حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم
کورش کبیر

خبرنگار درسوالی دیگر به توقف برنامه اتمی ایران درابتدای انقلاب وشروع مجدد آن پس ازجنگ  وگرفتن کمک ازشبکه قاچاق عبدالقدیرخان درپاکستان می پرسد واینکه ایران چه  پاسخی دراین رابطه برای جلب اعتماد غرب دارد؟
موسویان با نادیده گرفتن کلیه موارد قبلی ازجمله نامه محسن  رضایی به آیت الله خمینی درسال پایانی جنگ واعلام نیازبه بمب اتمی،  فعالیتهای پنهان ایران درعدم اعلام برنامه وتاسیسات خود به سازمان بین  المللی انرژی اتمی تاسال 2002، ایجاد تاسیسات درباغ شیان لویزان که درسال 2003 یکشبه تخلیه وحتی خاک آن خارج گردید وایجاد سایت زیرزمینی فرودوی قم  وهمراه با پیداشدن آثاراورانیوم 79% درآن باتوجیه نقص فنی درسانتریفوژها  و اکنون تخلیه وانتقال خاک سایت پارچین  با وقاحت تمام درپاسخ به امکان  ولزوم اعتمادسازی ایران خبرنگارمی گوید :
” ببینید، مشکل دقیقأ درهمین منطقی است که شما الان بیان  کردید. شما معتقدید که این ایران است که باید آمریکا، اروپا و غرب را  متقاعد کند که به دنبال بمب اتم نیست. با شما موافقم که عدم اعتماد مسئله  ای اساسی است، اما باید درک کنید این بی اعتمادی، دوطرفه است.”
موسویان برای اثبات دوطرفه بودن این بی اعتمادی باز به صجرای  کربلا زده وحمایت کشورهای غربی را ازتجاوزرژیم صدام حسین وحتی استفاده  ازسلاح شیمیایی به رخ آنها می کشد ومدعی می شود که فنآوری ومواد لازم برای  ساخت این سلاحها را آمریکا وکشورهای اروپایی دراختیارصدام قرارداده بودند  وسپس معترض می شود که با این اوصاف چراباید ایران آمریکا واروپا رامتقاعد  کرده ودرصدد جلب اعتماد آنهاباشد ؟ وبازتاکید می کند که هردوطرف باید تلاش  کنند برای جلب اعتماد یکدیگر.
دروغ بعدی موسویان درباره ماهیت نظامی برنامه اتمی ایران است  وی با استناد به برآورد امنیت ملی آمریکا درسال 2007 که مدعی شده بود ایران درسال 2003 طرح ساخت بمب اتمی خود رامتوقف کرده است اما وقتی با سوال  خبرنگارمبنی برقصد وبرنامه قبلی تولید بمب مواجه می شود ابتدائا می گوید “البته، چرا که نه”  وبعد فورا به دوربین های 24 ساعته آزانس درتاسیسات  اتمی ایران اشاره کرده ومدعی می شود که دبیرکل آژانس گفته است که هیچ  انحرافی ازجانب ایران مشاهده نشده است (احتمالایکی ازجملات بکارگرفته شده  توسط محمدالبرداعی برای تشویق ایران به همکاری)، وی همچنین می گوید  آمریکایی ها معتقدند که ایران درحال حاضرنه بمب اتم دارد ونه بدنبال ساخت  آن است
براستی اگرچنین مواضع صریحی ازسوی آژانس بین المللی انرژی  اتمی وآژانس امنیت ملی آمریکا وجود دارد پس چرا ده سال است کشورمان  بامجامع بین المللی درگیر، مشمول تحریم های بی سابقه وتهدید به حمله نظامی  درچارچوب قطعنامه های سازمان ملل درچارچوب بندهفتم منشورآن سازمان است  بالاخره یاباید دم خروس راقبول کرد یا قسم حضرت عباس را.
واقعیت امراینست که تمام شواهد وقرائن گفته شده موید تمایل  رهبران ایران به دستیابی به سلاح اتمی درگذشته وآینده است درگذشته آن که  کاملا مشخص است ودرموردآینده نیزتاسیسات وتجهیزات دربرنامه اتمی ایران پیش  بینی شده است که دقیقا بیانگرخواست رژیم حاکم برایران درساخت بمب اتمی است  این تاسیسات همانگونه که ذکرشد نظیرایجاد چندین کارگاه وکارخانه تولید  قطعات وتعمیرات برای یک ماشین است وهیچ سنخیتی با داشتن ورانندگی با یک  ماشین دست دوم ندارد. به نظرکارشناسان درست مثل این می ماند که یک استادیوم یکصدهزارنفری بسازید ودروسط آن یک میزپینگ پونگ بگذارید وهرروزدهها بازرس  را وادارکنید که ازآن بازدیدکرده وگزارش بدهند که بجزیک میزپینگ پونگ  ودوبازیکن هیچ چیزدیگری که مشکوک باشد درآن ددیده نشده است!
دولت ایران با نشان گذاری معدن های اورانیوم یاگسترش رابطه با کشورهای دارای معادن اورانیوم، ایجادمجتمع یو سی اف اصفهان، ساخت راکتورآب سنگین دراراک، دومجموعه غنی سازی (یکی آشکاردرنطنزودیگری پنهان  درزیرکوههای فرودوی قم)و تلاشی که برای دستیابی به سوخت اتمی برای موشکهای  بالیستکی وافزایش برد آن تامرزیازده هزارمایل می کند برنامه ساخت بمب اتمی  خودراپیش می برد. استناد دائم به تجهیزکشورهای همسایه خود یعنی  هندوپاکستان، اشاره به مجهزبودن اسرائیل به چندصدبمب اتمی وتاکید برقربانی  بودن خود درجریان جنگ عراق درقبال استفاده آن کشورازسلاحهای شیمیایی  وبیولوژیکی که نوعی توجیه برای مسلح شدن به بمب اتمی است همگی دلائل روشنی  براهداف نهایی برنامه اتمی ایران است تنها مساله باقی مانده زمان  تجهیزواعلام آن است که درایران محل مناقشه بین رهبران ایران است یک گروه به سرپرستی خامنه ای معتقد است با همین رویه باید ادامه بدهند وپس ازتولید  چندین بمب به یکباره دنیا رادرمقابل کارانجام شده قراربدهند وگروه دیگرکه  هاشمی درراس آن است واکنون حتی احمدی نژاد رادرکنارخود دارد می گوید ماباید نظیرژاپن به توانایی ساخت بمب برسیم که رسیده ایم ولی تولید آنرا متوقف  کرده با جامعه بین المللی مصالحه کنیم تا ضمن برداشتن تحریم ها ازخطرحمله  نظامی که به فروپاشی نظام منجرمی شود جلوگیری نماییم. البته خامنه ای این  نظریه را ساده لوحانه خوانده ومی گوید درصورت مصالحه با دنیای غرب آنها نه  تنها حتی توان بالقوه ساخت بمب رانیزازشما می گیرند بلکه شمارابرای پذیرش  سایراتهامات ازحمایت ازتروریزم بین الملل گرفته تا اخلال درپروسه صلح اعراب واسرائیل تا نقض حقوق بشرواتهام جدید حملات سایبری نیزواداربه سازش وتسلیم می نمایند.
