زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎
کورش کبیر

اجلاس غیرمتعهدها که رژیم باتحمل هزینهمیلیاردها دلاروترتیباتی امنیتی که یک قلم آن بسیج کامل 5/1 ارتش (معادل 150هزارنیروی نظامی، انتظامی وامنیتی) برای کنترل تهران وباتعطیلی 5 روزه پایتختایران همراه بود نه تنها کوچکترین بهره ای برای رژیم نداشت بلکه با تاکید دبیرکلسازمان ملل درخصوص لزوم گردن نهادن دولت ایران به تعهدات بین المللی واجرایقطعنامه های شورای امنیت امکان حمله نظامی به کشورراشدت بخشید.

علی خامنه ای با سرمستی ناشی ازگزارش های دروغینافراد چاپلوس اطراف خود مبنی برحضوردهها شخصیت برجسته چنین تصورمی کرد که ایناجلاس را(که زمانی محل تجمع رهبران کشورهایی با عدم تعهد به دوابرقدرت شرق وغرب دردورانجنگ سردبود) می تواند به محفلی برای اهداف وسیاست های سخیف ومشکوک داخلی وخارجیخود تبدیل کرده مشروعیتی برای خود ورژیم روبه انحلالش دست وپاکند اما مذاکراتوسخنان دومیهمان اصلی کنفرانس یعنی بان کی مون ومحمدمرسی آب پاکی رابروی دست ویوسران قوای همراهش ریخت.

بان کی مون درهرسه مورد یعنی نقض حقوق بشر، ماجرایسوریه وبرنامه اتمی رژیم عملا به رهبری ایران اتمام حجت کرده وبا شدیدترین لحنممکن درپاسخ به ارجیف اظهارشده ازسوی خامنه ای اظهارداشته است که ادامه روند فعلیبه جنگ منجرخواهدشد سخنانی که هرگوش ناشنوایی رانیزبه پیام نهفته درآن بازمی کند. محمدمرسی رییس جمهوربرگزیده جامعه اخوانی مصر نیزبااشاره به روش انتخاب خلفای راشدیندرصدراسلام تلویحا مدعی دموکراسی دینی درمذهب خود برخلاف دین تشیع گردیده ومشروعیت حکومت راتنهاازناحیه مردم ذکرنمود امری که روزگاری اصلاح طلبان حکومتی داعیه آنراداشتند وی صراحتارژیم سوریه را نظامی ستمگرنامید که مردم کشورخود راقتل عام کرده وفاقد هرگونهوجاهت ازناحیه داخل وجامعه بین المللی استتوقف کوتاه چند ساعته رییس جمهورمصردرتهران که با هدف تحویل رسمی منصب خود دراجلاسغیرمتعهدها وابلاغ مخالفت دولتهای سنی مذهب با دخالت ایران درسوریه صورت گرفتگویای همه چیزاست.

اما نکته ای که هیچیک ازطرفین دعوی دوست ندارندبه آن اشاره شود شرکت جفری فلتمن دیپلمات برجسته آمریکای درمذاکرات بان کی مونوخامنه ای بود جفری فلتمن که دراین گفتگوها بعنوان معاونت سیاسی دبیرکل سازمان مللحضورداشت ازاصلی ترین بازیگران دستگاه سیاسی واطلاعاتی آمریکا درخاورمیانه وتنهامقام آمریکایی می باشد که با گذشت 34 سال ازپیروزی انقلاب اسلامی تابدین حد بهرهبری نزدیک شده باشد. وی که تا چندی قبل سفیرآمریکا درلبنان بوده وهمواره درنوکحمله تبلیغات زهرآگین حزب الله لبنان وکیهان شریعتمداری ودیگررسانه های افراطیوابسته به رژیم ایران قرارداشت نمی تواند بطورتصادفی درنزدیکترین جایگاه پس ازبانکی مون نسبت به خامنه ای باپاکتی دردست نشسته باشد.

