حق‌ الناس یا حق نسناس
کورش کبیر

 
 
خامنه ای شطرنجی
 

 

خامنه ای دردیدارعمومی چهارشنبه 18 شهریور1394 خود بخش مهمی ازسخنان خود را به انتخابات اسفندماه اختصاص ومدعی گردید که ” نتیجه آر اعلام شده” و “نظارت استصوابی شورای نگهبان” همان ” حق الناس” است.

اول: آنکه بی اساس بودن این ادعا برهمگان ازآنجاناشی می شود که امروزکمترکسی حتی باتحصیلات  درحد دبستان هم می داند که حق الناس درنتخابات یعنی ” حق کاندیداشدن ” و “حق رای دادن ” برای همه آحاد ملت بدون هرگونه تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و… مگربرای مجرمان بسیارخطرناک آنهم با گرایش به بخش کاندیداتوری

 

دوم: اشاره “حق الناس” دربخش انتخابات یک جنگ اساسی بین هاشمی رفسنجانی وخامنه ای بوده واشاره به آن ازسوی خامنه ای دردیدارفوق درواقع ضدحمله وی به مواضع هاشمی وبالتبع وی حسن روحانی می باشد که با آگاهی ازتوطئه های پشت پرده برای مهندسی انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به نقش نظارتی شورای نگهبان وبحث ردصلاحیت افراد واجد شرایط پرداخته اند اما ماجرای “حق الناس” چیست وچرا به یکباره چنین عبارتی وارد ادبیات مقامات رژیم شد؟

 

درانتخابات خرداد92 خامنه ای با آگاهی ازپیامدهای تقلب درانتخابات خرداد 88 که به کشتاردهها معترض، نابودی اقتصادی کشوروبی اعتباری آن درداخل وخارج (بدلیل حبس وحصرکاندیدای برنده وحداقل نماینده 13 میلیون ایرانی به اعتراف رژیم) انجامید دست به اقدامات سلبی وایجابی برای مهندسی انتخابات درخرداد 92 زد بدین ترتیب که ازیکطرف با حذف کامل اصلاح طلبان وحتی هاشمی رفسنجانی برگزاری انتخابات بین کاندیداهای محافظه کار را بااستفاده ازاهرم نظارت استصوابی شورای نگهیان پیش برد وازسوی دیگربا صدوردستوراتی چون عدم دخالت سپاه وبسیج دربخش اجرایی انتخابات، عدم استفاده ازامکانات دولتی برای هریک ازکاندیداها، عدم شمردن رای به انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رای به نظام بلکه بعنوان یک وظیفه ملی وایرانی, عدم نظرداشتن به هیچیک ازکاندیداها  و… تصورمی کرد که با کمترین هزینه وبرخلاف انتخابات قبلی نتیجه را به سود خودپایان خواهد داد ولی ابتکاررفسنجانی درنگهداری حسن روحانی که یک مهره بوروکرات درزنجیره محافظه کاران محسوب می شد درلیست کاندیدها طرح خامنه ای را نقش برآب کرده ودرنتیجه دولتی برسرکارآمد که علیرغم تعلق شاکله آن به محافظه کاران بیشترین فاصله را با خامنه ای وباند همراه وی وکمترین فاصله را با هاشمی داشت.

خامنه ای با تمسک به مثالی که گفته می شود ” آش ریخته نذرامامزاده می شود” با مشاهده نتیجه انتخابات که کاملا درنقطه مقابل تصورات وی بود ناچارا دراواخرسال 2013 ازآن بعنوان ”حق الناس” نام برد که همین امربهانه را به دست هاشمی رفسنجانی داد تا از”حق الناس” بعنوان پتکی برای برسرخامنه ای وعوامل دست نشانده اش درشورای نگهبان، صداوسیما ودیگرنهادهای موثردرتقلبات انتخاباتی استفاده نماید. با یک جستجوی ساده گوگلی مشاهده می شود که هاشمی بیش ازده بارازاین عبارت برای حمله به نهادهای زیرنظررهبری ونیز اقدامات بازدارنده تقلب درانتخابات آینده استفاده کرده وعملا موجبات خشم طرف مقابل را فراهم آورده است. نگاهی به مطالب منتشره درسایت های دست راستی امنیتی درخصوص سوء استفاده هاشمی ازعبارت "حق الناس" خامنه ای بخوبی این امر را نشان می دهد.

 

خامنه ای با آگاهی ازاین امروتحت فشاراطرافیان دردیدار 18 شهریور خود مجبوربه بازتعریف وتفسیرمجدد” حق الناس” گردید و اینباربجای اینکه حق الناس را حداقل درامرانتخابات را معادل ”تک تک آرای ملت” اعلام کند آنرا به ”اعلام نتیجه انتخابات” و”نظارت استصوابی شورای نگهبان” که درمغایرت کامل با رای ونظرمردم قراردارد تعبیرکرد! جالب اینکه درمتن منتشرشده توسط روزنامه شرق عبارت “تک تک آرای مردم” قیدشده است که به معنی این می باشد که 40% مردمی که درانتخابات شرکت نکرده اند از”حق الناسی” خود بدلیل عدم اعتقاد یا اعتماد یا حذف کاندیداهای موردنظرخود توسط شورای نگهبان عملا محروم شده اند اما درمتن منتشرشده سخنرانی فوق ازسوی سایت خامنه ای عبارت فوق ازجمله ایشان حذف شده است؟!