ادعای دروغین بعدی موسویان پس ازدروغ عدم شناسایی حق ایران  برای غنی سازی در درجات پایین موضوع عدم ارائه یک بسته جامع ازسوی غرب  برسربرنامه اتمی ایران می باشد وی با متهم کردن آژانس بین المللی انرژی  اتمی درتبدیل شدن به یک ابزارسیاسی دردست قدرتها ضمن بزیرسوال بردن ماهیت  حرفه ای وتخصصی آژانس آنرا پیرومشی سیاسی ابرقدرتهای غربی خوانده که به محض توافق با ایران عملا منفعل خواهند بود یا بالعکس حتی اگرآژانس به شورای  حکام اعلام نماید که همه مسائل باایران حل (شفاف) شده است بازهم بدلیل  چیرگی قدرتهای جهانی برشورای حکام جایگاهی برای نظرات دبیرکل آژانس  ویاکارشناسان آنهانخواهدبود وی با لحنی توهین آمیزکه نشانگرعدم اطلاع وی  ازماهیت وسطوح اختیارات ومسئولیتهای آژانس واصولا هرسازمان بین المللی است  شان آژانس رادرحدیک کارمند پایین می آورد. به سخنان وی بعنوان یکی از  ارشدترین دیپلماتهای رژیم درزیرتوجه کنید تاببینید که این افرادحتی با  دههاسال اشتغال درخارج ازکشوروتماس با نهادهای بین المللی همان ادبیات  دیکته شده ازسوی رهبران وائمه جمعه وجماعات رابکاربرده وکوچکترین بهره ای  ازروابط بین الملل، اصول دیپلماسی وعلوم سیاسی آنهم باعنوان دکترومذاکره  کننده ارشد، کارشناس وتحلیلگرمسائل استراتژیک ودهها عنوان دهن پرکن را با  خود  نبرده اند. دراین رابطه وی می گوید:
” دوم اینکه تا زمانیکه هنوزبسته ای جامع برسرموضوع هسته ای که ما را به هدفی مشخص برساند دردست نیست، آژانس از اختیارات لازم برخوردار نخواهد  بود. آژانس تبدیل به یک ابزار سیاسی شده؛ روزی که 5+1 با ایران به توافق  برسد، آژانس هم ظرف یک هفته تمام مسائل فنی را حل و فصل خواهد کرد؛  باورکنید، من آژانس را خوب می شناسم. کاربا آنها را بلدم. حتی  اگرامروزایران درچارچوب پروتکل الحاقی یا حتی فراترازآن به آنها اجازۀ  بازرسی های بیشتر بدهد، بازهم آژانس این اختیار را نخواهد داشت که اعلام  کند که همۀ مسائل حل شده اند. چون آنها باید به شورای حکام گزارش دهند و  قدرت های جهانی در شورای حکام هستند که تصمیم گیرنده اند، نه آقای آمانو یا افراد شاغل درآژانس،  آنها فقط کارمند آژانس هستند. قدرت های جهانی که بر  کرسی های شورای حکام تکیه زده اند تصمیم می گیرند. به همین خاطرآژانس چیزی  بیشترازیک کارمند نیست.
درادامه بحث رویکردنظامی دربرنامه اتمی ولزوم اعتمادسازی خبرنگارصدای آمریکا  اینبارازدریچه دیگری واردمی شود ومی گوید با فرض رفع تحریم واجازه غنی سازی ایران به آژانس وجامعه بین الملل چه چیزی می خواهد عرضه کند که موسویان  ابتدائا ” شفاف سازی دربالاترین سطوح” رامطرح می کند ولی بلافاصله خودش هم  اقرارمی کند که “شفاقیت به تنهایی، حلال همه مسائل نیست” وسپس خواسته ای  موهومی بنام حق غنی سازی زیر5% را بعنوان امری فراترازشفافیت اعلام می کند! بااین ادعا انسان یاد پرونده های ملی نظیرقتل های زنجیره ای یا فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران درتابستان 78 می افتد که درکمال شفافیت به محکومیت  یک سربازوظیفه بنام عروجعلی به اتهام دزدیدن یک ریش تراش ختم گردید.
اما خبرنگاردست برکلیدی ترین نقطه دررابطه با شفافیت واعتماد سازی زده  می گوید آیا دولت ایران سایت فرودوی قم (ویژه غنی سازی بادرجه خلوص بالا) را تعطیل می کنند؟ وموسویان فورا پاسخ می دهد نه، نه، چراشمامسائل راقاطی  می کنی شفافیت هیچ ربطی به تعلیق ندارد منظورازشفافیت اجازه بازرسی  ازتاسیسات است وسپس به استناد پادمان می گوید شما براساس حق عضویت خود  درپادمان می توانید ده مرکزغنی سازی هم داشته باشید ووقتی خبرنگاربازهم می  پرسد یعنی دردل کوهستان وزیرزمین ؟ وی تهدید به حمله اسرائیل را مطرح کرده  ومقامات ایران رابخاطراتخاذ آن تصمیم عاقل می خواند!
خبرنگاربا زیرکی می گوید ولی (سایت فرودو) تاسیسات شک برانگیزی است  ونیازکشوربه یک مرکزغنی سازی کوچک ونه درابعاد نطنزوسپس فرودوی قم را گوشزد کرده وموسویان رادریک تنگنا قرارمی دهد بطوریکه موسویان می گوید: “با شما موافقم که این (سایت قم ونطنز) پرسش برانگیزاست اماغیرقانونی نیست”
