ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو)
کورش کبیر

امروز کمترکسی تردید دارد که ازجنگ 8 ساله ایران وعراق تنها کمتراز دو سال آن جنگ واقعی بود یعنی تجاوز عراق به خاک کشورمان در30 شهریور 59 ودفع آن همراه با واردکردن خسارات سنگین به رژیم وارتش صدام حسین دردوعملیات استراتژیک “فتح المبین” آزادی  شمال خوزستان وبیت المقدس(آزادی خرمشهر وغرب رودخانه کارون)

اکنون باردیگرشاهد تکرارهمان سناریو درخصوص جنگ ناخواسته ای هستیم که با برنامه  جاه طلبی رهبران ایران تحت عنوان دسترسی به تسلیحات اتمی آغازگردید ودرسال 2003 باکشف مواردمتعدد ازجمله تاسیسات غنی سازی نطنزونیزبخش نظامی درلویزان منطقه باغ شیان ونیزنگرانی ازحمله آمریکا به ایران با اتهام مشابه  افغانستان وعراق فتیله آن پایین  کشیده شد. نگاهی به اقاریرحسن روحانی درکتاب خاطرات خود ونیزمصاحبه های  تلویزیونی وی درجریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد92 نشان می دهد که ایران  تاسال 2005 که احمدی نژاد توسط رهبری بعنوان رییس جمهورهمراه ایشان برکشیده شد با برچیدن تاسیسات نظامی دارای امکانات وتاسیساتی درحد 3000 سانتریفوژ  بهمراه واحدهای تبدیل اورنیوم به کیک زرد دراصفهان بوده است وبا تعلیق  داوطلبانه وبدون تعهد درصدد جلب اعتمادبین المللی موفق بوده است

اما با روی کارگذاشتن احمدی نژاد وبرداشتن پلمپ های تعلیق وشتاب بخشی به تولید ونصب سانتریفوژهای حتی جدیدتربا کارآیی ظرفیتی حدود 3 برابرقبل ونیزافتتاح سایت زیرزمینی درزیرکوههای فرودوی قم که قاعدتا براساس نقشه ای پنهانی  ودرازمدت بوده ونیزتولید راکتورآب سنگین اراک ویژه تولید پلوتونیوم که تنها کاربرد نظامی یا شیمیایی کشنده دارد باردیگرنگاههای کارشناسی رابه سمت  اهداف نظامی ایران دربرنامه اتمی خودمعطوف وبالاخص تلاش ایران جهت گسترش  برنامه موشکی بالستیکی خود (دسترسی به بردهای بلند ونیزتکنولوژی چندکلاهکی  کردن آن) نیزبعنوان دلایل قانع کننده دیگری براهداف شیطانی درآن برنامه  لحاظ می گردد.

برهمین اساس کشورهای طرف مذاکره با ایران یعنی 3+3 ایران، روسیه وچین ازیکطرف و  آمریکا، انگلیس، فرانسه باضافه آلمان بدون حق رای ازسوی دیگردرشورای امنیت  سازمان ملل اقدام به صدوراولین قطعنامه محکومیت ایران بالحن آرامی می  نمایند پس ازآن به تناسب سرکشی واصرارایران برادامه مشکوک برنامه اتمی  تعداد این قطعنامه ها به 5 فقره می رسد والبته این قطعنامه ها جدا ازحدود 15 قطعنامه دیگردرشورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی یا بازوی  کارشناسی سازمان ملل درموضوعات اتمی است.

این قطعنامه ها که مواردمتعددی ازجمله توقف کامل غنی سازی تا تحریم های بین  المللی را درابعاد بسیارگسترده ای درزمینه اتمی، نظامی و امورات بانکی ونفت وبیمه وحمل ونقل برمی گیرد عمدتا ازسال 2010 شکل جدی بخود می گیرد ودرواقع آثاروپیامدهای این تحریم ها ازدیدواقعی تنها 2 سال است که واردمرحله  اجرایی آن شده است لذا با توجه به درآمد حدود 1000 میلیارددلاری دولت حاکم  برایران طی 8 سال اخیروواردات بی رویه هرگونه کالای ضروری وفانتزی چون  خودروهای مجلل چندمیلیاردی وقصرهایی که این مدت ساخته شد می توان به ضرس  قاطع اعلام کرد که رهبران ایران درپوشش اهداف پنهانی خود برای ساخت سلاح  اتمی همزمان چپاول سازمان یافته ای را نیزتحت لوای این پروژه سامان داده  اند غارتی که ازدیدآنها باانتقال سرمایه فوق به واحدها وافراد مرتبط  بارهبری بعنوان بازوی کمکی اتمی تداوم عمرنظام راازداخل وخارج بیمه می کند.

