علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی
کورش کبیر


لاریجانی وافطاری وی

 

علی لاریجانی رییس قوه مقننه اخیرا به  بهانه روز مجلس شورای اسلامی که مصادف با روز تولد آیت الله حسن مدرس می  باشد سخنانی ایراد کرده است که چنانچه ذره ای انسانیت دروی باشد باید باعرق شرم برپیشانی ازمردم ایران عذرخواهی کرده وازسمت خود استعفاء بدهد.

وی درحالیکه 9 دوره از33 دوره برگزاری  انتخابات مجلس وبعبارتی حدود 35 سال ازعمرمجلس درنظام جمهوری اسلامی سپری  شده است اعتراف کرده است که کلیه مشکلات اساسی کشوراز یکصدسال پیش و از زمان  نمایندگی آیت الله حسن مدرس تا کنون نه تنها حل نشده است بلکه بدترهم شده  است ؟!. وی که گویی دراین 35 سال هیچگونه سمت دولتی نداشته است می گوید نمی داند کدام عامل 1- جامعه ایرانی 2-استبدادحاکم ویا 3- قدرتهای خارجی مسئول این عقب ماندگی یکصدساله کشورمی باشند؟! به گفته های وی توجه کنید:

” مسئله مهمی که ازتأمل درمجموع آرای مدرس  به دست می‌آید، این است که امهات مسائلی که اوبرای ایران وبعضاً عالم اسلام مورد توجه قرارداد ومعتقد بود ازاهم مشکلات موجود است وباید حل شود، بعد  ازحدود یکصد سال امروزهم علی‌الاغلب جزو مشکلات کشورباقی مانده است و این  ازعجایب روزگاراست وباید کالبدشکافی شود که آیا ایرانیان نمی‌خواستند این  مشکلات حل شود یا استبداد وعقب‌افتادگی عامل آن بود یا اراده خارجی مانع حل آنها می‌شد.”

جالب است که ایشان با وجود حضور تعدادی  از روحانیون ازجمله آیت الله حسن مدرس بعنوان فقیه ناظر برمصوبات مجلس یا  حتی آیت الله ابوالقاسم کاشانی (رییس اسبق مجلس) و…مجالس قبل ازانقلاب رابه سخره گرفته وازرده توجه واهمیت خارج قلمدادمی کند اما با ادغام 35 سال  سابقه مجلس درنظام جمهوری اسلامی عدم کارآیی آنرا با دوره قبل ازپیروزی  انقلاب ایران تحت عنوان یکصدسال ناکارآیی پیوند می زند تاعدم کارآیی نظام  اسلامی ورهبران آنرا کمرنگ جلوه بدهد.

اما از آن جالبترعدم کارآیی خود اسلام وفقه  وفقیهان شیعه است که وی به سخنان مدرس ومطهری وخوداشاره می کند واعتراف می  کند که تقریبا دراین رابطه عملا هیچ کاری انجام نشده است بعبارتی درمهمترین رکن حکومتداری که اقتصادکشوراست آقایان اعتراف می کنند که کشور رابه صورت  هردمبیلی وبدون هرگونه تئوری ونظریه اقتصادی اداره کرده اند والبته نتیجه  آن هم نابودی هزاران میلیارددلارسرمایه های این کشوربوده است وی دراین  رابطه می گوید:

” مدرس عنوان می کرد هیچ یک ازعلمای دین به  این فکرنیفتاد که اقتصاد اسلامی را سروسامان دهد وبرای اقتصاد کشورقوانینی  حتی به صورت اجتهادی وضع کند. درصورتی که هزاران جلد کتاب درعلم کلام داریم که به دقت پیشینه راوی آن آورده شده است ولی ازیک آیه قرآن که به مسئله  مالی واقتصادی اختصاص داده شده است، تفسیرمطمئن وصحیح نداریم.”

اینهم ازاسلامی که آقایان قبل ازانقلاب همه  اقدامات رژیم قبل را ازفروش بلیط بخت آزمایی و افتتاح رادیوتلویزیون گرفته  تا شرکت زنان درانتخابات وبهره بانکی را مخالف با احکام آن جلوه داده برای  ترورعاملین آن فتوی صادروجایزه تعیین می کردند.