درپاسخ به این اعتراف ایشان اولا مجددا مخاطبین خود را بهمان مثال ساخت  یک استادیوم یکصدهزارنفری فوتبال وگذاشتن یک میزپینگ پونگ درآن ارجاع می  دهم که البته کاری غیرقانونی نیست ولی هیچ آدم عاقلی دست به اینکارنمی زند  پس یا باید ادعای عاقل بودن مقامات ایران راکه آقای موسویان درپاراگراف  قبلی به آن اشاره کرده است راباطل دانست یااینکه به این امراعتراف کرد که  هدف اصلی دربرنامه اتمی چیزدیگری است! ثانیا: تهدیداسرائیل ازسال گذشته وپس ازادعای عدم تاثیرگذاری تحریم ها وشدت بخشیدن به فعالیتهای اتمی (افشاء تاسیسات زیرزمینی فرودوی قم، نصب هزاران  سانتریفوژ وغنی سازی عادی تا حد 20% ویافتن آثارغنی سازی درحد 79% درآن  سایت مطرح گردیده است وارتباطی به فعالیتهای قبل ازآن ندارد که اکنون همه  آشکارگردیده است. ثالثا: برخورداری ازتاسیسات گسترده غنی سازی نه تنها شک برانگیزبلکه دقیقا  غیرقانونی است زیرا پروسه امضاء شده ضمیمه پادمان راطی نکرده است هم  تاسیسات نطنزواصفهان واراک درسال 2003 وهم تاسیسات زیرزمینی فرودوی قم  درسال 2010 دردومرحله نه توسط دولت ایران ودرچارچوب مسئولیتهای قانونی آن  بلکه سازمان مجاهدین خلق ایران که اچوزیسیون رزیم می باشد افشاء گردیده اند . رابعا: ارجاع مدیریت برنامه اتمی ایران به شورایعالی امنیت ملی ایران  دراولین فاز، ارتقاء رییس سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان وزیرامورخارجه  که هیچ سنخیتی با دانش وتخصص وی ندارد وهمچنین انتصاب سردارفریدون عباسی  جانشین سردارمحسن فخری زاده (فردی که طی ده سال گذشته با هویت پنهان وبدون  دسترسی بازرسی آژانس به وی بعنوان پدربمب اتمی ایران مشهوراست) بعنوان رییس سازمان انرزی اتمی ایران دلایل روشنی براهداف نظامی برنامه اتمی ایران می  باشد.
اما موسویان با علم به همه این موارد می گوید: ” درچهارچوب ان پی تی شما می توانید یک مرکزغنی سازی داشته باشید، ده تا  داشته باشید، اصلأ زیر دریا یا زیر کوه بسازید؛ هیچ محدودیتی در این ارتباط وجود ندارد اما ابهام یا پرسش تنها با شفافیت و تنها با همکاری کامل بین  ایران و آژانس است که برطرف می شود. فردو صدرصد تحت نظارت آژانس است. حتی  امروزکه مسئله دارد. درآینده هم، اگرایران بخواهد شفافیت وهمکاری خود را  صددرصد تضمین کند، به همین صورت ادامه خواهد یافت تا سئوالی دیگرباقی  نمانده باشد. اما قبلأ گفتم که شفافیت به تنهایی نمی تواند همۀ مسائل را حل و فصل کند”.
بحث بسیارمهم دیگرموسویان که وی بارها درنشست های خارجی خود آنرا  تکرارکرده است بحث فتوای خامنه ای درخصوص “حرام بودن بکارگیری سلاح اتمی” است. موسویان به علم به اینکه نه تنها درنظام جمهوری اسلامی بلکه حتی درفقه اهل سنت براحتی تمام حرام های خدا توسط مراجع وعلمای باصطلاح روحانی وبه  بهانه حفظ دین ونظام حلال می شود با سفسطه بافی سعی می کند فتوای نیم بند  صادره ازسوی رهبری ایران را فیرقایل تغییرجلوه بدهد درست بیه شهمان توجیهی  که زمانی رجب طیب اردوغان بعنوان یک ایدئولوگ سنی مذهب دردوره ماه عسل خود  بارژیم ایران تحویل باراک اوباما رییس جمهورآمریکا می داد. موسویان دراین  خصوص باهمان صراحتی دروغ می گوید که درابتدای دهه 70 نقش خود وسفارت ایران  درآلمان درترورها وکشتارهای فجیع مخالفان سیاسی رژیم رادراروپا درجلوی  دوربین انکارمی کرد.
موسویان درپاسخ به خبرنگاردراین خصوص واینکه آیا چنین فتوایی مکتوب شده  واصولا چه تضمینی است که رهبری رژیم درصورت احساس خطرفتوای دیگری درلغو آن  صادرنکند رندانه می گوید: ” اول ازهمه، معنای فتواچیست؟ فتوا یعنی نقطه نظریک مرجع یا یک عالم دینی. این یعنی فتوا؛ چه کتبی اعلام شود، چه شفاهی، وچه توسط بیت آن مرجع یا دفتر آن عالم دینی تأئید شود.اما درمورد این فتوای هسته ای. اجلاس منع گسترش  تسلیحات هسته ای با عنوان انرژی هسته ای صلح آمیزبرای همه، بمب هسته ای  برای هیچکس، که درتهران برگزار شد، با پیام رسمی مقام رهبری افتتاح گردید. دوم، همین چند ماه پیش برای اجلاس سران جنبش غیرمتعدها، مقامات حدود 120 کشورکه چهل پنجاه کشور درسطح سران شرکت کردند وبقیه درسطح وزرای خارجه ،  رهبر ایران در مقابل دو سوم کشورهای جهان، شخصأ این فتوا را بطور رسمی بیان کردند.سوم، ایران فتوای مقام رهبری را رسمأ درسازمان ملل به ثبت رسانده  است. این نخستین بار در طول تاریخ سازمان ملل است که یک فتوای مذهبی به ثبت می رسد.
وسپس باوقاحت تمام بدون اینکه پاسخ سوال خبرنگاررابدهد می گوید:
” به همین خاطر من واقعأ با آنهایی که اعتباراین فتوا را زیرسئوال می برند مخالفم.”
