فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎
کورش کبیر

 
دوستان ومخاطبین عزیزم
 
درست دوازده سال قبل بود که درچنین روزهایی وارد آمریکا شدم تا بخش دیگری اززندگیم را درتبعید تجربه کنم وهنوزسالی نگذشته بود وخود را پیدانکرده بودم که به کنفرانسی با عنوان فوق برخوردم البته بدلیل اینکه دیرمتوجه شده بودم موفق به سخنرانی درجلسه فوق نشده اما مطلب خود را به آقای مایکل لدین که گرداننده آن بحث بود رساندم. درآن روزها طرح حمایت ازاقلیتهای دینی وقومی برای اعمال فشاربررژیم درجریان بود وهرازگاهی ایده های مختلفی برای به زانو درآوردن رژیم سفاک خامنه ای به دستگاه سیاسی واداری جورج بوش رییس جمهوری آمریکا ارائه می شد ازطرح تشکیل شورای ملی گرفته تا طرح حمله نظامی که حتی مانورآن درهمان سال درپایگاه کوانتیکو ویرجینیا برگزارشده بود. 
 
یکی ازاین طرحها استفاده ازاقلیتهای قومی پیرامونی برای ایجادگسست امنیتی درنیروهای سرکوبگررژیم بودند که با انواع واقسام روشها مردم استانهای مرکزی را سرکوب وزمینه تثبیت وتدام نظام استبدادی خود را فراهم می آوردند دراین طرح که تحت عنوان فدرالیزه کردن ایران وتامین حقوق حقه اقلیتهای قومی درجریان بود ظاهرا منابع مالی قابل توجهی نیزدراختیاربخش ویژه سازمان سیا قرارگرفته بود  وبنده با اطلاع ازاینکه اینگونه طرحها چاره سازرژیم سرتاپا مسلح ومبتنی برسازمانهای گسترده امنیتی واطلاعاتی نبوده آنرا چاره سازنمی دانستم ضمن آنکه ازنظرحقوق بین الملل هم می توانست دولت آمریکا را درگیرپرونده ای با عنوان نقض حاکمیت ملی ایران بکند ودرعوض با استدلال های منطقی ودرچارچوب عرف جامعه بین الملل خواهان حمایت ازحقوق مردم ایران بطورعام شده بودم که هم قانونی ومحکمه پسند بود وهم یکباردرزمان روی کارآوردن همین رژیم برعلیه رژیم قبل ازسوی دولت دموکرات جیمی کارتراعمال گردیده بود وازمشروعیت کامل برخورداربود اما ازآنجاییکه که مشی آمریکایی ها به قول وینستون چرچیل براین استواراست که می گوید:
 " شما همیشه می توانید روی آمریکایی برای اقدام درست حساب کنید البته زمانی که آنها تمام راههای دیگر را امتحان کرده اند ؟ "
 
"You can always count on Americans to do the right thing, after they've tried everything else "  
 
ومرغ نیزیکپا بیشترندارد لذا آقایان دنبال کارخود را گرفتند که شاهکارشان گروه عبدالمالک ریگی درشرق و پژاک درغرب کشوربود واخیرا نیزیک بخش ازحزب دموکرات کردستان عراق را تهییج کرده اند تا باردیگربا ورود به فاز مبارزات مسلحانه دستاوردهای دهها سال فعالیت سیاسی ومظلومیت سران مقتول آن حزب را که نقاب ازچهره رسوای رژیم دردنیا برداشته وبه قطع رابطه عمده کشورهای اروپایی با ایران انجامید  را به باد فنا بدهند واما متن سخنرانی انجام نشده مورد نظربنده که تحت عنوان "فدرالیزم وایران، سرزمین ناشناخته" درتاریخ 27 اکتبر2005 ارائه شده است به شرح زیرمی باشد.
 