درسمت طرف ایرانی متاسفانه رژیم ایران بجای استفادهازاین موقعیت وارتقاء موقعیت خود درعرصه سیاست خارجی عملا همان روشهایی رااستفادهکرد که درعرصه داخلی اعمال می کند همان سیاست مبتنی برخودشیفتگی وخود گویی و خودخندیبه به چه هنرمندی !! آویزان کردن چندماشین معلق به قربانیان برنامه اتمی درمحلورودی اجلاس ، آوردن نمایشی خانواده قربانیان وتلاش برتاثیرگذاری احساسیبردیپلماتهایی که اگرصدهزارجنازه نیزدرمقابلشان باشد ککشان نمی گزد، تکرارهمانخزعبلات توسط خامنه ای بعنوان سخنرانی افتتاحیه اجلاس ودرخصوص نفوذ ابرقدرتهابرشورای امنیت سازمان ملل ازآنجمله است( البته یادشان رفته که همین ابرقدرتهایشوروی وچین بودند که بااستفاده ازحق وتوی خود درآن شورا باعث تداوم حیات رژیم هایتبهکاری چون ایران، سوریه و...شده اند).

نمایشی بودن لحظه ورود خامنه ای به صحن اجلاسازطریق ردیف کردن همان عناصرهمگی وبالاخص قراردادن هاشمی واحمدی نژاد درنزدیک وی کهباهدف ابهت بخشیدن به وی ازیک سو ورفع شایعه اختلافات آنها وبا کارگردانی سرداروحیدمدیریت می شد نشان داد سه دهه اداره کشوروقرارداشتن درپست های اصلی کشورکوچکترینتاثیری بردرس گیری ازآداب دیپلماتیک دراین رهبری وهمراهان وی نداشته است چینش مسئولیننظام ایران درصف اول صحن اجلاس وقراردادن میهمانان عالیقدری چون نخست وزیران هندوپاکستانیاروسای جمهورلبنان درصف های بعدی (بجزدومقام اصلی وموردنظررژیم یعنی بان کی مونومحمدمرسی که اتفاقا صحنه آرایی آقایان رابه افتضاح کشیدند) نشان ازناپختگیکارگزاران اجلاس بود که بزودی شاهد دریافت شکایات آنها پس ازبازگشت این شخصیتها بهکشورشان خواهیم بود.

یکی ازاشتباهات فاحش خامنه ای دردیداربابان کیمون تاکید برمشروعیت برخورداری رژیم اسد ازسلاح وطرح لزوم خلع سلاح مبارزان سوری تحتعنوان "افراد غیرمسئول" بوده که باهمان منطق دنیا می تواند وجود سلاح دردستحزب الله لبنان رایکی ازمصادیق سخنان خامنه ای قلمداد کند.

درعرصه خارجی هم خوشبختانه حامیان رژیم یاروشنفکرانی که دربزنگاههای تاریخی فیلشان یادهندوستان می کند چندان به کنفرانس فوقبها نداده وعملا آنرابه چالش کشیده اند توماس فریدمن ازنویسندگان روشنفکرودموکراتیهودی یکی ازاین افراد است که مواضع وی دربرخی مواردسوء استفاده لابی مماشاتدرآمریکا وبه نفع رژیم تهران قرارگرفته است وی درمقاله خود درنیویورک تایمزسفرمحمد مرسی به تهران را امری تاسف بارذکرکردهاست که تنهانتیجه آن دادن مشروعیت به نظامی دیکتاتوری درتهران می باشد.

اکنون مردم ایران باید ازحضورونطق های بان کیمون ومحمد مرسی درتهران که صدای رسای ایرانیان وجامعه جهانی درجلوگیری ازجنگباایران ونیزادامه کشتاردرسوریه شده اند برخلاف مواضع قبلی خوشحال بوده وبا صدایبلند فریاد بزنند آقای بان کی مون وآقای مرسی، مرسی!!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]