رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی
بهروز ستوده

 

تیرگی رابطه دو حکومت قرون وسطائی ایران و عربستان سعودی و پیامدهای ناشی از آن، دو حکومتی  که هریک سودای رهبری "جهان اسلام"را درسرمی پرورند با اعدام شیخی شیعه درعربستان سعودی از یکسو و اشغال و به آتش کشیدن سفارتخانه و کنسولگری عربستان سعودی در تهرو مشهدازسوی دیگربه نقطه اوج خود رسیده است. اجماع وسیعی ازکشورهائی که شهروندانشان عمدتاً سنی مذهب اندعلیه جمهوری اسلامی، درخاورمیانه و شمال افریقا در حال شکل گیری است ودراین گیرودارکه بواسطه شرارت کانون های قدرت درجمهوری اسلامی، منافع و امنیت ملی ایران با خطرهای جدی مواجه شده است، ذوب شده گان درولایت فقیه، با تحریکات وآتش افروزی های خود، شرایط را برای دامن زدن بیشتربه مناقاشات ویرانگر شیعه وسنی در خاورمیانه و شمال افریقا فراهم سازد واین منطقه ازجهان را بیش ازپیش وبرای سالهای طولانی به صحنه کشت و کشتاروفقر وآوارگی و مسابقه تسلیحاتی تبدیل نماید.   

دو حکومت فوق ارتجاعی ایران وعربستان سعودی که سالها است درنقض ابتدائی ترین حقوق بشروشکنجه و اعدام شهروندان خود درصدر لیست ناقضان حقوق بشرسازمان ملل متحد قراردارند، درسالهای اخیرو بدون اینکه مستقیماً و بطوررسمی با یکدیگروارد جنگ گردند، با روان ساختن سیل پول و اسلحه بسوی نیروی های هوادارخود درعراق و سوریه ولبنان ویمن وبحرین و... ، عملاً آتش بیارجنگهای فرقه ای و اقدامات تروریستی در کشورهای خاورمیانه شده اند. بحران کنونی بین دوکشورکه این روزها به بهانه اعدام شیخی شیعه، آنهم از طرف حکومتی که اعدام چندین هزاردگراندیش ایرانی و مخالفان خود درکارنامه اش به ثبت رسیده است، عمری به قدمت تأسیس جمهوری اسلامی، و ریشه دررقابت و توسعه طلبی دوحکومت واپسگرای شیعه دوازده امامی و سنی وهابی برای حفظ و توسعه حوزه نفوذ ایدئولوژی قرون وسطائی این دو حکومت شریعتمدارداردکه هریک خود رامتولی ومجری فرامین الهی درروی زمین میپندارند!  

اختلافات و قدرت نمائی های دو حکومت مذهبی ولایت فقیه ایران و وهابی عربستان سعودی از آنجائی آغاز شد که خمینی پس ازبقدرت رسیدن درایران و برقرارنمودن حکومت اسلامی دراین کشور، رؤیای رهبری مسلمانان جهان ودراختیارگرفتن حضانت کعبه را در دستورصدورانقلاب اسلامی قرارداد. او که درایران براحتی و با ساخت وپاخت قدرتهای جهانی ودراثرارزیابی های نادرست وخطاهای فاحش گروههای سیاسی میهن ما، قدرت سیاسی را درایران قبضه نموده بود، تصورمیکرد که قادرخواهد بود که  حکومت های کشورهای عربی را نیز به سادگی سرنگون کرده وبزعم خودش درآن کشورهاحکومت های اسلامی از نوع ولایت فقیه برقرارنماید! خمینی پس ازبقدرت رسیدن درایران بارها درسخنرانی ها و پیام های خود اعلام داشته بود : "اسلام و حکومت اسلامی هیچ مرزی را برسمیت نمیشناسد" اوآنقدردررؤیای برپا کردن حکومت جهانی اسلام و پشتیبانی از"مستضعفین وبرقرارنمودن عدل اسلامی و جنگ با کفار" درسرتاسرجهان فرورفته بود که بارها اعلام داشت: "ما تا برافراشته شدن پرچم لااله الاالله" درسرتاسرجهان ازپای نخواهیم نشست"! خمینی درهرمناسبتی به مسئولان حکومت نوبنیاد جمهوری اسلامی هشدارمیداد که : غفلت ازصدورانقلاب اسلامی به سایرکشورها موجب ازبین رفتن انقلاب اسلامی ایران خواهدشد!