 

اما اینکه خامنه ای انتخابات خرداد 88 وعملکرد خود را مصداق دفاع از”حق الناس” وآرای 40 میلیونی مردم نامیده است به یک شوخی خنده داربیشترشبیه است زیرا اولا اکنون بیش از4 سال است که نماینده حداقل 13 میلیون رای دهنده یا همان ” ناس”  درزندان وحبس وحصربسرمی برد امری که درهیچ کشورجهان سومی وتحت اشغال وجنگ نظیرعراق، افغانستان، سوریه و... مشابه آن دیده نشده است ثانیا مگرحق الناس فقط محدود به آرای انتخاباتی است؟ “حق الناس در دزدی وغارت 1400 میلیارددلار توسط باند کاندیدایی که نظرش به نظر رهبری نزدیکتربوده است ”چه می شود؟

روزی نیست که بانداصلی چپاول صدهامیلیارددلاری برای امنیت وپنهان کردن نقش خود دراین “غارت ملی” که به فقروفلاکت جمعیت 80 میلیونی ایران منجرشده است یکی ازمهره های دست سوم وچهارم خود را قربانی نکند آیا ثروت ها وسرمایه های بغارت رفته مشمول “حق الناس” نگردیده ونباید به مردم بیچاره ایران بازگردانده شود؟ درزمینه علمی سه هزارجوان نخبه کشور از ادامه تحصیل بازمانده وجای آنها را بورسیه های جعلی با معدل 11 و سن 50 سال با هزینه ای معادل 5 میلیارددلارگرفته اند آیا این فاجعه وتقلب مصداق تضییع "حق الناس" نیست؟ هزاران دانشجو، استاددانشگاه، مدیردولتی وغیردولتی، وکیل مجلس وحقوق دان و وزیر و ...روانه زندان شده وبه جوانان معترض دربازداشتگاه کهریزک تجاوز و 6 تن به قتل رسیده اند ومتهمان اصلی ازجمله قاضی سعید مرتضوی و حیدری فر ازدادگاههای فرمایشی وزیرنظررهبری "برائت" گرفته اند آیا این امرمصداق تضییع " حق الناس" نیست؟ رهبران جنبش سبز برخلاف تمام قوانین عرفی وقانونی وشرعی نزدیک به 5 سال است را که بدون محاکمه درحبس نگه داشته اید آیا این مصداق رعایت "حق الناس" است؟ و...

 

اما بحت دیگرکه ازآن بعنوان ”حق نسناس” نام می برم واینکه صراحتا ازسوی برخی مقامات نظام (ازجمله علی مطهری) نقل شده است که پس ازمشاهده عملکرد نابحردانه محمود احمدی نژاد دردوره اول ریاست جمهوری وی که بارهم به شهادت مهدی کروبی وهاشمی رفسنجانی با تقلب صورت گرفت همه حامیان وی دربخش اصلی محافظه کاران به این نتیجه رسیده بودند که وی برای ادامه ریاست جمهوری درسال 88 مناسب نبوده وخسارات هولناکی را ببارخواهد آورد اما با کاندیداتوری میرحسین موسوی خامنه ای می گوید با این ترکیب درمبارزه اصلاح طلبان باردیگرسرنوشت قوه مجریه را دراختیارخواهند گرفت و وی نظرش براحمدی نژاد است وبدین ترتیب نظریک نفربنام “علی خامنه ای” وبعنوان ” نسناس” به جای “مردم” و”حق الناس” قرارمی گیرد که با تعریفی که ازنسناس درپایان همین مطلب می اید بخوبی متوجه می شویم که درانتخابات 88 تنها چیزی که رعایت نشد “حق الناس” بود که بجای آن ” حق نسناس” جایگزین شد. بسیاری ازرهبران محافظه کارکشور به صورت تلویحی به تقلب وجابجایی آرای مردم درانتخابات خرداد 88 اعتراف کرده اند ازمحسن رضایی وعلی لاریجانی گرفته تا محمدرضاباهنر که می گفت اگرمهندس موسوی درقبال انتخابات 88 موضع نمی گرفت وبرای انتخابات خرداد 92 کاندید می شد حداقل 40 میلیون رای را پشت سرخود داشت آیا می شود یک کاندیدا که راس فتنه خوانده می شود درعرض 4 سال نزدیک به 100% آرای شرکت کنندگان درانتخابات یک کشور را بخوداختصای بدهد آنهم درحالیکه ازنظردیدگاههای سیاسی واقتصادی درنقطه مقابل رهبری آن کشورقراردارد؟ با توجه به نظرمحمدرضا باهنر یکی ازافراطیون جناح راست پاسخ بلی است اگرکشور دارای انتخابات شبه ازاد حتی تحت نظارت شورای نگهبان وکاندیدای آن هم میرحسین موسوی باشد!

نسناس درفرهنگ لغت فارسی به معنی دیو یا غولی است که نیم تنه وی شبیه انسان اما یک حیوانی است که بریکپای خود می جهد ( شاید کنایه ازآن باشد برمواضع ناحق خودپا فشاری می کند)، به عربی تکلم می کند ویک دست دارد که برسینه اش قراردارد همسراین مردنسناس نیزنسانس خوانده می شود گفته می شود حیوانی است که ازناحیه ترکستان می آید ناظم الاطباء می گوید: نسناس یعنی کسی که به شکل انسان است ولی خوی وسرشت انسانی دروی نمی باشد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]