اما ایکاش اعترافات وتناقضات ارائه شده  ازسوی ریاست قوه مقننه فقط به همین یکی دوموردختم می شد ایشان ازیکطرف  انحلال مجلس دست نشانده محمدرضاشاه راتوسط دکترمحمدمصدق دردآورترین دوره  تعطیلی مجلس می خواند وآنرا ازعوامل اصلی موفقیت کودتای 28 مردادماه 32 درنتیجه ازدست رفتن مهمترین پشتوانه دولت ملی می خواند؟ اما درپاراگراف  بعدی همان مجلس را بدلیل پیروزی کودتا فاقد حیثیت ملی می خواند:

” دردآورترین دوره تعطیلی مجلس مربوط به  انحلال مجلس به دست مصدق بود که با رفراندوم و با بهانه اینکه مجلس با دولت همراهی ندارد و اجازه کلی وضع قوانین نمی‌دهد،‌ شکل گرفت و نتیجه آن توفیق کودتای 28 مرداد بود که دو هفته بعد ازانحلال مجلس انجام شد. چون دولت با  دست خود مهمترین پشتوانه دولت ملی را نابود کرد.”

ودرپاراگراف بعدی می گوید:

” تا دوره سیزدهم که شرایط سیاسی کشورآزادی  بیشتری پیدا کرد واین وضع تا دوره هفدهم ادامه داشت وبعد مجداً با کودتای 28 مرداد مجلس ازحیثیت مردمی افتاد وتا مجلس 24 دردوره پهلوی صغیر، مجالس  دست‌نشانده بودند ولی با پیروزی انقلاب شرایط مجلس به کلی دگرگون شد.”

توجه کنید دوره سیزدهم که موردتایید ایشان  برای اعطای آزادی به ملت می باشد مربوط به دوره تضعیف حکومت مرکزی با  برکناری رضاشاه ومصادف با جنگ دوم جهانی واشغال کشورتوسط نیروهای متفقین  وگرسنگی مردم ایران است که جمعا نیزنظیرانتخابات دوره ششم مجلس شورای  اسلامی تنها دوسال از22 آبانماه 1320 تا اول آذرماه 1322 بطول نیانجامید  بعبارت ساده ترلاریجانی نیزمعتقد است شبیه آنچه که درعراق برسررژیم صدام  آمد ملت ایران نیزتحت اشغال بیگانگان بیشترطعم آزادی را می چشد تا حاکمیت  استبدادی ؟!

رییس قوه مقننه بهترازهرکسی می داند که مجلس شورای اسلامی ونمایندگان آن درکل درهیچیک ازدوره های نه گانه خود بدلیل  استبدادآخوندی که بعد ازپیروزی انقلاب برکشورحاکم شد نتوانست وظیفه وکالت  ملت ایران رابنحومطلوب به انجام برساند ودر دوره های اول وششم نیز تنها  تلاشهای مذبوحانه برخی ازنمایندگان مستقل برای ایفای نقش واقعی نمایندگی  چون فریادی درزیرآب توسط حاکمان کشور درنطفه خفه می شد وهم اکنون نیزمی  بینیم که عملا مجلس دوره های هفتم تانهم با نمایندگان ازقبل دستچین شده  وبله قربان گو جناح حاکم پرشده وعملا ازحیض انتفاع ساقط شده است.

علی لاریجانی دربخشی دیگرازسخنان خود با نقل قولهایی ازمدرس ازلزوم رسیدگی به اقتصادکشور، واگذاری اموربه مردم  وجلوگیری ازتصدی گری دولت، حمایت ازصنایع داخلی وکشاورزی و…سخن می گوید اما هیچ توجیهی برای عدم پرداختن به این موضوعات اساسی طی 35 سال اخیروحداقل  دوره هایی که خود وهمفکرانشان سلطه مطلقه برقوه مقننه وسایرارکان داشته اند نمی کند مروری برموضوعات مطروحه درمجالس هفتم تا نهم که همگی درخصوص موارد پیش پاافتاده جامعه است خود موضوع را ازهرگونه توضیحی بینیازمی کند دراین  خصوص رییس قوه مقننه به نقل ازمدرس می گوید:

” بهترین اصلاحات قدم برداشتن دولت است نسبت به اقتصاد عمومی، وجودات معطله ازتعطیل خارج نمودن، فروش خالص‌جات منقوله  به هرکس وبه هرقیمت وبه هرمدت به اتباع داخله، فروش اشیاع منقوله معطله که  هرچه بماند نقصان پیدا کرده و احتیاج اقتصادی، سیاسی، نظامی به او نیست و  درآتیه نخواهد بود.

وی همچنین اضافه می کند:

” همچنین مدرس معتقد است که بستن سدها،  استخراج معادن مواد اولیه، نباتات را به قدر نیازدرداخله تکمیل ومصرف  نمودن، موجبات سهولت حمل ونقل فراهم نمودن، آنچه مهم است شروع راه‌آهن واهم آن استخراج معادن آهن وذوب آن درداخل؛ اما بزرگترین نقص کمی رجال  علاقه‌مند،‌ شجاع و نبود احزاب سیاسی است همچنین با مرحوم مدرس درابتدای  مجلس ششم (قبل ازانقلاب) هم مصاحبه‌ای انجام شد که بخشی از آن به برنامه  اصلاحات کشورپرداخته است.

