خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری
کورش کبیر

شورایعالی فضای مجازی 2
 
امروز خامنه ای درحکمی به بهانه انتصاب اعضای شورابعالی غیرقانونی فضای مجازی یک پا فراترنهاده وبا باصطلاح تببین چندین وظیفه وماموریت این شورا در دوره جدید تحت عنوان سالم سازی وحفظ امنیت فضای مجازی وشعارویاوه گویی همیشگی درخصوص تبدیل ایران به قدرت سایبری همطرازابرقدرتها عملا فازجدید سرکوب وبرقراری اختناق درکشور را آغازکرد.
امروزه همگان می دانند که خیزش مردم ایران درپی انتخابات ریاست جمهوری در22 خرداد88 اولین انقلاب سایبری دنیا را رقم زد ومردم با اتکاء به شبکه های اجتماعی توانستند خود را سازماندهی وبه خیابانها بریزند اعلام رقم حداقل 4 میلیون نفر در راهپیمایی تاریخی 25 خرداد آنهم ازسوی سردارسپاه باقزقالیباف شهردارتهران تنها یک جنبه ازکارآیی فضای مجازی درسازماندهی مدنی مردم پایتخت کشوربود واین حضورپرقدرت باعث شد تا برخی ازارائه کنندگان خدمات اینترنتی نظیر گوگل که قصد تعطیل فعالیت های مرتبط با ایران را داشتند عقب نشینی نمایند.
اما درنقطه مقابل خرداد 88 اما سرآغازدیگری هم داشت وآن تشکیل ارتش سایبری سپاه پاسداران وتعمیم آن به دیگرنهادهای امنیتی سرکوبگرنظیرنیروی انتظامی ویا شبکه افسران جنگ نرم بود که با بودجه های نامحدود شهروندان ایرانی را درفضای مجازی موردتعقیب قرارمی داد ومتاسفانه افرادی تواب نظیر حسین درخشان یکی ازاولین وبلاگ نویسان نیز دراین راه درکنارشکنجه گران فضای امنیتی مجازی قرارداشتند.
نهایتا با گذشت دو الی سه سال خامنه ای با تشکیل غیرقانونی باصطلاح فراقوه ای شورایعالی فضای مجازی وبه تقلید ازشورایعالی انقلاب فرهنگی سعی نمود کنترل فضای مجازی کشور نظیرفضای فیزیکی ایران را نیزدرید قدرت خودبگیرد ضمن آنکه صنعت فضای مجازی یکی ازپولسازترین صنایع درجهان وهمطراز صنعت انرژی بود وسیطره برآن سالیانه می تواند دهها میلیارددلاررانصیب باند مافیایی حاکم برایران نماید.
خوشبختانه با درگیرشدن خامنه ای واحمدی نژاد پس ازماجرای خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد اصطکاک بین وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشورای مذکور برای تسلط براین بخش بالا گرفت ویکی ازدلایل برکناری وزیرارتباطات دولت که با یبت خامنه ای درارتباط بود وجایگزینی وی با یک افسرمخابرات ارتشی طرفدارانجمن حجتیه درسال آخردوره احمدی نژاد ناشی ازاین تضاد شدید بین خامنه ای وسپاه ازیک سو و بود طی دوره های وزارت دکترمحمدسلیمانی ودکتررضاتقی پور که هردو از سرداران وهمکاران سپاه دردوران جنگ وپس ازآن بودند  سرکوب مردم ایران در فضای ازطریق فیلترینگ، واردکردن سخت افزارونرم افزاهایی ازچین برای رهگیری وتعقیب فعالان حوزه فضای مجازی، ایجاد دهها شرکت فعال درعرصه امنیت سایبری وپرداختهای کلان به آنها وسایرعوامل امنیتی، تلاش برای ایجاد اینترنت ملی (درواقع یک اینترنت یا اینترنت خانگی) باهدف قطع ارتباط مردم با دنیای آزاد وجامعه بین الملل، کنترل سرعت وپهنای باند و غیرقانونی اعلام کردن شبکه های اجتماعی نظیرفیس بوک وتوییتر و… همگی ازپیامدهای تشکیل شورای فوق ونیز تحرکات وزرای نظامی دولت و مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
با روی کارآمدن حسن روحانی که دورترین فاصله را ازبین شش کاندیدای محافظه کاربا خامنه ای داشت شعارهایی نظیردفاع از آزادیهای اساسی مردم ازجمله رفع محدودیت ها درفضای مجازی جان گرفت و محمودواعظی وزیرمحافظه کارمیانه رو تا حدودی درمقابل اقدامات وترفندهای شورای مذکورمقاومت منفی ازخودنشان می داد اما ازآنجا که وظایف وماموریت شورایعالی فضای مجازی محاط بر وظائف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعاتی ترسیم شده بود این مقاومتهاکه نمونه های آن درعدم شرکت حسن روحانی دربرخی ازجلسات شورا یاتلاش درجهت تغییردستورجلسات به بهانه تقدم وتاخرصورت می گرفت درحد یک اخلال درنظام تصمیم سازی واجرای طرحهای رهبری درحوزه فضای مجازی تعریف گردید.
دخالت رهبری نه تنها درفضای مجازی بلکه هرآنچه که مربوط به صنعت ارتباطات می گردد بدلیل سود آوری فراوان امری پنهان نبوده است واگذاری غیرقانونی قرارداد ترک سل به شرکت مشترک خود با شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی بنام “ایرانسل” که دردوبی به ثبت رسیده وتاکنون درآمدی معادل 50 میلیارددلاررابرای وی به ارمغان آورده است یا واگذاری ⅙ میلیارددلاری شرکت مخابرات ایران به ارزش 200 میلیارددلار(به اعتراف وزیرمخابرات اسبق وراستگرا محمدغرضی)به کنسرسیوم متشکل ازسپاه وبیت رهبری نیزدرهمین رابطه قابل تحلیل است ووزیرارتباطات فعلی ازاین خدمات انحصاری که باهدف سوداگری وکمترین کیفیت صورت می گیرد شاکی وبا این نهادها درگیراست.
 
