هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم
کورش کبیر

777712_804

 

مقدمه اول

اکنون سالهاست که دادگاههای آمریکا به بهانه رسیدگی به شکایت خانواده قربانیان عملیات تروریستی گروههای موردحمایت آشکارایران نظیرحزب الله لبنان، جنبش جهاداسلامی فلسطین وحماس یا خانواده های قربانی درایران اقدام به مصادره اموال ایران درآمریکا می نماید وتابحال بدلیل این امر که دور ازچشم مردم عادی می باشد میلیاردهادلارسرمایه های ملی ایران ازبین رفته است.م

مقدمه دوم

طی دوهفته اخیردوباربا خمپاره به سفارت آمریکا دربغداد حمله شده است ومقامات عراقی وایرانی که خواستارحمایت نیروی هوایی آمریکا وبالاخص استفاده ازهلی کوپترهای آپاچی وموشکهای هلفایرآن برای دفع خطرداعش ازبغدادوکربلا می باشند همزمان مخالفت خود را با حضورنیروهای زمینی آمریکا درعراق اعلام وآنرا نقض حاکمیت ملی نامیده اند!

همزمان با اتخاذمواضع فوق گروههای تروریستی عضائب اهل حق، کتائب حزب الله ولشکرالمهدی وابسته به مقتدی صدر   نیزگفته اند درصورت حضورنیروهای زمینی آمریکا درعراق به آنها حمله خواهند کرد مشابه حملاتی که ازسوی این گروهها وبالاخص عصائب اهل حق به نیروهای آمریکایی درعراق پس ازسرنگونی صدام حسین تحت عنوان گروههای ویژه یا ” “مجامیع الخاصه” شد. البته رهبری ایران وآیت الله سیستانی نیز که خطرفوری حملات داعش به بغداد با بمباران دائم آمریکا وناتو دفع شده است اعلام کردند که مخالف حضورنیروهای زمینی آمریکا درعراق می باشند!

تقریبا تمام این گروههاتوسط نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی سردارقاسم سلیمانی سازماندهی وتجهیزشده اندوبدون هماهنگی با این سردارایرانی واخذمجوزدست به هیچ عملیاتی نمی زنند با یک برآوردساده می توان گفت که حدود 25% تلفات نیروهای آمریکایی درعراق توسط شبه نظامیان شیعه و75% آن توسط نیروهای سنی صورت گرفته است.

حمله نمایشی به سفارت آمریکا دربغداد در روزسه شنبه دومین بارونوعی ارسال پیام به آمریکا درخصوص عدم لزوم استقرا رنیروی زمینی درعراق است وازآنجاییکه سفارت عراق درآمریکا بزرگترین سفارت درکل دنیا بوده که بابرخورداری ازباند فردوگاه وتوان نگهداری دولشکررادرخوددارداین پیام ازسوی گروه شیعی عصائب اهل الحق بوده است.

چگونه حمایت ازتروریزم هزینه می سازد؟

صرفنظرازماجرای حمایتهای ایران ازگروههای فوق ومحکومیت های چندمیلیارددلاری ایران دردادگاههای آمریکاکه قاعدتا می بایستی درس عبرتی برای رهبران ایران باشد هفته قبل دریک اقدام نابخردانه دیگرمقامات کشورمان میزبان تعدادی ازسران گروهک عصائب اهل الحق درتهران وقم بودند که باتوجه به خساراتی که درآینده گریبانگیرکشورمان ازاین ناحیه خواهدشدلازم گردید دراین رابطه اطلاع رسانی شود.

عصائب اهل الحق یک گروه افراطی شیعه می باشند که پس ازاحتمال سرپیچی لشکرالمهدی (وابسته به مقتدی صدر) ازدستورات ایران وبعنوان یک گروه موازی با آن توسط نیروی قدس سپاه پاسداران سازماندهی گردیدند والبته هدف دیگرنیزقراردادن مردم اهل سنت درجریان کشتارها وبمب گذاریهای کورمتقابل بین شیعیان واهل سنت بود.

سردسته این گروه آخوندی است بنام شیخ قیس خزعلی که درقساوت قلب دستکمی ازدیگرجنایتکاران تکفیری وداعشی ندارد این گروه دربخش اعظمی ازحمله به نیروهای آمریکایی درعراق بدستورقاسم سلیمانی دست داشته است که شامل بمب گذاریهای کنارجاده ای، حمله به مقرها، تک تیراندازیها، حمله به هلی کوپترهای آمریکایی درحین گشت زنی، کشتاردرمحلات سنی نشین برای راندن آنها ازبغداد وشیعی کردن پایتخت عراق، کشتن وترورخلبانان، دانشمندان اتمی وشیمیایی با اساتیدی که باحزب بعث عراق درزمان صدام حسین همکاری داشتند ولی دولت شیعی نوری المالکی دلیل وبهانه ای برای دستگیری و اعدام آنها نداشت.

