آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎
کورش کبیر

اما تیترمصاحبه گنجی بامیهن که مشتمل برشش سوال است اینگونه تنظیم گردیده است ” گذرازجمهوری اسلامی آری، گذرازایران نه”  که درواقع شروعی برماله کشی برمقاله قبلی گنجی ونقدآن در “اینجا”است که درآن به صراحت قیدشده بود “سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان”  قضاوت درخصوص اینکه چه سنخیتی بین تیترجدید وقدیم مصاحبه ونوشته گنجی آنهم با فاصله کمتر از چندین هفته از چاپ و انتشار آنها رابه مخاطبین خود وامی گذاریم

امادرخصوص مصاحبه جدیدگنجی وی درپاسخ به سوال خبرنگارمبنی برامکان حمله اسرائیل به ایران وضعیت فعلی را نوعی جنگ روانی می داند که ازسویی با هدف زمینه سازی حمله نظامی ازسوی اسرائیل وازسوی دیگربرای باجگیری آن ازدولت دموکرات باراک اوباما صورت می گیرد والبته درعین حال می کند که “اگرمخالفت دولت اوباماخصوصاً پنتاگون نبود، اگرمشارکت بعدی آمریکا درجنگ قطعی بود، نیروی هوایی اسرائیل به دستورتیم جنگ طلب ناتانیاهو- باراک بارها ایران را بمباران کرده بود.” البته وی مخالفت طرفداران ضدجنگ دراسرائیل رانیزبه این مجموعه عوامل اضافه کرده است.

بعبارتی ایشان اعتراف می کند که تنها کسانی که اکنون اسرائیل را ازنابودی تاسیسات اتمی ورژیم و” فرستادن کشوربه عصرحجر” ( بااستفاده ازبمب های الکترومغاطیسی) واستفاده از” توانایی خیره کننده ارتش اسرائیل” بازداشته اند نه دولت، مردم واپوزیسیون ملی ایران بلکه دولت آمریکا و وزارت دفاع آن یعنی پنتاگونی است که ازسوی حکام تهران بعنوان مهمترین دشمنان خود وبشریت تلقی شده اند وروزی نیست که پرچم این دشمن دراجتماعات دولتی آتش زده نشده وشعارمرگ برآمریکا گوشها راپرنکرده باشد. به عبارت ساده تررژیم تداوم حیات خود رامدیون کسانی است که آنها رامهمترین دشمنان خود می نامد والبته اینهم ازعجایب هفتگانه عالم است!!

اکبرگنجی درپاسخ به سوال خبرنگارفوق درخصوص غیبت اپوزیسیون ادعایی ملی درصف بندی موجود مخالفان حمله اسرائیل به ایران بازهم برهمان تقسیم بندی های سه گانه قبلی خود یعنی مدافعان حقوق بشر، روشنفکران قلمروعمومی ونهایتا اپوزیسیون اشاره کرده وباتقسیم کذایی اپوزیسیون به دو گروه “ملی” و”همسو” بدون کوچکترین اشاره به عدم فعالیت اپوزیسیون جعلی ملی که ناشی ازعدم وجود آن درعرصه اجتماع است می گوید:

” الف- اپوزیسیون ملی: که مخالف رژیم جمهوری اسلامی وخواهان گذاربه نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی وحقوق بشر است. این گروه مخالف هرگونه تحریمی است که به مردم صدمه وارد آورد. به طریق اولی مخالف تهاجم نظامی هر دولت متجاوزی به ایران است. مخالف دریافت کمک مالی اپوزیسیون ازدولت های خارجی ومخالف تجزیه ی ایران است. حفظ ایران و ایرانیان برای این گروه اصلی استراتژیک است. پروژه ی اینها توانمند سازی مردم ایران برای گذاربه دموکراسی است. برای خود نیزبه دنبال پایگاه اجتماعی درمیان مردم ایران هستند. براین باورند که قدرت باید ازمیان مردم ایران بجوشد، نه دولت های خارجی. دموکراسی محصول موازنه ی قوا میان دولت وجامعه ی مدنی است، نه موازنه ی قوا میان دولت و دولت های خارجی.”

