حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم
کورش کبیر

نکته ششم که شاید باید سرفصل همه چیزقرارمی گرفت استفاده ازنام “ندا” می باشد که برای ایرانیان تداعی کنند “ندا آقاسلطان” شهید بزرگ جنبش اعتراضی نوین مردم پس ازانتخابات خرداد 88 می باشد درست است که ایرانیان حافظه نزدیک بسیارضعیفی داشته ویا درنامگذاری معکوس گوی ازهمه جهانیان برده اند اما استفاده گروهی تحت سردستگی صادق خرازی ازنام “ندا” درست نظیراین است که خالو قربان خائن بزرگ نهضت جنگل حزب درست کند بنام حزب “میرزاخان جنگلی” یا یک کچل تمام عیاراسن خود را بگذرد زلفعلی

ندا آقا سلطان ناموس جوانان اصلاح طلب ایران است وبی جهت نیست که باگذشت 5 سال ازشهادت وی هنوز امثال جواد لاریجانی ها شهادت وی را ساختگی وتوطئه ای ازسوی دستگاههای جاسوسی غربی می نامند زیرا به خوبی به میزان محبوبیت وی درمیان جوانان ساختارشکن ! ومعتقد به تغییرنظام آگاهند بهمین دلیل سرقت نام وشعارهای اصلاح طلبان و ممزوج کردن آن با عباراتی مشمئزکننده چون اطاعت ازرهبری یا فصل الخطابی ایشان آنهم دربیانیه هایی بنام ندا جزاینکه یاداوری به سخره گرفتن عقاید ایرانیان دررسانه هایی چون صداوسیما وکیهان باشد فاقد هرگونه کارآیی برای گردانندگان آن گروهک خواهد بود.

نکته هفتم، اگرآقایان بدنبال راه اندازی نسل دوم اصلاح طلبان وحتی بدون درگیری یا زیرسوال بردن عملکرد اصلاح طلبان نسل اول می باشند چراصادق خرازی  یکی ازچهره های شاخص ومربوط  به نسل اول اصولگرایان را درصدرگروه خودنشانده اند آنهم فردی که نوکری خانزاد بیت رهبری را با خود یدک می کشد. ظاهرا این فرد تصورکرده است با آرایش سروصورت وژل مالی به موهای خود واستفاده ازکت وشلوارهای با برند خاص یا لباس های اسپورت نظیرقالیباف می تواند خود را به نسل دوم بچسباند اما همانطور که پته سردارسپاه درشهرداری تهران با طرح تفکیک زنان ازمردان بیرون افتاد لباس وعرقجین وعبا وعمامه این صادق خان نیزهم درمراسم روزعاشورا وعکس گرفتن وی با سردارقاسم سلیمانی نشان داد که تا چه اندازه مدرن شده وبه نسل دوم آنهم ازنوع اصلاح طلبی اش تعلق دارد؟!

نکته هشتم نشان دادن واکنش فوری به سوء استفاده ازنام “ندا” درتبلیغات این گروه است که به محض مواجه شدن با اعتراض مردم فورا نام گروهک خود را از”ندا” به “ندای ایرانیان” تغییردادند ظاهرا گردانندگان این گروه نیزدرهنگام برگزاری انتخابات ونیازبه آرای مردم به یاد وطن خود ایران و اصلاح طلبی نرم ومبارزه مدنی (البته ازطریق تعامل با حاکمیت ونه مردم) می افتند ومابقی سال درهمان فضای اسلامی وانقلابی خود سیرمی کنند.

نکته نهم بحث تقابل اطاعت ازولایت فقیه ازیکسو و گردن نهادن به آرای مردم آنهم با شعاردموکراسی وانتخابات آزاد وقانونگرایی دراین گروه ازسوی دیگراست ظاهرا حزب ندای ایرانیان فراموش کرده است که تضاد اصلی درداخل کشور که باعث بحران سازی وبروزفتنه گری ! طی سه دهه بوده است همین تقابل منافع مردم با حاکمیت است واصولا اگرچنین تضاد منافعی وجودنداشت هیچیک ازبحرانهای داخلی از حوادث کردستان گرفته تا دست به سلاح شدن مجاهدین تا سرکوب اصلاحات وجنبش سبزپیش نمی آمد وحداقل اتهام تقلب درانتخاباتورسیدگی به آن نیزکشورهای همسایه و تحت اشغال آمریکا یعنی عراق وافغانستان به یک راه حل سیاسی ومرضی الطرفین ونه کشتن بیش ازیکصدوپنجاه نفرو بردن کشور دریک بحران بی سرانجام پنج ساله ختم نمی شد بحرانی که علامت رمزآن یعنی فتنه تاهمین امروز لقلقه زبان رهبری ومعیاراداره کشورشده است؟!

