جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟
کورش کبیر

کسانی که دربرهه پیروزی انقلاب 57 وحوادث ووقایع پس ازآن شرکت داشته یا ناظربوده اند بخوبی می دانندکه عدم پاسخ رهبری ایران به درخواست صدام درخصوص تعیین تکلیف توافق 1975 الجزایر، عدم قبول مشروعیت نظام سیاسی حاکم برعراق ودعوت بدنه ارتش آن کشورکه ازبافت شیعی برخورداربود به کودتا علیه حاکمیت درکنارتحرکات رژیم بعثی درحمایت ازگروههای تجزیه طلب ازعوامل اصلی جنگ 8 بین دوکشور و برگزاری اجلاس نهضت های آزادیبخش با شرکت نمایندگانی ازمخالفین و معارضین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ازدلایل پشتیبانی قاطع این کشورها ازصدام حسین درجنگ 8 ساله ایران وعراق بود امری که آیت الله منتظری با وجود دخالت فرزند خود محمدمنتظری ازآن فعالیت های مخرب بعنوان “صدورانقلاب” به این کشورها یاد می کند

اینروزها مجددا شاهد برگزاری همان کنفرانس ها تحت عناوین مختلف ازجمله “بیداری اسلامی” ویا “اجلاس وحدت اسلامی” و… می باشیم دراین اجلاس ها با دعوت از معارضین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس یا دیگرهمسایگان شمالی وکشورهای مختلف جهان عملا به همان سیاست صدورانقلاب پرداخته ایم با این تفاوت که اینبارجهان شاهد سازماندهی قدرتمند عملی ومسلحانه برخی ازاین گروههای شبه نظامی در عراق، سوریه، یمن ودیگرکشورها توسط ایران برخلاف ادعاهای رهبران آن می باشد که حمایت ازاین گروهها و پشتیبانی ازآنها را درحد عقیده وافکاراسلامی مطرح می کردند.

لذا طبیعی است که رهبران کشورهایی که ازاین امراحساس خطروتهدید بکنند بیکار ننشسته و از هر اهرمی ازجمله جنگهای نیابتی یا مستقیم برای فشاربرنظام سیاسی ایران ورهبری آن استفاده خواهند کرد و بهمان میزان که نظام سیاسی تهران حضورخود را دراین درگیریها نظیرسوریه، عراق ویمن یا نیجریه آشکارتروعریانترنماید بهمان نسبت هم این کشورها به زمان جنگ با ایران نزدیک خواهند شد.

تشکیل نیروی واحد ائتلاف عربی به فرماندهی عربستان سعودی و تصمیم اتحادیه عرب به دفاع ازخود جدا ازعلائق ابرقدرتها که عملا نوعی “ناتوی عربی” را با حمایت کشورهای قدرتمند آفریقایی، آسیایی با بافت اهل سنت (نظیرمصر، ترکیه، پاکستان ، اندونزی و…) دریک رویارویی شیعه -سنی درپشت سرخود دارد عملا نشان ازعزم راسخ اعراب سنی به رهبری سعودی درمهارجریان تهاجمی به رهبری ایران وبلاخص با هدف تسلط برهلال شیعی مسلط برمناطق نفت خیز منطقه می باشد.

اما شاید یک روند را نیزجهت ثبت درتاریخ لازم باشد که اضافه کنم وآن چگونگی شکل گیری این دیپلماسی تهاجمی می باشد که من فعلا آنرا دیپلماسی “جنگ های نیابتی” می نامم
همانطوریکه گفته شد علیرغم اختلافات نه چندان اساسی بین ایران برخاسته ازانقلاب دربهمن 57 با سایرکشورهای منطقه تا سال بعد نشانه ای ازتمایل آشکار برای براندازی رژیم های منطقه توسط ایران مشاهده نمی شود ولی نطفه دخالت رسمی ایران در امور این کشورها با برگزاری “اجلاس نهضت های رهاییبخش” ازسوی دانشجویان خط امام با حمایت آشکارسپاه در هتلی واقع درخیابان طالقانی نزدیک سفارت سابق آمریکا که به بنیادشهید تعلق داشت واکنون فکرمی کنم نام آن “هتل هویزه” باشدبسته شد

درآنروزها محمدمنتظری ومهدی هاشمی (هردو یکی درانفجاردفترمرکزی حزب تلف گردید ودیگری توسط آیت الله ری شهری درجریان مک فارلین اعدام شد) حمایت ازنهضت ها را درایران رهبری وبا دولت موقت بازرگان هم درگیری داشتند وشورای فرماندهی سپاه نیزکه آندو با حمایت آقای خامنه ای با اختصاص امکاناتی درآن نهاد تحت مدیریت اجرایی شاهپورزاده عملا واحد نهضتهای سپاه را نهاددخالت درکشورهای منطقه می دانستند واین روند تا تشکیل وزارت اطلاعات دراواخرسال 63 ادامه داشته است.

باتشکیل وزارت اطلاعات وبعهده داشتن مسئولیت عملیات برونمرزی اعم ازجاسوسی یا عملیات ویژه بتدریج اختلاف بین واحدنهضتهای سپاه وآن وزارت نضج می گیرد وماجرای افشای مذاکرات محرمانه بین ایران وآمریکا یا ماجرای مک فارلین توسط مهدی هاشمی عملا موجبات انتقال عملیات محرمانه درخارج ازکشور را به وزارت اطلاعات مترصد فرصت فراهم آورد بالاخص اینکه مرگ محمد منتظری در4 سال قبل نیزپشتوانه اصلی این واحد را درسپاه ازآن گرفته بود دراین برهه عمده عملیات برونمرزی سپاه یکی درلبنان ودیگری درافغانستان متمرکزگردیده بود.

