چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟
کورش کبیر

دو متهم اصلی ودولتی این پرونده یعنی علی طاهری مطلق ومسعودسلطان پور هردو از نوکران خانزاد بیت رهبری ویکی منصوب مسعود میرکاظمی ودیگری رفیق شفیق سعید امامی (اسلامی) میباشد اخذ 21 میلیون دلاراضافی برای یک دکل دست دوم 66 میلیون دلاری که قطعا بدلیل رابطه مستقیم درصدی رشوه با قیمت نهایی ارزش آن بسیار کمتربوده است نشان ازاین امرمی دهد که دراین معامله لغوشده معادل 30% قیمت دکل “فورچونا” پول کثیف پرداخت شده است (توجه کنید که ازپول کثیف صحبت می شود ونه پورسانت که درچنین معاملات سنگینی کمیسیون معمولا بین 2% – 1% می باشد وبرای بروکریا دلال کاملا قانونی وحلال میباشد)
 
در این پرونده از 12 نفرنام برده شده است که بغیر از علی طاهری مطلق و مسعود سلطان پور از آقای عمرآل سواده اردنی(ع) گرفته تا رضا مصطفوی طباطبایی (ر-ط) ، مرادشیرانی (م-ش)، آقای م- و وفرزندش (دامادشیرانی)، رستم قاسمی (معرف ق -م وه-الف) آقای ش ازوزارت اطلاعات ومسئول کمیته ویژه تحریم وخریدها وحامی سرسخت شرکت Dean (دلال و متعلق به رضامصطفوی طباطبایی قمارباز، آقای م-ض مدیرشرکت گلوبال پتروتک، اقای الف -ش ومحمدمحسن مهاجرانی
 
همه اینها بکنارمی خواهم شما را به عمق 80 هزارپایی این شرکت ومعاملات آن ببرم شرکت که بنیان گذارش مهدی هاشمی رفسنجانی بود وبرای اولین باردرایران برای امورمهندسی تاسیسات دریایی راه اندازی شد ورییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان افتخارفرزند ذکوردوم خود ازآن یاد کرد.
 
ازآنجاییکه آقای خامنه ای ازطریق برادرکوچک خود سیدحسن نفوذ هاشمی وکارگزاران را درصنعت نفت بنفع خود نمی دید بهربهانه ای درصدد زیرآب زنی افراد وابسته به هاشمی دراین بخش بود وطبیعتا یکی ازاین موارد مهدی هاشمی دراین شرکت بود نهایتا هاشمی درسال 77 باتوجه به حساسیت خامنه ای ازیکسو وماجرای اسراف درمصرف انرزی درکشور واردات بنزین وکیفیت سوخت درخودروها ومچتمع های صنعتی ومنازل و…ونیازبه سازماندهی ملی این امر فرزند خود مهدی را ترغیب به انتقال به شرکت جدید یعنی سازمان بهینه سازی سوخت می کنند.
درآنزمان مسعودسلطان پورازعناصرمرتبط با دستگاه اطلاعاتی وسعید امامی بعنوان قائم مقام مهدی هاشمی درشرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی مشغول وحتی پارکینگ شرکت را با نصب پرده وپرچم های سیاه ویژه ماه محرم به محل عزاداری برای معاون واجبی خورامنیت وزارت اطلاعات تبدیل کرده بود
 
با رفتن مهدی هاشمی مدیریت شرکت به حسین تاجگردون واگذارشد اما پس ازمدتی بدلیل نفوذغیرمتعارف مسعودسلطان پورنهایتا مدیریت شرکت به این فرد اطلاعاتی واگذارشد فردی که درهماهنگی کامل با سیف الله جشن سازرییس شرکت ملی نفت ومتصل به بیت رهبری عمل می کرد اما ماه عسل این فرد هم زیاد به طول نیاجامید وازابتدای سال 89 که مصادف با دولت جدید احمدی نژاد ومدیریت مسعودمیرکاظمی بروزارت نفت بود علی طاهری مطلق عضوهیات مدیره جایگرین وی گردید مدیریتی که حدود 4 سال بطول انجامید ونهایتا به برکناری شتابزده طاهری وانتصاب یک سرپرست موقت انجامید. طی این مدت ازابتدای آذرماه 90 (اول دسامبر2011) شورای اتحادیه اروپا شرکت فوق را بدلیل همکاری درساخت برخی تجهیزات ونیزخریدهای خارجی سایت اتمی فرودوی قم درلیست تحریم های خود قرارداد که خود باعث فرورفتن بیشتراین شرکت درباطلاق استفاده ازدلال های جاافتاده دراین بخش ومشخصا مرادشیرانی ورضامصطفوی طباطبایی گردید.
 
حجم معاملات این شرکت که مسدولیت حفاری 20 حلقه چاه درفاز14 پارس جنوبی را بر عهده داشت حدود 2/5 میلیارددلار وکل معاملات آن طی سالهای اخیربه ده میلیارددلارمی رسد وحاکمیت افرادی وابسته به بیت رهبری وبااستفاده ازدلالانی که معمولا ازنظرظاهری هیچ سنخیتی با آقایان پشت صحنه ندارد ومعمولا هم دربزنگاه تاریخی مرغ قربانی می باشند (مگراینکه نظیرشهرام جزایری ازفامیل آقایان یا ائمه جمعه وجماعات باشند) کارهای خود و پورسانت های کلان را ازآن خود می کنند.
 
