سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎
کورش کبیر

دیروز جمعه 28 سپتامبر2012 روزی تاریخی برای آن شورا، مجاهدین وحیاتی تازه برای  طرفداران آزادی ایران ازیوغ ملاهای بی وطن بود وزارت خارجه آمریکا همانگونه که ازمتن بیانیه اش هویداست نهایتا درآخرین روزکاری ماه سپتامبر وپایان  ضرب الاجل تعیین شده دراول اکتبربا خواری تمام تن به حکم قضایی صادره ازسوی دادگاه واشنگتن داد. آنها با توجیهاتی مسخره نظیر اعلام برائت مجاهدین  ازفعالیت های خشونت آمیز، عدم انجام عملیات تروریستی طی یک دهه گذشته  وهمکاری برای بستن مسالمت آمیزاشرف سعی کردند سرخی صورت خود راکه ناشی  ازسیلی حقوقی وقضایی وکلای مجاهدین به گونه دولت آمریکا بود در نقابی  بشردوستانه پنهان کنند. استفاده ازعبارتهایی “نگرانی های جدی درمورد این  سازمان همچنان ادامه دارد” درپایان بیانیه وزارت خارجه آمریکا ویا اظهارات  یکی ازمقامات آمریکایی مبنی برعدم شناسایی مجاهدین بعنوان آلترناتیو ویا  عدم قرارداشتن آمریکا(دولت فعلی) با مجاهدین دریک جبهه مشترک برعلیه رژیم  ایران علیرغم خروج سازمان ازلیست سیاه دولت آمریکا نشان می دهد که مقامات  فعلی وزارت خارجه آمریکا تا چه حد جهت خروج مجاهدین ازلیست تحت فشارقوه  قضاییه آن کشورودادگاه واشنگتن بوده اند.

. اما چندتوصیه مشفقانه به شورای ملی مقاومت ورهبران سازمان

: 1- مقاومت جانانه اعضاء وهواداران سازمان طی بیش ازهزارروزتحصن درواشنگتن  واسلو برای عریان کردن سیاست رذیلانه دولت آمریکا بعنوان مکمل اقدامات  حقوقی ازطریق دادگاههای این کشور و قبل ازآن دادگاههای اتحادیه اروپا نشان  داد که نه تنها این سازمان ازنظرسیاسی ومالی وابسته به هیچ قدرت خارجی (ازجمله روسیه وچین علاوه بربلوک غرب ) نبوده بلکه دولتهای مذکورازهیچ  فرصتی برای نابودی وفروپاشی این سازمان پا به پای رژیم جمهوری اسلامی دریغ  نداشته اند بهمین دلیل اکنون این سرمایه گرانسنگ دراختیار رهبران این گروه  سیاسی است که باید بعنوان خزانه سیاسی ستون فقرات اپوزیسیون ورکن رکین  استقلال جنبش مقاومت مردم ایران به بهترین نحوممکن مورد استفاده قرارگیرد.

2- بازسازی وترمیم شورای ملی مقاومت ضروری ترین امری است که باید  درسرفصل امورقرارگیرد استفاده ازنیروهای جوان وتازه نفس، بادیدگاهها و  توانایی های اجرایی چندوجهی ازویژگیها وشاخص های اصلی این فعالیت شورا می  باشد. خوشبختانه خروج عناصرمذبذب وافشاء چهره کادرهای راحت و فرصت طلب طی  سه دهه گذشته شورای فعلی مقاومت را خالص نموده است اما گذشت سه دهه  ودگردیسی های سیاسی درایران، بروز چهره های جدید وکاراء نظیرحسن داعی  الاسلام و لزوم بکارگیری کادر و مکانیزمهای نوین برای افزایش توان عملیاتی  آن درداخل وخارج ازکشور را اجتناب ناپذیرساخته است ضمن آنکه هیچگاه سازمان  وشورای ملی مقاومت نباید درعمل به توصیه بنیانگذاران ورهبران فقیدش خود  رابی نیازازحضورکادرهای همه جانبه درمیان رهبران ومسئولین خود بداند .