مشاهده می کنید این نقل قولها ازسوی کسی است که خود وبرادران وهمفکرانش عامل اساسی این عقب ماندگی ها بوده اند روزی که فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به حضورایشان شرفیاب شده  بودند درخصوص اعتراضات مردم وصاحبان صنایع وکارخانجات داخلی که  عملکرداقتصادی سپاه را کودتا درکشورمی خواندند ایشان با وقاحت تمام بابه  سخره گرفتن نظریات مردم به نقل ازآیت الله خمینی گفته بود “چه بهترکه سپاه  دراین کشورکودتا بکند” !

ازایشان که البته خود را مقلد مرجعی می داند که درجایگاه رهبری یک کشورچند ده میلیونی معتقد است که “اقتصادمال خراست” البته غیرازاین انتظارنمی رود اما استنادبه نطق های مدرس آنهم دریکصدسال  قبل برای صاحب رای نشان دادن خود تنها یک خودفریبی است ومردم ایران ازهرکس  سخنان حقی را بشوند باورمی کنند بجزکسانی که بدنبال تحمیل اراده باطل خود  درپشت آن سخنان حق باشند.

امایک نکته جالب درسخنان مدرس که لقلقه زبان ایشان وحسن روحانی ریاست جمهوری هم شده است مربوط به ” فقدان رجال علاقه  مند، شجاع واحزاب سیاسی” است که باید گفت خود گویی وخود خندی به به چه  هنرمندی؟

لاریجانی گفته است:

” به‌عنوان مثال به چند نمونه اشاره می‌کنم؛ با مرحوم مدرس مصاحبه‌ای درابتدای مجلس ششم شده است که درسوال آن آمده است “راجع به تشکیلات حزبی ولزوم آن برای جامعه، عقیده شماچیست؟”

وادامه می دهد  پاسخ مدرس چنین بود:

“دراین 20 سال مشروطیت، متاسفانه حزبی پیدا  نکرده وهرچه بوده است اسم بلارسم بوده است. لذا زود ازبین رفته است واین یک بدبختی است که دامنگیرما شده است. برهرذی‌حسی لازم است که بذل جهد کرده  وحزبی ازروی عقیده واساس به نام حزب وطنی تشکیل ودرتشریح مبانی آن کوشش  نماید ومن هم حاضرم رسماً عضویت چنین حزبی را قبول وبه طوراجتماع وهماهنگی  به مردم و وطن خدمت کنم.”

لاریجانی سپس درمقام مدعی(ونه مدعی علیه) می گوید:

” بعد از100 سال هنوزدرایران یک یا چند حزب  قوی یا به تعبیرمدرس با اسم ورسم دیده نمی‌شود، عدم حضورحزب درزمان  دیکتاتوری شاه توجیه دارد اما دراین 36 سال پس ازانقلاب چه توجیهی دارد  جالبتراین است که گاه عدم حضوراحزاب را افتخارتلقی می‌کنیم اما پاسخ  نمی‌دهیم که چگونه باید دموکراسی درکشوربا ثبات گردد اما مرحوم مدرس لازم  می‌داند همگان تلاش کنند حزب با مرام وعقیده وملی تشکیل دهد.”

کسی نیست به این عالم بدون عمل بگویدحداقل 35 سال است که تمام احزاب اسم ورسم داربا سابقه بیش ازنیم قرن تجربه را به  بهانه های مختلف قلع وقمع کردید از حزب توده گرفته تاملی ومذهبی ها وازچریک فدایی ومجاهد خلق وحزب دموکرات گرفته تا مجاهد انقلاب ومشارکت واکنون  نیزبه سرکوبی سازمان یافته  دراویش بیچاره گنابادی وعرفان حلقه رسیده  ایدشرم نمی کنید که ازتاسف حسن مدرس درباب فقدان احزاب سیاسی آنهم با مرام  ملی ومردمی ونه اسلامی سخن می گویید.

شما بجزساختن چماقی ازعبا وعمامه آخوندی  مدرس طی بیش ازسه دهه برای سرکوبی مخالفان خود چه استفاده هایی ازسخنان این آخوند که درهرصدهزارتای معممین یکی مثل وی (با همه اشتباهاتش ازجمله  مخالفت با نظام جمهوری وتاییدموقعیت رضاشاه)

پیدامی شود کرده اید بطوریکه اکنون با گذشت 100 سال هنوزدارید به سخنان وی ونه رهبران جمهوری اسلامی اشاره می کنید که  خودبه خوبی می دانید جزتباهی وویرانی کشورهیچ دستاوردی برای کشورنداشته  اند.