نکته دهم ، لابد همگان این شعرمولانا وضرب المثل معروف ایرانی را شنیده اید که می گوید:

«آن یکی پرسید اشتر را که هی// از کجا می‌آیی ای اقبال‌پی// گفت از حمام گرم کوی تو// گفت خود پیداست از زانوی تو” وحالا داستان این گروهک سوپردولوکس محافظه کاران باعنوان “ندای ایرانیان” است که ادعای اصلاح طلبی دارد ولی تمام رسانه های امنیتی ودست راستی ازصداوسیمای حاج عزت ضرغامی (ببخشید حاج محمدسرفراز) گرفته تا خبرگزاری ها وسایتهای دست راستی برای حمایت وپوشاندن جامه اصلاح طلبی به آن بسیج شده اند بازخدا را شکرکه دوقلوی دیگرآن یعنی جبهه پایداری وحزب رهروان ولایت رخت اصولگرایی را ازتن درنیاورده وباهمان لباده وردای خود درغیاب احزاب اصلی اصلاح طلب وارد میدان کارزارسیاسی وانتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری شده اند . ازهمه جالبترگزارش صداوسیما وادعای بیطرفی وزارت کشور دردادن مجوز به همه بدون توجه به گرایش سیاسی درخواست کنندگان است که مرغ پخته را دردیگ به خنده وامی دارد ( برای آگاهی ازحکم حکومتی بودن ایجاد احزاب به ویدئوی ضمیمه وسخنان علی لاریجانی درآن بعنوان نمونه رجوع کنید).

ختم موضوع ونتیجه گیری:

اگرچه اکنون برهمگان آشکارگردیده است که دموکراسی تنها ازصندوقهای رای (آنهم با آرای 98%) یرون نمی آید بلکه انتخابات تنها بخشی ازساختار دموکراتیک می باشد ساختاری که دیگروجوه آن آزادی بیان وعمل، وجود احزاب شناخته شده وریشه دار، رسانه های آزاد، حاکمیت ملی درعزل ونصب رهبران ومقامات جامعه، حق کاندیدشدن ودادن رای به کاندیداها برای همگان و…می باشد اما طی یکصدسال اخیرعملا بدلیل ساختاراستبداد درکشورهیچگاه احزاب وسازمانهای سیاسی واقعی یا شکل نگرفته اند یا اگرهم شکل گرفته اند درحال توقیف وتبعید وانحلال بوده اند.

نگاهی به احزاب درکشورهای مستبد خاورمیانه وایران چه دردوران پهلوی ها وپه دردوران حاکمیت روحانیت صحت این امر را می رساند حتی حزب یکه تازجمهوری اسلامی دردهه اول پس ازپیروزی انقلاب اسلامی که نظیرحزب رستاخیزرژیم سابق درنیم دهه آخرتوسط رهبران روحانی همراه آیت الله خمینی تاسیس گردید عملا درنیمه دوم عمردهساله خود (علیرغم ادامه رابطه بین برخی ازکادرهای دست راستی آن درگروههای وابسته به بیت رهبری) منحل گردیده بود.

