انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود
بهروز ستوده

40 سال پیش درچنین روزهائی ایران یکپارچه درتب وتاب انقلابی بود که درروزهای اول با آهنگ آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم ایران آغازشده بود،اما ازبد حادثه و بواسطه غفلت نسل انقلابی واحزاب وسازمانهای سیاسی آن سالها، آخوندی عبوس وسیاه دل که وطن را با واژه "هیچ" تعریف میکرد با تردستی و زدوبندهای پشت پرده، لباس رهبری انقلابی برتن کرده بود که مردم ایران امیدها به آن انقلاب بسته بودند.40 سال پیش درچنین روزهائی ازهرکوی وبرزن شعروشعاروسرودی که فرا رسیدن بهارآزادی را نویدمیداد بگوش میرسید: " ایران ایران، فردا که بهار آید آزاد ورها گردیم ..." و "هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید،  بهاران خجسته باد..." و " بوی گل ونسترن آید، دیوچو بیرون رود فرشته دراید" ودهها شعر وشعار وسرود دیگر که همه نویدبخش آینده ای زیبا و روشن درایرانی آزاد بود.

اینکه چگونه زدوبندهای پشت پرده شکل گرفت تا ازآخوند یاغی و فراموش شده ای که بخاطر سیاسی کردن دین ومذهب حتی ازطرف مراجع مذهبی قم ونجف مطرود شده ودرانزاوی نجف بسرمیبرد، دررأس جنبش آزادیخواهانه ای که روشنفکران ودانشجویان ایران آغازگرآن بودند قرارگیرد، میبایستی درعوامفریبی های خمینی، سؤاستفاده اش از باورهای مذهبی مردم وساخت وپاخت هائی که تیم آخوندهای مکلا وتحصیل کرده اروپا وامریکا با قدرتهای خارجی کرده بودندجستجوکرد. همان تیمی که خمینی را ازمرزعراق وکویت بازگرداند و درقلب اروپا ومرکزتوجه دنیا نشاندند وبعدهم به اویاد دادند که درجواب پرسش های روزنامه نگاران وخبرنگاران رسانه های خارجی چه بگوید وچه نگوید تا ازچهره قرون وسطائی اویک روحانی مدرن وبی خطربرای دنیای غرب ساخته شود، وبگوید که اووسایرآخوندها بدنبال کسب قدرت و پست ومقام دولتی نیستند و پس از پیروزی مردم بردیکتاتوری شاه، درقم ساکن خواهند شد و به اموردینی خواهندپرداخت، وهمچنین بگوید که حکومت مطلوب اوبرای ایران حکومتی است از نوع جمهوری فرانسه! ودیدیم و دیدید که چگونه کسیکه با سخنان فریبنده درفرانسه برافکارقرون وسطائی خود پرده استتار کشیده و قلب ملیونها ایرانی را با سخنان فریبنده تسخیرکردبود، پس ازورود به ایران لحن گفتار وحتی طنین صدایش نیزتغییرکرد و دیری نپائید که پشت بام محل اقامت اش به محل تیرباران افسران ارتش، ارتشی که اعلان بیطرفی کرده و راه را برای قدرت گیری اوهموارکرده بود تبدیل شد!

