سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم
کورش کبیر

 

دربخش اول به سخنان تفرقه افکنانه ومتنبی بردروغ آشکارسردارمحمدعلی جعفری درخصوص عبارت من درآوردی دانش نظامی بامبانی اسلامی ( غیرکلاسیک سپاه)   وشکست کامل آن درمقابل دانش نظامی غیردینی (کلاسیک ارتش) آن با سه سندرسمی پاسخ داده شد وقول داده بودم که دربخش دیگری به سایر ادعاهای وی ومرتبط با همان موضوع یعنی پیروزی یا شکست درعملیات ها بپردازم اما مقدمتا این نکته را نیزلازم است که ذکربکنم درموج اول فرماندهان سپاه کسانی سکان فرماندهی اصلی قرارگاهها ولشکرها وتیپ ها وگردانها ومراکزآموزشی واحدها را برعهده گرفتند که دوره های نظامی رادرارتش حتی دررده های پایین درحد گروهبانی یا ستوان دومی گذرانده بودند ودر دوران جنگ نیزتعداد محدودی ازاین کادرها توانستند دوره های دانشکده فرماندهی وستاد ارتش (دافوس) را که دوره ای درحدفاصل سرهنگی وسرتیپی است بگذرانند تا دربخش های اصلی وساختارسپاه نقش آفرینی کنند وبعد ازجنگ نیزکه رسما عمده فرماندهان برای ارتقاء درجه نیزمجبوربه گذراندن دوره های دانشکده فرماندهی وستاد (دافوس)  و بعد هم دوره عالی  پدافندملی یا همان دوره عالی وعلوم استراتژیک بشوند البته الان دوره های دافوق بین سپاه وارتش بین ستادهای مشترک خود ولی دوره عالی زیرنظرستادکل قوا می باشد وسرداران سپاهی که این دوره های کلاسیک منطبق با استانداردهای ارتش را گذرانده باشند درنزدخود نهاد سپاه وفرماندهان آن ازارج واعتباربیشتری برخوردارمی باشند که خود خط بطلان دیگری برادعاهای سردارجعفری می باشد.

اما درخصوص ادعای شکست دانش نظامی ارتش درسه ماهه اول وپس ازعملیات هویزه وبعد هم این ادعا که پس ازآن با دانش نظامی دینی که مبدع آن سپاه بوده  بعنوان مثال با عملیات بیت المقدس یا فاو یا کربلای 5 آنچنان پیروزی هایی بدست آوردیم که صدام برای مذاکره با ایران به التماس افتاده بود ونهایتا نیزاین روش یعنی دانش نظامی دینی درجریان جنگ 8 ساله آنقدرموفقیت آمیزبوده که اگردرسطع کشوروحوزه های سیاسی واقتصادی واجتماعی به آن عمل شود کلیه مشکلات کشورفورا حل می شود !

البته اینکه یک موجودبنام انسان بخواهد سه دروغ آشکاررا اینچنین پشت سرهم قطاربکند خودیک هنراست که حافظ دریادل می گوید می و ازدست مغ ودرجام زرین، حرام اندرحرام اندرحرام است”وحالا داستان ادعاهای سردارجعفری است که به آن می پردازیم

توجه کنید عملیاتی که سردارجعفری بعنوان نقطه شکست دانش نظامی کلاسیک پس ازگذشت 3 ماه ازجنگ به آن اشاره می کندمربوط به عملیات نصربتاریخ 18 دی ماه 59 بوده با هدف آزادسازی هویزه بوده که توسط ارتش ایران وتعدادی ازنیروهای موسوم به دانشجویان خط امام درمنطقه عمومی هویزه، کرخه نورودشت آزادگان انجام وبخش هایی هم ازشهرآزاد شد ولی بدلیل عدم الحاق نیروهای این عملیات با شکست مواجه شد وعلت عقده گشایی سردارجعفری ونقطه عطف قلمدادکردن ارتش نیزبدلیل حضورایشان درآن عملیات وفرارازمحاصره وبجای گذاشتن همراهان شهیدخود می باشد وبس!