درواقع یکی دیگرازدروغ های امثال حسین موسویان ماجرا فتوای خامنه ای  درحرام بودن تولید وتکثیروکاربردسلاح اتمی است که وی برای فریب افکارعمومی  غرب که ازفقه شیعه چیزی نمی دانند آنرا معادل وحی منزل جا می اندازد. اولا  خامنه ای بادروغها واقدامات فریبکارانه وچپاول اموال عمومی اعتباری برای  خودش باقی نگذاشته است تاشما ازوی بعنوان یک مرجع دینی ومنزه نام ببرید  ثانیا بارهاجمهوری اسلامی مسلح بودن اسرائیل وهند وپاکستان(مسلمان) درمجاورت خود را دلیلی برعادی بود نیازایران به غنی سازی اعلام کرده است  چطوریک امرمی تواند دریک کشورمسلمان نظیرپاکستان حلال ودرکشورمسلمان دیگر  یعنی ایران حرام باشد؟ ثالثا مراجعی دینی که می گوید برای حفظ نظام حتی  احکام واجب اسلام راتاحد برخی اصول وفروع دین می توان تعطیل کرد آیا امکان  توقف یک فتوای آب دوغ خیاری راندارند؟ مگربراساس فتوای ایشان شکنجه واعتراف ناشی ازآن بی اعتبارنیست پس چرا قاضی های امنیتی دادگاهها همان راملاک حکم محکومیت خود برعلیه متهم قرارمی دهند؟، مگرایشان فتوا نمی دهد که دست به  بیت المال نبرید وبرای آن فرمان 8 ماده ای صادرنمی کنند پس چرا خود درحال  انتقال چندصدمیلیارددلارسرمایه های ملی کشوربه حوزه رهبری است؟ مگرایشان  اعلام ندادند که ازریختن حتی خون ازدماغ یک نفرمسلمان درسوریه راضی نیستند  ولی با تشویق بشاراسد واعزام متخصصان جنگ جبهه ای وشهری سوریه رابه نابودی  کشانده و45 هزارجنازه برسردست مردم آن دیارگذاشتند؟ مگرایشان فتوی نداده  بود که هرروزانفرادی معادل 10 روزمحاسبه ودرمجازاتها اعمال گردد آیا  دادگاههای ایران ملاک محاسبه ایام زندان متهمین رابراساس فتوای ایشان  قرارمی دهند؟ مگرایشان وباندهمراه وی باتقلب احمدی نژاد راباهدف پیاده کردن طرحهای موردنظررهبری برملت ایران تحمیل نکرده ونزدیک به 150 نفرازبهترین  جوانان این مرزوبوم را باخطبه معروف خون به قتلگاه نفرستادند پس چرا خود را بی خبرازهرجانشان می دهد؟ تمام این موارد که مشت نمونه خرواراست نشان می  دهد فتوای خامنه ای نه تنها کوچکترین ارزش واعتباری دربرنامه اتمی ندارد  بلکه بدلیل اصرارایشان بردروغ گویی وفریبکاری اتفاقا صدوراین فتوا خود یکی  ازدلایل اصلی برنامه رژیم برای رسیدن به سلاح اتمی است. نگاهی به شعارهای  داده شده ازسوی رهبری طی دو دهه ومنتهی شدن کامل آنان به عکس خود دلیل  روشنی برفرجام نحس برنامه اتمی رژیم برای کشورعزیزمان ایران خواهد بود
درانتهای بخش قبلی ماجرای فتوای خامنه ای رابعنوان یک مرجع دینی درحرام بودن  بکارگیری سلاح اتمی توضیح دادم والبته یک نکته که فراموش گردید اینکه خامنه ای چندسال قبل درکنفرانس خلع سلاح برای فریب افکارعمومی بابازی با کلمات  استفاده ازسلاح اتمی راحرام اعلام کرده بود که بعدها وقتی بوی گفته شد که  ازجنگ دوم جهانی تاکنون عملا این حرمت وجودداشته است مشکل اصلی این است که  باید حرام بودن ساخت وتولید بمب اتمی هم محکوم گردد تا بدینوسیله امکان  مانورسیاسی برای نظرایشان باشد.
نکته اساسی دیگراینکه امثال موسویان برای ” اثبات صحت ومشروعیت قائل شدن برای اینگونه فتواها ” دائما این مساله راالقاء می کند که فتوای رهبران  ایران درحرام بودن استفاده ازاین سلاحها تازگی نداشته وحتی ایران درزمان  جنگ خود باعراق ازمقابله به مثل دراستفاده ازسلاحهای شیمیایی وکشتارجمعی  دراین رابطه خودداری کرده است ولی نگارنده معتقد است که اگربه تاریخچه جنگ  رجوع کنید متوجه می شوید که بقول معروف “خانه نشینی بی بی از بی چادری” بوده است وبس یعنی ایران درسالهای اولیه جنگ بدلیل عدم برخورداری ازخیلی  ازتجهیزات ازموشک های زمین به زمین اهدایی قذافی وکیم ایل سونگ وحافظ اسد  امکان حمله متقابل به شهرهای عراقی رانداشت اما بمحض دسترسی به آن  دیگرداستان حرام وحلال بودن استفاده ازآن به کناری گذاشته شد وهمان کسانی  که مدعی بودند قصد مقابل به مثل با ملت عراق راندارند بارانی ازموشک رانه  تنها برسرشهرهای عراق حتی برسر اردوگاه پناهندگان ومجاهدین ایرای درارودگاه اشرف فرودآوردند.
درخصوص استفاده ازسلاح شیمیایی نیزاین اقدام پس ازعملیات خیبرکه عراق  برای اولین باربطوررسمی ازموادشیمیایی برای بیرون راندن نیروهای  ماازجزایرمجنون استفاده کرد سپاه نیزبه فکرراه اندازی واحدهای شیمیایی  افتاد که دردو وجهه دفاعی ( پدافندی) وتهاجمی (آفندی) عمل می کردند اتفاقا  درهمین زمان بود که واحدهای شیمیایی ارتش که به اختصار واحدهای شمر(مخفف  شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو) خوانده می شد بدلیل مترادف بودن این نام با شمربن ذی الجوشن قاتل امام حسین به واحدهای ش. م.ه که مخفف (شیمیایی،  میکروبی وهسته ای) بود درسپاه پاسداران موجودیت یافت وبرای آن بودجه های  سنگین ونیزواحدهای استتاری نیزپیش بینی گردید. نیروهای ایرانی نیزدرعملیات  های مختلف از جمله والفجر8 وکربلا4 و5 ازسلاح شیمیایی برعلیه نیروهای عراقی استفاده ودرمقابل پرسش دیگران ادعا می کردند که بدلیل موافق بودن جهت باد  به سمت نیروهای عراقی مهمات شیمیایی ازسوی عراقی ها شلیک شده وبه سوی  خودشان برگشت خورده است! البته حجم استفاده ازسلاحهای شیمیایی توسط نیروهای ایرانی تناسبی با طرف عراقی نداشته وبراساس مبانی واصول جنگ اجتناب  ناپذیرمی نمود. عبارت زیریک نمونه ازاین موارد است که توسط موسویان  ادعاگردیده است: ” این فتوا اصلأ تازگی ندارد. بیاد بیاورید درطول جنگ وتهاجم عراق به  ایران، زمانی که صدام حسین ازسلاح های شیمیایی استفاده کرد وصدهزارایرانی  کشته یا مجروح شدند، قوای نظامی ایران نظرامام خمینی را برای استفاده  ازسلاح شیمیایی به عنوان اقدامی متقابل جویا شدند؛ اما ایشان اجازۀ مقابله  به مثل را نداد” وادامه می دهد: “وقتی که کشوری درحین جنگ و درزمانی که  دشمن ازسلاح کشتارجمعی استفاده و دهها هزارنفررا به کشتن می دهد و  رهبرمذهبی آن کشورقوای نظامی را ازدست زدن به اقدام متقابل منع می کند،  معتبرترین گواهی است برای صحت و مشروعیت این فتوا.