جنگ ایران وعراق و طرح شعار"راه قدس ازکربلامیگذرد" با هدف نابودی اسرائیل و آزاد ساختن "بیت المقدس"نخستین قبله مسلمانان نیزدرراستای چنین تفکری به مدت هشت سال به درازا کشیده شد، ودرست در سالهائی که آن جنگ ویرانگرادامه داشت، خمینی تزمعروف خود را با عنوان"برائت ازمشرکین در مراسم حج" به مسلمانان جهان عرضه نمود! به موجب این تز،او تصمیم گرفته بود که مراسم مذهبی حج را به مراسمی بقول خودش"سیاسی عبادی" تبدیل نماید و ازتجمع ملیونی مسلمانان درمکه،برای رساندن پیام صدورانقلاب اسلامی ایران به سایر کشورهااستفاده کند،اما با وجود دستوراکیدحکومت عربستان سعودی مبنی بر احترازازسیاسی کردن مراسم حج، جمهوری اسلامی و بفرمان خمینی اصراربرتبدیل کردن مراسم مذهبی حج به راهپیمائی سیاسی وطرح شعارهای مرگ براین ومرگ برآن را داشت، ودر تعقیب چنین سیاستی همه ساله چندین هزارتن ازافراد وابسته به سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین،بنیاد شهید و سایرنهادهای حکومتی، با هزینه دولت و برای برپاکردن تظاهرات "برائت ازمشرکین" به مکه اعزام میکرد تا درآنجا با برافراشته کردن عکس های خمینی و شعارهائی که مؤید رهبری خمینی برای مسلمانان جهان باشد، گویا ازامریکا و اسرائیل که بزعم خمینی شیاطین بزرگ معرفی میشدند ورژیم های کشورهای عربی وازجمله حکومت عربستان سعودی که بزعم اوشیاطین کوچک محسوب میگردیدند اعلام برائت نمایند!

ازنخستین مراسم حج پس ازاستقرار جمهوری اسلامی تا سال 1364 همه ساله مراسم تظاهرات"برائت ازمشرکین" همواره توأم بود با درگیری ها وزدوخوردهای پراکنده ی نیروهای خط امامی اعزامی به مکه با پلیس و نیروهای امنیتی عربستان سعودی، تا اینکه درمراسم حج سال1365 سازماندهندگان تظاهرات "برائت ازمشرکین" یعنی نهادهای وابسته به حکومت اسلامی ایران دست به اقداماتی زدند که حکومت سعودی ازآن تاریخ به بعد هرگونه تظاهرات سیاسی را در مراسم حج ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. مختصر اینکه ماموران گمرگ فرودگاه جدّه، دهها کیلو مواد منجره را درچمدانهای ایرانیانی که برای مراسم حج وارد عربستان شده بودند کشف کردند وهمین مسئله موجب گردید که حکومت وهابی عربستان سعودی به حکومت شیعه ایران اخطار دهد که ازسال آینده راهپمائی وتظاهرات حجاج ایرانی تحت عنوان "برائت از مشرکین"رادرمراسم حج تحمل نخواهد کرد.اما خمینی و مسئولان خط امامی جمهوری اسلامی درآن زمان که عمدتاً همین اصلاح طلبان کنونی جمهوری اسلامی را تشکیل میدادند،بدون کوچکترین توجهی به اخطارحکومت عربستان سعودی، درمراسم حج سال 1366 به روال سالهای گذشته در مراسم حج تظاهرات"برائت از مشرکین"براه انداختند که با سرکوب شدید نیروهای دولتی سعودی مواجه گردید. بیش از400 کشته وصدها مجروح و مفقود الاثر که عمدتاً ایرانی بودند حاصل تظاهراتی شد که فرمان انجامش راخمینی صادر کرده بود و مجریانش نیز خط امامی های ذوب شده درولایت فقیه بودند.