خانمها وآقايان
بگذاريد بعنوان يكي ازفرزندان ايران نوشته خودرابا اين جمله شروع كنم كه هفته قبل درحال سير و سياحت درسايتهاي اينترنتي بودم كه به مقاله اخيرآقاي مايكل لدين درسايت موسسه مطالعاتی بندرتحت عنوان ایران برخوردم وبا خواندن آن براي اولين باراحساس كردم به يك مواضع سياسي درخصوص ايران واززبان يك استراتژيست برخوردم كه بيش از50% بواقعيت نزديك بود ولي وقتي درسايت آمریکن اینترپرایزعنوان ومختصرداستان فدراتيوه كردن ايران راخواندم احساس وظيفه كردم اين نوشتارراتقديم دست اندركاران آن نمايم

خانمهاوآقايان،بنظرمن هيچ عنواني بامسمي ترازاين كنفرانس بنام "ایران ناشناخته" یا " Unknown Iran " وجود ندارد واقعا اگرطي اين ربع قرن هيچ كاري وتحقيقي نشده باشدهمينكه به اينجا رسيده ايم كه ايران ناشناخته وسرزمين اسرار و رازهاي نهان وآشكاراست كاربزرگي كرده ايم ناشناختگي كه درجاي جاي آن به چشم ميخورد ازكشورش تا مردمش، ازتمدن وتاريخش تا جغرافيايش،ازفرهنگش تا اقتصاد وسياستش وازحكومتش تااپوزيسيونش همه چيزناشناخته است براستي چه رابطه اي بين آن پديده ناشناختگي واین ثبات وجود دارد وچرايك رژيم ناتوان برنده اين ناشناختگي بوده است؟!

نگوييد چون ايالات متحده آمريكا درايران پس ازماجراي گروگانگيري دیپلماتهای خود درسال 79 سفارت ندارد اين امرباعث نابينايي چشمان عقاب تيزپروازینگه دنیا برپهنه كشورما ايران گرديده است كه آن هنگام نيزكه ايران مركزتنظیم سياستهاي خاورميانه اي آمريكا محسوب مي شد وامثال سوليوانها درتهران مستقربودند نيزاوضاع بهمين منوال بود وازخاطرنبريم كه آقاي ديك چيني معاون فعلي دولت آمريكا تاهنگام انتخاب آقاي جورج بوش بعنوان رياست جمهورآمريكا درمركزتهران يعني جنب پارك ملت رحل اقامت داشتند وازنزديك درتماس باجامعه ايراني بوده اند توفيقي كه شايد هيچگاه نه درتاريخ ديپلماسي ايران وآمريكا بلكه هيچ دوكشورديگري شاهد آن نخواهيد بود
پس بياييد واقع بينانه برخوردكنيم شايد با اين ديدگاه به راه حل سريعتري درخصوص مشكل ايران برسيم بجاي اينكه باندانم كاري خود برپيچيدگي كلاف سردرگمي بيافزاييم كه تنها منافع  و تداوم حكومت ملاها را بركشورمان تامين و تضمين مي كند

دوستان واقعيت ايران عزيزما چيست؟ آيا واقعا ايران نظيرسمبلش يك شيراست كه حتي اگرطرفدارسلطنت نيز باشيد بايد آنرا دركنارخورشيد وشمشيرمعني كنيد؟ يا گربه اي ملوس است كه تبلورآن درشكل نقشه ايران هويدا گرديده و وردزبان عناصرمالتي مديايي ماست؟
بگذاريد همان فصل مشترك همگان رابگيريم كه شيراست حال اين شيرماچه شيري است؟ شيري است كه همانند اكنون بايد درقفس باشد وصرفا جهت نمايش قدرت توسط ملاتارياي حاكم برايران بكارگيري شود ياشيري بي يال وكوپال واشكم كه توسط بخشي ازعناصراپوزيسيون تحت عنوان فدراتيو بايد تجزيه شود و با پركردن جلد آن با كاه بعنوان تزيين وكالاي آنتيك درموزه تاريخ سياسي ايران مورد استفاده واقع شود؟

 

