مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد
کورش کبیر

ناگفته های شرکت فلیپ موریس درایران

این روزها بارددیگرجنجال برسرصدورمجوزبرای فعالیت وتولید سیگارهای مالبورو درایران یعنی یکی ازمعروف ترین محصولات شرکت فلیپ موریس بالا گرفته است ولی کمترکسی است که ازپشت صحنه این ماجرا خبرداشته باشد تنها درفروردین سال 87 و دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که وی دریک سخنرانی با گوشه وکنایه تلویحا محسن رضایی رامتهم کرد که بدنبال سود چند ده ملیاردی ازتجارت سیگارمذکور درایران می باشد وتاقبل ازآن هیچ سابقه ای ازاین تجارت پرسود درایران ومقاماتی که ازآن منتفع می گردند نبود.

احمدی نژاد محسن رضایی را متهم کرده بود که العقیلی مالک شرکت راشدین را تهدید کرده است که اگربدنبال ایجادنمایندگی شرکت فلیپ موریس درایران است باید مبلغ 5 میلیارددلاربه نماینده وی پرداخت نماید وازسوی دیگرمحسن رضایی رییس دخانیات کشوررا احضار ووی را تهدید کرده است که حق ندارد برای نمایندگی این شرکت درایران محوزصادرنمایند تهدیدی که هم اکنون نیزازسوی عوامل باند حاکم دروزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی واحمدجنتی برقرارومحمدرضانعمت زاده را وادارکرده است که بجای رییس مرکز مزبورخود راسا مجوزمربوطه به شرکت زرین تجارت خاورمیانه رادرتاریخ 7 آبانماه 93 تحت شماره 169759/ 60 صادرنماید.

شاید نگارنده اولین نفری بودم که در”اینجا” بخشی ازماجرای شرکت فلیپ موریس وارتباط آن با سران ایران را افشاء کردم واینکه دردوران جنگ تحمیلی رهبران ایران به آیت الله حکیم رهبرمجلس اعلای عراق اجازه داده بودند که انحصارمحصولات شرکت آمریکایی فلیپ موریس را برای کسب درآمد ازآن خود داشته باشد اما با حمله آمریکا به عراق وسرنگونی صدام وبازگشت گروههای معارض عراقی به ایران وتکیه زدن شیعیان وگروههای وابسته ومتشکل دردولت نوری المالکی  برچاههای نفت این کشوردرسال 2003 دیگر نمایندگی شرکت فلیپ موریس که شامل سیگارهای مالبورو وتوتون های اعلای آن بود دیگربرای نیروهای عراقی مستقردرایران چنگی به دل نمی زد وطبیعی است که مبارزه میان گروههای مختلف مافیا دردرون حاکمیت ایران برای جایگزینی آن آغازشود ازیکطرف سپاه که اسکله های غیرقانونی را دردست داشت و ازسوی دیگر محسن رضایی فرمانده سابق این نهاد که برای برنامه های سیاسی خود وازجمله رییس جمهورشدن به یک منبع مالی بزرگ ومطمئن نیازفراوان داشت و یکی ازدلایل ماموریت رابرت لوینسون ماموربازنشسته اف بی آی وسازمان سیا تعیین همین جایگزین مطمئن برای نمایندگی فلیپ موریس درایران درسال 2007 یا 1386 (اوج مبارزه باند احمدی نژاد با باند محسن رضایی برسرانحصاردرقاچاق سگارهای مالبروی این شرکت) بود که درجزیره کیش توسط ماموران امنیتی یکی ازجناح های درگیردرقاچاق وواردات این محصول گرفتار وتاهم اکنون نیز علیرغم زنده بودن وپخش تصاویروی دراینترنت اثری ازوی درایران پیدانشده است.

تا کنون 3 وزیربازرگانی وصنعت ومعدن ازمحرابیان وغضنفری در دوره احمدی نژاد گرفته تا نعمت زاده دردوره حسن روحانی گرفته بااین ماجرا درگیربوده اند حجم وسیع قاچاق این سیگارکه سالیانه تجارت آنرا به یک میلیارددلاررسانده است وبالاخص رشد سالانه تقاضا ازیکسو و تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی ایران که دولت را واداربه شناسایی منابع درآمدی برای تامین بودجه می کند باردیگرجنجال برسرصدورمجوزبرای فعالیت وتولید سیگارهای مالبورو درایران یعنی شرکت فیلیپ موریس را موجب گردیده است.