 پس از سرکوب خونین تظاهرات "برائت ازمشرکین" درتابستان 1366، خمینی طی نطقی وبدون اینکه لااقل بخشی ازمسئولیت فاجعه کشتارمکه را بپذیرد، ازشیوه معروف وشناخته شده خودش که برای تمام فجایع و تبهکارهای خویش خیرومصلحتی الهی قائل میشد، استفاده نمود ودراوج عوامفریبی خطاب به مردم ایران ومسلمانان جهان چنین گفت:

«اگر مى خواستیم پرده ازچهره کریه دست نشاندگان آمریکا برداریم و ثابت کنیم که فرقى بین محمدرضاخان وصدام، آمریکایى و سران حکومت مرتجع عربستان در اسلام زدایى ومخالفتشان با قرآن نیست وهمه نوکرآمریکا هستند و مامورخراب کردن مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله فریاد حق طلبانه ملتها، باز به این زیبایى میسر نمى گردید، و همچنین اگرمى خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونى کعبه لیاقت میزبانى سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تامین آمریکا و اسرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آنان کارى از دستشان برنمى آید، بدین خوبى نمى توانستیم بیان کنیم و اگرمى خواستیم به دنیا ثابت کنیم که حکومت آل سعود، این وهابیهاى پست بی خبر از خدا بسان خنجرند که همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته اند، به این اندازه که کارگزاران ناشى و بى اراده حاکمیت سعودى در این قساوت و بى رحمى عمل کرده اند، موفق نمى شدیم و حقا که این وارثان ابى سفیان و ابى لهب و این رهروان راه یزید روى آنان و اسلاف خویش را سفید کرده اند.»

خمینی در ادامه سخنانش ناخواسته پرده ازاهداف پنهان پروژه تظاهرات"برائت ازمشرکین" که همانا چشمداشت او به خارج نمودن حضانت کعبه ازدست حکومت عربستان سعودی بود برداشت وچنین گفت :

«این ننگ را نباید ما به گور ببریم که ما بودیم، دیدیم در حضور ما بزرگترین جنایت واقع شد و حالا هم آنها طلبکار هستند از ما. 
کشتار حجاج، توطئه اى از پیش طراحى شده این توطئه بى اشکال، یک توطئه سابقى بود، هیچ اشکالى در این نیست که یک سابقه اى داشت این توطئه ، بنا داشتند بر اینکه این امر واقع بشود، تحمیل کرده بودند بر آل سعود احمق، که یک همچون کار احمقانه اى بکند و خودش را در تمام دنیا منحط کند.قضیه کشته شدن نیست، قضیه هتک احترام است. از اول هم این طور بود، براى اینکه اینها چه کاره اند که آمده اند خادم الحرمین - خائن الحرمین - شده اند، کى اینها را خادم الحرمین قرار داده؟ با چه وجهى اینها اسم مملکت اسلامى را تغییر داده اند از آنى که بود، حجاز را مملکت سعودى قرار دادند؟ مملکت سعودى به چه مناسبت؟ اینها مسائلى است که همه اش بغرنج است و ما نمى دانیم که این عار چطور خارج بشویم در هر صورت آل سعود براى تصدى امور کعبه و حج لیاقت نداشته و علما و مسلمانان و روشنفکران باید چاره اى بیندیشند»

سودای رهبری مسلمانان جهان و در دست گرفتن کنترل کعبه، فکرخمینی را آنقدربه خود مشغول میداشت که او حاضرشده بود صدام حسین و تمام دشمنان خودش را ببخشد ولی درمورد آل سعود و"حاکمان حجاز" هیچ گذشتی را جایزنمیدانست وگفت :

«اگر ما ازمسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگرما از همه کسانى که به ما بدى کردند بگذریم، نمى توانیم از مسئله حجاز بگذریم. مسئله حجاز یک باب دیگرى است،غیر مسائل دیگر و لازم است زنده نگه داشتن این روز، روزى که این خیانت شد به اسلام.مسئله بالاتر از این مسائل است و باید ما با همه قوایى که داریم، مسلمین با همه قوایى که دارند و دنیا، آنهایى که به خدا اعتقاد دارند با همه قوایى که دارند، باید با این مسئله محاربه کنند»