دستورجدید خامنه ای وترکیب اعضای شورایعالی فضای مجازی نشان می دهد که دربهترین شرایط  ایده آل که رییس جمهوربعنوان رییس قوه مجریه ووزرای تابع وی نظری برخلاف نظررهبری درحوزه سایبری داشته باشند حداکثرصاحب 6 رای درمقابل 17 رای مثبت و2 رای ممتنع خواهند داشتند که به معنی هیچکاره بودن دولت درزمینه ارتباطات وفناآوری اطلاعاتی بوده وسازمان رسمی وقانونی کشور را بعنوان یک عامل دست دوم اجرایی فرامین رهبری درمی آورد فرامینی که ازسوی نهادهای مرتبط با مافیای اقتصادی درصنعت پرسود ارتباطات وتکنولوژی اطلاعاتی ازیک سو وسرکوب وبرقراری اختناق ازسوی دیگربرمردم ایران الهام می گیرد.
لدا برفعالان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل درامرحقوق بشراست که به مقابله آشکاربا تشکیل وفعالیت این شورا پرداخته وحقوق مردم ایران را دربهره برداری ازجریان آزاد اطلاعات رابه حاکمان ایران یادآوری نمایند درداخل کشورنیزمردم باید با فشاربردولت منتخب خود ونمایندگان مجلس پرده ازاین توطئه شیطانی وبااهداف شیطانی وفسادگسترده اقتصادی بردارند تا متجاوزان به حقوق ملت تصورنکنند که با یک ملت وروشنفکران کر و کور روبرو می باشند.
اعلام اسامی اعضای این شورا بعنوان بخشی ازجنایتکاران فرهنگی کشور باید در ردیف لاجوردی ها و قاضی مرتضوی ها وصلواتی ها درمیان مردم ایران شناخته شوند درترکیب شورای 25 نفره فوق 3 نفرشامل یک آخوند جابجاشده وباید تصاویراین 25 نفربعنوان عوامل موثردررژیم سرکوب رژیم دررسانه ها منتشرشود دستگیری ومحکومیت های طولانی فعالین فضای سایبری و شهادت ستاربهشتی توسط پلیس کنترل فضای سایبری نیروی انتظامی مسئولیتی مضاعف رابرای همه روشنفکران وفعالین عرصه سیاسی وحوزه حقوق بشرایجاد می کند که تلاشی مجدانه را طلب می کند.
درزیرمتن کامل خبرتمدید دوره 4 ساله شورای غیرقانونی عالی فضای مجازی و دستورخامنه ای برای تمکین ویا الحاق مرکز موجود دردولت بنام پژوهشگاه یا مرکز تحقیقات ارتباطات یا فنآوری دروزارت ارتباطات به شورا ومرکز ملی فضای مجازی آن و شرح وظایف وماموریت آن می آید حسب اطلاع واصله رهبری برای جلوگیری از استفاده وزارت ارتباطات ازاهرم بودجه برشورای فوق یا مرکزفضای مجازی دستورداده است که بودجه وزارت مخابرات ازطریق تصویب دراین شورا جنبه اجرایی پیدابکند که امرغیرقانونی دیگری درایجاد محدودیت برای دولت رسمی می باشد.