آرایش نیروها درصحنه

سپاه ونهادهای اطلاعاتی درگیردرقاچاق سیگارفوق با طرح دروغین وابستگی شرکت فلیپ موریس به محافل صیهونیستی درصدد حفظ انحصارقاچاق این کالا درکشورمان به ارزش جدود یک میلیارددلاردرسال می باشند ازسوی دیگردولت برای کنترل واردات این محصول ونیزبهره برداری ازسودگمرکی وتضمین سلامت واستاندارد درصدد واگذاری مجوزتولید آن درداخل به میزان 12 میلیاردنخ درسال است که به منزله نابودی منافع مافیای قاچاق آن می باشد. دراین وسط حامیان باندقاچاق که نهادهای اطلاعاتی وامنیتی، تریبونهای نمازجمعه، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و….رادراختیاردارند با اتکاء برشایعات خود ساخته درصددندبا تهدید وزیربازرگانی وصنعت ومعدن ومدیران دولتی ازصدورمجوزتولید آن درداخل کشورجلوگیری نمایند وازسوی دیگردولت با استفاده ازنهادهای مربوطه نظیرکمیسیون تعیین مصادیق وابستگی شرکتها ومحصولات به صیهونیزم بین الملل مستقردروزارتخارجه (شامل نمایندگان دوائردولتی ازجمله وزارت اطلاعات) که درجمع رای به عدم صیهونیستی بودن شرکت فلیپ موریس داده اند درجلوی مافیای قدرتمند قاچاق سیگارمقاومت وحقوق دولت ومردم را ایفا نماید جهت آگاهی 60% سیگارمصرفی درداخل ازطریق قاچاق صورت می گیرد که حجم آن نزدیک به 1000 تریلی درسال یا ستونی ازاین کامیونها به طول 20 کیلیومترمی باشد وخودنشانده نقش نهادهای امنیتی واطلاعاتی بالاخص سپاه پاسداران دراین امراست.

مافیای قاچاق سیگارفوق علاوه براستفاده ازابزارهای حکومتی دست به تهدید مدیران دولتی دخیل درصدورمجوزات که فاقد هرگونه امنیت شغلی وقضایی می باشند ازجمله وزیر مربوطه زده است وبهمین دلیل آیت الله احمدجنتی درخطبه نمازجمعه 30 آبانماه گذشته با اشاره به ثروتمند بودن نعمت زاده وعضویت وی درچندین هیات مدیره شرکتهای دولتی  به وی هشدارداده است

آیت الله جنتی با طرح این پرسش که چرا باید افرادی که میلیاردرهستند وسرمایه‌ صدمیلیاردی وهزارمیلیاردی دارند پستهای سنگین را دردست بگیرند. جنتی اضافه کرد: ”امروزمسئولان اقداماتی می‌کنند که درعین جزیی بودن زیرسؤال است. به‌طورمثال می‌روند وازشرکتی که متهم به صهیونیسم بودن است 12هزار میلیارد نخ سیگارمارلبرو می‌خرند“.

روزنامه وطن امروز تحت مدیریت مهرداد بذرپاش یکی دیگرازعوامل مافیای قدرت وثروت درشماره مورخ 3 آذر93 با عنوان کنایه‌آمیز «افزایش واردات سیگار در دولت امید!» به موضوع افزایش واردات سیگارهای خارجی در دولت روحانی پرداخته است. درگزارش این روزنامه وابسته به دلواپسان آمده است: ”واردات ماهانه 11 میلیون دلار سیگار در دولت یازدهم! این آماری است که از جدولها و نمودارهای گمرک استخراج می‌شود“..

