وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎
کورش کبیر

سردارمسعود میرکاظمی وزیربازرگانی دولت هشتم و وزیربرکنارشده نفت دولت نهم یکی از8 وزیر و سرپرستی نفتی بود که مهترین دستاورد و عملکرد آنها خسارات چندصدمیلیاردی به صنعت نفت والبته قبل ازآن تولیدملی با واردات انحصاری بی رویه طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد وطلایی ترین دوران درآمدهای نفتی ایران بود.

پس از حذف تفکراقتدارگرایانه وحاکمیت یکدست که بدلیل فساداستراتژیک سیاسی واقتصادی ازیکسو و انزوا وتحریم های بین المللی ازسوی دیگرصورت گرفت آمراء وعاملین اصلی این نابودی سازمان یافته همگی به لطف برخورداری از حمایت رهبری و مافیای حاکم البته بجز چند نفر ازعوامل اجرایی رده چندم نظیر محمدرضارحیمی، سعید مرتضوی وحمید بقایی از محاکمه در دادگاه های مربوطه فراری داده شدند گرچه همان چند نفرکه در رده معاونین ریاست جمهوری بودند نیزبا دادگاههای فرمایشی واحکام سبک وخنده دار روبرو شدند.

افرادی نظیر سردارمیرکاظمی بعدا با جمع شدن در اطراف آیت الله صباح و دلواپسان درصدد تشکیل دولت سایه برآمده وبا استفاده ازپولهای غارت شده طی حدود 12 سال واندک اطلاعاتی که طی مدت وزارت خود درباره سازمان تحت نظرخود بدست آورده ویا ازطریق عناصرکاشته شده درپست های مدیریتی دردوران وزارت خود ازهرگونه کارشکنی مبتنی بر دروغ پرهیزنکرده وباتوجه به مصونیت آهنین اقدام به قلب حقایق می کنند نگاهی تحلیلی و کارشناسانه به دهها مصاحبه این فرد با سایت و خبرگزاریهای امنیتی نظیر مشرق نیوز، رجاء نیوز، فارس نیوز وتسنیم تصویر کاملی ازماموریتی که این تبهکاراقتصادی برعهده گرفته ارائه می دهد.

با توجه به تحرکات ویژه این وزیراسبق تصمیم گرفتیم تا به اجمال آخرین مصاحبه وی را باخبرگزاری امنیتی فارس موردبررسی قراردهیم تا بخشی ازحقایق وشگردهای این گروه رانده شده وتبهکاررا برای مردم ایران تشریح نماییم

تیترخبرگزاری امنیتی فارس با این عناوین آغازمی گردد " وزیرنفت سابق با تاکید بربرخورد بیطرفانه با فسادمطرح کرد" وبا فونت بزرگ تیترزده است " میرکاظمی: موضوع کرسنت را مانند هلوکاست امنیتی کردند؟ همدستان بابک زنجانی خط دهندگان دولت یازدهم درنفت هستند/ خط قرمزنظام تبدیل به خط بنفش شده است"

ظاهرقضیه این است که سخنان اخیرروحانی درخصوص لزوم برخورد با حامیان بابک زنجانی واینکه چندمیلیارددلارفساداقتصادی که یک نفره وبدون پشتوانه انجام نمی شود وتاکید روحانی برلزوم تحویل زنجانی به وزارت اطلاعات واینکه با اعدام وی نه پولهای غارت شده به ملت برمی گردد ونه افراد پشت صحنه وگرداننده وی مشخص می شوند ودرنتیجه فسادهای کلان درهمان مسیرادامه می یابد.

