مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم
کورش کبیر

 

 

در بخش اول توضیح داده شد که چگونه مهدی شمس زاده بعنوان یک جوان مستعد رشد توسط احد محمدی مدیرعامل امنیتی کشتیرانی (79-76) به ورطه همکاری با نهادهای اطلاعاتی وصاحبان نفوذ افتاد تا حس جاه طلبی وکنجکاوی نامنتهای خود را ارضا نماید و دردفتراروپایی کشتیرانی نیز تابع محض دستورات وچارچوب های رسیده ازمافوق خود از یکسو و ارائه پیشنهادهایی برای تامین نظرهمان فرد بود که بتدریج درهمه زمینه های درحال گسترش بود از بازکردن دست همراهان وکارچاق کن های مدیرعامل درمعاملات بازرگانی کشتیرانی گرفته تا خرید وساخت، اجاره و استیجاره وتعمیرات وحتی فروش واوراق کشتی های ناوگان ملی کشور

خوشبختانه فساد همه جانبه این مدیرامنیتی که حتی به موارد اخلاقی نیزکشیده شده بود عرصه را بر محمد شریعتمداری وزیربازرگانی وقت بعنوان رییس مجمع صاحبان سهام این شرکت حاکمیتی وهمکار سابق احدمحمدی چنان تنگ کرده بود که وی را وادارد بدلیل خطردستگیری این فرد وآبروریزی آن برای وزارت متبوعه ایشان را چندهفته مانده به پایان اولین دوره سه ساله عضویت وی درهیات مدیره کشتیرانی با یک یادداشت شبانه برای حضوردرمراسم تودیع خود عزل نماید واین شخص سپس روانه بنیادمستضعفان زیرمجموعه نهادرهبری گردید تا فعالیت های سرشارازفساد خود را اینباردرپست معاونت سیاحتی وزیارتی آن تراست اقتصادی که سرمایه های هنگفتی را درداخل وخارج ازکشورازجمله دهها هتل وشرکت مصادره شده را دراختیارخود دارد ازسرگیرد امری که طی 15 سال گذشته ادامه داشته است. 

سرنوشت مهدی شمس زاده اما بگونه ای دیگررقم خورد وی حتی تا مدتها پس ازعزل احدمحمدی مدیراطلاعاتی سابق خود با وی درارتباط ودرخواست های وی را خارج ازعرف وچارچوب سازمانی وبدورازچشم علی اشرف افخمی مدیربعدی که البته ازنظرآلودگی مدیریتی ومالی به بیت رهبری (ونه اطلاعاتی) دستکمی ازمدیرقبلی خودنداشت ازدفاتراروپایی کشتیرانی ادامه داد و دراثرادامه این مراودات خودبه دستگاه اطلاعاتی کشور وصل گردید.

دردفاعیات مهدی شمس زاده نیزمی بینیم که وی ازسال 82-81 با متهم ردیف سوم یعنی حمیدفلاح هروی ازمدیران ارشد اقتصادی وزارت اطلاعات آشنایی داشته است ازسوی دیگرنیزعلی اشرف افخمی مدیرعامل جدیدکشتیرانی که ظاهرا یک تکنوکرات (مدیران ضعیف وزارت صنایعی با دیدگاه داخلی) بوده نیزبه تدریح به سوی همکاری با نهادهای اطلاعاتی ودستگاه رهبری سوق داده می شود زیرا طی مدت مدیریت یکپارچه شریعتمداری (وزیربازرگانی وامین مالی رهبری) واحمدمحمدی( مدیرعامل سابق) آن پلاتفرم حضورنیروهای وابسته دراین شرکت حاکمیتی گذاشته شده بود کمااینکه علی اشرف افخمی بلافاصله پس ازروی کارآمدن احمدی نژاد به یکی از بزرگترین تراست های اقتصادی زیرنظربیت رهبری یعنی ستاداجرایی فرمان امام رفته ومسئولیتهای زیادی ازریاست شرکت معظم سرمایه گذاری تدبیرتا بانک پارسیان ودهها شرکت زیرمجموعه آن موسسه مالی بوی واگذارمی شود یعنی همان هولدینگ وشرکتهایی که بعدا توسط وزارت خزانه داری آمریکا ودولتهای اروپایی درفعالیتهای اقتصادی برای دورزدن تحریمهای بین المللی دررابطه بابرنامه اتمی وموشکی یا ایجادمنابع مالی وپول کثیف برای تامین مالی پروزه های سیاسی وسرکوب ونقض حقوق بشرمردم ایران ازجمله سازماندهی اراذل واوباش بکارگیری شده بود.