حمله خمپاره ای به مرزعربستان، حمله به قرارگاه آمریکایی ها درکربلا وکشتن 5 سربازدرسال 2007 وحمله به پایگاههای اشرف ولیبرتی وکشتن پناهندگان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران ازدیگرکارهای این گروه می باشد.

این گروه خود را انقلابی وپیرومرحوم آیت الله محمد صدر(پدرمقتدی صدر) می دانند که درزمان صدام حسین درنجف نمازجماعت برگزارمی کرد وازسوی شیعیان درزمان جنگ ایران وعراق به همکاری با رژیم بعثی متهم بودند اما چندسال پس ازحمله آمریکا به عراق درجریان آزادی کویت که شیعیان قیام کرده سرکوب شدند در1988آیت الله صدرودوتن ازپسران وی نیزتوسط دستگاه امنیتی عراق ترور واین گروه توانست آنرا بعنوان نشانه ای ازعدم مزدوری برای رژیم بعثی اعلام وبایک چرخش 180 درجه ای یکشبه انقلابی بشود.لازم به توضیح است که آیت الله محمد صدر پدرمقتدی صدرپسرعموی آیت الله محمدباقرصدر وخواهرش بنت الهدی بوده که درفروردین ماه 1359 (شش ماه قبل ازشروع جنگ ایران وعراق)به جرم طرفداری ازآیت الله خمینی وتشکیل حکومت اسلامی زیرشکنجه کشته شدند.

آخوندسیدمحمدطباطبایی معاون سردسته این گروهک وشیخکی جوان بنام جابررجبی درراس یک هیات ازاین گروه هفته قبل درتهران وقم ضمن بازدید ازخبرگزاری اهل البیت ( ابناء) جلساتی با برخی ازمقامات رسمی ومراجع قم منجمله آیت الله جوادی آملی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله علوی بروجردی ودیگراساتید حوزه علمیه قم داشته تا ضمن ارائه گزارشی ازحضورخود دردرگیریهای سوریه وعراق ضمن برخورداری ازپشتیبانی مادی وتسلیحاتی موافقت مراجع قم را برای اقدامات تروریستی خود داشته باشند. ملاقاتهایی که برای اولین باراخبارآن دررسانه های عمومی منتشرودرسالهای آینده با توجه به فعالیتهای شناخته شده تروریستی این گروه برعلیه سربازان آمریکایی درعراق هزینه های چندمیلیاردی رامتوج

کشورمان خواهد کرد. رهبران این گروه صراحتا اعلام کرده اند که ملتنزم به ولایت فقیه ورهبری خامنه ای بوده وبرای فعالیت خود نیزازمراجعی نظیرآیت الله هاشمی شاهرودی یا سید محمودالهاشمی وآیت الله سیدکاظم حائری وآیت الله آصفی (هرسه زاده عراق وساکن ایران) مجوزشرعی دارند. رهبران مذکورصراحتا درمحضرعلماء ومراجع ومصاحبه های خود درقم وتهران اعلام کرده اند که در5 هزارعملیات ومعادل 73% عملیات برعلیه نیروهای آمریکایی درعراق شرکت داشته اند !

آیت الله جوادی آملی که ظاهرا درخصوص ارتباط با گروههای تندرو احتیاط بیشتری می کند دردیداربا طباطبایی ورجبی دوتن از سردسته های این گروه گفته است :” اگرجهاد شما نبود ما دراین مکان نمی توانستیم راحت بشینیم ودرس بگوییم وازشما میخواهیم که ارتباط مردم بین دوکشوررا قویترکنید چرا که خاک عراق خاک کل شیعه است”. آیت الله علوی گرگانی هم اشاره داشتند که: “متأسفانه اخبارپیروزی های مقاومت درعراق دررسانه ها نقل نمی شود”.انشاء الله پس ازتحقق پیروزی های دیگرشیخ قیس خزعلی دبیرکل عصائب اهل حق با خبرهای خوب به دیدارمراجع قم خواهند آمد.

عکس های سران این گروه با سردارقاسم سلیمانی ومقامات ایرانی واعترافات فوق که دررسانه های عمومی ایران درج شده است خود به تنهایی حمایت مقامات دولت ومراجع ایران ازعملیات این گروه بغایت تروریستی ووحشی را اثبات وبالاخص باتوجه به موقعیت آیت الله هاشمی شاهرودی (سیدمحمودالهاشمی) بعنوان ریاست سابق قوه قضاییه، عضوهیات رییسه مجلس خبرگان رهبری وجوادی آملی ودیگرمراجع این ملاقاتها وحمایت ها خسارات سنگینی را درآینده متوجه کشورخواهد کرد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]