داعش وظهورسرداران سپاه قدس
کورش کبیر

مقدمه
نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی قاسم سلیمانی که ویژه عملیات های برونمرزی ودرواقع ماموریت صدورانقلاب را با توسل به ابزارنظامی واطلاعاتی برعهده دارد ازاواسط سال 2003 باتوافق هاشمی وخامنه ای وظیفه سازماندهی عملیات تروریستی برعلیه نیروهای آمریکایی درعراق آزاد شده را برعهده می گیرد درواقع این نهاد وفرمانده آن قاسم سلیمانی ازهمان اختیارات فرماندارنظامی آمریکا درعراق یعنی پل برمر برخورداربوده لذا وزارتخانه ها ونهادهای دولتی ایران ازجمله وزارتخارجه و اطلاعات، اقتصاد ودیگران مجبوربه همکاری با آنان می باشند وهیچگونه محدودیت بودجه ای (حتی تا ده میلیارددلار) نیز برای این واحد وجود ندارد.
برهمین اساس گروههای شبه نظامی عراقی ریز و درشت ازسپاه بدر و لشکر المهدی مقتدی صدرگرفته تا کتائب حزب الله وعصائب اهل الحق و… یکی پس ازدیگری تشکیل و اقدام به عملیات برعلیه نیروهای آمریکایی می کردند وچون هنوز القاعده ونیروهای بعثی درحال مقاومت درمقابل نیروهای غربی بودند عمدتا این امربعنوان پوشش ازسوی این گروههای شبه نظامی شیعه استفاده می شد بطوریکه گفته می شود حدود 25% کشته های آمریکا توسط این نیروهای وابسته به سپاه قدس صورت گرفته است.
فرماندهان دخیل دراین سازماندهی ها از شخص قاسم سلیمانی گرفته تا حسن کاظمی قمی (معاون اطلاعات نیروی قدس، سفیربعدی ایران درعراق و رییس فعلی پوششی بازسازی عالیات عتبات !) عمدتا ماهیت خود را پنهان وتلاش می گردید که اسامی مستعاروواقعی آنها ونیزحضورشان درعراق فاش نگردد.

حمله به پایگاه هماهنگی نیروهای آمریکا دراواسط 2007 توسط عصائب اهل الحق وبالجستیک کامل آمریکا را متوجه نیروی قدس سپاه کرده وازآن تاریخ دیگرنقش نیروی قدس درعراق برآمریکایی ها پنهان نماند. جورج بوش دستور دستگیری وسرکوب آنها را صادرکرد که یک نمونه آن دستگیری اعضای نیروی قدس در شمال عراق تحت پوشش نیروهای کنسولی بود ولی پس ازتعهد قاسم سلیمانی به ژنرال پترائوس مبنی برکمک به امنیت عراق واقدامات عملی که در درگیری بین نیروهای صدر و دولت درشهرک صدربغداد ونیز نیروهای شیعه جدایی طلب دربصره باارتش عراق (پس ازخروج نیروهای انگلیسی) پیش آمد نوعی تعامل بین فرماندهان ارتش آمریکا و نیروی قدس با وساطت جلال طالبانی پیش گرفته شد والبته حمله به نیروهای آمریکایی نیز ازسوی شبه نظامیان شیعه متوقف گردید.

روند فوق با توجه به تغییردولت محافظه کارآمریکا درانتخابات پایان 2008 وروی کارآمدن دولت دموکرات باراک اوباما که شعار سپردن امورعراق وافغانستان به دولتهای محلی وبازگشت نظامیان را سرلوحه خود قرارداده بود شتابی مهار گسیخته بخود گرفت بطوریکه پس ازیک دوره کش وقوس سال 2009 (اولین سال ریاست جمهوری اوباما، نامه نگاریها با رهبر ایران وحوادث انتخابات خرداد 88 ایران) در یک اقدام عجیب نمایندگان دولتهای ایران وآمریکا درسال 2010 دردمشق بجای حمایت ازدموکراسی نوپای عراق که ایاد علاوی را برنده انتخابات پارلمانی و صاحب صلاحیت برای معرفی کابینه دولت عراق می کرد نوری المالکی را برای اینکاربرگزیده و جو بایدن معاون اوباما ازایاد علاوی می خواهد بخاطرمصلحت هایی ازحق خود و ائتلاف العراقیه درتشکیل کابینه انصراف بدهد؟!