علی ایحال مهدی شمس زاده ازطریق حمیدفلاح هروی متهم ردیف سوم به بابک زنجانی بعنوان یک نیروی مسلط به تجارت و اقتصادبین المللی معرفی تا نقش مکمل وی را درمعاملات خارجی، ایچادشرکتهای تک منظوره صوری یا Paper Company با شرکای ساکت Salient Partner درمناطقی که به بهشت مالیاتی Tax Heaven معروف می باشند وبا هدف پنهان کردن فعالیت های آنان ازدیدسازمانهای نظارتی خارجی بازی کند زیرا بابک زنجانی درداخل با اتکاء به حمید فلاح هروی مدیرسابق ارشد اطلاعاتی وشریک وهمکارخود درداخل چندان مشکلی برای گرفتن ارتباط وحمایت ازنهادها ومقامات دولتی درایران نداشته است.

ظاهرقضایا نیزنشان می دهد مهدی شمس زاده برخلاف حمیدفلاح هروی خود را بعنوان شریک یا مدیرزیردست بابک زنجانی قرارنداده بلکه بعنوان یک پیمانکارتجاری Contractor یا واسطه قانونی Broker محسوب وبرای هرپروژه یا اجرای هردستور درصدی بعنوان حق الزحمه قراردادی دریافت می کرده است (یا قراردریافت داشته است) بعنوان مثال ازفروش نفت (بازای هربشکه یک دلار) قراربوده است که برای فروش 17 میلیون بشکه انبارشده بروی نفتکش های شناور درلنگرگاههای مالزی یا سنگاپور17 میلیون دلاردریافت کند یا برای خرید هرفروند هواپیما ازطریق دستگردان کردن آن بنام دیگرشرکتها (بدلیل تحریم های بین المللی و ممنوعیت فروش هواپیما به ایران) می بایست معادل 250هزاریورو دریافت کند که درمقایسه با دیگردلالان بین المللی البته نرخ بسیار پایین تری بوده است.

دراینجا لازم است بحث را متوقف کرده تا یکی دومقدمه دیگر درمورد موضوع فروش نفت، پروسه آن وتغییرات در روشهای اعمال شده درقبل وبعد ازتحریم ها را به سمع ونظرمخاطبین رسانده مجددا به ادامه این بحث وتاثیرآن برپرونده موجود برعلیه بابک زنجانی ودیگرمتهمان پرونده وی بپردازیم

روش فروش نفت تا سال 70 (سه سال بعد ازپایان جنگ ایران وعراق) بطورمتمرکز دولتی ودراختیارمعاونت بین المللی وزارت نفت و دلالان مربوط به این صنعت قرارداشت که با فرازونشیبهایی ازجمله ازنفت درمقابل سلاح گرفته تا مصرفی ترین کالاهای اساسی موردنیازمردم درجریان بود
ازسال 70 شرکت نفت با تاسیس یک شرکت مصلحتی بنام خدمات تجاری نفتیران Naftiran Trading Service یا NTS دریکی ازجزایرآزاد مستعمره انگلیس بنام جرسی Jersey (درکانال آبی بین فرانسه و انگلیس) والبته هدایت عملیات آن بعنوان پیمانکارعمومی General Contractor ازدفترخود درمحل کالای نفت لندن درصدد تحرک بخشی به فروش نفت،فرآورده ها، سوآپ نفت ازکشورهای مشترک المنافع حاشیه دریای خزر وبازاریابی آن ازیکسو و جذب سرمایه گذاران خارجی برای بازسازی بخش های آسیب دیده یا توسعه صنایع نفت ایران برآمد بدیهی است که مدیران انتصابی این شرکت نیزهمان مدیران دولتی نفتی بوده که درهمان سیستم سابق تربیت امابا بوروکراسی کمتری ازنظرکار با مخاطبین خود دراین صنعت برخورداربودند.

