دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه
کورش کبیر

دراین مطلب بدون پرداختن به حاشیه ها به سراغ دلایل اصلی مخالفت وکارشکنی خامنه ای و مافیای قدرت و ثروت همراه وی با قراردادفوق می رویم.
 
1- دلیل اول باج دادن حسن روحانی وتلاش برای دیدن دم " کدخدای داخلی" برای پیشبرد برنامه های اصلاح طلبانه وی است وتا زمانیکه روحانی خود ونیزوزرای وی ازاین رویه دست برنداشته ویک سیاست تهاجمی متکی به افکارعمومی را درپیش نگیرد همین آش است وهمین کاسه ونهایتا نیزوی نظیرخاتمی مجبورخواهد شد که ادعا نگذاشتند یا ریاست جمهوری تنها یک تدارکاتچی است !
 
2- روی کارآوردن احمدی نژاد توسط خامنه ای بخشی ازبرنامه تحقق اهداف حکومت اسلامی ومبسوط الید بودن ومطلقه بودن قدرت ولایت فقیه می باشد که درآن ثروتهای عمومی ودولتی ملک لایطلق ولی فقیه یا خلیفه محسوب می شود برهمین اساس تمام منابع وثروتهای عمومی ودولتی بالادستی ازنفت وگازگرفته تا مخابرات وتکنولوژی اطلاعات، معادن وفلزات گرانقمیت وپروژه ها وقراردادهای کلان باید ارزش افزوده خود را به خزانه ولایت فقیه ونه دولت (بانک مرکزی یا وزارت اموراقتصادی ودارایی) واریزنمایند درهمین راستا بود که بگفته مقامات طرازاول کشور( هاشمی، روحانی، جهانگیری، نوبخت) حدود 950 میلیارددلاردرآمدهای ناشی ازنفت وگازوصادرات فراورده ناپدیدوتااین لحظه هیچ مرجعی جدولی ازاین درآمدها وهزینه آن منتشرنکرده است درخصوص سایرمنابع وامکانات زیربنایی کشورنیزبا استناد به اصل 44 قانون اساسی بیش ازهزارمیلیارددلار را به قول روحانی ازدولت بی تفنگ گرفته وبه دولت با تفنگ وشرکتهای زیرنظررهبری منتقل کرده اند لذا دلیل دوم این مخالفت تداوم سیاست خامنه ای برانتقال کلیه قراردادهای مهم وارزش افزوده ناشی ازآن به حوزه رهبری ونه دولت است.
 
3- جلوگیری از تثبیت موقعیت اعتدالیون (راست میانه) واصلاح طلبان دراین دولت وزمینه سازی شکست آنها وروی کارآوردن یک دولت کاملادست راستی با ویژگیهای دولت احمدی نژاد درسال 1400 می باشد والبته طی دوره دوم دولت روحانی نیزبیشترین تلاش را برای پرونده سازی ووادارکردن وی به انتقال ثروتهای عمومی وقراردادهای کلان بعمل خواهند آورد نمونه آن واگذاری دوقرارداد کلان به ستاداجرایی فرمان امام وقرارگاه خاتم الانبیاء به ارزش بیش ازده میلیارددلاری می باشد که چندین ماه قبل بعنوان باج به این دونهاد زیرمجموعه رهبری داده شد تا روحانی بتواند شرکت توتال را بعنوان صف شکن تحریم های بین المللی وارد مبادلات اقتصادی با ایران بنماید.
 
4- همراه کامل خامنه ای با دوهمتای صیهونیست خود یعنی بنجامین نتانیاهو و دولت افراطی ترامپ برای پیشبرد اهداف نهایی خود بطوریکه همزمان با مخالفت های داخلی نیز دونالد ترامپ با همتای فرانسوی خود تماس گرفته تا ازعدم تداخل سیاست خارجی دولت فرانسه و قرارداد توتال با سیاستهای آتی خود اطمینان حاصل نماید.  
 
5- درطی حاکمیت نزدیکترین دولت به دیدگاه های رهبری  وزارت نفت که ستون فقرات درآمدهای کشوررا تشکیل می داد بعنوان بی ثبات ترین وزارتخانه دولت 8 ساله احمدی نژاد شناخته می شد سپردن مدیریت وسرپرستی این وزارتخانه به افرادی که نهایتا تعداد آنها به 8 نفرمی رسید (متوسط سالی یک وزیروسرپرست) وگماشتن دهها نیروی وابسته به مافیای قدرت وثروت درراس بخش های مختلف این مجموعه وتاراندن وخانه وحاشیه نشین کردن مدیران پاکدست تحت عنوان مجعول وموهومی برخورد با مافیای نفتی وهمزمان واگذاری قراردادهای نفتی به اعوان وانصارخود ویا صدورمجوزات مختلف به بنیاد مستضعفان، دلالان متصل به بیت رهبری نظیربابک زنجانی، نیروهای نظامی وانتظامی و... برای فروش نفت همگی بخشی ازاین سناریو بود.
 
 
 
دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه - بخش دوم
 
درمقدمه بخش دوم ناچاربه ذکرآمار و ارقامی بوده تا استراتژیک بودن درآمدهای نفتی را برتغییرساختارقدرت سیاسی درداخل کشوربه ثبوت رسانده واینکه چرا خامنه ای وباند مافیایی قدرت -ثروت همراه وی ننگ غارت چندصدمیلیارددلاری را دریک دهه یعنی 1392-1382 (مطابق با 2013-2003 میلادی) برخود پذیرفته تا به قول خود نظام ورهبری آینده آنرا برای دههاسال آینده بیمه کنند.
کل درآمدهای نفتی ایران ازابتدای آن یعنی 1287 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در1357 یعنی 70 سال اول خود به زحمت به 140 میلیارد دلارمی رسد که عمده این رقم یعنی حدود113 میلیارددلارآن طی پنج سال 57-52  ومابقی آن یعنی 27 میلیارددلارآن مربوطبه دوره زمانی 65 ساله بوده است.
 