میرکاظمی گفته است:
 " برخورد با فسادجبهه وگروه سياسى وحزب و باند نمى شناسد. نمى شود عده اى پرونده بابک زنجانى را كه كوچكترين نقشى در رسيدگى به فساد وى نداشتند مرتب ازجيبشان به بهانه هاى مختلف بيرون بياورند ولى اجازه ندهند دهها فساد ديگرازدولت يازدهم ازجيب منتقدان بيرون بيايد بالاخره مشخص كنيد.درهرصورت مردم عزيز ما بدانند پرونده بابك زنجانى بطور كامل درمجلس در سال ٩١ مطرح ومجدانه دنبال شد وهيچ نقشى دولت فعلى دربه جريان افتادن آن ندارد."
 اولا اینکه ادعای وی درخصوص اینکه برخورد با فساد جبهه وگروه وحزب وباند نمی شناسد درحد یک طنزاست که مرغ پخته را هم دردیگ به خنده وامی دارد وباید بعنوان اولین دروغ وی دراین مصاحبه شود وبرای اثبات آن نیازبه توضیح اضافی بجزصدها پرونده بایگانی شده درسازمان بازرسی کل کشور بدستوررهبری وبه اعتراف روسای آن سازمان یا پرونده هایی که ازسوی رهبری مشمول " کش ندادن" (پرونده اختلاس 3 هزارمیلیاردی) یا " سکوت مطلق" (پرونده املاک ده هزارمیلیاردی شهرداری تهران) یا حتی " جانبداری آشکار"(پرونده 5 میلیارددلاری بورسیه های جعلی) شده اند کافی بنظرمی رسد.

اما ادعای اینکه پرونده بابک زنجانی درسال 91 ودردوره مجلس قبل شروع شده است این امرواضح است که دربسیاری ازپرونده های فسادهای کلان نظیرشهرام جزایری باندمافیای حاکم برکشورکه تمام ابزارهای اطلاعاتی را دراختیاردارد با مشاهده نشانه های آشکارشدن ابعادفساد خود سعی می کند مهارآنرا دردست بگیردتا بتواند ابعاد آن فاجعه را کنترل کند. درخصوص پرونده بابک زنجانی نیزاین پرونده بعد از دستگیری رضاضراب بعنوان نماینده یا شریک بابک زنجانی باتهام پولشویی 87 میلیارددلار درترکیه وافرادی همراه وی برای دورزدن تحریم های علیه ایران آغازشد وازآنجاییکه پرونده فوق درترکیه میرفت تا ساختارسیاسی دولت اردوغان را فروبریزد وطبیعتا پیامدهای آن دامان دولت احمدی نژآد را دربرمی گرفت لذا جناح متهم وهمدست دراین پول های کثیف خود دست بکارشده وبا دستگیری بابک سعی درجلوگیری ازافشاء ابعاد آن وایجاد بحران وسابقه برای باندمافیایی حاکم گردید اشاره به سخنان اخیرروحانی درخصوص لزوم انجام تحقیقات توسط (معاونت اقتصادی) وزارت اطلاعات که متخصص وضابط اصلی اینگونه جرائم درایران می باشد و(ایضاء رسیدگی قضایی درمجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی) ونه دادگاه انقلاب وقاضی امنیتی وگوش به فرمان ونیز تاکید رییس جمهورمبنی برلزوم اعلام وبرخورد با مقامات وعوامل اصلی پشت صحنه مشخصا چندین وزیردولت احمدی نژاد ( سردارقاسمی وزیرنفت، محمودبهمنی رییس بانک مرکزی، حسینی وزیراموراقتصادی ودارایی و…) وسردار وحید دستجردی ازبیت رهبری ورییس بنیادتعاون سپاه، سیف الله جشن سازرییس سابق شرکت ملی نفت ونیزشرکت نیکو درسویس که امضاء کننده قرارداد فروش نفت ازسوی بیت رهبری (بنیادمستضعفان) بوده اند ودهها مقام دیگراطلاعاتی وامنیتی درهمین رابطه است.