این دستورازسوی محمدحسن انتظاری دبیرشورایعالی فضای مجازی به محمدباقرنوبخت جهت اجرا منتقل گردیده است وتاخیردراجرای اینترنت ملی وایجاد مرکز فیلترینگ ینام مرکزرصدفضای مجازی ازسوی دولت نیزموردانتقاد قرارگرفته است. دبیرشورایعالی فوق  که کرمانشاه با درصد بالای بیسوادی وبیکاری را پیشرو درراه اندازی شبکه اطلاعات ملی خوانده است ! تهدید کرده است که درصورت عدم همکاری دولت درایجاد مرکزیت فیلترینگ که اکنون بطورپراکنده درارگانهای امنیتی وغیرامنیتی انجام می شود یک مرکز دیگر را درخارج ازدولت برای آن ایجاد خواهند کرد. لازم به توضیح است که دبیرشورایعالی فضای مجازی نظیر دبیرشورایعالی انقلاب فرهنگی مستقیما ازسوی رهبری منصوب تادستورکارجلسات شورای فوق را براساس فرامین رسیده ازبیت رهبری ونه رییس جمهوربعنوان رییس شوراهای فوق تعیین نماید واین امراکنون یکی ازمناقشات بین رییس جمهور ورهبری است که ریاست شوراهای فوق با رییس جمهور است اما وی هیچ قدرت ونظارتی بردستورجلسات شورا نمی تواند داشته باشد ونقش وی صرفا دکوری وبرای فریب افکارعمومی ودوری ازنقش اصلی دبیرناشناخته شورایعالی های فوق می باشد درشورایعالی انقلاب فرهنگی این نقش را اراذل واوباشی افراطی نظیر دکترمحمدرضا مخبردزفولی ودرشورایعالی فضای مجازی در دوره اول دکترمهدی اخوان بهابادی یزدی (قائم مقام فعلی صداوسیما) واکنون دکتر محمدحسن انتظاری برعهده دارد که تصاویرآنها را برای تنویرافکارعمومی می بینید.
به گزارش «انتخاب»، حضرت آیت الله خامنه‌ای در این حکم، با اشاره به اهمیت شورای عالی فضای مجازی در «مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه»، و همچنین وظيفه اصلي اين تشکیلات یعنی «سياستگذاري، مديريت كلان و برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي لازم و به‌هنگام و نظارت و رصد كارآمد و روزآمد در فضای مجازی»، 10 محور مهم وظایف و مأموریتهای شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند.
متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
پيدايش فضاي مجازي در چند دهه‌ي اخير يكي از بزرگترين نمادهاي تحول جهاني است. رخدادي كه تأثيرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و دفاعي در عرصه‌ي ملي و بين‌المللي نمود بيشتري پيدا مي‌كند.
اكنون  بيش از سه سال از تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي مي‌گذرد: شورائي كه با مركز ملي فضاي مجازي وابسته به آن، به عنوان نقطه كانوني مواجهه‌ي هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب اين عرصه، براي استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌ها و مقابله با آسيب‌ها و تهديدات آن شناخته شده است.
وظيفه اصلي اين تشكيلات سياستگذاري، مديريت كلان و برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي لازم و به‌هنگام و همچنين نظارت و رصد كارآمد و روزآمد در اين عرصه ميباشد. لذا لازم است با توجه به تحولات سريع و پيچيده در اين ميدان از يك طرف و نيازهاي واقعي و متراكم كشور از طرف ديگر، خود را براي انجام رسالتي سنگين در يك دوره چهار ساله آماده كند.
 