اکنون مخاطبین محترم خودقضاوت خواهند کرد فرمانده سپاهی که درنامه  محرمانه منجربه پذیرش قطعنامه ازسوی آیت الله خمینی درخواست بمب اتمی ولیزر و…می کند آیا می تواند مخالف بکارگیری سلاح شیمیایی برعلیه ارتش عراقی  باشد که آنها را بدروغ کفاربعثی می نامیدند؟
درفرازی دیگربحث اساسی دیگری پیش می آید وآن اینست که آیا همانطوریکه  خامنه ای گفته است اگرایران ازبرنامه اتمی خود دست بکشد غرب درخصوص رعایت  حقوق بشربازهم ایران رازیرفشارنگه خواهد داشت وآیا خامنه ای نگران بقای  رژیم خود می باشد؟
حسین موسویان بازهم با رندی چنین می گوید:
” نه این چیزجدیدی نیست. من حدود ربع قرن در وزارت خارجه بوده ام. آمریکا هرازگاهی موضوعی را مطرح می کند. یک روزموضوع تروریسم را پیش می کشد تا جامعۀ بین المللی را برای اعمال فشاربیشتربسیج کند. یک روزدیگر، به  عنوان مثال، درزمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی دراواسط دهۀ نود میلادی،  روند صلح خاورمیانه را پیش کشیدند تا با بسیج جامعۀ بین المللی ایران را به اتهام اخلال درروند صلح مورد سرزنش قراردهند واینگونه عنوان کردند که  ایران تهدیدی است برای آرامش وامنیت منطقه، ومانعی است در روند صلح خاور  میانه.
وی پس ازمتهم کردن مقامات اسرائیل به اخلال درپروسه صلح اعراب واسرائیل بازهم با تاکید می گوید:
” امروزموضوع هسته ای را داریم واگرهم این مسئله حل و فصل شود، من شخصأ  براساس تجربیات خودم، معتقدم که آمریکا بازهم مسئلۀ دیگری را پیش می کشد. برای همین درآن زمان، وقتی که دروزارت خارجه بودم، و این سه سالی که اینجا  درآمریکا هستم، در تمام کنفرانس ها، سخنرانی ها ومقالاتی که ارائه کرده ام، همواره بریک “سیاست موازی” تأکید کرده ام، البته نه آن سیاست موازی که  آقای اوباما دنبال می کند، تحت عنوان تحریم ودیپلماسی”.
برای آگاهی مخاطبین اولا همواره پس ازپیروزی انقلاب تاکنون چهاراتهام  وچالش اساسی فراروی رژیم ایران بوده است ولذا اعتراف نمی بند حسین موسویان  به آنها همراه با حذف برخی وانتصاب برخی به دوره های خاص بهیچوجه نه تنها  ازاهمیت ولزوم حل آنها نکاسته بلکه مواردی نظیرتروریزم سایبری یا حملات  درفضای مجازی نیزبه اقتضای زمان برآنها اضافه گردیده است. این چهاراتهام یا چالش رهبری ایران با جامعه بین الملل عبارتند ازنقض حقوق بشردرتمامی  ابعاد، حمایت ازتروریزم درقالب حمایت ازگروههای شبه نظامی درکشورهای مختلف  خاورمیانه تا سایرقاره ها(آفریقا، آسیا وآمریکای لاتین)، اخلال درپروسه صلح اعراب واسرائیل ونهایتا تلاش جهت دستیابی به سلاح اتمی
اینکه آقای خامنه ای ادعا می کند درصورت عقب نشینی دربرنامه اتمی آمریکا به سراغ مواردی ازقبیل نقض حقوق بشرمی رود دقیقا مبتنی براستراتژی است که  وی خود برای بقای نظام خود که متکی برسرکوب وایجاد ترس درداخل وایجاد وحشت  دردشمنان خارجی است یا همان نظریه “نصربالرعب” مصباح یزدی طراحی ودردست  اجراست.
ازمیان چهارچالش فوق خطرناک ترین آن برای رژیم اتهام ” نقض حقوق بشر” است که موجب ایجاد شکاف درداخل، سلب مشروعیت ازنظام سیاسی موجود درایران  وجامعه بین المللی می گردد ولی این اتهام برای دولتهای غربی درمقابل چالش “تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی” اولویتی کسب نمی کندضمن آنکه بزعم تحلیل  خامنه ای واتاقهای فکروی امکان بسیج مردم درپشت برنامه اتمی نیزوجود دارد. اما درخصوص دوچالش دیگرکه درمیان این دو قراردارند یعنی حمایت از تروریزم  بین الملل واخلال درپروسه صلح اعراب واسرائیل نه جامعه بین الملل ونه مردم  ایران اهمیتی درحد دواتهام دیگر برای آنها قائل نمی باشند بهمین جهت  نیزدرجریان اوجگیری قیام مردم شعار” نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” دررده بعدی نسبت به شعارهای “مرگ بردیکتاتور” یا “مرگ براصل ولایت فقیه” قرارداشت. جالب اینکه درمقابل شعاردولتی ” انرژی هسته ای حق مسلم ماست” اقشارمختلف مردم نسبت به مطالبات مختلف دست به استفاده ازقالب همان  شعاربرای نشان دادن پوشالی بودن آن می زدند نظیر”آزادی، برابری حق مسلم  ماست”، “اعتصاب وایجادسندیکای مستقل حق مسلم ماست”، “تجمع صلح آمیزحق مسلم  ماست” ویا “جمهوری ایرانی حق مسلم ماست” .
 