اینک 40سال پس ازانقلاب بهمن 57، جمهوری اسلامی ودستگاه رهبری ولایت فقیه خامنه ای که با توطئه رفسنجانی به رهبری حکومت ولایت فقیه رسیده، به منجلاب متعفنی تبدیل شده است که نه فقط مردم ایران بلکه بشریت متمدن قرن 21 را هم آزارمیدهد.بدون اغراق میتوان گفت کاری که دارودسته های آخوندهای معمم ومکلا در طول 40 سال با این سرزمین کرده اندتا بحال هیج مهاجم بیگانه ای با این کشورنکرده بوده است.درطول تاریخ قبایل وطوایف فروانی براین سرزمین تاختند و جنایات و ویرانگری های زیادی مرتکب شدند اما پس ازمدتی آرام گرفتند ودرفرهنگ وتمدن ایرانی مستحیل گردیدند واین سرزمین را به بعنوان وطن وخانه وکاشانه خویش دانستند ودرعمران وآبادانی اش با ساکنان بومی همراه شدند.اما نگاه کنید که دارودسته های به ظاهرایرانی وبا هویت اسلامی درطول چهل سال با این سرزمین ومردمش چه کرده اند؟ براستی کدام بیگانه ای میتوانست درطول 40 سال، ایران را به این درجه از فساد وتباهی بکشاند؟ وبراستی چرا چنین شد؟ چرا مردمی که 75 سال پیش ازانقلاب بهمن 57، یعنی دراوایل قرن بیستم با انقلاب مشروطه، ورود خود را به عصرتجدد خواهی وساختارهای سیاسی- اجتماعی مدرن جشن گرفته بودند، با انقلاب بهمن 57 به دوران تاریک قرون وسطی بازگردانده شدند؟!  جواب ساده به این پرسش مهم را میبایستی درهمان واژه "هیچ" که خمینی درهواپیما به هنگام بازگشت به ایران داده بود جستجوکرد. خبرنگاری از خمینی پرسیده بود:"حضرت آیت الله، ازاینکه بعد از 15 سال به کشورتان ایران بازمیگردید چه احساسی دارید؟" با قیافه ای عبوس و سر به زیر، پاسخ خمینی به خبرنگارفقط یک کلمه بود: "هیچ"!

درروزهای پرجوش وخروش بهمن ماه 57  وشوروشوق بهارآزادی وبعد ازآن روزها هیچکس نخواست کمی به عمق معنی کلمه"هیچ" که خمینی احساس خود رانسبت به ایران با آن تعریف کرده بود، بیندیشد. خمینی راست گفته بود، وطن برای او هیچ بود. وطن خمینی ایران نبود. وطن خمینی اسلام بود، آنهم اسلام سیاسی  ازنوع شیعه فقاهتی – ولایتی بدون مرز، اسلامی که هدف اش کسب قدرت سیاسی و حفظ آن قدرت بود به هرقیمت. پس شگفت انگیزنبود به محض اینکه پایش به ایران رسید وموج میلیونی مردم ایران را افسون شده وپشتیبان خود دید، نقاب آزادیخواهی وعدالت جوئی که درفرانسه به صورت زده بود کنارگذاشت و چهره واقعی خود را نشان داد وجالب این است که درجواب برادر بزرگترخود آیت الله پسندیده که اوپرسیده بود: پس تکلیف آن حرف ها و وعده هائی که هنگام اقامتت درفرانسه به مردم ایران داده ای  چه میشود؟ جواب خمینی به براد دوکلمه بیشتر نبود:"خدعه کردم"! وبدین سان ازدهلیز تاریک قرون وسطی کسی سربرآورد و با خدعه ونیرنگ دررأس کشورومردمی قرار گرفته بود که تمام مظاهرتمدن بشری را ضداسلامی می پنداشت و رسالت شرعی ودینی خودرا محو وریشه کردن آن مظاهرقرارداده بود. آری اوکه با تردستی وزدوبندهای پنهانی رهبرانقلاب شده وتمام قئرت را دردست خود قبضه کرد، آمده بود ازایران کشوری بسازد که بقول خودش : "همه چیزش اسلامی باشد"، از شکل وشمایل وفکروگفتارورفتارو پوشاک وخورد وخواب آدمها گرفته تا ساختارحکومت وسیاست واقتصاد و فرهنگ وهنرو ورزش و سرگرمی وغیره همه چیزمیبایستی تغییرمیکرد وبزعم او اسلامی میشد تا اُم القرای اسلامی خمینی ساخته شود که شد. ومنجلابی که امروزه شاهد آن هستیم درحقیقت همان مدل کشورداری اسلامی است که با رهنمودهای امام راحل ساخته شده است، امام راحلی که گفت : قتصاد مال خر است، ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم،برای اسلام انقلاب کردیم! وبسیار کلمات قصاردیگرازامامی که نسل های آینده این سرزمین درکتاب تاریخ خواهند خواند وشگفت زده خواهند شد که حرکت تاریخ همیشه رو به جلو نبوده است وعقب گرد تاریخی هم اگرچه موقت اما ممکن است.

درپایان بی مناسبت نمیدانم طنزجالبی که یکی ازهموطنان درمورد "دهه فجر" نوشته است با اندک تغییری که اینجانب از نظرنوشتاری درآن داده ام در اینجا بیاورم.    