لدا درگام اول وقبل ازهرچیزباید نگاهی انداخته شود به لیست کامل عملیات های مهم نظامی ایران بشرح زیر وبالاخص آن عملیاتی که مدنظرفرماندهی سپاه می باشد

اولین عملیات مهم شکستن حضرآبادان یا عملیات ثامن الائمه بود که با محوریت لشکر77 خراسان وبریک پایه درست مهندسی رزم درمورخه 5 مهر60 صورت گرفت والبته هم ازارتش وهم سپاه یگانهایی درآن عملیات بکارگیری شد آیا این عملیات که توسط ارتش طراحی وپیشنهادواجراگردید براساس دانش نظامی غیردینی موردنظرسردارجعفری بود؟

آیا عملیات طریق القدس باهدف آزادی بستان، دهها روستا وتنگه چزابه که بازهم با محوریت ارتش وهمکاری سپاه درآذرماه 60 به پیروزی کامل رسید ازطریق دانش نظامی دینی (غیرکلاسیک سپاه)  بود؟ آیا عملیاتهای فتح المبین، بیت المقدس یا آزادی خرمشهرآیا جزبا طراحی کلاسیک عملیات یا به قول شما دانش نظامی مبتنی برمبانی غیردینی میسرمی شد؟

اما اتفاقا برخلاف ادعای شما شکست ها وبن بست های جنگ دقیقا ازلحظه شروع واگذاری طراحی برخی عملیات ها وحتی اجرای آن به سپاه وبدون دخالت موثرارتش بود که نهایتا نیزهم به جدایی ارتش ازسپاه (باحفظ پشتیبانی کامل زمینی، هوایی ودریایی ارتش ازسپاه)، بروزاختلاف ودودستگی درفرماندهی سپاه وشکست نهایی ایران را در6 سال ادامه جنگ پس از خرمشهررقم زد بطوریکه اکنون وباگذشت 28 سال پس ازجنگ حتی محسن رضایی باسابقه 16 سال فرماندهی سپاه در دوران جنگ وپس ازآن اعتراف می کند که ادامه جنگ به آن شکل پس ازآزادی خرمشهردرخرداد 61 اشتباه بوده است!

بنظراینجانب بعنوان فرماندهی که دردوعملیات بزرک فتح المبین وبیت المقدس درکنارفرمانده شهیدم محمدبروجردی قرارداشتم وبرجریان کلی جنگ نظاره می کردم انحراف وشکست مادرجنگ بعد ازعملیات آزادی خرمشهررقم زده زیرا سپاه بدلیل اتکاء برنیروهای تزریقی به آن ازسوی مردم وتحت عنوان بسیج وامکانات توپخانه ای وزرهی به غنیمت گرفته توسط این نیروها ویگانهای ارتش که علاقه ای به حفظ آنها (بدلیل روسی بودن وعدم تطبیق با جنگ افزارهای ارتش) نداشتند به این توهم رسید که منبعد خود یک ارتش کامل شده ونیازچندانی به ارتش درطراحی واجرای عملیات بجزپشتیبانی هوایی وتوپخانه ویگانهای احتیاط برای پدافند ندارد فرماندهی سپاه پس ازخرمشهردچارچنان نخوتی شده بود که حتی ازچشمان تیزبین آیت الله خمینی نیزدورنماند وجمله معروف ” خرمشهررا خدا آزاد کرد” دقیقا پاسخی به ادعا وگزارش محسن رضایی درحضوررهبرانقلاب درموردنقش خود وسپاه درآزادی خرمشهر بود که بارمعنایی خاص خود را داشت.