حسین موسویان که دربحث قبلی بریک سیاسی موازی نه ازنوع تحریم ودیپلماسی باراک  اوباما (درواقع سیاست چماق وهویج) سخن می گفت این سیاست رااینگونه تعریف  کرده می گوید:

” سیاست موازی که من می گویم این است: یکی ارائۀ یک طرح پیشنهادی واقع  بینانه آنگونه که قبلأ توضیح دادم از جانب گروه 5+1 به ایران. دیگری همزمان وبه موازات آن، یک بستۀ جامع وفراگیری که از دل مذاکره وگفتگوی مستقیم بین تهران و واشنگتن بیرون آید. من معتقدم که مسئلۀ هسته ای تنها زیرشاخه ای  ازخصومت های میان ایران و آمریکاست. تا زمانی که این دشمنی ها ادامه دارند، وتا زمانی که این خصومت ها تشدید می شوند، من گمان نمی کنم بتوانیم راه  حلی برای مشکل هسته ای ایران پیدا کنیم. فرصتمان بسیارمحدود است.

صدای آمریکا: چه چیزی باعث شد شما تصمیم بگیرید تابستان سال آینده به  ایران بازگردید؟ اتفاقی است که بازگشت شما با پایان دوران ریاست جمهوری  احمدی نژاد همزمان می شود؟

حسین موسویان: نه، نه، من درزمان ریاست جمهوری اوهم درایران زندگی می  کردم. می دانید که من درآوریل 2008 دستگیرشدم و درآوریل سال بعدش محکوم شدم و تا سال 2009 درایران بودم. طبق حکم دادگاه، من تا پنج سال از داشتن  هرگونه مسئولیت دیپلماتیک ونیزفعالیت درزمینۀ روابط بین الملل درداخل  ایران، محروم شده بودم. به جای پنج سال خانه نشینی، آمدم اینجا تا فعالیت  های آکادمیک خودم را دنبال کنم؛ همین که محکومیتم به پایان برسد، به ایران  بازخواهم گشت.

صدای آمریکا: چرا در ایران در مورد برنامه هسته ای کسی مطلبی نمی نویسد و سکوت مطلق است؟

حسین موسویان: چونکه امروزه اجماعی در داخل کشوروجود داشته بدین ترتیب  که این صرفأ موضوعی سیاسی است؛ و گروه 5+1 هم در موقعیتی نیست که برای برون رفت از این بن بست توافقی واقعی داشته باشد، دقیقأ بخاطر همان دلایلی که  قبلأ گفتم.