سردارمیرکاظمی ضمن اینکه پرونده کرسنت را نیزفریبکارانه درمقایسه با هلوکاست توصیف کرده است درهمان حال سعی کرده است آنرا منسوب به عوامل مرتبط با دولت روحانی بنماید که دراین رابطه حقایق زیرباید گفته شود:
 اولا: مگرتصویب محرمانه بودن افشاء هرموضوعی توسط شوایعالی امنیت ملی کشور هلوکاست است اگراینگونه است چرا ازممنوعیت انتشار هرگونه بحث در رابطه با آمریکا توسط ایران طی دودهه بعنوان هلوکاست نام نمی برید ؟ چرا ازممنوعیت بحث پیرامون برنامه اتمی ایران بعنوان هلوکاست نام نمی برید ؟ چرا ازممنوعیت رفع حضوررهبران جنبش سبزومحاکمه آنها که به اثبات تقلب درانتخابات 88 خواهد انجامید بعنوان هلوکاست نام نمی برید؟ چرا ازاینکه طی 12 سال حاکمیت یکدست 2000 میلیارددلاردرآمدهای نفتی وسرمایه های ملی ازحوزه دولت وبیت المال به حوزه رهبری انتقال یافته است بعنوان هلوکاست نام نمی برید؟ چرا ازافشاء اسامی 3700 بورسیه جعلی که 5 میلیارددلارازسرمایه های مملکت را روانه پروژه کادرسازی همفکران شما برای دانشگاهها کرده است بعنوان هلوکاست نام نمی برید ؟ ودهها مورد مشابه 
 ثانیا : اگرهمان هلوکاست هم برای هردوطرف اجرا بشود بازهم مصداق ظلم بالسویه می باشد اما می بینید همدستان شما براحتی توافق برجام که سایه های جنگ وتحریم (نفت درمقابل غذا ودارو) را ازسرکشوررد کرده، 6 قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان ر لغو ومیزان تولید وصادرات نفت را به بالاترین حد خود پس ازانقلاب تاکنون یعنی 4 میلیون بشکه درروزو…. رساند را باسانی موردبحث قرارداده ونفی می کنید اما اگرفردی نظیرصادق زیبا کلام یک سوال ازمقامات بکند که فواید ومضاربرنامه اتمی چیست باید به یکسال حبس محکوم شود؟ درخصوص کرسنت اگرمحدودیتی ازسوی شورایعالی امنیت ملی برای جلوگیری ازخسارات 15 میلیارددلاری بدلیل درجریان بودن پرونده دردادگاه لاهه برقراراست آیا این با هلوکاست سنخیتی دارد ؟ بعد هم اگرمحدودیت هست که ظاهرا برای رقبای شمااست چرا تابحال دهها کنفرانس مطبوعاتی توسط همدستان شما وکسانی که نظیرعلیرضازاکانی که خود ازآفریدگان آن فاجعه اقتصادی بوده اند درخبرگزاریها وسایت های امنیتی نظیرفارس نیوزبدون هیچگونه ترسی ازپیگیری قضایی برگزارمی گردد واین درحالیکه است که درمواردی که منع قانونی یعنی مصوبه شورایعالی امنیت ملی هم نداشته حتی نماینده قانونی مجلس نظیردکترمحمود صادقی استادمسلم حقوق باتهام افشاء واگذاری ده هزارمیلیاردتومان املاک نجومی شهرداری یا بیش ازدوهزارمیلیاردتومان سپرده های مردم وبرداشت های خلاف قانون وشرع سودهای نجومی موردتعقیب قضایی قرارمی گیرد ؟
 ثالثا: اگرهیچکس نداند شما که می دانید ماجرای پرونده کرسنت چیزی جزفساداقتصادی شما وهمدستان وحامیان بالادستی شما نبوده است که بدنبال موفقیت درانتقال قراردادهای ایرانسل وفرودگاه امام بدنبال انتقال آن قرارداد به شرکتها ودلالان مرتبط با حوزه رهبری بودید اما اینباربرادران جعفر که هم عراقی وهم با فسادحاکم برکشورآشنا بودند اجازه ندادند که این لقمه ازگلویتان براحتی دیگرپروژه ها پایین برود وپرونده را به دادگاه لاهه بردند وخسارت 15 میلیارددلاری را درکنارخسارات 50 میلیاردی پارس جنوبی برگرده ملت ایران گذاشتید ازقدیم گفته اند "عاقل را به یک اشاره کافی است"