اما سیرحوادث که با خط انحرافی درفرماندهی سپاه نضج گرفته بود شکست های دهشتناکی را فراروی این نهاد وفرماندهی نابخرد و متوهم آن قرارداده بود که سرنوشت جنگ را درسراشیبی قرارداد که تا هم اکنون آثارآن بجای مانده است طولی نکشید که سلسله شکستها آغازشد عملیات رمضان(مردادماه 61) ، محرم (آبان ماه 61) ، والفجرمقدماتی (بهمن 61) نه تنها تعدادزیادی شهید را برسردست کشورگذاشت بلکه اختلاف درفرماندهی سپاه را نیزشعله ورساخت که به گوشه ای ازآن دربخش اول این مطلب دررابطه با سابقه سردارسعیدقاسمی به آن اشاره رفت.

شکست عملیات خیبردربهمن 62 وسپس شکست دهشتناک عملیات بدردریکسال بعد یعنی بهمن 63 که حجم زیادی تلفات را درهمان مراحل اولبه خود متوجه نیروهای ایرانی کرد وعراق آنرا تاج المعارک خواند وشعاراتمام جنگ را بدلیل تضعیف جدی مواضع ایران آغاز کرد. تمام این عملیات توسط سپاه پیشنهاد وحتی اگرطرح ابتدایی ازسوی ارتش بود این سپاه بود که با حمایت  رهبران روحانی و سوء استفاده از اعتماد آنها به خود با دستکاری در طرح اولیه عملیات ابتکار عمل را در طراحی آن د ر دست می گرفت واین وضعیت بن بست همراه با شکستهای متعدد یعنی ازخرداد 61  تا بهمن 64 یا عملیات فاو (والفجر8) بمدت حدود 43 ماه ادامه داشت. اکنون متوجه می شویم وقتی سردارجعفری ازدستاوردهای دروغین دانش نظامی مبتنی برمبانی دینی می گوید اولا عملیات مشترک ارتش وسپاه راکه کاملا براساس استانداردهای طراحی عملیات ارتش یا همان دانش نظامی سکولاریستی وغیردینی بود بنام سپاه سند می زند وبعد هم فریبکارانه تلاش می کند شکستهای 43 ماهه همراه با نابودی دستاوردهای فتح المبین وخرمشهررا که می توانست به پایان شرافتمندانه جنگ یا بقول وی ” همراه با التماس های صدام”  را با نقبی به عملیات فاو ازدید مخاطبین خودپنهان کند.

اکنون اجازه بدهید به سراغ عملیات فاو برویم یعنی شبه جزیره ای درعراق وروبروی جنوب آبادان وخسروآباد تا دهانه اروند که یک مثلث بوده که دوطرف آن را آب (رودخانه اروند ایران وخورعبدالله کویت) است درنتیجه درصورت عبورازاروند رزمندگان ایران تنها باید دریک ضلع آن درمقابل عراق دفاع کرده وازسمت شمال بصره وازسمت شرق بندام القصررا درتیررس توپهای بردبلند خود قرارمی داند توپهای جدیدی که 65 کیلومتربرد داشت وحتی عراق ازآن محروم بود والبته بنادریا سکوهای نفتی شمال خلیج فارس نیزکه آماج موشکهای سطح به دریا هلی کوپتروهواپیمای عراقی بود تا حدی ازامنیت برخوردارمی شد.