 دهه قجر مبارک
"قبل و بعد از حکومت پهلوی درایران دو حکومت بوده است.
یکی حکومت قجری و دیگری حکومت فجری و چه جالب است که تفاوت این دو حکومت تنها یک نقطه است که قجر را میتوان از فجر تمیز داد .ولی در عمل این دو حکومت حتی به اندازه یک نقطه هم بایکدیگر تفاوت ندارند.

 اگردر روزگار قجرشاهزاده و ارباب ظلم و باج خواهی میکردند، امروز شیخ و آقازاده رانت خواری و باج خواهی میکنند. اگر در آن روزگار فقر خودش را در قالب علف خواری و برگ خواری نشان میداد امروز فقر را در قالب زباله گردی و زباله خواری می بینیم. اگر در آن زمان دزد و راهزن قطاع الطریق بودند امروز بانک و موسسه مالی و خودرو ساز راه اسلاف خود را میروند.اگر در آن دوران وبا و آبله و هزار مرض دیگر خانواده ها را به کوی عدم میفرستاد امروز اعتیاد و فحشا خانواده ها را متلاشی می کند.اگر آن زمانه هر کس توانی داشت برای کار به بادکوبه و قفقاز میرفت امروز هر کس پای گریز دارد از قلمرو حکومت مستضعفین می گریزد. چه حیرت آور است مردمی با صد سال اختلاف اینگونه شبیه هم باشند.هر دو سرخورده و افسرده و گرفتار فقر و ظلم و غوطه ور در بدبختی و بیچارگی . . . 
آری این شباهت آنقدر زیاد هست که جایی برای حیرت نمی گذارد و انسان را به یقین می رساند که در این چهل سال قجر بازگشته ولی در کشاکش روزگار یک نقطه اش افتاده است.وعجیب نیست که در هر دو عصر نام روس و انگلیس هنوز سمت و سوی زندگی ما را مشخص می کند.

قجرآسوده بخواب که فجر روی تورا سفیدکرد"
20 بهمن ماه 1397

10 فوریه 2019

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*نویدافکاری درکنارتختی «جهان پهلوانِ» مردم ایران شد.  [2020 Sep] 
*در تدارک مرگ و تعیین جانشین خامنه‌ای [2020 Jun] 
*داس مرگِ ناموس‌پرستی و زن‌ستیزی حکومت اسلامی بر گردن زنان و دختران ایران [2020 May] 
* نه به خودکشی خواسته، نه به جمهوری اسلامی، آری به زندگی شرافتمندانه [2020 May] 
*چرا ویروس حکومت آخوندی خطرناک‌تر و کُشنده‌تر از ویروس کروناست؟  [2020 Apr] 
* پیام شیرزن زندانی فاطمه سپهری و یارانش: «نه به عفو رهبر، نه جمهوری اسلامی» [2020 Apr] 
*«نه به جمهوری اسلامی» آغازی بر پایان آن «آری» [2020 Mar] 
*دربهشت زهرا چه دیدم؟! (یک نامه )  [2020 Mar] 
*بااین همه دردورنج، عمونوروزدرتک تک خانه های ایرانیان حضوردارد [2020 Mar] 
*شرکت در «انتخابات» حمایت از داعش شیعه و تأییدجنگ وکشتار مردم درایران وخاورمیانه است. [2020 Feb] 
* مٌهر«نتخابات» لکه ننگی خواهد شد برپیشانی صاحب شناسنامه [2020 Feb] 
*خامنه‌ای در نماز جمعه: مرگ قاسم سلیمانی "یوم الله" است! کشتار مسافران هواپیما هیچ است!  [2020 Jan] 
*سیدعلی ضحاک فریاد دانشجویان را بشنود «خونی که دررَگ ماست خوراک رهبرما ست»  [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*غنایم گیری بسیجی ها وسپاهی ها از دستگیرشدگان! نامه یک دستگیرشده.  [2019 Dec] 
*انقلابِ مردم عراق علیه انقلابِ اسلامی ایران [2019 Dec] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم. [2019 Nov] 
*لحظه‌ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم [2019 Nov] 
*بایکوت بنزین میتواند جنبش مدنی میلیونی برپا کند [2019 Nov] 
*دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و رشد احساسات ضد ایرانی در میان اعراب [2019 Nov] 
*اقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است [2019 Oct] 
*«همه با هم» وعلت مخالفت فرقه گرایان اپوزیسیون با آن [2019 Sep] 
*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]