برای اینکه حافظه ضعیف ایشان را یادآوری کنیم می گوییم یادتان است علی کاردر رییس شرکت ملی نفت ایران یکماه قبل در 12 مهرماه 95 درجریان واگذاری قرارداد نفتی حدود دو ونیم میلیارددلاری به ستاداجرایی فرمان امام رهبری درمصاحبه با رسانه ها گفتند " اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم و شورایعالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکرکردند و ضایع کردند." این همان علی کاردری است که تحت عنوان رعایت منافع ملی بطورمصلحتی وبرای صحنه سازی درمقابل دادگاه لاهه به انفصال ازخدمات دولتی محکوم شده بود ولی مجددا بدلیل نیازبه خدمات فنی وصادقانه وی بعنوان رییس جدید شرکت ملی نفت ایران مجددا منصوب گردید ونشان داد که احکام دروغین قوه قضاییه حتی درداخل کشورهم اعتبارندارد چه رسد به دادگاههای بین المللی ؟!

آیا فکرنمی کنید روزی روزگاری که چندان دورهم نیست ماهیت این پرونده وآن نامردانی که بدنبال 7 میلیارددلار پول بادآورده دراین قرارداد دولتی بودند افشاء خواهد شد؟ آیا ماهیت و ماموریت کسانی که عباس یزدانپناه یزدی را دربحبوحه رسیدگی به پرونده کرسنت وشهادت وی به نفع ایران دردادگاه لاهه درامارات دزدیده وبطرزوحشیانه ای کشتند تا ابد پنهان خواهد ماند؟ آیا فکرمی کنید رازدستگیری مدیران شرکت نفتی آتیه بهاریعنی نمازی ها (پدر و پسر) افشاء نخواهد شد؟

فرموده اند دولت روحانی خطی برخورد می کند واشاره به اختلاس 8 هزارمیلیاردی درصندوق فرهنگیان کرده اید آیا این اختلاس دردوره روحانی اتفاق افتاده است؟ آیا این اختلاس ازاختلاس های چند ده میلیارددلاری (به اعتراف رییس جمهور) بیشتراست؟ این اختلاس ازاختلاس های 20 هزارمیلیاردی واگذاری قراردادهای غیرقانونی شهرداری تهران به قرارگاه خاتم بیشتراست؟ آیا این اختلاس ازواگذاری ده هزارمیلیاردی املاک شهرداری وتخفیف آن به 2300 میلیاردتومان بیشتراست؟ آیا اختلاس صندوق فرهنگیان دردولت احمدی نژاد وادامه آن دردولت روحانی از18/5 میلیارددلارغارت شده وتوقیفی درترکیه بیشتراست؟ آیا آیا این اختلاس با واگذاری مخابرات 200 میلیارددلاری به 8 هزارمیلیاردتومان آنهم با 20% بیعانه بیشتراست؟ آیا این اختلاس با واگذاری ایرانسل با درآمد 50 هزار میلیارد دلاری آن طی بیش ازیکدهه بیشتراست؟ آیا این اختلاس ازواگذاری صدها شرکت ومجتمع های عظیم وبانک وبیمه و...تحت عنوان اجرای اصل 44 یا خصوصی سازی به شرکتهای زیرنظررهبری بیشتراست؟ آیا شما نمی دانید درطی حاکمیت یکدست 12 ساله رهبران وهمدستان شما 2000 میلیارددلاردرآمدها وسرمایه های ملی کشورجابجا شده است واکنون ازقبل انها دهها هزارنفرارتزاق وسازوکارهای سیاسی مملکت ازآن محل اداره می شود؟