آقايان وخانمها
چرا اين عزيزان سوراخ دعا را گم كرده اند و نسخه اشتباه براي اين بيمارمي پيچند؟ ايران ما يكپارچه تحت ستم ملي است وهيچ نيازي به حكومت فدراتيوه آنهم با كپي برداري ازروي نسخه پراشتباه عراقي خود ندارد به خلقهاي رنجديده كرد وعرب وبلوچ وترك وتركمن هيچ ستمي بالاترازستمي كه به خلق مصيبت ديده فارس رفته است نرفته است، وهيچ ظلمي بالاتراز از ظلمي كه به شيعيان درايران مي رود به مردم سني ومسيحي ویهودي وبهايي نرفته است وهيچ ظلمي بالاتراز ظلمي كه به مردان دليرايران مي رود به زنان وكودكان آن سرزمين نمي رود چرا مردم خود راتكه پاره ميكنيد؟
يكباربه خانم شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل پيغام دادم كه خانم بجاي دفاع ازحقوق زنان وكودكان به دفاع ازحقوق انسانها بپردازيد كه ازنان شب برای مردم ایران واجبتراست وحيات وممات جامعه ايراني درگرو آنست
واكنون نيزمي گويم وقتي 98% زندانها،98% اعدامهاو98% پناهجويان شيعه فارس هستند وحاكميتي بي وطن بركشورمسلط است چه جاي تكه پاره كردن مردم ايران تحت عنوان فدرالیزاسیون ودفاع ازخلقهاي واقلیتهاي ملي ومذهبی ايران است جزاينكه بهانه به دست رژيمی هرزه برای سركوب هر فرياد آزاديخواهي تحت عنوان مبارزه با تجزيه طلبي بدهيد!!
چراهمان استراتژی ملاهاي حاكم بركشور را كه براساس اصل ” اختلاف بيانداز وحكومت كن” استواراست انشاء مي كنيدآنها حداقل اين تيزهوشي را داشتند كه تا زمان تحويل حكومت از رژيم سابق شعاراتحاد و يكپارچگي دادند وپس ازپيروزي راه تفرقه ونفاق وشقه شقه كردن مردم راپيش گرفتند ما كه با اين شعارفدراتيوكردن ايران درقالب اپوزیسیون ازآنها نيزعقب افتاده ترخواهيم بود!!

مگريادتان رفته است كه آیت الله خميني بارها و بارها استراتژی تفرقه طلبي خود را كه عاريتي ازشعارمعروف انگليسيها درايران بود تحت داستان باغ سيب وباغبان وسيد و شیخ  و مكلاء را با چه آب و تابی براي مردم ازصدا و سيماي جمهوري اسلامي براي مردم تعريف ميكرد و درعمل نيزهمان را به اجرا درآورد!!
مگريادتان رفته است كه حكام فعلي ازهمان فرداي انقلابي كه با شعارگل درمقابل گلوله پيروزشده بود و به فرماندهان ارشدش توصيه مي كردند با تسليم خود به مردم ملي شوند و نوكرآمريكا وژنرال هایش نباشند اما اعدامهای باصطلاح انقلابي همان فرماندهان ملي راازهمان فردای پیروزی بربام مدرسه رفاه آغازكردند و بعد نوبت به صدها وهزاران انساني رسيد كه باعنوان سلطنت طلبی وهمكاری باساواك وشكنجه گرانی كه هيچ گاه تعداد آنها ازانگشتان دو دست فراتر نرفت به چوبه های داروجوخه های اعدام و ترور فرستاده شدند و سپس عناصری ازجوانان بی تجربه بعنوان مجاهدين طرفدارمشی مسلحانه و بعد پيكاری وچريك وتوده ای تا عناصری چون هاشم آغاجری ازدفترتحكيم وحدت كه ما دفترتحكيم وحشت اش مي خوانديم واكبرگنجی پاسدارعقیدتی وسیاسی وحشمت الله طبرزدی كسي كه اولين بارخامنه ای را” امام خامنه ای” ناميد و فرشاد اميرابراهيمي كه عضو كميته مركزي لباس شخصی ها وگروه ضربت انصارحزب الله بود وكاربه جايي رسيد كه درحكومتي كه باعنوان دفاع ازمنافع ملی ومذهبی روی كارآمده بود ملی ومذهبی بودن اتهام اصلی محسوب ومبارزينی بانيم قرن سابقه مبارزه ملی به همين اتهام به محبس فرستاده شدند