اصل ایده حمله به فاوپس ازشکستهای پی درپی سپاه وارتش که اکنون بطورجداگانه عمل می کردند ازسوی جانشین معاونت اطلاعات قرارگاه نجف که فعلا مایل به درج نام وی نیستم به معاون فوق وسپس فرمانده قرارگاه که درآنزمان همین سردار جعفری بود ارائه شد ودلیل آن هم ماموریت قرارگاه نجف پس ازشکست عملیات بدردربهمن 63 درپدافند ازجنوبی ترین بخش جبهه یعنی ازدهانه اروند وفکرکنم تا حد پاسگاه زید بود. پیشنهاد عملیات درمنطقه فوق پس ازجلسات فراوان در قرارگاه خاتم وعلیرغم مخالفت بخش مهمی ازفرماندهان ارشد سپاه ولشکرها وحتی شخص سردارجعفری فعلی مورد تصویب قرارگرفت تا عملیات شناسایی وجمع آوری اطلاعات بروی آن بعمل آید ودلیل عمده مخالفت این فرماندهان نیزمساله عبورازاروند وپشتیبانی نیروها درساحل وسرزمین عراق درصورت عدم برخورداری منطقه متصرف شده  یا باصطلاح سرپل عملیاتی ازعمق لازم بود که کادرهای پیشنهاد دهنده عملیات را واداربه پیداکردن به این گونه سوالات می کرد وفشارزیادی را به آنها وارد می کرد. درچنین شرایطی تنها محسن رضایی ویکی دوفرمانده همراه وی آنهم بدلیل فشارسیاسی هاشمی که ازعملیات خیبرعملا وارد سازمان جنگ شده بود موافق عملیات والفجر8 وحمله به فاو بودند. برای اینکه متوجه بشویم که چه فرماندهانی درارشد ترین جایگاه مخالف این عملیات بدلیل تهورآمیزبودن آن بودند کافیست به مصاحبه های این روزهای فرماندهان مربوطه، اسنادجنگ که اکنون دیکرمحرمانه ودارای طبقه بندی امنیتی نمی باشد یا ترکیب قرارگاههای عمل کننده ویگانهای تابع آنها بصورت نیروی اصلی وفرعی بیاندازیم تا به حقیقت ماجرا پی ببریم تنها جهت آگاهی مخاطبین سرداررشید فرمانده فعلی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ومعاون عملیات سپاه دربحبوحه تصمیم گیری برای عملیات فوق مرخصی گرفته بود تا درتصمیم گیری شرکت نکند با درجایی دیگربا آنکه طرح فوق ازدل قرارگاه نجف تحت فرماندهی سردارجعفری بیرون آمد اما قرارگاه کربلا به فرماندهی احمدغلامپور که احتمالا 99% مخاطبین حتی نامش را هم نشنیده اند نوک پیکان عملیات حمله به فاو قرارگرفته، وفرماندهان یگانهای تابعه وی هم داستان های عجبیب وغریبی داشتند . سردارجعفری وسردارسلیمانی پرمدعای امروزیکی درقرارگاه فرعی شمال منطقه یعنی قرارگاه قدس باستعداد 3 تیپ به محوربوارین وجزیره ام الرصاص ودیگری تحت نظر قرارگاه فرعی جنوب منطقه یعنی نوح نبی به سرمی بردند !

اما دراینجا می خواهیم یک گریزی هم به ارتش ونقش اساسی آن دراین عملیات بزنم

یادمان نرفته است که دربخش اول این مطلب به جلسه ای بتاریخ 30 خرداد 64 درپادگان دزفول اشاره شد که درواقع بدلیل دوم

  حضورهاشمی وفرماندهان سپاه و ارتش ودرواقع قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اشاره شد جلسه ای که به منظوربررسی طرح پیشنهادی ارتش به نمایندگی سرهنگ علی صیادشیرازی مبنی بر

عملیات حمله به ساحل دشمن درجنوب بصره ازجنوب جزیره مینو و خسروآباد واقع درجزیره آبادان یا همان منطقه فاوبود که بدلیل مخالفت قاطع فرماندهان سپاه بدلیل خطرات عبورازاروند وعدم امکان پشتیبانی درساحل طرف مقابل با اقناع هاشمی منتفی شد درواقع طرح فوق که ازسوی لشکر77 خراسان که درابندای جنگ برای مدتی طولانی دراین منطقه پدافند می کرد به صیادشیرازی پیشنهاد شده بود آیا شباهت عجیب بین این طرح ردشده ارتش در خرداد64 وسپس قبول همان طرح با اندک تغییراتی به صرف اینکه طرح جدید ازدل سپاه بیرون آمده است تصادفی بوده است؟

ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]