فرموده اید که خطوط قرمزتبدیل به بنفش شده است که تنها حرف درستی است که اززبان شما جاری شده است بله اتفاقا مردم ایران با این سخن شما موافق می باشند زیرا روزی که روحانی درحال شعاردادن انتخاباتی واستقراردرمسند ریاست جمهوری بود شعاررفع حصرسران جنبش سبزرا می داد تا آرای اکثریت مردم ایران را که برخلاف حاکمیت وباند های مافیایی طرفدارآنها بودند با خود همراه کند اما این خط قرمزنه تنها رعایت نشد بلکه فراموش وسیاه شد چه رسد به بنفش !

آری آنروز خطوط قرمز تبدیل به بنفش شد که روحانی وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی وکشیدن ثروتهای غارت شده ازحلقوم دزدان بیت المال را فراموش کرده اقدام به واگذاری قرارداد 7/5 - 2/3میلیارددلاری به ستاد اجرایی فرمان امام وقراردادهای سفید امضای چند برابری با مهلت سه ماهه به قرارگاه خاتم می داد تا از طریق دلالان بین المللی شریک خارجی پیدا کرده وبا واگذاری قرارداد پورسانت کلان خود را از قرارداد های فوق دریافت کنند و همان ایرانسل بازی و کرسنت بازی اینبار در دوره دولت 8 ساله روحانی ادامه یابد. ماهنوزفراموش نکرده ایم که روحانی می گفت اگرتفنگ وپول ورسانه (میلی) دراختیارابوذر وسلمان هم باشد به فساد کشیده می شوند البته ایشان زندان ومحبس را فراموش کرده بود به مثلث فوق که همان زر و زور و تزویرمی باشد تلویحی اشاره کرده اند!

سردار کاظمی اشکال شما و همه سرسپردگان رژیم های دیکتاتوری در این است که تصور می کنید با ایجاد حکومت نظامی واعدام وبگیرو ببند وبسته نگه داشتن فضای کشورمی توانید هردروغ وفریبی را که می خواهید به مردم حقنه کنید درحالیکه درحال حاضرکه اطلاع رسانی دچاریک انقلاب بنام تکنولوژی اطلاعاتی شده ودردرون کشورنیزبا تصویب قانون آزادی جریان آزاد اطلاعات هیچ امکانی برای دورنگه داشتن مردم ازحقایق وجود ندارد واین سخن نه تنها موضع بنده ناچیزبلکه حتی رهبران کشورمحنت زده ایران است وشما هم می بینید که با یک عکس از" گورخواب ها" ازسوی یک عکاس آماتورچگونه حیثیت وآبروی یک ملت متمدن با نظامی که ادعای جهانی شدن دارد یکشبه به باد فنا می رود ویا با انتشاریک سند واگذاری املاک نجومی شهرداری دریک سایت نه چندان معروف قوه قضاییه ای که مامن غارتگران بیت المال است واداربه دخالت درموضوع وتشکیل پرونده می گردد بهمین دلیل توصیه می کنم که بیش ازپیش خود را با انتشاراخباردروغ مفتضح نکرده راهی برای کاهش مجازات خود درزمان محاکمه تبهکاران وجنایتکاران همدست حاکمیت فعلی باقی بگذارید.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی
*آقای خامنه ای خر خودتی
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق
*هاشمی واپوزیسیون
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم
*مهدی شمس‌زاده کیست؟
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم)
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود
*حق‌ الناس یا حق نسناس
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم
*ریزگردهای اتمی
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت
*شورای رهبری یا شورای سلطنت
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد
*دروغ های راست حسین نتانیاهو
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم)
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی
*منگوریسم رهبری این بار در یمن
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود!
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​)
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو)
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه
*حبیب آرگو
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم)
*روزی روزگاری‎
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران
*آقای خاتمی شرم کنید!
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​!