حال آقايان روشنفكركه سنگ خلقهاي ايران رابه سينه ميزنيد بفرماييد فرق اين استراتژی با استراتژی ملاهای حاكم برايران درشقه شقه كردن آحادملت ايران چيست؟ شما كه هنوزدستتان به هيچي بند نيست شعارتكه وپارگي كشوررا تحت عنوان مترقيانه فدراتيومي دهيد گويي كه الان درکشورسويس نشسته ايم !!آخركشوري كه حكامش مشغول ثبت نام نيروهای ديوانه انتحاري درسرتا سرآن هستند چه ربطي به فدراتيوشدن دارد؟!چرا ما ايرانيان بايد از يك سوراخ نه یک بار ودوبار وبلکه دهها بارگزيده بشويم؟ 

چرا بايد روشنفكران ما بجاي اينكه پيشتازباشند هميشه درپشت سرملت خود حركت مي كنند؟ چرا بايد موسسه ای نظيرآمریکن اینترپرایز و چهره هايی نظيرآقای مايكل لدين كه درجايگاه متفكران واستراتژیستهای آن هستند بايد به چنين ديدگاههای برسند كه نظيركشتی شكستگان به هر تخته پاره ای در دريای طوفاني بياويزند؟ آيا واقعا سياست بين المللی دولت قدرتمند آمريكا به اين درجه از نااميدی رسيده است كه به سراب تجزيه ايران تحت عنوان فدراتيوكردن چشم بدوزد؟

آقايان وخانمها
كدام منطق سياسي حكم مي كندكه درخاورميانه ای كه كشورهايش هنوزابتدايي ترين اصول دموكراسي را نه درحاكميتها و نه دراپوزيسيون آن پذيرفته اند به يكباره به درجه اي ازادعا برسند كه دم ازحكومت فدراتيوبزنند!! كشوري كه دچارهمه نوع بلاهای ملی طبيعی ومصنوعی ازهمه نوع آن ازسياست وجنگ گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و جامعه و از زلزله  و سيل و سانحه گرفته تا اعتياد و بيكاری وهزارمحنت است ديگر چگونه ميخواهد يكشبه ره صد ساله را بپيمايد؟! چرا ما بجاي اتكاء به شعارهايي كه اتحاد نداشته مان را نيزبرباد مي دهد به شعارجمهوريخواهي كه همان شعارحاكميت مردم برمردم است گردن ننهيم كه هم حقوق خلقها را تامين مي كند و هم  حقوق مذاهب و اقليتها و زنان و كودكان و مردان را؟! مگرمردم و اقلیتهای دینی و نژادی درعراق مصيبت زده و نابود شده به چه دستاوردی رسيدند كه اكنون آنرا برای كشورمان تجويزمی كنيم؟! مگراندك پيشرفتهاي سياسي درعراق ازجمهورخواهي آن سرچشمه نگرفته است و مگرسرمنشاء تمام تخريبها درآن کشورمساله تفرقه قومی و مذهبی  و سياسی نيست؟!
من بعنوان يك ايراني وطن پرست از خطه عرب نشين خوزستان بعنوان يك زنداني شناخته شده سياسي كه خواهان رفع ستم از تمام آحاد مردم ايران و نهادينه كردن آزادی و دموكراسي درسرتا سر كشورعزيزخود هستم اعلام مي كنم كه بحث حكومت فدراتيو بعنوان تجزیه طلبی دركشورما كه بديهي ترين اصول حقوق بشری در آن توسط ملاتاريای حاكم برآن نقض مي شود هیچ جایگاهی نداشته ازعموم روشنفكران جامعه ايرانی وبين المللی ميخواهم بجای تكيه زدن براين بحث انحرافی كه ثمری جز تقويت موضع رژيم ايران و تداوم همان حاكميت و همان ارزشهای منحط و اینبار با پوششی ديگرنداشته خاتمه داده و بجای آن به مباحث اصلی مورد نيازجامعه انقلابی ايران پرداخته وابزار تغييرات اساسی دركشوررا فراهم آورند

باامتنان ازصبروحوصله مخاطبين گرامي

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]