3- بازسازی سازمان وخارج کردن این گروه ازفازنیمه مخفی ونیمه علنی  درخارج ودرداخل با رعایت نکات امنیتی (باتوجه به خطراتی که جان اعضاء این  سازمان رادرکشورتهدیدمی کند) سومین اقدام ضروری آن می باشد. نگارنده هیچگاه مخالف برخی سیاستهای سختگیرانه برای حفظ نظم ودیسپلین درون سازمانی بالاخص باتوجه به برخورداری آن از میلیشیای نظامی نبوده ونیستم اما این امرنباید  بعنوان بهانه ای برای باقی ماندن آن گروه درچارچوب تشکیلات سازمانی چریکی  دهه 40 و50 شمسی تلقی گردد. اکنون باگذشت نزدیک به نیم قرن ازتاسیس سازمان ، گستره دنیای سایبری وتکنولوژی اطلاعاتی، موضوعیت اساسی حقوق بشروارتقاء  جایگاه مبارزات مدنی وغیرخشونت آمیز(باحفظ حق دفاع مشروع درمقابله با  تهاجمات مسلحانه رژیم) درعرصه بین المللی باید سازمان را بعنوان یک گروه  سیاسی مطرح با تعیین جایگاه جدید خود درخارج وداخل به تشکیلاتی متناسب با  انتظارمردم و هواداران خود تبدیل نماید. این امردرواقع تحقق عینی سخنان  رییس جمهوربرگزیده شورای ملی مقاومت است که خروج مجاهدین راازلیست سیاه  دولت آمریکا آغازتغییر موازنه قدرت درایران اعلام کرده است.

4- بازسازی منابع مالی سازمان واستفاده ازکمکهای مجامع ونهادهای بین  المللی یکی ازاساسی ترین کارهای دوره جدید فعالیت سازمان می باشد. تاکید  بربلامانع بودن کمکهای مالی به سازمان و بازکردن حسابهای آن دراعلامیه  وزارت خارجه آمریکا وحساسیت بسیارزیاد دشمنان سازمان وشورا و لابی رژیم  برمنابع مالی گروه درکارزار خروج ازلیست سیاه وزارت خارجه آمریکا خود  بهترین گواه برضرورت آنی این امراست.

5- بازسازی وتغییرموازنه قدرت سیاسی واجتماعی درداخل کشور با محوریت  افزایش توان مقاومت درایران بامحوریت مورد نظرآن شورا یعنی “ریختن ترس مردم ازحاکمان ونیروهای سرکوب” نیازمند مکانیزمهای مخصوص به خود می باشد والبته درکنارآن باید امید به آینده روشن ونظامی دموکراتیک درعرصه اجرایی  نیزبصورت امری عین الیقین درآید. اعلام دولت درتبعید منتخب شورای ملی  مقاومت گامی اساسی دراین راستاست وتاخیربیش ازحد درآن جایزنمی باشد. شورای  ملی مقاومت باید همواره این شعاررا سرلوحه خود قراردهد که ” این تحقق است  که مشروعیت می آورد”. تداوم مباحث و فعالیتهای شورا وسازمان وسایرگروههای  معتقد به تغییررژیم درحوزه نظری واطاله زمان گامی برخلاف مسیرفوق بوده  وموجب رویگردانی ونومیدی مردم ازاپوزیسیون وتداوم حیات رژیم آخوندی  خواهدشد.

6- سازماندهی ارتش آزادیبخش ایران متشکل ازفرماندهان وافسران مخالف رژیم درارتش وسپاه پاسداران ونیروی بسیج باهدف درانزوا قراردادن فرماندهان  کودتاچی وفاسد حاکم برنهادهای نظامی کشوروبعنوان بازوی دفاعی مردم ایران  درمقابل سازمان سرکوب رژیم بااستفاده از امکانات ایمن فضای سایبری امری است که باید دردستورکارشورای ملی مقاومت قرارگیرد. قیام های ناقص مردمی وسرکوب سهل وکم هزینه آنها توسط رژیم که ناشی ازفقدان رهبری ، سازماندهی موثر  وعدم استفاده ازتاکتیکهای مناسب درمقابل نیروهای امنیتی رژیم بوده نیازبه  بازسازی دراین بخش رااجتناب ناپذیرکرده است وبالاخص تمرکزحدود 150هزارنیروی امنیتی(معادل یک ارتش کامل) درتهران نیازبه یک تبیین یک سیستم دفاعی موثر  رابرای مردم پایتخت درمقابل هجوم های روزانه به آنها وشهرهای دیگرضروری  ساخته است.