تاج گردون قائم‌مقام وزیرصنعت، معدن وتجارت دولت حسن روحانی  درواکنش احتیاط آمیز به حملات مافیای حاکم به وزیرصنعت رژیم در مورد اعطای مجوزبه شرکت آمریکایی برای تولید سیگاردرایران، این حملات را ناشی ازبه خطرافتادن منافع۵۰۰ میلیارد تومانی قاچاقچیان یک نوع سیگاردانست. (رقم فوق تعدیل یافته مبلغ واقعی برای کاهش حساسیت رقیب است)

مزیدآگاهی مصرف سالیانه و رو به افزایش سیگاردرایران به حدود 60 میلیاردنخ درسال می رسد وتوان تولید داخلی حدود 40% این رقم یا حدود 25 هزارنخ درسال است لذا عملا 60% تامین مصرف ازطریق قاچاق صورت می گیرد قیمت هرپاک سیگاربستگی به برند وتولید داخل یا خارج آن بین 2 هزارتومان تا دوازده هزارتومان است گرچه با یک تخمین ساده مصرف سالیانه را 6 هزارمیلیاردتومان اعلام کرده اند که با تقسیم آن برنرخ 3هزارتومان دلارمبلغ 2 میلیارددلارمصرف سیگاردرایران را نشان می دهد که سهم یک میلیارددلاری قاچاق رقم دورازدسترسی به نظزنمی رسد ولی ازنظرکارشناسی دلارناشی ازقاچاق توسط نهادهای دولتی ونظامی ایران نیزنظیرنرخ دلارهای نفتی تمام شده برای دولت بسیارپایین ترازنرخ بازارآزاد است لذا دریک برآورد ساده براحتی می توان تخمینی بالغ بر1/5 میلیارددلارتجارت سیگارقاچاق رابرای عوامل امنیتی واطلاعاتی دخیل درآن درنظرگرفت وهمین امرباعث می شود که سوداگران عضومافیای قدرت وثروت درایران برای حفظ این منافع دست به هرگونه اقدامی حتی ترور وزیربازرگانی وصنعت ومعدن بزنند همانگونه که درماجرای واگذاری شرکت و صنعت 200 میلیارددلاری مخابرات کشوربه مبلغ 16 میلیارددلار به سپاه پاسداران دست به ترور دکتراحمدمعتمدی وزیرمخابرات دولت خاتمی زدند.

همچنین تبیین رابطه معکوس واردات رسمی با قاچاق ونیزرابطه تولید درداخل با واردات یک محصول می تواند تصویری آشکارازنقش هرمحصول درکشوررابه نمایش بگذارد نمونه آن جلوگیری ازتولید چادرمشکی درایران است که علیرغم تبلیغ سالیانه آن بعنوان ” حجاب برتر” وبسیج قوای نظامی وانتظامی برای تحمیل آن به زنان ایران تمام منافع آن به جیب مافیای واردات آن می رود که شامل دوبخش است بخشی رسمی واردات (جمعیت موتلفه اسلامی) و بخش عیررسمی یاقاچاق (سپاه پاسداران).

اما درمحصولاتی نظیرسیگاریا قند وشکر یا چای یا برنج که درداخل کشورتولید به نسبتهای متفاوتی وجود داردتلاش وهدفگذاری اولیه برنابودی تولید درداخل بهرقیمت ازجمله واردات هنگفت آن ازخارج صورت می گیرد (نظیرواردات 2 میلیون تنی شکرتوسط آقازاده هاکه برای مصرف سالها کفایت می کند) سپس به حداقل رساندن واردات رسمی ازطریق گمرکات کشوروسوق دادن بازارمصرف به کالای قاچاق صورت می گیرد کمااینکه درماجرای سیگارمی بینیم که ازسال 85 وهمزمان با به قدرت رساندن احمدی نژادوماه عسل وی با باندهای قدرت وسپاه پاسداران واردات ازگمرکات تاسال 89 روبه کاهش می رود ومجددا ازسال 90 همراه با خانه نشینی 11 روزه وی وشروع اختلاف با باند حاکم وبرادران قاچاقچی وی  دوباره واردات رسمی ازگمرکات رو به افزایش می رود وکفه ترازوبه نفع دولت وبه ضررقاچاقچیان حکومتی سنگین ترمی شود.

نمونه های فوق نشان می دهد که حاکمیت بدلیل مطلقه بودن ودراختیارداشتن نهادهای امنیتی وقضایی ومافیای رسانه ای کوچکترین ترسی ازافشای نقش خود درثروت اندوزی نامشروع وحتی به ضرردولت دست نشانده خود ندارد چه آنها خود را حاکم بالامنازع کشوردانسته که بنابه منافع ومصلحت های خود ازهروسیله ای (زر و زور وتزویر) برای حفظ نظام مافیایی خود ورهبری استفاده می کنند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]