و اما آیت منتظری که درآن هنگام هنوزبه غضب خمینی گرفتارنشده بود وازمقام "امید امت وامام" وجانشینی رهبرعزل نگردیده بود در خاطرات خود اشاره ای به واقعه خونین مکه در سال 1366دارد و تلویحاً اعتراف میکند که درآن واقعه نیروهای اعزامی ازجانب جمهوری اسلامی با "نپختگی" شروع کننده اغتشاش بوده اند.آیت الله منتظری چنین مینویسد:   

«بسیاری از افراد مورد اطمینان که خود ناظر جریان و در خط مقدم راهپیمایی بوده‌اند می‎گویند همهٔ گناه گردن سعودی‌ها نیست و ممکن بود راهپیمایی آبرومندانه انجام شود و به این‌جا هم منجر نشود، ولی در اثر تندی بچه‌ها و بی‌برنامگی اجمالاً هجوم و حمله از طرف بچه‌های نپختهٔ ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد، هرچند دشمن مجهز و مهیا بود و دنبال بهانه می‎گشت تا ما را سرکوب کند. دشمن در سال قبل از آن در موضوع جاسازی و قرار دادن مواد منفجره در ساکهای حجاج با ما عاقلانه برخورد کرد و تا اندازه‌ای اغماض کرد و ما موضوع را رسیدگی نکردیم بلکه مغرور شدیم و در سال بعد چنین مصیبت بزرگی برای عالم اسلام رخ داد.»

نتیجه وحرف آخر: دربرانگیختن وشعله ورساختن جنگهای فرقه ای ومذهبی که هم اکنون درکشورهای خاورمیانه جریان دارد، حکومت ولایت فقیه شیعه دوازده امامی که ملهم ازافکارمخرب وضدملی خمینی است نقش اساسی داشته ودارد، دخالت درامورداخلی کشورهای عربی و ازجمله درعراق وسوریه ولبنان ویمن وعربستان وبحرین و... به بهانه دفاع ازشیعیان اما درحقیقت به منظورتوسعه قلمروجغرافیائی و ایدئولوژیک حکومت ولایت فقیه شیعه دوازده امامی، تاکنون خسارات سنگینی را برای منافع ملی ایران و سایرکشورهای منطقه ببارآورده است.اگرجامعه وجنبش های مدنی مردم ایران  ونیروها و شخصیت های ملی ومیهن دوست ایرانی نتوانند حکومت سرکش و توسعه طلب ولایت فقیه را مجبوربه عدم مداخله درسایرکشورهای خاورمیانه نمایند بی تردید دیری نخواهد گذشت که شرارت ها وجاه طلبی های خامنه ای ومشاوران نظامی امنیتی بیت رهبری، باعث کشانده شدن جنگ وکشتارفرقه ای ومذهبی به داخل مرزهای ایران شود.

فراموش نکنیم اگربواسطه سلطه و توصیه آخوندهای شریعتمداردربارفتحعلی شاه قاجارکه اصراربرادامه جنگ با "کفارروسیه"و بسط مذهب"حقه جعفری"را در سرزمین کفرداشتند، بخش وسیعی ازسرزمین ایران درآنزمان ازکشورجدا گردید، اینک که تمام قدرت وحکومت دردست با"کفایت" نوادگان همان شریعتمدران است چنین امری نمیتواندغیرمحتمل به نظربرسد چرا که درفرهنگ این جماعت فسیل شده درافکارو روابط قبیله ای 1400 سال پیش صحرای عربستان، چیزی بنام وطن وجود نداردوآنچنانکه خمینی گفت : ملی گرائی کفراست واسلام هیچ مرزی را برسمیت نمی شناسد، وسردارجعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هم اکنون نیروهای تحت فرماندهی اش درجنگ های فرقه ای عراق وسوریه و لبنان مشارکت فعال دارند،اخیراً ضمن ستایش ازخامنه ای و سیاست های داخلی و خارجی رهبر،وقایع کنونی خاورمیانه را به فال نیک گرفته و میگوید:«شکل‌گیری داعش و تکفیری‌ها و این حوادثی که در سال‌های اخیر دارد اتفاق می‌افتد این‌ها همه زمینه‌سازظهورامام زمان است»! براستی و بقول شاعرزنده یاد: "برکشورم چه رفته است"

24 دی ماه 1394

14 ژانویه 2016                    

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]