همین ماجرا نیزدرروحانیت مبارز یا مجاهدین انقلاب که بازوهای حزب جمهوری درساختارروحانیت یا نهادهای انقلابی وامنیتی بوده تکرارگردید ونشان داد که کارگروهی وسازمانی درایران تا چه اندازه بی ثبات است (دراین مطلب ازاشاره به احزاب قدیمی وخارج ازحیطه حاکمیت نظیرحزب توده، نهضت آزادی، حزب دموکرات کردستان یا مجاهدین خلق وچریکهای فدایی خلق بدلیل عدم ارتباط با موضوعیت حزب سازی اخیرپرهیزشده است)

شاید تنها فرصت تاریخی که برای ایجاد یک حزب گسترده ودرغیاب احزاب حکومتی وضدحکومتی پیش آمد مربوط به دوران اصلاحات وریاست جمهوری خاتمی بود که به جبهه مشارکت ایران اسلامی معروف گردید والبته ساختاراین حزب نیزمتکی برجوانان مسلمان باصلاح چپگرایی بود که ازپایگاه دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا در13 آبان 58 و انشعابات درون حاکمیتی برخاسته بودند ومتاسفانه بدلیل شروع بکارآنان با آغازحمله رهبری به اصلاحات ازیکسو و تنگ نظری حاکم برکادرهای اصلی برای استفاده ازاین موقعیت برای سازماندهی مردم وجوانان ازسوی دیگرعملا امکان موفقیت ازآنان علیرغم برحورداری ازپایگاه اجتماعی فراهم شده توسط محمدخاتمی ومجلس ششم سلب گردید ونهایتا نیزحاکمیت درپی تقلب درانتخابات خرداد 88 این حزب ومجاهدین انقلاب را با توجه به توان سازماندهی آنان منحله اعلام کرد.

به شکست انجامیدن پروژه “حاکمیت یگانه ویکدست” خامنه ای که درتقابل آشکاربا هرگونه معیارجامعه مدرن ومدنی وبالاخص “اصل تفکیک قوا”می باشد وعدم درس گرفتن ازتجربه رژیم سابق دراینکه ازقدرت مطلق تنها فسادمطلق بیرون می اید به انتخاباتی درخردادماه 92 ختم شد که تنها بین کاندیداهای محافظه کاران یا جناح راست حاکم برکشور برگزارمی شد دراین انتخابات حتی آیت الله هاشمی رفسنجانی (معماراصلی انقلاب ایران پس ازآیت الله خمینی)بدلیل شائبه داشتن زاویه بارهبری باشاره ایشان ازسوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد تا حاکمان مطمئن ازایجاد برخی تغییرات وبالاخص درزمینه رفع تحریم های اقتصادی برای تداوم حیات خود پس ازشکست بزرگشان درتمام جبهه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی باشد اما حتی این امرنیزموفقیتی چندانی برای آنان به همراه نداشت.

مذاکرات ایران با گروه 1+5 (درواقع 3+3) با جلوانداختن چهره خندان حسن روحانی درسال 92 نسخه دوم پروژه استفاده ازمحمدخاتمی یا سیدخندان درسال 76 بود که پس ازیکدوره فطرت 8 ساله برای بازگرداندن ایران به جامعه بین الملل والبته با هدف برداشتن تحریم های اصلی (نفت ونظام بانکی) بود که بدلیل تعیین چارچوب های غیرقابل قبول جامعه جهانی ازیکسو وتداوم وتشدید سرکوبها ونقض حقوق بشر درداخل توسط رهبری عملا آنرا ازحتی اهداف ترسیم شده رژیم دورکرده است بهمین دلیل این احتمال که با بدترشدن اوضاع وعدم امکان توافق با غرب دوباره نیازبه بستن کانال ارتباطی با غرب واعلام نوعی حکومت نظامی (بدترازدوران احمدی نژاد) باشد وجود دارد والبته باید شرایط لازم برای مشروعیت بخشیدن به آن نظیردیگرحکومتهای دیکتاتورچون کره شمالی وکوبا وسوریه وروسیه فراهم گردد.

خوابنما شدن یکشبه حاکمان کشوریعنی کسانی که ادامه حیات آنها طی بیش ازسه دهه دردیکتاتوری، ایجاد خفقان وسرکوب وانحلال احزاب وسازمانهای مدنی وسیاسی میسرگردیده است و اعلام نیازبه احزاب برای تضمین دموکراسی درکشور آنهم احزابی که نظیرکاندیداهای مجالس محتلف باید ازفیلترآنها رد بشود یک سناریوی نخ نمای فرسوده باهدف تداوم تسلط راستگرایان برمجالس خبرگان وشورای اسلامی وریاست جمهوری آینده می باشد.

ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]