ما اگرهیچ دلیلی برای ابطال مواضع گنجی نداشته باشیم همین پاراگراف برای اینکارکفایت می کند اولا: چطورممکن است یک نفریا یک گروه وجریان خود را مخالف رژیم بنامد ولی درعین حال ادعا بکند که سرنگونی آن رژیم مصادف است با نابودی ایران وایرانیان؟! ثانیا کسی که خواهان نظامی دموکراتیک وملتزم به آزادی وحقوق بشراست چگونه به خود که تادیروز درامنیتی ترین بخش رژیم فعال بوده است اجازه می دهد که سابقه افرادی با سی سال سابقه مبارزه با رژیم دیکتاتوری رابا الفاظی اینچنینی تخطئه نماید؟ ثالثا: تفاوت شعاراستراتژیک حفظ ایران وایرانیان با شعارحفظ رژیم ورهبری آن درکجاست والمنتهای چنین تفکیکی درکجا وچگونه تبدیل به ماده می شود؟ وقتی رژیم ورهبری تبهکارآن مخالفت با خود رامخالفت با اسلام وقرآن ومنویات خود رابعنوان خواست ملت جامی زنند ازنوچه های خود بالاخص درخارج نیزتوقع می رود که همین امر رابارنگ آمیزی ملی بعنوان ایران وایرانیان جعل ومنتشرنمایند. رابعا البته ایشان درخصوص پایگاه اجتماعی چنین اپوزیسیون خیالی که نه درکف خیابانهای تهران ونه درکف خیابانهای پاریس ونیویورک وواشنگتن پیدامی شود احتیاط  بخرج داده است وآن رابه آینده محول کرده است که بازجای شکرگذاری دارد !! خامسا اینکه دموکراسی یک امرداخلی وحاصل موازنه قوا بین جامعه مدنی ودولت متبوع آن است شکی درآن نیست ولی با توجه به پیشرفت ارتباطات بین المللی ونقشی که حقوق بشرومنشورآن درجامعه جهانی بازکرده است وبالاخص بی اعتنایی مطلق دیکتاتورها به افکارعمومی دیگراین تعریف کهنه ازدموکراسی خاصیت خود راازدست داده است وازآنجا که جامعه جهانی بعنوان یک تن واحد عمل کرده وانحراف ونقصان درهرعضو آن به دیگراندام هاسرایت می کند دموکراسی نیزبه یک امرجهان شمول ارتقاء پیداکرده است بالاخص ما ایرانیان که به خود می بالیم که سردرسازمان ملل با شعاروشعرزیبای سعدی یعنی ” بنی آدم اعضای یکدیگرند چه درآفرینش زیک گوهرند” منقوش گردیده است

عملکرد جامعه جهانی  پس ازفروپاشی شوروی بعنوان مهمترین ابرقدرت حامی دیکتاتورهای خونخوارازیک سو وخلع سلاح دیکتاتورهای طرفدارغرب ازسوی دیگر به بهانه مقابله با نفوذ کمونیزم وشوروی منجربه سرنگونی پی درپی آنها گردیده است. دومینویی که با سقوط شاه ایران آغازگردید نه تنها مرزبین دیکتاتورهای شرقی وغربی را درنوردیده بلکه درمواردی نظیرلهستان، چکسلواکی، بوسنی، صربستان، اوکراین، افغانستان، عراق، تونس، مصر، یمن،  لیبی، برمه وسوریه نشان داده است که تامین دموکراسی ازطریق موازنه مستقیم قوا بین جامعه مدنی ونخبگان با جامعه جهانی ونهادهای بین المللی بهترین روش برای سرنگونی رهبران ورژیم های مستبد واستقرارنظام های دموکراتیک هرچند با روشها یا ترمهای مختلف است. امری که خود آقای اکبرگنجی ازمثالهای زنده آن می باشند دفاع جانانه نهادهای بین المللی وحتی کاخ سفید ازمظالمی که بر وی درایران رفت واعطاء کمکهای نیم میلیون دلاری به ایشان امر دوری نیست که ازحافظه ضعیف ایرانیان بیرون رفته باشد!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]