آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟
بهروز ستوده

همین دیروزبود که نماینده ویژه سازمان ملل که جانب این سازمان مأموریت یافته است در مورد وضعیت حقوق بشردرارتیره تحقیق نماید، یعنی همان مسئولیتی که همتای ایشان آقای احمد شهید در مورد ایران برعهده اش گذاشته شده، درآخرین گزارش خود به سازمان ملل متحد اعلام داشت که: "تمام اسناد و شواهد نشان میدهد که دولت ارتیره مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و سران این حکومت میبایستی در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند".

اعلان چنین خبری از طرف نماینده ویژه سازمان ملل که مأموریت تحقیق برای وضعیت حقوق بشردرارتیره به او محول شده است، بی تردید میتواند هرشهروندایرانی و بویژه مدافعان حقوق بشردراین کشور را بفکرفروبرد ودرمقام مقایسه جنایاتی که سران حکومت اریتره را در مظان عاملان جنایت علیه بشریت قرارداده، وجنایاتی که جمهوری اسلامی 37 سال است بدون وقفه در ایران مرتکب شده ومیشود برآیند، تا شاید از این رهگذر به ملاک ومعیاری که یک حکومت را مشمول ارتکاب جنایت علیه بشریت میسازد دست پیداکنند! ناگفته نماند که حکومت اریتره نیزمانند جمهوری اسلامی اجازه ورود به نماینده ویژه سازمان ملل به آن کشور را نداده وایشان وضعیت حقوق بشردراین کشورکوچک افریقائی،خارج ازآن کشوررصد نموده است،یعنی همان کاری که آقای احمد شهید در مورد ایران چند سالی است مشغول انجام آن میباشدوگزارش های سالانه ایشان رفته رفته دارد به تکرارمکررات وفقط ذکرموارد نقض حقوق بشر ایران تبدیل شده است بدون اینکه دراین گزارش ها درخواست محاکمه ومجازات عاملان وآمران جنایت شده باشد. که بی شک این نیزمیتواند یکی ازعوامل گستاخی بیشترجمهوری اسلامی در نقض روزمره و سیستماتیک حقوق بشرورفتار ضد انسانی اش با شهروندان ایرانی اعم زنان، کارگران،دانشجویان، هنرمندان و روزنامه نگاران،اقوام وپیروان مذاهب گوناگون وبویژه رفتارضد انسانی با زندانیان سیاسی –عقیدتی این کشور باشد.   

در گزارشی که در خرداد ماه سال گذشته، نمایند ویژه سازمان ملل در ارتباط با مواردنقض حقوق بشر در ارتیره انتشارمیدهد ازجمله چنین عنوان شده بود: "صدور و اجرای احکام اعدام در پی محاکمات غیرمنصفانه، زندان و شکنجه مخالفان، استفاده از دوره‌های طولانی مدت نظام وظیفه به عنوان اقدام تنبیهی وآزارجنسی " همچنین درگزارش مذکور،نماینده ویژه سازمان ملل از حکومت اریتره درخواست کرده بود که فوراً به موارد نقض حقوق بشر درارتیره خاتمه دهد، امایک سال پس از انتشارآن گزارش یعنی دراردیبهشت ماه امسال،وقتی که نماینده ویژه سازمان ملل،هیچگونه تغییری را رفتارحکومت ارتیره نسبت به شهروندان این کشور مشاهده نمیکند، ونقض سیستماتیک حقوق بشردرآنجا ادامه پیدا میکندوحکومت دیکتاتوری ارتیره همچنان ازورود هیأت سه نفره سازمان ملل برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشورجلوگیری میکند،این هیأت در گزارش جدید خودکه بتاریخ 19اردیبهشت ماه سال جاری انتشار یافته است چنین مینویسند: "نقض آشکار حقوق بشر در اریتره در حالی صورت می‌گیرد که از نظر بازدیدکنندگان خارجی، اوضاع این کشور آرام و فاقد هرگونه تشنجی به نظر می‌رسد، در حالی که ایسایاس آفورکی، رئیس جمهوری اریتره که از سال ١٩٩١ قدرت را در دست داشته، به طرزی فزاینده به سرکوب مخالفان متوسل شده و اقداماتی مانند بردگی از طریق اعزام به خدمت نظام وظیفه طولانی مدت همراه با بیگاری در حین خدمت، ناپدید شدن منتقدان و معترضان و حبس و شکنجه آنان، تجاوز جنسی، قتل و رفتارهای غیرانسانی دیگربه شیوه‌های رایج برای سرکوب مردم اریتره تبدیل شده"

