیزبین حاکمیت ایران با مردم خود نگاشته شده است که می تواند جامه واقعیت بخود گرفته یا با تغییرات جدی در عرصه سیاسی ایران (نظیر مرگ خامنه ای یا امضای توافق جدید والحاقی به برجام یا اجرای برجام های 2 و 3 و4 ) یا تغییر در سپهرقدرت در آمریکا (استیضاح و برکناری دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا) بالکل از محتوی و چارچوب شکلی خود خارج شود وبه قول معروف هیچ اراده ای جزاصلاح امور درنگارش آن وباندازه توانایی خود وجود ندارد که ازقدیم گفته اند " ارید الا الاصلاح مااستطعت "
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]