7- دعوت مجدد به همکاری سازمانهای سیاسی وباسابقه اقلیتهای قومی باشورای ملی مقاومت و جلوگیری ازانفصال آنها ازجنبش سراسری مردم ایران که متاسفانه این روزها با الگوبرداری معیوب ازکردستان عراق وسوریه تحت عنوان فدرالیسم  درجریان است زنگ خطری است که مبارزات ومقاومت مردم ایران راتهدید می کند  این گروهها بااین باورکه رژیم پس ازرسیدن به نقطه حضیظ وقبل ازسرنگونی  نظیرسوریه مجوزاداره خودمختارمناطق موردنظر خود را بدون حتی یک درگیری جدی  به آنها داده یا درصورت تعمیق درگیری وحمله نظامی به کشورنظیرعراق بدلیل  نابودی رژیم ازامکان پیاده کردن امیال خود درکردستان وسایرمناطق  برخوردارخواهندشد عملا روشی جدا ازجنبش سایرمردم ایران ومناطق مرکزی را  درپیش گرفته اند درصورتی که هیچگونه سنخیتی بین فرهنگ وترکیب سیاسی جامعه  ایرانی با کشورهای عراق وسوریه وجود ندارد. این امرازاینجا اهمیت پیدامی  کند که بدلیل پیچیدگی های موجود امکان استفاده رژیم دربزنگاه تاریخی خود  ازاین گروهها نظیرسوریه برای ایجاد پراکندگی درمخالفین وتمرکزنیروهای  امنیتی برمناطق مرکزی را فراهم خواهدنمود.

8- افتتاح دفاتر و نمایندگی های رسمی شورای ملی مقاومت درکشورهای مختلف  وفراهم آوردن زمینه همکاری گروهها وشخصیت های سیاسی مستقل باآن (به گونه ای که نقش سفارتخانه های جنبش مردم ایران را دررابطه با دنیای خارج ایفاء  نمایند) ازمهمترین مواردبوده وازمزایای جانبی آن سازماندهی مقاومت دراین  کشورها وجلوگیری ازنفوذ عناصروابسته به رژیم یافرصت طلب درصفوف اپوزیسیون  ومقاومت مردم ایران خواهدبود.

9- بازسازی رادیوتلویزیون ملی ایران بعنوان زبان گویای مقاومت ایران  وگسترش پوشش آن به مجموعه نیروهای همراه دراپوزیسیون نیزازامورمهمه می باشد سیمای آزادی علیرغم تلاش گردانندگان آن بعنوان تنها رسانه ای که دارای  واحد تولید وهمراه با کیفیت مطلوب می باشد بدلیل اتکاء برکادرهای سازمان،  اولویت قائل شدن برای طرح دیدگاههای سازمان و قناعت به نیروها وحامیان آن  هنوزازعهده نمایندگی دیدگاههای کل جامعه ایران برنیامده که بدیهی است بدلیل محذوریتهای ناشی ازقرارداشتن سازمان درلیست سازمانهای تروریستی  ومحدودیتهای دیگردرعراق و… بوده است. اکنون که سازمان وشورای ملی مقاومت  درجایگاه جدید خود قرارمی گیرند لازم است متناسب با آن جایگاه نیزرادیو  وتلویزیون ملی ایران نمایندگی سلایق مختلف افکار عمومی جامعه ایرانی  رابرعهده گیرد.

10- برخوردجذبی دربرخورد باکادرهای همراه جنبش مردم ایران با محوریت  شعارتغییررژیم و ایجاد نظام دموکراتیک و نیز اتخاذ مواضع ایجابی با گروههای مختلف صنفی وسیاسی همراه با روشنگری مواضع سیاسی، پاسخ به ابهامات وقبول  برخی اشتباهات احتمالی غیرقابل اجتناب درجریان 5 دهه مبارزه سازمان وشورا  با دو نظام دیکتاتوری حاکم برایران امری است که تبلیغات مسموم رژیم وسیاست  تفرقه افکنانه آن بین صفوف مقاومت را خنثی می نماید. ازآنجاییکه سازمان  مجاهدین خلق ایران بعنوان اصلی ترین گروه مخالف رژیم درداخل وخارج  ازکشورشناخته می شود به همان نسبت باید احساس مسئولیت بیشتری نسبت به  دیگران درمتحدکردن گروهها وشخصیت های مخالف رژیم وصفوف مختلف مردم ایران  داشته باشد چه ازقدیم گفته اند هرکه بام اش بیش برف اش بیشتر!! سازمانی که  ادعای رهبری اپوزیسیون را شعارخود می سازد نظیر پدر یا برادربزرگتریک  خانواده باید آمادگی پرداختن هزینه بیشتری ازجنبه های مادی ومعنوی را درخود نسبت به گروههای کوچک سیاسی ایجادنماید ومجاهدین که طی 5 دهه بیشترین  شهدا، اسراء وتعداد اعدام شدگان توسط رژیم های استبدادی ومرارات های سیاسی  را درخارج ازکشوربه خود اختصاص داده اند باید متناسب باآن نیزآماده خدمت به خدا وخلق قهرمان ایران باشند.

به امید پیروزی نهایی وآزادی ایران عزیزما

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]