با پایان جنگ نیروهای بسیاری ازسپاه آزاد و برای آنها باید جایابی می گردید ازسوی دیگر نیز وزارت اطلاعات درعملیات برونمرزی بسیارکند و بدلیل نیازبه هماهنگی با سفارتخانه های ایران وملاحظات روابط دیپلماتیک یرای هرعملیات بکندی حرکت می کرد لذا با تشکیل سپاه قدس زیرنظراحمد وحیدی معاون سابق اطلاعات سپاه درحقیقت عملیات برونمرزی شکل وشمای رسمی تری بخود گرفته وازحالت پنهانی محض خارج ودرسپاه قدس متمرکزگردید این سپاه بعدا تبدیل به یک نیروی کامل درکناردیگر نیروهای سه گانه زمینی، دریایی وهوایی (ودرواقع چهارگانه با محاسبه نیروی مقاومت یا بسیج) آن نهاد گردید که ماموریت آن شناسایی نیروهای مستعد درکشورهای هدف، جذب وآموزش وسازماندهی آنها وسپس استفاده ازآنها درپروژه ها وعملیات های ویژه خود تاسرحد کودتا وبراندازی نظام های سیاسی حاکم (نظیریمن) یا دفاع ازموجودیت رژیم های همسو وسرکوب مخالفان آنها (نظیرسوریه وعراق) یا تغییردربالانس قدرت دراین کشورها ازطریق نیروهای سیاسی یا شبه نظامیان وابسته به خود (نظیرلبنان) می باشد.

درسال 76 شمسی یا 1997 میلادی قاسم سلیمانی که تا قبل ازآن فرماندهی قرارگاه شرق کشوررا برعهده داشت به فرماندهی این نیرو گمارده و برخلاف احمدوحیدی که یک نیروی ستادی اطلاعات نظامی بود قاسم سلیمانی با دیدگاه غالب عملیاتی اطلاعاتی توانست تغییراتی را درآن نیرو ایجاد کند. حمله نیروهای ائتلاف غربی به افغانستان وعراق درسالهای منتهی به 2003 وتهدید ایران ازطریق گنجاندن نام کشورمان درردیف کشورهای محورشرارت جورج بوش ضرورت زمینگیرکردن نیروهای آمریکایی را درعراق برای جلوگیری ازحمله به ایران درفازبعدی مسجل ساخت لذا هاشمی رفسنجانی با پیشنهاد فوق نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی را که هم ازنظرقانونی مناسب ترین جایگاه را درنظام برای این ماموریت داشته وهم فرمانده آن همشهری وگوش به فرمان وی محسوب می گردید را به رهبری معرفی نمود که مورد توافق قرارگرفت ولذا طی فرمانی به کلیه نیروها ودستگاههای کشوری ولشکری لزوم هماهنگی با فرماندهی نیروی قدس درارتباط با کشورهای هدف وبالاخص عراق مورد تاکید قرارگرفت انتخاب حسن کاظمی قمی ازمعاونت اطلاعات نیروی قدس بعنوان سفیرایران درعراق بعنوان اولین گام علیرغم اعتراض مدیران وزارتخارجه وحتی وزارت اطلاعات شروع فرماندهی قاسم سلیمانی برعراق بود وانتخاب حسن دانایی فر ازنیروی زمینی سپاه بعنوان دومین سفیرایران وجایگزین کاظمی قمی نیزبرهمین امردلالت دارد
بنظراینجانب حتی تا سه سال بعد ازآزادی عراق ازیوغ صدام حسین نیروهای آمریکایی از ماموریت وعملیات محرمانه نیروی قدس سپاه پاسداران درعراق تصویردرستی نداشتند ودلیل آن تمرکز بر مقاومت بقایای نیروهای بعثی و عملیات نیروهای القاعده به سردستگی ابومصعب زرقاوی بود که با انفجارهای پیاپی انتحاری یا قتل عام ها امان را از آمریکاییان رفته بود و تنها دراواخرسال 2006 یا اوایل 2007 بود که با آشکارشدن نقش نیروی قدس درحمله به قرارگاه هماهنگی آمریکا درکربلا وربودن وکشتن 5 سربازمستقردرآن مرکز وبعدهم میانجی گیری فرماندهی نیروی قدس دردرگیریهای نیروهای دولتی عراق با شبه نطامیان لشکرالمهدی وابسته به سپاه ومقتدی صدر درشهرک صدربغداد وبعد هم درگیری بین نیروهای دولتی عراق با شیعیان خودمختاری طب بصره (پس ازخروج نیروهای انگلیسی) وردوبدل شدن پیامها بین قاسم سلیمانی وژنرال دیوید پترائوس آمریکایی ها متوجه نقش کامل نیروی قدس سپاه درعراق گردیدند

حمله به مقرنیروی قدس درپوشش کنسولگری ایران دراربیل ودستگیری 5 تن ازکادرهای آن نیرو و ابلاغیه جورج بوش رییس جمهورآمریکا بردشمن نامیدن نیروی قدس (بدلیل سازماندهی گروههای متعدد شیعه وسنی جهت حمله به نیروهای آمریکایی) ازجمله اقداماتی بود که توسط دولت آمریکا بعمل آمد وبا وساطت جلال طالبانی نه تنها روبه خاموشی نهاد بلکه پس ازآن شاهد نوعی همکاری امنیتی بین دولت آمریکا وایران درخصوص عراق تحت عنوان منافع مشترک درآن کشوربودیم وانتخاب جوادنوری المالکی بعنوان نخست وزیرعراق درحالیکه انتخابات را به گروه ایاد علاوی واگذارکرده بود فرزند نامشروع این اتحادنانوشته بود که درسال 2010 شاهد اوج آن بودیم

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]