عراق به ایران واگذارشد

نقطه هزیمت یا درواقع Turning Point آمریکا درعراق وانداختن آن دردامان ایران از این نقطه آغازمی گردد وآمریکایی که تاقبل ازآن تسلیم اتمی لیبی را چیدن میوه عراق درآنکشور می نامید وایران را ازاجزای ” محورشرارت” می خواند ودستور سرکوب نیروی قدس بعنوان یک سازمان تروریستی رامی داد عملا نظام سیاسی عراق ودرراس آن نوری المالکی را بعنوان مستعمره ایران قرارداد. نگاهی به عملکرد نخست وزیرمنفورعراق طی این دوره نشان می دهد که ازهرنظر (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وامنیتی) وی تحت فرمان ولی فقیه ایران دقیقا همان اقدامات وسیاستهای بنیان برافکن محموداحمدی نژاد را تکرارمی کرده است ازفسادهای مالی 500 میلیاردی تا ارتش ارواح (تزریق پول به شبه نظامیان وازاراذل واوباش) تا شیعه گری وسرکوب اقلیتهای دینی وملی و…

درهمین دوره حتی تصویرهای معمولی سردارقاسم سلیمانی ازروی فضای مجازی برداشته شد و تنها با استفاده ازابزار پیشرفته چستجوگرامکان دسترسی به عکس های وی آنهم درسایتهای محلی وابسته به شبه نظامیان قدیمی فراهم می گردید. این دوره که همزمان با شعله ورشدن بحران سوریه وروانه شدن نیروهای قدس وسایر گروههای شبه نظامی لبنانی، عراقی وافغانی و… به آن کشوربود عملا چنین می نمایاند که سایه نیروی قدس وقاسم سلیمانی بر سر هرکشور یا رژیم متحدی با ایران به نفع وی وموجب تثبیت می باشد اما ظهور داعش درعراق وتصرف دومین شهرعراق یعنی موصل تمام بافته های قبلی را درمورد نفود ایران درعراق وسوریه وحتی لبنان به زیرسوال برد ومعلوم گردید که همانطوریکه درایران (نظیراتخابات خرداد 92) نقش حاکمان صرفا یک پرده صوری بوده وزیرپوست شهراین توده های میلیونی اند که نقش آفرینی می کنند در کشورهای بظاهرتحت نفوذ نیزهمان معادله برقراراست و نتیجه آنکه امواج داعش حتی به طرابلس و مرزهای لبنان رسید.

دراین مقطع معلوم شد پهلوان پنبه ای که تادیروز خود را حاکم مطلق العنان عرصه سیاسی وامنیتی ازنوار غزه تا لبنان وسوریه وعراق وافغانستان وبحرین و (بعدا کشور یمن) نشان می داد عملا طی این مدت علیرغم به باد دادن میلیاردها دلار از مهمترین وظیفه خود یعنی نظارت اطلاعاتی برتحرکات دشمن خود غافل لذا باید پیامدهای این افتضاح بزرگ را بپذیرد بهمین دلیل نیزبه یکباره شایعه عزل ومحاکمه سردارسلیمانی درداخل وخارج ازکشور اوج گرفت اما ازآنجا که خامنه ای خود متخصص تبدیل شکست های واقعی به پیروزی های دروغین است (نمونه های آنرا درجنگ ایران وعراق، جنگ 33 روزه لبنان، جنگ 22 و 552 روزه غزه و جنگ اخیر باداعش درعراق بنگرید) فورا به عوامل خود دستورمی دهد که ازهرگونه تبلیغ برعلیه قاسم سلیمانی نه تنها پرهیز بلکه کوچکترین دستاوردهای نیروی قدس و حتی شبه نظامیان شیعه (اعم ازافغانی، لبنانی، سوری وعراقی) را در کشور عراق بنام وی ثبت نمایند دراین راه حتی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با ادعای عقب راندن نیروهای داعش ازاربیل توسط قاسم سلیمانی با 70 نیرو یا برخی حتی پیروزیهای ناشی ازبمباران مواضع داعش در اطراف بغداد واستان الانبار توسط آمریکایی را به قاسم سلیمانی نسبت می دهند تاازوی چهره ای مثبت واسطوره ای ساخته تا افتضاح وی وحاکمیت ایران وعراق رادرآنکشور به پوشانند.

برهمین اساس باتوجه به حضورداعش درعراق وبا آنهمه سابقه جنایتکاری و سربریدن ها به یکباره قاسم سلیمانی ودیگرسردارانی که تادیروز نام آنها مخفی نگه داشته می شد یا صرفا پس ازهلاکت آنها درسوریه درگمنامی بعنوان سردارمدافع حرم زینب ورقیه درشهرستانها بخاک سپرده می شدند یکی پس ازدیگری رخ برمی نمایند بطوریکه درمراسم تشییع جنازه سردارسیدحمیدتقوی فر دراهواز شاهد آشکارشدن چهره ایرج مسجدی بعنوان مشاورعالی فرمانده نیروی قدس هستیم . وی باجناق محمدباقرذوالقدر و ازکارگردانان اصلی صحنه عراق در سالهای 2008-2003 بوده است. ظاهرا تبهکاریهای داعش درعراق باعث گردیده است که برخی از رهبران متعادل عراقی (نظیرآیت الله سیستانی) از ترس عقرب جراره به مارغاشیه پناه برده اقدامات جنابتکارانه نیروی قدس و گروههای شبه نظامی وابسته به آن را درگذشته وحال نادیده بگیرند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]