وبحث آخرکه صرفا برای کوتاه کردن این مطلب  است وگرنه هنوزدهها موضوع است که باید دراین وجیزه به آنها پرداخته می شد  وشاید هم دربخش دوم این مطلب به آنها اشاره بشود و آنهم درخصوص نقش رهبران  وکارگزاران نظام درسخنان مدرس است که با وضعیت فعلی کاملا درتضاد است

علی لاریجانی می گوید:

اما درتمام این ادوارشخصیت مدرس بین رجال  سیاسی و دینی وپارلمانی بی‌همتا بود. اوانسانی دردمند، فکور، شجاع،‌ ملا و  متواضع بود. وی شاگرد ممتازآخوند خراسانی بود که نقش مهمی درنهضت مشروطه  داشت. وقتی درمجلس دوم به‌عنوان فقیهی ناظرانتخاب گردید، با نهایت سادگی به تهران آمد وبا نهایت تواضع اولین سخنرانی خود را اینگونه درمجلس آغازکرد: “اول عذر می‌خواهم که صحبت داشتن بنده،‌ قدری زود است به واسطه اینکه عاقل  تا بصیرت پیدا نکند، سزاوارنیست صحبت کند”. این در حالی است که همگی به فضل وکمال اواذعان داشتند. اوخود را نوکرمردم معرفی می‌کرد ودرسخنرانی خود  درمجلس گفت: “ما وکیلیم، ولی نیستیم. ولی آن کس است که آنچه خود مستقلاً  صلاح می‌داند اجرا می‌کند، ولی وکیل آن است که نظرموکلش را هم بداند. شاه  ورئیس‌الوزرا (نخست وزیر) وپارلمان وحجت‌الاسلام، تمام اینها نوکرخلقند. آنکه اسمش شاه است یعنی نوکرمردم. یکی اسمش رئیس‌الوزرا است یعنی  خدمتگزارمردم. باید تمام اینها برای مردم نوکری کنند”. تیمورتاش که وزیر  دربار رضاخان شد، معترضانه گفت: “همه را نمی‌شود نوکرگفت. فرق دارد.” مدرس  پاسخ داد: “من به زبان فارسی حرف می‌زنم و زبان خودم را می‌دانم. خدمتگزارمردم هستم. من می‌گویم پیغمبران خدا هم که ازهمه برترند، نوکرخلقند ونیزشما متوجه باشید که زعیمه قوم، خادم آن قوم است. اقوام وملل جان ومال  خود را نمی‌دهند که برای خود ارباب وفرمانروا درست کنند. اگرشما به کسی  مسکن بدهید و پول زیاد بدهید که بیاید وبه شما فرمان بدهد وارباب شما باشد، کمترکسی است که عقل شما راتصدیق کند. ملت آنقدرعاقل وباتدبیراست که به  امرخود بت وسلطان وفرمانروا استخدام نکند. اگرچنین اربابانی وجود دارد، به  زورخود را به مردم تحمیل کرده‌اند.”

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه می کند:

“چقدراین فکربلند وعمیق است وباعث  افتخار در تفکر سیاسی ملت ایران است که کمتر نظیردارد؛ مخصوصاً ازاین جهت که  مدرس عامل به این مفاهیم بود.”

حال باید ازآقایان حاکم پرسید آیا واقعا شما ورهبرتان که به کمترازحضرت آیت الله العظمی یا مقام معظم رهبری حضرت آیت  الله …..راضی نبوده وملت را رعیت فاقد حق بلکه دارای “تکلیف”می دانید خود  را “نوکران ملت” وکسانی می نامید که با پول آنهاوازسوی آنها برای وکالت  برگزیده شده اید ؟ شرم نمی کنید که نامتان قبل ازبرگزاری انتخابات بعنوان “نماینده راه یافته به مجلس” به اذن رهبری وتایید شورای نگهبان درهمه جا  پیچیده می شود؟ شرم نمی کنید که با سهم 7% به قول محمدخاتمی برمسند  نمایندگی ملت تکیه زده اید؟ شرم نمی کنید که درجلوی چشمان شما هزاران  میلیارددلارسرمایه مملکت به تاراج می رود وشما درتکاپوی پنهان کردن نقش خود اختلاس چندمیلیاردتومانی بیمه یا امیرمنطورآریا یا بابک زنجانی می  باشید؟شرم نمی کنید که دردوره ثروتمندی بی نظیرکشوروناشی ازفروش نفت 140 دلاری درهربشکه صدهاهزاردخترشیعه ایرانی را به فحشا ومیلیونها جوان رابه  اعتیاد کشانده اید؟

ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]