علی طاهری مطلق که اخیرا دستگیرشده است با اشاره به سابقه آکادمیک خود ازیکسو و همراهی وفشارافرادی نظیرسرداررستم قاسمی ویا آقای ش ازوزارت اطلاعات صراحتا درخصوص دکل خریداری شده واینکه مجبورشده است برای سرعت بخشیدن به تدارک دکل فوق ونیزدورزدن تحریم های کل پول دکل را به حسابی که بعدا معلوم شده آنهم متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی میباشد وظاهرا برای دورزدن تحریمها اما درواقع پنهان کردن قیمت واقعی دکل (66 میلیون دلار) وبرداشتن سهم 21 میلیون دلاری خود که قاعدتا برای تقسیم با حامیان قدرتمند خود بوده است عملا نه تنها یک هزینه 8% را دربانکهای چینی بدلیل تحریمها به قیمت قراردادتحمیل کرده اند بلکه با تاخیرات فوق موجب بهانه قانونی فروشنده دکل برای فسخ قرارداد علیرغم دریافت 17 میلیون دلاراولیه را نیزفراهم کرده اند جالب اینکه فروشنده که دکل را به طرف دیگری درمکزیک فروخته است نیزدردادگاههای لندن ادعای خسارت کرده وازبرگرداندن پول خودداری می کند وتاکنون نیزمعلوم نیست که دوقسط پرداخت شده دیگریعنی 40 میلیون دلارو30 میلیون دلارنیزدراختیارفروشنده است با شرکت Dean متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی.
 
لازم به توضیح است نقش مرادشیرانی متهم دیگردستگیرشده دراین قضایا که بالاتفاق رضا طباطبایی هم مشاورمدیرعامل شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی بوده اند ودستور پرداخت صادرمی کرده اند وهم همزمان بروکرخرید دکل فوق بودند یعنی درهردوطرف میزمعامله تشریف داشته اند طباطبایی که تا قبل آن یک ستاد درایران ویک ستاد دردوبی داشته است با توجه با بالاآمدن سایرموارد وفسادی که به گفته نمایندگان مجلس کمترازپرونده بابک زنجانی نیست به دلیل ترس ازدستگیری ودچارشدن به سرنوشت مه آفرید خسروی وبابک زنجانی به سویس گریخته است ومی گوید وی یک بروکر وکارآفرین حرفه ای دربخش نفت وگازبوده است ودرکمال سلامت کارخود را درکلیه قراردادها انجام واگراین مشکل ساده که ناشی ازتحریم های بانکی ونفتی بوده پیش نمی آمد اصلا موردتوجه قرارنمی گرفت
نقش محمدمحسن مهاجرانی که بنظرمی رسد نظیرنقش حمید رضا عارف دردیگرپروژه مفسده آمیزرهبری یعنی ایرانسل صرفا یک نقش فرعی درحدمعرفی یا پیداکردن دکل بوده است وچون سودیا انتقاع مادی هم نداشته است بیشتربرای خبرسازی وانحراف اذهان عمومی ازمتهمین اصلی وابسته به بیت رهبری دستگیر ورها شده است درست شبیه کیس کرسنت ونقش مهدی هاشمی
 
مسعودمیرکاظمی یکی ازوزرای نفت دولت احمدی نژاد کهخود یکپای این قرارداد بوده وعملا درمجلس با توجه به سابقه وارتباط با برخی ازمدیران میانی وگماشته دردوران احمدی نژاد درآن وزارتخانه کاربراندازی درصنعت نفت را درمجلس شورای اسلامی پیش می برد دریک فراربه جلو ازعناصراصلی به میان کشیدن پای فرزند عطاالله مهاجرانی به این پرونده است تا نظیرپرونده کرسنت نفش اصلی بیت رهبری وکادرهای وی دراین بخش نظیردلالان معروف ومدیران وابسته به بیت یعنی مسعودسلطان پوروعلی طاهری مطلق را کم کند صداوسیما چندی قبل مسعود سلطان پوررا درحالی که ازمتهمان اصلی پرونده است بعنوان کارشناس اقتصادی درزمینه تحریم ها جلوی دوربین خود برد که بااعتراض حتی افراطیون مواجه گردید.
 
نکته جالب توجه دیگراینکه باتوجه به نیازحدود 25-18 دکل به ارزش 2/5 میلیارددلارابتداء قراربوده است جهاددانشگاهی نیز در این پروژه ها وارد شود ولی بدلیل تاخیر در اجرای فاز واگذارشده به شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی و مشکلات مالی به سراغ طرف جینی با شرایط 15% نقدی و85% فایننس می روند اما پس ازمدتی درحالیکه عملا 700 میلیون دلار را به طرف چینی پرداخت کرده اند بدلیل خلف وعده چینی ها وکیفیت بسیارضعیف مجبوربه روی آوردن به دکل های دست دوم دربازار می شوند که سربعا قابل بکارگیری باشد و طرف چینی نیزیکی ازمدعیان 800 میلیون دلار خسارت می باشد!
 
درحال حاضرمدیریت شرکت مذکوربرعهده غلامرضا منوچهری ازمدیران اسبق وزارت نیرو ونفت بهمراه بیژن زنگنه بوده که همزمان موردوثوق بیت رهبری میباشد اما دراینکه مجبورباشد با باندهای مافیایی ورشوه بگیرمستقردرستادخامنه ای همکاری بکند جای شک وتردید وجوددارد.
(عکس مسعودسلطانپوردرسال 89 واکنون با ظهور برصفحه صداوسیما، دکترعلی طاهری مطلق، مسعود میرکاظمی، رضاطباطبایی، مرادشیرانی (سمت راست) وعمرکامل آل سواده اردنی و سردار رستم قاسمی وزیر دیگر نفت احمدی نٰژاد و فرمانده اسبق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را در تصاویر می بینید.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]