اما با ذکراین مقدمات به چه مرحله ونقطه ای می خواهیم برسیم که نگارنده آنرا نقطه بازگشت پذیریا Turning Pointبرنامه اتمی و غارت سرمایه های ملی ایران می نامم وآن ظاهرشدن آثارسوء  چپاول ملی فوق، تحریم ها وبرنامه اتمی است که زمینه شورش همگانی درایران را فراهم کرده است یعنی قرارگرفتن طبقه آسیب پذیردرکنارطبقه متوسطی که ارتش  دموکراسی راتشکیل و روز به روزبدلیل وضعیت اقتصادی درحال رانده شدن اجباری  به سمت طبقه آسیب پذیرمی باشد.

مجموعه عملکرد رهبری ونظام دراین دومورد عملا سیستم سیاسی کشوررابایک بن بست  وکابوس سرنگونی درآینده ای نه چندان دور روبرو ساخته بود که با ماجرای  انتخاب حسن روحانی وبه بهای حذف هاشمی رفسنجانی دریچه امیدی را برای عقب  نشینی رهبری ونظام وی بدون سست شدن پایه های اقتدارشان رقم زده است چه آنها به خوبی می دانستند که اگراین عقب نشینی ازسوی هاشمی مدیریت گردد اولا  اعتبارآن نظیرپذیرش قطعنامه 598 به حساب وی واریزمی شود ثانیا وی ازاین  کارت برای کنارزدن مافیای سیاسی واقتصادی رهبری استفاده خواهد کرد وثالثا  امکان هدایت کشوربه نقطه ای که ساختارکلی نظام ازنظارت وکنترل خارج بشود  وجود دارد لذا با شناختی که ازروحیه بشدت محافظه کارروحانی بهمراه اطاعت  پذیری وی ازرهبری والبته با نوعی فرصت طلبی داشتند وی راکاندیدای مناسبی  برای این ماموریت یافتند.

دعوی درژنو برسرچیست؟

براساس قطعنامه های سازمان ملل واحتمالا پیمان منع تکثیریا NPT غنی سازی درکشورهای عضوممنوع اعلام گردیده است ایران درطی این مدت بدلیل ماهیت اصلی برنامه اش پس ازغنی سازی 5-3 درصدی دردوره خاتمی دست به غنی سازی 20% تحت عنوان نیازنیروگاه تحقیقاتی تهران دردوره احمدی نژاد زد ودرمرحله بعد  با ادعای ساخت کشتی با نیروی پیشرانه اتمی درصدد افزایش غنی سازی به 79%  بود که یک مرحله اساسی تربه رسیدن به اورانیوم موردنیازسلاح اتمی است والبته  بهانه های دیگری هم می توان دراین رابطه جفت وجورکرد نظیرموشکهای بالستیک  بردبلند که تحت عنوان قراردادن ماهواره درمدارهای بالاترمی توانند با سوخت  اتمی بجای سوخت های جامد یا مایع یا ترکیبی به فضا فرستاده شوند. مزید  آگاهی غنی سازی درغلظت های پایین زمان بیشتری را نیازدارد تا غنی سازی  ازغلظتهای پایین به بالا زیرا درواقع درنوع دوم عملا اساس کارصورت گرفته  است وفقط باید اورانیوم تولید شده باسرعت بیشتری ازلایه های بیشترعبورداده  شود تا به غلظت موردنظربرسد درنتیجه ایران با تولید اورانیوم 20%، ساخت  راکتورآب سنگین اراک وتلاش جهت ساخت موشکهای چندکلاهکی وماشه اتمی طی دوره  دولت دست نشانده احمدی نژاد یا سالهای 2013-2005 درمقابل هزینه ای برابربا  دریافت 5 قطعنامه محکومیت ازسوی شورای امنیت وتحریم ها که باتوجه به  صدورآنها باستناد بندهفتم منشورسازمان ملل درعرف بین الملل بعنوان مرحله  ابتدایی قبل ازحمله نظامی تلقی می شود راپرداخت کرده است لذا اکنون که با  بن بست درداخل وخارج مواجه شده است ناچاراست یا نظیرکشورهای شکست خورده  رسما عقب نشینی وتسلیم خود رابه آگاهی همگان رسانده که درآنصورت به سقوط  سریع رژیم منجرخواهد شد ویا اینکه آنرا به صورت مرحله ای انجام تافرصت کافی جهت کنترل افکارعمومی داخل رابانوعی زدوبند بادولتهای مقابل درخارج داشته  باشد ویا اینکه به راه فعلی خود ادامه دهد که بازهم به سرنگونی درمدت زمانی نه چندان دورخواهد انجامید.