ظاهرا برای نماینده ویژه سازمان ملل که مأمور تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ارتیره شده است،"صدور و اجرای احکام اعدام در پی محاکمات غیرمنصفانه، زندان و شکنجه مخالفان، استفاده از دوره‌های طولانی مدت نظام وظیفه به عنوان اقدام تنبیهی وآزارجنسی" کافی بوده است که حکومت دیکتاتوری اریتره را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت سازد و خواهان محاکمه سران آن رژیم دریک دادگاه بین المللی گردد.

اینک سئوالی که میتواند برای هرشهروند ومدافع حقوق بشرایرانی مطرح گردد این است که آیا براستی موارد نقض حقوق بشر درارتیره شدید از موارد نقض حقوق بشر در ایران است و سران حکومت ارتیره نسبت به سران جمهوری اسلامی ایران جنایات هولناک تری مرتکب شده اند؟ مگرنه اینکه ماشین سرکوب وکشتارحکومت فقاهتی حاکم برایران از37 سال قبل تا به امروز بی وقفه مخالفان خود را سرکوب وشکنجه واعدام کرده ومیکند؟

مگرنه اینکه تا کنون دهها هزارتن ازمردان وزنان و کودکان ایرانی در بیدادگاههای اسلامی دربسته و سه دقیقه ای جمهوری اسلامی با اتهامات موهومی ازقبیل ملحد و منافق ومحارب ومفسد فی الارض وغیره محکوم به اعدام شده اند؟ مگردردهه خونین سالهای 60 و حتی پس ازکودتای انتخاباتی سال 88 در زندانها و شکنجه گاههای جمهوری اسلامی، زنان ومردان را مورد تجاوزجنسی قرارنگرفتند، مگردرتابستان 67 بنیانگذارجمهوری اسلامی با یک فرمان چندخطی، چند هزارزندانی سیاسی ایران را برسر دار نکرد؟ ومگرهمین امروزبساط شلاق زنی وکورکردن وقطع عضوبه عنوان مجازات های اسلامی درایران دائر نیست؟آیا تمام جنایاتی که سران حکومت فقاهتی ایران از37سال پیش تا به امروزمرتکب شده اند این حکومت را درمظان ارتکاب جنایت علیه بشریت قرارنمیدهد؟

وراستی چگونه است که آقای احمد شهید پس ازپنج سال تحقیق و گرد آوری صدها سند و مدرک هنوزبه این نتیجه نرسیده است که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است! اما همتای ایشان با مأموریت مشابهی در مورد ارتیره به این نتیجه رسیده که حکومت ارتیره که جنایات ارتکابی اش قابل مقایسه با جنایات جمهوری اسلامی نیست، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است ومیبایستی سران آن رژیم در یک دادگاه بین المللی محاکمه گردند؟ این دوگانگی در قضاوت برای شناخت جنایت علیه بشریت را چگونه میتوان تفسیر نمود؟ این سئوال رامیبایستی مدافعان حقوق بشردرمقابل آقای احمد شهید که 5سال قبل از طرف سازمان ملل مأمورتحقیق برای وضعیت حقوق بشردرایران شده است وهرساله در گزارش طولانی خود همچنان به ذکرموارد نقض حقوق بشر درایران بسنده میکند قراردهند وعلت اینکه ایشان با وجودانبوه اسناد و مدارکی که دراختیارداردهنوزبه این نتیجه نرسیده است که حکومت و سران جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت نشده اندچیست؟

20خرداد1395

9ژوئن2016

   

 

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]