اول این که درواشنگتن اختلاف نظر هست و دوم این که در درون 5+1 هم اختلاف نظر وجود دارد. وتا زمانی در واشنگتن اجماعی حاصل نشود، به گمان ما گروه 5+1 هم قادر نخواهد بود راه حلی آبرومندانه ارائه کند که در آن حق مشروع ایران وبرداشتن تحریم ها،  ونیزهردرخواستی که دلشان می خواهد مثل شفافیت وپائین آوردن ظرفیت وامثال آن لحاظ شود. ایران قادر خواهد بود که در ازای چنین بسته ای به جامعۀ بین  المللی این تضمین را بدهد که برای همیشه کشوری عاری از سلاح هسته ای باقی  خواهد ماند. اما آیا واشنگتن و اروپایی ها درموقعیتی هستند که به چنین  توافق بزرگی تن بدهند؟ من شک دارم.

حسین موسویان که ظاهرا بعنوان نماینده جریان هاشمی والبته درباطن به  صورتی که شرح آن رفت یعنی نماینده تفکر افراطی خامنه ای درشرایطی  مورداستقبال نهادهای آمریکایی قرارمی گیرد که درمصاحبه خودبا روزنامه  انتخاب تصریح کرده است با هیچیک ازمقامات ایران تماسی نداشته ولی ازمواضع  احمدی نژاد (بخوانید خامنه ای) درکلیه نشستهای خارج ازکشوردفاع می کرده است ” بعد ازترک کشوربا هیچ یک ازسیاستمداران کشور، تماسی برقرارنکردم تا مبادا مزاحمت سیاسی برای آنها ایجاد شود. …من به سهم خود وبراساس وظیفه ملی  درایام اقامت درخارج، درهراجتماع یا کنفرانسی وسمیناری که بی جهت به احمدی  نژاد حمله می کردند، ازایشان دفاع کردم وبرای حضار توضیح می دادم”.

لازم به توضیح است عدم تماس ایشان با مقامات رسمی کشورناشی ازقیوداتی  است که دپارتمان امنیت داخلی یا همان Homeland Security درخصوص ارتباط  نیروهای ایرانی با مقامات دولتی ایران وضع کرده است اما ازسوی دیگرمی بینید فردی که به اتهام جاسوسی برای غرب زندانی شده است نه تنها براحتی  سرازآمریکا درمی آورد بلکه درمصاحبه خود ازداشتن رابطه وکسب اطلاعات درونی  ازکاخ سفید ووزارت خارجه آمریکا ومصاحبه با صدای آمریکا برخلاف قوانین  ایران ابایی ندارد بالاخص اینکه ظاهرا ایشان قراراست عازم ایران بشوند! حسین موسویان درشرایطی ازعدم امکان امضای لایحه الحاقی بدون گرفتن  امتیازازسوی ایران سخن می گوید که حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزیرامورخارجه درجهت آماده سازی افکارعمومی برای نوشیدن جام زهرتوسط خامنه ای گفته است: «بنا به فتوای رهبری و نه قانون منع سلاح هسته ای، استفاده ازسلاح هسته ای  را دردستورکارخود نداشته ومنبعد هم نخواهيم داشت زيرا فتوا فراترازقانون  است ولی اگرتهديدهای فرامنطقه ای کمرنگ شود، ‌اجازه بازديد ازپارچين صادرمی شود.»

آیت الله خمینی دربرخی ازسخنرانی های خود آمریکا رابه شیری یا ببری  کاغذی تشبیه می کرد که ازیک سو نعره می کشد وازسوی دیگربادی ازوی خارج می  شد واینک داستان مواضع این آقایان دربرنامه اتمی شان است که هم می خواهند  برای نجات ازتحریم ها تدریجا تسلیم شده وهم ازسوی دیگراین شکست حتی درداخل  کشورپیروزی قلمداد شود. البته حسین موسویان دریک مصاحبه تکمیلی با روزنامه انتخاب موارددیگری راهم  مطرح کرده است که بدلیل ارتباط با این مبحث واهمیت آن نگارنده مایل است بخش پایانی مطلب خود راباتجزیه وتحلیل فرازهایی ازآن به سرانجام برساند

موسویان درپاسخ به پرسش خبرنگارمبنی بردلایل حمایت وی ازمواضع رژیم  دربرنامه اتمی درحالیکه آنچه بروی رفته است حتی ازبرخی افراطی های تبعید  شده به خارج بیشتربوده است می گوید: ” درسال 1389 جنگ تمام عیار اقتصادی ، اطلاعاتی امنیتی وسیاسی علیه ایران  شکل گرفت. لذا دفاع ازمنافع ملی کشور را بر خود واجب دیدم. سکوت را شکسته و با تمام ظرفیت وتوان درمقابل با جنگ وتحریم علیه کشور ومردم ایران وارد  عمل شدم و در کنفرانس های بین المللی مصاحبه با رسانه های برجسته جهان ،  نوشتن مقاله در رروزنامه ها و سایت های معتبر جهان، دلایل و تجربه و تحلیل  های خودم را “رد تحریم وجنگ و دفاع ازحقوق هسته ای” ارائه کردم.. که به لطف و عنایت خداوند متعال انعکاس غیرقابل تصوری داشته است.”

البته موسویان درفرازی دیگرعلاوه براشکال محتلف جنگ باکشورازتشدیدتحریم  ها توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا وآمریکا، تروردانشمندان اتمی وحملات  سایبری نیزسخن گفته که به شکستن یکساله سکوت وی منجروناچاروارد میدان دفاع  ازرژیم شده است وی دراین مصاحبه نیزآمریکایی ها رامسئول خصومت ها وادامه بحران اتمی ایران  معرفی کرده ومجددا خط داده است است که مساله اتمی ایران تنها بخشی ازموارد  بین ایران وآمریکاست

” آمریکایی ها دربخش فشاروتحریم وتشدید خصومت، دیپلماسی کارآمدی دارند  اما دربخش همکاری درزمینه ی منافع مشترک، بسیار ناکارآمد وضعیف هستند. برای پیگیری ازتشدید خصومت، وتقابل نظامی، گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا  براساس احترام متقابل به منافع مشترک وعدم مداخله درامورداخلی یکدیگرامری  تعیین کننده خواهد بود.مذاکرات نباید محدود به مساله هسته ای شود”