پس طبیعی است که رژیم راه حل دوم راترجیح بدهد اماباید افکارعمومی داخل را  توجیه نماید که به چه دلیل ازسال 2005 به بعد به غنی سازی بالای 5-3درصدی  روی آورده است تا آنهمه خسارت رامتوجه کشورنماید(دقیقا مشابه ادامه جنگ به  مدت شش سال پس ازآزادی خرمشهر)

کشورهای دائم عضوشورای امنیت باضافه آلمان برای اطمینان ازتسلیم شدن رژیم چندفاکتوررامدنظرقرارمی دهند

1-      تعطیلی غنی سازی بطورکامل با اولویت دادن به اولا توقف غنی سازی جدید(بالاخص  بالای 5-3 درصد)ثانیا: تعیین تکلیف اورانیوم 20% تولیدی که ظاهرا به حدود 185 کیلو بالغ شده است وتارسیدن به حدود 250 کیلو گرم که نیازساخت یک بمب  است فاصله ای ندارد

2-      تعطیلی تاسیسات آب سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم

3-      برچیدن سایت های غنی سازی وسانتریفوژهادرسایت زیرزمینی فرودوی قم ونطنزبا الویت  کاهش تعداد از18 هزاردستگاه به 6هزاردستگاه وسپس 3 هزاردستگاه ونیز  بااولویت دادن به سانتریفوژهای نسل 2 که سریعتروراندمان بیشتری برای تخلیص  بهتردارند.

4-      امضای پروتکل الحاقی به معاهده NPT که دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی یا هرمقام موردتایید سازمان ملل را به هرنقطه ازایران، به هرتاسیسات، به هرسند ومدرک وبه هرشخص زیربط ومظنون ممکن می سازد

 

اما رهبری ونظام حاکم برایران درمقابل برای توجیه افکارعمومی خود وخساراتی که  طی بالاخص این 8 سال متوجه کشورنموده است نیزمتقابلا مطالباتی دارد

1-      ازآنجا که طی 8 سال گذشته باشعار”انرژی هسته ای حق مسلم ماست” افکارعمومی را تحت  عنوان مسالمت آمیزوصلح آمیزبودن فعالیتهای خود توجیه کرده است درصورت تسلیم کامل (توقف وبرچیدن کامل پروسه غنی سازی درخاک ایران) این امربه معنی  تسلیم کامل وحاکمیت رادرمقابل مردم خلع سلاح وزمینه بی ثباتی گسترده  درکشورمنجرنابودی رژیم رافراهم خواهد آورد لذا حفظ حق غنی سازی حتی درحد 5/3 % نیزیک حداقل ابزاروتوجیهی را برای این همه خسارات به  کشوررادراختیارحاکمیت قرارخواهد داد.

2-      بحث لغوتحریم ها (بالاخص درزمینه نفت وامورمالی وبانکی) بعنوان دومین  ابزاردردست حاکمیت علیرغم اینکه رهبران ایران می دانند که تاثیراین  امردرمقابل سوء رهبری ومدیریت اجرایی کشوربیش از25% نیست ولی بازهم یک  حداقل ابزارتوجیهی رابرای تسلیم ایران به طرف مقابل دراختیارحکام ایران می  گذارد توجه کنید که طی دوسال که ازتحریم های بین المللی می گذرد تا آخرین  سخنرانی خامنه ای ایشان تاکید دارند که حتی باحذف تحریم ها بازهم مشکلات  اقتصادی مردم حل نخواهند شد