اينجانب ضمن تأكيد بر مفاد حكم اوليه تشكيل شورا و پيوست آن، ضروري مي دانم كه نكات و موارد زير، مورد اهتمام و توجه جدي رئيس و اعضاي محترم شوراي عالي فضاي مجازي قرار گيرد.
1- انحلال شوراهاي عالي مصوب در گذشته كه موازي اين شورا هستند، به‌منظور تحكيم جايگاه فراقوه‌اي و موقعيت‌محوري و كانوني شوراي عالي و نيز انتقال وظايف آن شوراها به شوراي عالي فضاي مجازي.
2- تثبيت و تقويت جايگاه مركز ملي فضاي مجازي به عنوان بازوي شوراي عالي فضاي مجازي در جهت تحقق تصميمات آن شورا با وظايف: رصد وضعيت جاري فضاي مجازي و پيش‌بيني و آينده‌نگري تحولات دراين فضا در سطح ملي و بين‌المللي،‌ ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي ميان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف ذي‌ربط در ابعاد علمي، فني، ‌اقتصادي، ‌بازرگاني، ‌حقوقي، انتظامي، ‌امنيتي و دفاعي مرتبط با فضاي مجازي و نظارت مستمر بر عملكرد دستگاه‌ها و بخش‌هاي ذي‌ربط در چارچوب مصوبات شوراي عالي.
3- ارتقاي جمهوري اسلامي ايران به قدرت سايبري در طراز قدرت‌هاي تأثيرگذار جهاني و برخورداري از ابتكار عمل و قدرت تعامل با ديگر كشورها در جهت شكل‌دهي به قواعد و قوانين مرتبط با فضاي مجازي در عرصه جهاني با رويكرد اخلاق‌مدار و عادلانه.
4- اهتمام ملي و همه‌جانبه و سرمايه‌گذاري جدي در امر ايجاد و توسعه انواع فناوري‌ها و صنايع كاملاً پيشرفته و رقابتي خصوصاً با استفاده و ايجاد رشته‌هاي نوين دانشگاهي و تربيت سرمايه‌هاي انساني متعهد،‌ متخصص و كارآمد مورد نياز در بخش‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، محتوايي و خدماتي در تمامي ابعاد فضاي مجازي به‌ويژه در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ريزي سالانه كشور.
5- تسريع در راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات پس از تصويب طرح آن در شوراي عالي و نظارت مستمر و مؤثر مركز ملي بر مراحل راه‌اندازي و بهره‌برداري از آن.
6- اهتمام ويژه به سالم‌سازي و حفظ امنيت همه‌جانبه فضاي مجازي كشور و نيز حفظ حريم خصوصي آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازي بيگانگان دراين عرصه.
7-    ترويج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبك زندگي اسلامي ايراني و ممانعت از رخنه‌ها و آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي در اين عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگي و نيز ارتقاي فرهنگ كاربري و سواد فضاي مجازي جامعه.
8- احراز جايگاه و سهم مناسب براي اقتصاد دانش‌بنيان در فضاي مجازي در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كشور و برنامه‌ريزي همه‌جانبه براي بهبود شرايط كسب وكار مرتبط با فناوري‌هاي مجازي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي اشتغال‌زايي ونيز رونق محتوا، خدمات و تجارت در اين عرصه.
9- توسعه محتوا و خدمات كارآمد و رقابتي منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامي – ايراني در تمامي قلمروهاي مورد نياز جامعه و جلب مشاركت‌هاي مردمي و بكارگيري ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه.
10- تدوين و تصويب نظام‌هاي امنيتي، حقوقي، قضايي و انتظامي مورد نياز در فضاي مجازي.
 
تركيب اعضاي حقوقي و حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي براي دوره جديد به شرح زير اعلام مي شود:
اعضاي حقوقي اين شورا عبارتند از: رئيس‌جمهور (رئيس شوراي عالي)، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، دبير شوراي عالي و رئيس مركز، دادستان كل كشور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير علوم،تحقيقات و فناوري، وزير اطلاعات، وزير آموزش و پرورش، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشور، معاون علمي و فن‌آوري رئيس‌جمهور، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس  شوراي اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين اعضاي حقيقي:  حجج اسلام و آقايان دكتر سيدسعيدرضا عاملي، دكتر حميد شهرياري، دكتر رضاتقي‌پور، دكتر مهدي اخوان بهابادي، مهندس مسعود ابوطالبي، دكتر كاميار ثقفي، دكتر رسول جليلي و مهندس سيدعزت‌الله ضرغامي.
از خداوند متعال توفيق خدمتگزاري روزافزون براي همه‌ي حضرات مسألت مي‌كنم.
 
سيد علي خامنه‌اي
14/ شهریور/

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]