وی با آگاهی ازرصد سخنان وی توسط مقامات ایرانی بازدیگربامعرفی خامنه ای بعنوان مقام معظم رهبری وتصمیم گیرنده نهایی درمورد رابطه با آمریکا با  قلب واقعیات ودرراستای استراتژی روانی رژیم برعلیه آمریکا می گوید به نظروی هنوز خامنه ای این دغدغه را دارد که سیاست دیرینه آمریکا مبتنی “تغییررژیم ایران” برقراربوده ولذا مذاکره فایده ای ندارد مگراینگه واشنگتن دراین  مورداعتماد تهران راجلب نماید؟!. واقعا وقاحت رامی بینید باراک اوباما چندین بارتکرارکرده است که آمریکا  رژیم ایران رابه رسمیت شناخته وبه هیچوجه قصد تغییرآنرا ندارد وبرحق ایران  دراستفاده ازانرژی هسته ای صلح آمیزموافق است بشرطی که ایارن نگرانی های  دنیا وسازمان بین المللی انرژی اتمی رادررابطه با ابعادنظامی برنامه اتمی  اش برطرف نماید وآنوقت موسویان درچارچوب استراتژی رژیم بالعکس آمریکا  رامسئول این بی اعتمادی معرفی می کند

موسویان درحالیکه احمدی نژاد بدلیل کارهای احمقانه اش درنقطه حضیض دوره 8 ساله ریاست جمهوری خود بوده وبه قول معروف ” نه درغربت دلی شاد ونه رویی  دروطن دارد” پارا فراترگذاشته وبا استناد به نامه نگاریهای یک طرفه وی با  سران دول غربی مذاکرات مستقیم آمریکا وایران درسال 2007 درعراق ومذاکرات  رسمی سعید جلیلی با ویلیام برنزدرژنو می گوید ” آقای احمدی نژاد بیشترین  تلاش های ممکن برای بهبود روابط ایران و آمریکا را به خرج داد” . اما بلافاصله می گوید ” اما شعارهای تند و افراطی او مانع تحقق سیاست ها و  تلاشش برای برقراری رابطه شد. ” وادامه می دهد ” شعارهایی مثل اعلام نابودی اسرائیل، نفی هولوکاست ، متهم کردن مقامات آمریکا درسازماندهی حادثه برج  های دوقلو دریازده سپتامبر، و یا اینکه ایشان دریک سخنرانی عمومی اعلام کرد که رییس جمهورآمریکا حتی بلد نیست اسم خود را بنویسد” از جمله دلایل مهمی  بود که وجهه ایشان را در نزد قدرت های جهانی به ویژه جهان غرب تخریب کرد.”

موسویان درخصوص آرایش سیاسی درطرف آمریکایی دررابطه با برنامه اتمی ایران می گوید:

” این مقدارکه من مطلع هستم بدنه کارشناسی وزارت خارجه آمریکا، شورای  امنیت و کاخ سفید معتقد هستند راه حل نهایی مسئله هسته ای درپذیرش غنی سازی ایران ، منتهی به صورت محدود و با شرایط ویژه (یعنی بازرسی های گسترده و  نظارت های وسیع) می باشد . آنها حتی معتقدند که نهایتاً تحریم ها هم باید  به تدریج برداشته شوند. تا اینجای کار موجب امیدواریست. اما کنگره آمریکا  یک مانع بزرگ است. احتیاج به روشنگری وکاردیپلماسی بسیارسنگین با کنگره  آمریکاست که متاسفانه هیچ ارتباطی وجود ندارد”.

موسویان بدون اشاره به تهدید دائم اسرائیل ازسوی رژیم مانع دوم  رافشارلابی اسرائیل درآمریکا می داند که درصورت رفع مشکل کنگره می توان به  حل آن امیداواربود ودرعین حال به رژیم ایران بعنوان کسی که فضای جاکم  برواشنگتن را می شناسد رهنمود داده ومی گوید: ” لابی ایران درآمریکا بسیاربسیار ضعیف و درحد نزدیک به صفراست. درحالیکه  لابی اسرائیل و اعراب به طور وحشتناکی فعال است. تهران باید دراین مورد  چاره اندیشی کند وخلاء موجود درمیدان کنگره و رسانه ها و افکارعمومی آمریکا را پر کند. حضور ایران دررسانه های آمریکا وغرب، بی نهایت ضعیف است. افکارعمومی غرب درحد بالایی در مورد ایران منفی است. لذا برای هر دومسئله،  باید اقدامات مناسب صورت گیرد.

موسویان درفرازی دیگربرای جلب نظررهبری به خود برنده جنگ اسرائیل وحماس  را رژیم ایران وسازمان حماس خوانده ودرخصوص سوریه نیزبا اعلام اینکه فربانی شرایطی فعلی سوریه، مردم این کشورهستند مدعی می شود که ” درجنگ سوریه  برنده ای وجودندارد” ودرواقع درسوریه نبردها وارد یک بازی باخت – باخت شده  است.

همانطوریکه می بینید مواضع موسویان حتی ازمواضع احمدی نژاد نیزافراطی  تربوده و ازنظرمحتوایی هجویات بکارگرفته شده درآن درحد اظهارات حسن قشقاوی  معاون پارلمانی وزارت امورخارجه است که گفته است” شعارنه غزه، نه لبنان،  جانم فدای ایران شعاری 100% ضدناسیونالیستی وبرعلیه تمامیت ارضی ایران است؟ وی درفرازی دیگربا استناد به اتحاد استراتژیک سوریه باایران درحوزه امنیت  ملی دریک ادعای مسخره عملا مخالفین ادامه حمایت ایران ازرژیم سوریه را به  نقض تمامیت ارضی ایران متهم کرده است !

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]