اکنون با این وضعیت اگرغرب ودرراس آنها آمریکا بخواهد حق غنی سازی حتی درحد 5/3% رابه ایران بدهد عملامصوبات وقطعنامه های سازمان ملل و احتمالا مفاد NPT رانقض کرده است ودرضمن حفظ سایتهای غنی سازی درنطنزوقم نیز مشروعیت پیدامی  کندیعنی ریشه اصلی بحران بازهم بجای می ماند نکته دوم نیزبحث تحریم هاست که تازمانیکه غرب به تمام خواسته های 4 گانه ذکرشده دربالا نرسد نمی تواند  نسبت به لغو آن اقدام نماید ازسوی دیگربه ضعف واستیطال رهبران حاکم بررژیم  واوضاع روبه ویرانی کشورایران واقفند وتوجه دارند که رهبری ایران بااعلام  صریح وعمومی استراتژی ” سازش قهرمانانه” مایل به عقب نشینی است به شرطی که  این عقب نشینی نه تنها سرعت سرنگونی رژیم رانسبت به ادامه وضعیت فعلی  بیشترنکند بلکه به عاملی جهت تثبیت وپیروزنشان دادن وی دراین مناقشه  نیزبشود.

راه حل درحال توافق چیست؟

دوطرف (ایران وبخش اصلی طرف مقابل به سرکردگی آمریکا) شفاها بروی غنی سازی  تامیزان 5/3% توافق می کنند تاطی شش ماه ویکسال عملکرد ایران دراجرای  تعهدات اعتمادسازموردارزیابی قرارگیرد ازنظرکشورهای 1+5 همین که ایران گردش اکثرسانتریفوژها رابرای تولید بیشتراورانیوم متوقف کند، روند کاهش وبرچیدن آنها را شروع کرده، پروژه تکمیل نشده راکتورآب سنگین اراک رامتوقف نموده ومیزان اورانیوم 20% غنی شده رابه صفحات سوخت (غیرقابل تبدیل به اورانیوم باکاربردنظامی) یا  رقیق کرده و ازرده خارج نماید همگی نشانه هایی برهمکاری واولین مرحله “سازش قهرمانانه” قلمداد می شود (علیرغم اینکه هنوزاقدامات ساختاری نیستند) درمقابل نیزآنها بخشی از تحریم های غیرساختاری وقابل برگشت مجدد به لیست  تحریم راکه ظاهرا حدود 8 میلیارددلارارزش دارد با استفاده ازردیف کالاهای  اساسی یا دارویی بعنوان جایزه به رژیم ایران می دهدنظیرپرداخت بخشی  ازپولهای بلوکه شده ایران درهندوچین یابانکهای اروپایی

 

ایران دراین مرحله اصراردارد طرف مقابل اکنون که کارتهای اصلی (فازهای تولید سلاح اتمی) راازدست وی گرفته اند حداقل بطورمکتوب موافقت خود رابا غنی سازی 5/3% اعلام نمایند ویا  باحذف اصل تحریم بروی صادرات نفت واموربانکی یک امتیازمتقابل رابه ایران  بدهند که تاکنون پاسخی دریافت نشده است زیرا این دوخواسته می تواند به اساس مهاربرنامه اتمی ایران ضربه واردکند.

 

درمذاکرات قبلی که به دنبال نزدیک به یکسال تماس های محرمانه بین ایران وآمریکا  درچارچوب استراتژی ” تلقی کدخدابودن آمریکا ولزوم توافق باوی ” بدون قائل  شدن نقش مستقل برای کشورهای اروپایی پیشرفتی حاصل شد باورود فرانسه توافق  های آمریکا وایران به محاق رفت وعملا مذاکرات به شکست انجامید درمذاکرات  اخیربا فعالیت گسترده اسرائیل که درخط مقدم جبهه اتمی است ونیزعربستان  سعودی که صراحتا گفته است درصورت عدم خلع سلاح کامل ایران به دنبال ساخت  بمب باکمک پاکستان بعنوان تجهیزبلوک سنی درمقابل شیعه خواهدرفت نیزمشکلات  جدی برسرراه هرگونه توافق ضعیف قرارگرفته است بطوریکه انگلیس که همیشه  مهمترین وپیروسیاستهای آمریکا بوده است دراین مذاکرات درموضع سابق فرانسه  قرارداشته ونسبت به دل نگرانی اسرائیل وعربستان واکنش نشان می دهد و اینکه  چه تضمین هایی به این کشورها ازسوی 1+5 داده شود نیزخودیک مساله است.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]