اما طولی نکشید که این شرکت نیزبه واحدی فشل نظیردیگردفاتر شرکتهای دولتی ایران درخارج تبدیل گردید بطوریکه درسال 2003 بیژن نامدار زنگنه وزیرنفت دولت خاتمی ادامه فعالیت آن را درلندن متوقف کرده با انتقال ماموریت ومحل آن به لوزان سویس ونیز تغییرنام آن به NICO یا Naftiran Intertrade Company سعی کرد این شرکت را بعنوان مرکز و نقطه کلیدی پروژه های مربوط به نفت وگاز(انرژی) دربیاورد بطوریکه طی سالهای 2008-2005 گردش مالی آن و ناشی ازفروش نفت بین 21 -14.7میلیارددلار بوده است ولی با زمزمه امکان تحریم های بین المللی وشروع آن وعدم امکان معامله مستقیم شرکتهای خریدارودلالان آنها اجبارا نقش بیشتری به NICO داده شد بطوریکه ازنیمه 2008 تا نیمه 2013 حدود 130میلیارددلار(شامل 100میلیاردنفت، 20میلیاردسرمایه گذاری و10میلیارددلارنفت درمقابل دارو) ازطریق این شرکت انجام پذیرفت.(کل عملیات آن شرکت ازابتداء تا کنون به حدود 300 میلیاردلاربالغ می شود)

دراینجا لازم است یک گریز هم به دیگرشرکتهای دخیل درفروش نفت وزیرنظررهبری بدلیل اهمیت آن بزنیم واینکه باتوجه به حضورسیدحسن برادرکوچک خامنه ای دروزارت نفت رهبر ایران تمایل شدیدی داشتند که پس ازجنگ انحصارفروش نفت شکسته وبخشی ازآن به نهادها و موسسات وبنیادهای زیرنظرایشان منتقل شود که درزمان ریاست جمهوری هاشمی وبعدهم خاتمی بدلیل خطرات ناشی از تخریب بازار توسط طرفهای ایرانی وناشی ازسودجویی وسوادگری بشدت با آن مخالف شد ومتاسفانه این اعمال مدیریت متمرکزبرفروش نفت نوعی حاکمیت مافیا برنفت (بااشاره غیرمستقیم به هاشمی) القاء می گردید وبهمین دلیل نیز دراین سالها شعار"مبارزه با مافیای نفتی" یا " آوردن نفت برسرسفره های مردم" لقلقه زبان احمدی نژاد وحامیان وی شده و وزارت نفت به اولین وزارتخانه هدف مشترک خامنه ای واحمدی نژاد تبدیل شد ایجاد بی ثباتی مدیریتی (تغییر8 وزیروسرپرست طی 8 سال) درکنار انحلال سازمان برنامه وبودجه ، دخیل کردن سازمانی نهادهای زیرنظررهبری درپروژه های بالادستی نفت وگازازسال 85 ، واگذاری حق فروش نفت به بنیادمستضعفان که طی توافقنامه ای بین سیف الله جشن سازمدیرعامل دست نشانده شرکت نفت و محمدفروزنده ریاست بنیادمستضعفان درتیرماه 78 (ژوئن 2008) به امضاء رسید ودیگرموارد همگی صحنه سوء استفاده ازتحریم های در راه برای کسانی که سالها چشم به ثروت خدادادی ایرانیان دوخته بودند فراهم آورد بطوریکه همانطوریکه درجریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ازمقامات ارشد نظام گرفته تا متهم مهدی شمس زاده نقل گردید درآمد نفتی ایران به 950 میلیارددلارطی 8 سال دوره ای رسید که ازنظرسیاسی ازیکطرف وازنظراقتصادی ازسوی دیگرکشورمان دربدترین شرایط طی یکصدسال گذشته بسربرد که نتیجه آن صدورشش قطعنامه محکومیت توسط شورای امنیت سازمان ملل وتحت فصل 41 (تهدید صلح وامنیت جهانی منجربه حمله نظامی وبرنامه نفت درمقابل غذا ودارو) درخارج وفقروفساد وتبعیض، بیکاری واعتیادمهارگسیخته ونابودی زیرساختهای اقتصادی واجرایی کشوردرسطح ملی و داخل کشور بود.
(عکس فوق متعلق به سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و نیز Nico می باشد که با عنوان س -ح یکی ازمتهمین موردحمایت رژیم و همکار دستگاه امنیتی وقاضی دادگاه انقلاب می یاشد که نقش محوری دراین پرونده سازی را برعهده گرفته است)

ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]