این امردرحالی است که طی حدود 40 سال ازعمرنظام سیاسی جدید حاکم برایران وعلیرغم تمام بحرانهای طبیعی وساختگی درآمدهای نفتی ایران به ده برابر آن درقبل ازانقلاب می رسد یعنی دقیقا چیزی درحدود 1/4تریلیون دلار یا 1400 میلیارددلار
برای اینکه بازهم تصویردقیق تری ازاین 1400 میلیارددلاردرآمدهای نفتی که نقش مهمی را درتثبیت رژیم نه چندان مطلوب فعلی داشته باشیم سهم هریک ازدولتها را به شرح زیرنشان می دهیم دوره دولتهای مستعجل بازرگان، بنی صدر ونهایتا دولت مستقرخامنه ای وموسوی 68-58 حدود 150 میلیارددلار، دولت هاشمی 76-68 حدود 125 میلیارددلار، دولت خاتمی 84-76 حدود 225 میلیارددلار، دولت احمدی نژاد 92-84 حدود 700 میلیارددلارودولت روحانی تا کنون 96-92 حدود 200 میلیارددلار
 
با رجوع به این جدول تقریبی که برای راحتی وسپردن به حافظه ها اعداد وارقام روند شده است بخوبی تاثیردرآمدهای نفتی را برحفظ وپایداری نظام سیاسی موجود با همه اشکالات ساختاری وازجمله حاکمیت نالایق ترین وغیرکارآمدترین قشراجتماعی یعنی روحانیت برارکان سیستم می بینید همین امراست که خامنه ای وباند همراه وی درآمدهای نفتی را ملک لایطلق خود قلمداد وهرفعالیت وعملیات که خارج ازدسترس آنها به سود حاصله باشد را عقیم خواهند گذاشت.
خامنه ای با استقرابرادرکوچک وناشناخته خود بنام سیدحسن دربخش بازرسی وزارت نفت ازابتدای دوره ریاست جمهوری هاشمی برقراردادها وروند فروش نفت نظارت داشته ودارد وبالاخص ازدوره خاتمی با تشکیل ستادی نیمه مخفی-نیمه علنی دربیت خود درجراین جزییات قراردادهای نفتی می باشد بطوریکه بدون اذن وی هیچ امری کلانی درصنعت نفت به اجراء نمی رسد واما اکنون ادامه ماجرا
6- همانطوریکه گفته شد دردوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که برای اولین بار امتیاز فروش نفت درقالب قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران به مدیریت سیف الله جشن سازبا حروف اختصاری س-ج (یکی ازمتهمین پرونده بابک زنجانی که بعدا نیزبه پاس خودش خدمتی خود به ریاست شرکت بین المللی نیکو یا نیوجرسی درسویس رسید) با بنیاد مستضعفان به مدیریت محمد فروزنده به امضاء رسید وعملا سنگ بنایی برای سایرارگانهای زیرنظررهبری ازسپاه وستاداجرایی فرمان امام تا نیروی انتظامی گردید تا با واسطه (ازطریق افرادی نظیر بابک زنجانی ورضاضراب و…) یا بی واسطه اقدام به فروش نفت نمایند البته بغیرازحدود 4 وزیر دولت ازحمله سرداررستم قاسمی یا مسعود کاظمی و محمود بهمنی و شمس الدین حسینی افرادی دیگرازبیت رهبری نظیرسردار احمد وحید دستجردی با حروف اختصاری الف-و- د (برادر وزیربهداشت دولت احمدی نژاد) نیزدراین پرونده بوده اند اینکه بارها وبارها ازبابک زنجانی ودرجریان دفاعیات خودشنیده اید که وی یک عنصرویترینی برای پوشش دادن به دهها بابک زنجانی دیگردرپشت صحنه وایجادحاشیه امن برای آنها می باشد پربیراه نمی باشد.
7- یکی دیگرازدلایل نگرانی ومخالفت خامنه ای با قرارداد توتال روشنتر شدن وضعیت قراردادهای نفتی ازحیث کیفیت وکمیت درجریان رقابت های داخلی وبین المللی دراین سالها می باشد که میزان خسارات وارده اعم ازخسارت مستقیم وغیرمستقیم ( عدم درآمدها) را نیزبه نمایش گذاشته وتصورواضحی ازیکدهه " شخم زدن صنعت نفت" را به معرض قضاوت عموم می گذارد.
 
8- درموضوع مشخص پروژه گازی پارس جنوبی که ازبرداشت برابری ایران 80 میلیونی با قطر3 میلیون نفری درسال پایانی دولت خاتمی که بگذریم متوجه می شویم که سرعت برداشت طرف قطری ازمیادین مشترک 3 برابرایران وبرابر با 5 میلیارددلاردرسال بوده است درحالیکه درطرف ایران ودولت نزدیک به دیدگاه رهبری صنعت نفت درانفعال کامل ناشی ازسوء مدیریت وبعد هم تحریم های بین المللی بوده است که البته نقش تحریم ها دراین خسارتها بدلیل جوان بودن تحریم ها به 20% هم نمی رسد حال اگردوباره این روال به دوره خاتمی برگردد چهره کثیف باندهای مافیایی یا همان کاسبان تحریم بهترنمایان می شود.
 
ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]